МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 лютого 2017 року N 82

Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 розділу II Закону України "Про державну службу", пункту 8 (Постанова N 1119) та підпункту 18 пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відділ бюджетного планування Департаменту фінансово-кредитної політики;

Положення про відділ бюджетного фінансування Департаменту фінансово-кредитної політики;

Положення про відділ страхування та кредитування Департаменту фінансово-кредитної політики;

Положення про відділ податкової політики Департаменту фінансово-кредитної політики.

2. Директору Департаменту фінансово-кредитної політики в двотижневий строк подати до Департаменту роботи з персоналом затверджені посадові інструкції працівників.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор Департаменту
правової та законопроектної роботи

А. Пивоваров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 лютого 2017 року N 82

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бюджетного планування Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1 Відділ бюджетного планування (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту фінансово-кредитної політики (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2 Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, його наказами, іншими нормативними актами, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основним завданням відділу є:

2.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики у галузях агропромислового комплексу.

2.2. Прийняття участі в розробці та координації виконання загальнодержавних та регіональних програм агропромислового розвитку в частині бюджетної політики.

2.3. Координація діяльності структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, з питань реалізації державної бюджетної політики та підготовка, в межах своєї компетенції, відповідних інформаційних та аналітичних матеріалів.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Готує пропозиції до проекту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

3.2. Готує прогнозні розрахунки потреби у бюджетних призначеннях для здійснення програм та заходів, спрямованих на досягнення завдань, виконання яких здійснює Міністерство відповідно до покладених на нього функцій.

3.3. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів Міністерства та Центральних органів виконавчої влади діяльність яких координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства (далі - ЦОВВ) щодо обсягів бюджетних призначень та в межах доведених граничних обсягів готує бюджетні запити на наступний бюджетний рік, подає їх Міністерству фінансів України, а також забезпечує їх супроводження під час розгляду у Мінфіні, на засіданнях Урядових комітетів та у комітетах Верховної Ради України до прийняття Верховною Радою України Закону про державний бюджет на відповідний рік.

3.4 Розробляє та здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів, що визначають основні стратегічні завдання, напрямки та механізми функціонування бюджетної системи в галузях агропромислового виробництва.

3.5. Після набрання чинності Закону про державний бюджет, подає Міністерству фінансів для затвердження:

- річний розпис асигнувань державного бюджету;

- помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету);

- помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного бюджету;

- річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень;

- помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків);

- розподіл показників зведених планів спеціального фонду бюджету;

3.6. Після затвердження Мінфіном річного розпису асигнувань, подає його Відділу бюджетного фінансування для доведення у встановленому порядку до розпорядників коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) лімітних довідок та забезпечення управління бюджетними асигнуваннями протягом бюджетного періоду.

3.7. Здійснює контроль за виконанням паспортів бюджетних програм.

3.8. Приймає участь у розробці нових і вдосконаленні діючих форм бюджетних взаємовідносин держави з підприємствами, установами і організаціями галузей агропромислового виробництва.

3.9. Готує проекти наказів, рішень колегії Міністерства, окремих доручень Міністра і його заступників, організовує проведення нарад, семінарів, розробляє відповідні рекомендації у межах своєї компетенції та контролює їх виконання.

3.10. Розробляє та доводить до відома структурних підрозділів Міністерства та ЦОВВ нормативи щодо складання проекту державного бюджету.

3.11. Розробляє механізми формування фондів державного бюджету.

3.12. Вносить пропозиції щодо встановлення джерел доходів бюджету.

3.13. Розробляє та доводить до відома структурних підрозділів Міністерства та ЦОВВ нові методичні підходи із розробки бюджету.

3.14. Розробляє та доводить до відома структурних підрозділів Міністерства та ЦОВВ нормативи і баланси розподілу коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

3.15. Розробляє необхідні внутрішні регламенти та системи контролю цільового використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

3.16. Приймає участь у розробці заходів фінансової підтримки сільгосптоваровиробників та механізми їх реалізації.

3.17. Розробляє навчальні програми підвищення кваліфікації з питань бюджетної політики.

3.18. Відповідно до встановленого порядку Відділ взаємодіє із структурними підрозділами Департаменту та Міністерства, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством соціальної політики України, Державною казначейською службою України, Державною службою статистики України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, установами і організаціями, які належать до сфери управління міністерства, щодо розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.19 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

4.1 Одержувати від структурних підрозділів Міністерства, обласних агропромислових формувань, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, установ, підприємств і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, органів місцевого самоврядування, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. 2. Вносити пропозиції щодо внесення змін до зведеного кошторису та зведеного плану асигнувань державного бюджету, розподілу і перерозподілу коштів державного бюджету за напрямками їх використання.

4.3. Проводити перевірку фінансової діяльності державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства. Вимоги Відділу про усунення виявлених порушень фