ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТАТИСТИКИ

НАКАЗ

від 23 квітня 2012 року N 85

Про затвердження положень про службу інформаційно-технічного забезпечення митних процедур та про відділи даної служби Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України

В зв'язку з введенням в дію штатного розкладу Департаменту митних інформаційних технологій та статистики згідно наказу Держмитслужби від 05.03.2012 N 57 наказую:

1. Затвердити Положення про службу інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України, що додається.

2. Затвердити Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення митного контролю служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України, що додається.

3. Затвердити Положення про відділ технічного забезпечення автоматизованих робочих місць служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України, що додається.

4. Затвердити Положення про сектор копіювальної та периферійної техніки відділу технічного забезпечення автоматизованих робочих місць служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України, що додається.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника департаменту Ніколайчука О. О.

 

Начальник Департаменту митних
інформаційних технологій та статистики

К. Г. Юрченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
23.04.2012 N 85


ПОЛОЖЕННЯ
про службу інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - Служба), її завдання, повноваження, функції, права, структуру і відповідальність.

1.2. Служба є структурним підрозділом Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - Департамент), який при виконанні покладених на неї завдань і функцій у встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту.

1.3. Служба підпорядковується заступнику начальника ДМІТС відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.4. Керівництво роботою Служби здійснює начальник Служби.

1.5. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Державної митної служби України (далі - Держмитслужби), розпорядженнями та дорученнями Голови Служби, наказами Департаменту, Положенням про Департамент (Положення N 273), а також цим Положенням.

2. Основні завдання Служби

Основними завданнями Служби є:

З питань використання технічних засобів митного контролю

2.1. Координація діяльності регіональної митниці, митниць (відділів митних інформаційних технологій) з питань забезпечення додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні технічних засобів митного контролю, що містять джерела іонізуючого випромінювання, організації придбання, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту технічних засобів митного контролю (далі - ТЗМК).

2.2. Розроблення і надання регіональній митниці, митницям методичних рекомендацій з питань експлуатації ТЗМК.

2.3. Організація контролю за додержанням законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні ТЗМК, що містять джерела іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ).

2.4. Визначення необхідних обсягів поточних та перспективних закупівель ТЗМК, обсягів закупівлі послуг, необхідних для забезпечення працездатності наявних ТЗМК, за кошти державного фінансування.

2.5. Розроблення, у взаємодії зі структурними підрозділами Держмитслужби, спеціалізованими митними установами та митними органами, рекомендацій щодо номенклатури та кількості ТЗМК, необхідних для забезпечення діяльності митних органів.

2.6. Визначення технічних специфікацій ТЗМК з метою подальшої їх закупівлі за кошти державного фінансування або в рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

2.8. Організаційне забезпечення введення митними органами в експлуатацію нових типів ТЗМК.

2.9. Забезпечення централізованого обліку ТЗМК; узгодження, на підставі пропозицій митних органів, списання ТЗМК.

З питань експлуатації автоматизованих робочих місць

2.10. Розроблення і надання митним органам методичних рекомендацій з питань експлуатації засобів обчислювальної техніки (далі - ЗОТ), друкуючих пристроїв (далі - ДП), джерел безперебійного живлення (далі - ДБЖ), копіювальної-розмножувальної техніки (далі - КРТ).

2.11. Визначення потреб у здійсненні централізованих закупівель ЗОТ, ДП, ДБЖ, ЗОТ в рамках централізованих видатків Держмитслужби і видатків центрального апарату Держмитслужби; витратних матеріалів до ДП і КРТ для потреб центрального апарату Держмитслужби та Департаменту.

2.12. Визначення технічних специфікацій ЗОТ, ДП, ДБЖ, ЗОТ, витратних матеріалів до ДП і КРТ з метою подальшої їх закупівлі за кошти державного фінансування або в рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

2.13. Визначення потреб у здійсненні централізованих закупівель наступних типів програмного забезпечення: операційні системи, офісні додатки, графічні редактори, архіватори, перекладачі, словники та інше прикладне програмне забезпечення (далі - системне та прикладне програмне забезпечення).

2.14. Контроль в межах повноважень, наданих Департаменту, за використанням ліцензійного системного та програмного забезпечення, що встановлено на засобах обчислювальної техніки в Державній митній службі України.

2.15. Забезпечення працездатності ЗОТ, ДП, ДБЖ і КРТ, які використовуються в Держмитслужбі України, Автогосподарстві та в Департаменті, а також встановлення системного та прикладного програмного забезпечення.

З питань роботи з джерелами фінансування

2.17. Підготовка і внесення у встановленому порядку пропозицій щодо закупівель за кошти державного фінансування ТЗМК, ЗОТ, ДП, ДБЖ і КРТ (далі - Технічних Засобів), а також системного та прикладного програмного забезпечення.

2.18. Підготовка технічних і кваліфікаційних вимог до здійснення закупівель за кошти державного фінансування Технічних Засобів і системного та прикладного програмного забезпечення.

2.19. Підготовка пропозицій щодо взаємодії з донорами міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) щодо надання митним органам Технічних Засобів, системного та прикладного програмного забезпечення.

2.20. Організація отримання Технічних Засобів, системного та прикладного програмного забезпечення в рамках МТД, в тому числі, у разі потреби, його митного оформлення.

3. Основні повноваження Служби

3.1. Вивчає та узагальнює потребу Держмитслужби і митних органів в Технічних Засобах, у системному та прикладному програмному забезпеченнях та вносить пропозиції керівництву Департаменту щодо формування бюджетного запиту та зведеного кошторису Держмитслужби.

3.2. Готує технічні та кваліфікаційні вимоги до процедур закупівель Технічних Засобів, системного та прикладного програмного забезпечення та послуг відповідно до компетенції Служби за кошти централізованих видатків, видатків центрального апарату Держмитслужби та видатків Департаменту.

3.3. Здійснює перевірку, прийняття по кількості і якості Технічних Засобів, системного і прикладного програмного забезпечення, контролює своєчасність та повноту надання послуг, перевіряє акти про прийняття-передання матеріальних цінностей.

3.4. Готує пропозиції щодо розподілу або перерозподілу між митними органами Технічних Засобів, придбаних у централізованому порядку, або отриманих в рамках проектів МТД.

3.5. Забезпечує розгляд пропозицій митних органів щодо розпорядження Технічними Засобами, придбаними в централізованому порядку або отриманими з інших джерел, подальше використання яких є неефективним або недоцільним. Вносить пропозиції Центральній інвентаризаційній комісії Держмитслужби щодо їх відчуження, списання або перерозподілу в межах митної служби України.

3.6. Бере участь у розробці законодавчих і нормативно-правових актів з питань експлуатації Технічних Засобів, легалізації програмного забезпечення та з інших питань, які належать до компетенції Служби.

3.7. Здійснює в межах своїх повноважень та затвердженого кошторису закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Департаменту з урахуванням вимог чинного законодавства.

3.8. Взаємодіє зі структурними підрозділами Департаменту та структурними підрозділами митних органів з питань, що відносяться до компетенції Служби.

3.9. Готує і надає митним органам рекомендації щодо експлуатації Технічних Засобів.

3.10. Координує взаємодію митних органів з технічних питань з організаціями - донорами та виконавцями проектів МТД.

3.11. Здійснює організаційні та контрольні заходи щодо використання в структурних підрозділах Держмитслужби, спеціалізованих митних установах та митних органах ліцензійного системного та прикладного програмного забезпечення.

3.12. Забезпечує працездатність ЗОТ, ДП, ДБЖ і КРТ, які використовуються в Держмитслужбі України, Автогосподарстві та в Департаменті, в тому числі встановлення системного та прикладного програмного забезпечення.

4. Права Служби

4.1 Права Служби реалізує її начальник, або особа, яка його заміщує, в межах повноважень, що регламентуються його посадовою інструкцією.

4.2. Відповідно до покладених завдань та функцій Служба має право в рамках реалізації своїх повноважень:

4.2.1. Отримувати в установленому порядку від підрозділів ДМІТС та структурних підрозділів митних органів інформацію, звітні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань.

4.2.2. Самостійно встановлювати терміни надання структурними підрозділами митних органів інформації, вказаної у п. 4.2.1, та вимагати їх дотримання.

4.2.3. Взаємодіяти за дорученням керівництва Департаменту з органами державної влади України, організаціями - потенційними постачальниками товарів, робіт та послуг в рамках проведення державних закупівель, іноземними урядовими організаціями, представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні з питань, віднесених до компетенції Служби.

4.2.4. Брати на себе повну відповідальність за підготовку проектів рішень та листів з питань виконання завдань, покладених на Службу.

4.2.5. Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів ДМІТС, посадових осіб цих підрозділів для вирішення покладених на Службу завдань.

4.2.6. Брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів в рамках виконання покладених на Службу завдань.

4.2.7. Вносити на розгляд начальнику ДМІТС пропозиції з питань виконання покладених на Службу завдань, в тому числі щодо вдосконалення роботи Служби.

4.2.8. В межах наданих керівництвом ДМІТС повноважень представляти ДМІТС в рамках робочих зустрічей, нарад, конференцій та інших робочих заходах.

4.2.9. Організовувати заняття і семінари з питань, що відносяться до компетенції Служби.

5. Керівництво та структура Служби

5.1. Організаційна структура Служби визначається, виходячи з необхідності якісного виконання передбачених цим Положенням завдань та здійснення повноважень в межах затвердженої для Служби штатної чисельності.

5.2. Керівництво Службою здійснює начальник Служби, а у разі його відсутності - заступник начальника служби - начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення митного контролю.

5.3. Начальник Служби призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою України.

5.4. Служба безпосередньо підпорядковується першому заступнику начальника Департаменту або заступнику начальника Департаменту.

5.5. Посадові обов'язки посадових осіб Служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

6. Відповідальність

6.1. Начальник Служби несе відповідальність за:

неналежну організацію та результати діяльності Служби;

невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців;

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила;

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

надання Службою та її працівниками неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі, керівництву Департаменту.

6.2. Посадові особи Служби, що мають допуск до роботи з документами, з грифом "таємно" і "цілком таємно", несуть персональну відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці.

 

Начальник служби
інформаційно-технічного
забезпечення митних процедур

А. О. Лактіонов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
23.04.2012 N 85


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційно-технічного забезпечення митного контролю служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус відділу інформаційно-технічного забезпечення митного контролю (далі - Відділ) служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур (далі - Служба), його завдання, повноваження, функції, права, структуру і відповідальність.

1.2. Відділ є структурним підрозділом служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - Департаменту), який при виконанні покладених на неї завдань і функцій у встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Служби та Департаменту.

1.3. Відділ підпорядковується начальнику Служби.

1.4. Керівництво роботою Служби здійснює заступник начальника Служби - начальник Відділу.

1.5. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Державної митної служби України (далі - Держмитслужби), розпорядженнями та дорученнями Голови Служби, наказами Департаменту, Положенням про Департамент (Положення N 273), Положенням про Службу, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Відділу

2.1. Участь у формуванні та реалізації відомчої політики Держмитслужби у сфері інформаційно-технічного забезпечення митного контролю, підготовка пропозицій щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у цій сфері.

2.2. Координація діяльності регіональної митниці, митниць (відділів митних інформаційних технологій) з питань забезпечення додержання законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні технічних засобів митного контролю, що містять джерела іонізуючого випромінювання, організації придбання, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту технічних засобів митного контролю (далі - ТЗМК).

2.3. Розроблення і надання регіональній митниці, митницям методичних рекомендацій з питань експлуатації ТЗМК.

2.4. Організація контролю за додержанням законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні ТЗМК, що містять джерела іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ).

2.5. Визначення необхідних обсягів поточних та перспективних закупівель ТЗМК, обсягів закупівлі послуг, необхідних для забезпечення працездатності наявних ТЗМК, за кошти державного фінансування.

2.6. Розроблення, у взаємодії зі структурними підрозділами Держмитслужби, спеціалізованими митними установами та митними органами, рекомендацій щодо номенклатури та кількості ТЗМК, необхідних для забезпечення діяльності митних органів.

2.7. Визначення технічних специфікацій ТЗМК з метою подальшої їх закупівлі за кошти державного фінансування або в рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

2.8. Організація спеціальних перевірок з питань дотримання законодавства щодо роботи з ДІВ, навчань з питань роботи з ДІВ.

2.9. Організаційне забезпечення введення митними органами в експлуатацію нових типів ТЗМК, їх технічного обслуговування та ремонту.

2.10. Контроль за організацією митними органами своєчасної метрологічної атестації ТЗМК, які потребують проведення періодичних повірок.

2.11. Забезпечення централізованого обліку ТЗМК; узгодження, на підставі пропозицій митних органів, списання ТЗМК.

2.12. Участь у розробленні проектів нормативних і розпорядчих документів Держмитслужби, із дотриманням вимог яких здійснюється інформаційно-технічне забезпечення митного контролю.

2.13. Участь в організації та проведенні для посадових осіб митниць, які у своїй діяльності використовують ТЗМК, навчання з питань правильної та ефективної їх експлуатації, додержання вимог законодавства з питань радіаційної безпеки при використанні ТЗМК, що містять джерела іонізуючого випромінювання.

2.14. Участь в організації та проведенні державних закупівель ТЗМК в межах компетенції Відділу.

2.15. Участь у забезпеченні взаємодії Держмитслужби, митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій з державними органами, підприємствами, установами і організаціями України, іноземними митними адміністраціями та міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції відділу.

3. Основні повноваження Відділу

3.1. Готує пропозицій щодо формування та реалізації відомчої політики Держмитслужби у сфері інформаційно-технічного забезпечення митного контролю.

3.2. Надає роз'яснення та забезпечує координацію діяльності митних органів з питань технічного обслуговування, метрологічної повірки та експлуатації ТЗМК.

3.3. Контролює стан оформлення та отримання митними органами дозвільних документів на використання ТЗМК з ДІВ відповідно до вимог законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", постанов Кабінету Міністрів України, наказів Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства охорони здоров'я України.

3.4. Надає методологічну допомогу митним органам при здійсненні заходів з реєстрації та утилізації ТЗМК з ДІВ, організує, координує та контролює діяльність митних органів з питань отримання та оформлення дозвільних документів, необхідних для використання ТЗМК, що містять джерела іонізуючого випромінювання.

3.5. На підставі затверджених форм звітності Держмитслужби здійснює систематичний збір та узагальнення даних щодо стану забезпеченості митних органів ТЗМК, їх технічного стану та додаткової потреби в них.

3.6. За результатами опрацювання даних митних органів визначає кількість та номенклатуру ТЗМК, необхідних для забезпечення потреб митних органів, і подає пропозиції до Зведеного кошторису витрат на утримання та розвиток Держмитслужби в частині придбання та технічного обслуговування ТЗМК.

3.7. Визначає та подає до відповідного підрозділу Департаменту технічні вимоги до ТЗМК та послуг з їх технічного обслуговування для проведення централізованої закупівлі Держмитслужбою товарів та послуг за державні кошти для забезпечення потреб митних органів.

3.8. Вивчає комерційні пропозиції та надає пропозиції керівництву Департаменту та Держмитслужби щодо вибору підприємств, фірм виробників, сервісних центрів та постачальників ТЗМК.

3.9. Надає пропозиції при підготовці договорів на централізоване придбання та технічне обслуговування ТЗМК, а також контролює їх виконання в частині організації та своєчасності поставки, прийняття по кількості та якості, своєчасність та повноту надання послуг, здійснює перевірку актів прийняття товарів/послуг.

3.10. Вживає заходів для організації митного оформлення, отримання та впровадження ТЗМК, які надходять в Україну для Держмитслужби та митних органів в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

3.11. Вивчає документи та надає пропозиції щодо доцільності списання з балансу митних органів та Держмитслужби ТЗМК.

3.12. Приймає участь у розробці та погодженні проектів нормативно-правових актів, технічних завдань та проектів з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.13. Організовує проведення семінарів по обміну досвідом та підвищення кваліфікації посадових осіб підрозділів митних органів, які забезпечують обслуговування та експлуатацію ТЗМК.

3.14 Координує дії та надає роз'яснення і консультативно-методичну допомогу митним органам при отриманні та уведенні ними в експлуатацію нових типів ТЗМК та ЗКТ.

3.15. Здійснює роботу з відомостями, які віднесено до службової інформації та забезпечує виконання вимог щодо її захисту.

3.18. Забезпечує, відповідно до вимог технічної документації, експлуатацію технічних засобів та програмного забезпечення, відповідальність за функціонування яких покладено на Відділ.

3.19. Забезпечує проведення встановлених заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, охорони праці та протипожежної безпеки.

3.20. За рішенням керівництва виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань.

4. Права Відділу

4.1. Права начальника Відділу та посадових осіб Відділу визначаються відповідними посадовими інструкціями.

4.2. Відповідно до покладених завдань та функцій, Відділ має право у рамках заходів, що здійснюються Службою:

4.2.1. Отримувати від підрозділів Держмитслужби, митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій; підрозділів державних органів, підприємств, установ і організації України, іноземних митних адміністрацій та міжнародних організації інформацію, необхідну для організації та здійснення заходів із забезпечення оснащення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ТЗМК Держмитслужби.

4.2.2. Надавати пропозиції керівництву Департаменту з питань, що стосуються забезпечення та експлуатації ТЗМК.

4.2.3. Отримувати від митних органів та структурних підрозділів Департаменту документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій Відділу.

4.2.4. З дозволу керівництва Департаменту вести переговори з керівниками підрозділів митних органів, інших відомств та організацій з питань, що входять до компетенції відділу та/або Департаменту.

4.2.5. Вимагати від керівників підрозділів митних органів дотримання порядку і правил експлуатації ТЗМК та використання їх за призначенням.

4.2.6. Вносити пропозиції щодо заборони або призупинення експлуатації ТЗМК у разі виявлення порушень встановлених нормативними та експлуатаційними документами вимог та правил техніки безпеки.

4.2.7. За дорученням керівництва брати участь в організації та проведенні нарад із посадовими особами Держмитслужби України, митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій, з підрозділами державних органів, підприємств, установ і організацій України, з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.8. За дорученням керівництва представляти Держмитслужбу та ДМІТС при вирішенні питань, що належать до компетенції Відділу.

5. Керівництво та структура Відділу

5.1. Організаційна структура Відділу визначається, виходячи з необхідності якісного виконання передбачених цим Положенням завдань та здійснення повноважень в межах затвердженої для Відділу штатної чисельності.

5.2. Керівництво Відділом здійснює заступник начальник служби - начальник Відділу, а у разі його відсутності - посадова особа, на яку у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків.

5.3. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою України.

5.4. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Служби.

5.5. Посадові обов'язки посадових осіб Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

6. Відповідальність

6.1. Начальник Відділу несе відповідальність за:

неналежну організацію та результати діяльності Відділу;

невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців;

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила;

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

надання Відділом та його працівниками неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі, керівництву Департаменту та Служби.

6.2. Посадові особи Відділу, що мають допуск до роботи з документами, з грифом "таємно" і "цілком таємно", несуть персональну відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці.

 

Начальник служби
інформаційно-технічного
забезпечення митних процедур

А. О. Лактіонов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
23.04.2012 N 85


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ технічного забезпечення автоматизованих робочих місць служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус відділу технічного забезпечення автоматизованих робочих місць (далі - Відділ) служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур (далі - Служба), його завдання, повноваження, функції, права, структуру і відповідальність.

1.2. Відділ є структурним підрозділом служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМІТС), який при виконанні покладених на неї завдань і функцій у встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Служби та ДМІТС.

1.3. Відділ підпорядковується начальнику Служби, або особі, яка його заміщує.

1.4. Керівництво роботою Відділу здійснює начальник Відділу.

1.5. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Державної митної служби України (далі - Держмитслужби), розпорядженнями та дорученнями Голови Служби, наказами Департаменту, Положенням про Департамент (Положення N 273), Положенням про Службу, а також цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Підтримка працездатності засобів обчислювальної техніки (далі - ЗОТ), друкуючих пристроїв (далі - ДП), джерел безперебійного живлення (далі - ДБЖ), копіювальної-розмножувальної техніки (далі - КРТ) Центрального апарату Держмитслужби України, Автогосподарства, Департаменту.

2.2. Залучення, за окремим розпорядженням керівництва Департаменту, до проведення заходів щодо лікування ЗОТ від вірусів та встановлення антивірусного програмного забезпечення в Департаменті, Центральному апараті Держмитслужби України та Автогосподарстві.

2.3. Забезпечення, шляхом надання консультативно-методичної та практичної допомоги регіональній митниці, митницям, працездатності засобів обчислювальної техніки, що використовуються при здійсненні функцій митного оформлення й митного контролю за переміщенням вантажів через митний кордон України.

2.4. Здійснення контролю за сервісним обслуговуванням та ремонтом ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ в Центральному апараті Держмитслужби України та Департаменті.

2.5. Визначення технічних характеристик ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ узагальнення потреб митних органів в цих засобах, їх розподілу та контролю використання.

2.6. Здійснення контролю експлуатації ЗОТ, ДП, КРТ в Центральному апараті Держмитслужби України, Автогосподарстві та Департаменті.

2.7. Встановлення ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ а також системного та прикладного програмного забезпечення (далі - ПЗ) в Центральному апараті Держмитслужби України, Автогосподарстві та Департаменті.

2.8. Випробування та введення в експлуатацію прийнятих на використання ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ, а також системного та прикладного програмного забезпечення.

2.9. Участь в закупівлі товарів, робіт і послуг, в межах компетенції Відділу за напрямком його діяльності, у межах затвердженого кошторису для потреб Департаменту та Центрального апарату Держмитслужби України.

3. Основні повноваження Відділу

3.1. Планує свою діяльність, організовує виконання та контроль робіт, закріплених за Відділом відповідно до плану робіт Департаменту.

3.2. Веде контроль за сервісним обслуговуванням і ремонтом ЗОТ, ДП, КРТ Департаменту та Центрального апарату Держмитслужби України в рамках угод, укладених у встановленому порядку зі сторонніми організаціями.

3.3. Приймає участь в обстеженні митних органів щодо використання ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ та ліцензійного системного і прикладного програмного забезпечення.

3.4. Забезпечує підтримку працездатності ЗОТ, ДП, КРТ в Департаменті, Центральному апараті Держмитслужби України та Автогосподарстві а також системного та прикладного програмного забезпечення.

3.5. Здійснює контроль за дотриманням правил експлуатації ЗОТ, ДП, КРТ в Департаменті, Центральному апараті Держмитслужби України та Автогосподарстві.

3.6. Формує звітність щодо наявності та стану ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ в Держмитслужби України.

3.7. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.8. Отримує та опрацьовує заявки структурних підрозділів Департаменту, відповідно до затверджених норм, щодо укомплектування ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ та їх ремонту.

3.9. На підставі звернення керівників структурних підрозділів Департаменту надає послуги щодо профілактичних та ремонтних робіт, які забезпечують працездатність ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ, укомплектовує та вводить їх у дію.

3.10. Надає консультативно-методичну допомогу митним органам (відділам митних інформаційних технологій) з питань експлуатації та ремонту ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ, ліцензування системного та прикладного програмного забезпечення.

4. Права Відділу

4.1. Отримувати від структурних підрозділів Департаменту інформацію, необхідну для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Відділу.

4.3. За дорученням керівництва представляти Держмитслужбу України при вирішенні питань, які стосуються експлуатації ЗОТ, ДП, ДБЖ, КРТ та технічного забезпечення митної служби, в інших структурах.

4.4. Опрацьовувати службове листування з питань, що відносяться до завдань та функцій Відділу.

4.5. Вносити пропозиції до плану роботи Департаменту.

4.6. Проведення нарад, семінарів з працівниками з питань, що належать до компетенції Відділу.

5. Керівництво та структура Відділу

5.1. Організаційна структура Відділу визначається, виходячи з необхідності якісного виконання передбачених цим Положенням завдань та здійснення повноважень в межах затвердженої для Відділу штатної чисельності.

5.2. Керівництво Відділом здійснює начальник Відділу, а у разі його відсутності - заступник начальника Відділу.

5.3. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою України.

5.4. Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику Служби.

5.5. Посадові обов'язки посадових осіб Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

6. Відповідальність

6.1. Начальник Відділу несе відповідальність за:

неналежну організацію та результати діяльності Відділу;

невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців;

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила;

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

надання Відділом та його працівниками неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі, керівництву Департаменту та Служби.

6.2. Посадові особи Відділу, що мають допуск до роботи з документами, з грифом "таємно" і "цілком таємно", несуть персональну відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці.

 

Заступник начальника
відділу технічного забезпечення
автоматизованих робочих місць

О. А. Нестеров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
23.04.2012 N 85


ПОЛОЖЕННЯ
про сектор копіювальної та периферійної техніки відділу технічного забезпечення автоматизованих робочих місць служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус сектору копіювальної та периферійної техніки (далі - Сектор) відділу технічного забезпечення автоматизованих робочих місць (далі - Відділ) служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур (далі - Служба), його завдання, повноваження, функції, права, структуру і відповідальність.

1.2. Сектор є структурним підрозділом відділу технічного забезпечення автоматизованих робочих місць служби інформаційно-технічного забезпечення митних процедур Департаменту митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМІТС), який при виконанні покладених на неї завдань і функцій у встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами Служби та ДМІТС.

1.3. Сектор підпорядковується начальнику Відділу, або особі, яка його заміщує.

1.4. Керівництво роботою Служби здійснює начальник Сектору.

1.5. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Державної митної служби України (далі - Держмитслужби), розпорядженнями та дорученнями Голови Служби, наказами Департаменту, Положенням про Департамент (Положення N 273), Положенням про Службу, а також цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Підтримка працездатності копіювальної-розмножувальної техніки (далі - КРТ), друкуючих пристроїв (далі - ДП) Центрального апарату Держмитслужби України, Автогосподарства, Департаменту.

2.2. Надання консультативно-методичної та практичної допомоги митним органам із питань експлуатації КРТ.

2.3. Здійснення контролю за сервісним обслуговуванням та ремонтом ДП, КРТ.

2.4. Визначення технічних характеристик ДП, КРТ узагальнення потреб митних органів в цих засобах, їх розподілу та контролю використання.

2.5. Здійснення контролю експлуатації ДП, КРТ в Центральному апараті Держмитслужби України та Автогосподарстві.

2.6. Встановлення ДП, КРТ та необхідного програмного забезпечення (далі - ПЗ) в Центральному апараті Держмитслужби України, Автогосподарстві та Департаменті.

2.7. Випробування та введення в експлуатацію прийнятих на використання ДП та КРТ.

2.9. Участь в закупівлі товарів, робіт і послуг, в межах компетенції Відділу за напрямком діяльності Сектору, у межах затвердженого кошторису для потреб Департаменту та Центрального апарату Держмитслужби України.

3. Основні повноваження Сектору

3.1. Планує свою діяльність, організовує виконання та контроль робіт, закріплених за Сектор відповідно до плану робіт Департаменту.

3.2. Веде контроль за сервісним обслуговуванням і ремонтом ДП, КРТ Департаменту та Центрального апарату Держмитслужби України в рамках угод, укладених із сторонніми організаціями.

3.3. Приймає участь в обстеженні митних органів щодо використання ДП, КРТ.

3.4. Забезпечує підтримку працездатності ДП, КРТ в Департаменті, Центральному апараті Держмитслужби України та Автогосподарстві.

3.5. Здійснює контроль за дотриманням правил експлуатації ДП, КРТ в Департаменті, Центральному апараті Держмитслужби України та Автогосподарстві.

3.6. Формує звітність щодо наявності та стану ДП, КРТ в Держмитслужбі України.

3.7. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.8. Отримує та опрацьовує заявки від структурних підрозділів Департаменту, відповідно до затверджених норм, щодо укомплектування ДП, КРТ та їх ремонту.

3.9. На підставі письмового звернення керівників підрозділів Надає послуги щодо профілактичних та ремонтних робіт, які забезпечують працездатність ДП, КРТ укомплектовує та вводить їх у дію.

3.10. Надає консультативно-методичну допомогу митним органам (відділам митних інформаційних технологій) з питань експлуатації та ремонту ДП, КРТ.

4. Права Сектору

4.1. Отримувати від структурних підрозділів Департаменту інформацію необхідну для виконання покладених на Сектор завдань.

4.2. Вносити пропозиції по поліпшенню роботи Сектору та Відділу.

4.3. За дорученням керівництва представляти Держмитслужбу України при вирішенні питань, які стосуються експлуатації ДП, КРТ та технічного забезпечення митної служби, в інших структурах.

4.4. Опрацьовувати службове листування з питань, що відносяться до завдань та функцій Сектору.

4.5. Вносити пропозиції до плану роботи Відділу та Департаменту.

4.6. Проведення нарад, семінарів з працівниками з питань, що належать до компетенції Сектору.

5. Керівництво та структура Сектору

5.1. Організаційна структура Сектору визначається, виходячи з необхідності якісного виконання передбачених цим Положенням завдань та здійснення повноважень в межах затвердженої для Відділу штатної чисельності.

5.2. Керівництво Сектором здійснює начальник Сектору, а у разі його відсутності - посадова особа, на яку у встановленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків.

5.3. Начальник Сектору призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою України.

5.4. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу.

5.5. Посадові обов'язки посадових осіб Сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

6. Відповідальність

6.1. Начальник Сектору несе відповідальність за:

неналежну організацію та результати діяльності Сектору;

невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України, порушення Присяги державних службовців;

невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків;

перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а й митну службу України;

негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила;

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

надання Сектором та його працівниками неповної, недостовірної та несвоєчасної інформації Держмитслужбі, керівництву Департаменту та Служби.

6.2. Посадові особи Сектору, що мають допуск до роботи з документами, з грифом "таємно" і "цілком таємно", несуть персональну відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці.

 

Заступник начальника
відділу технічного забезпечення
автоматизованих робочих місць

О. А. Нестеров

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали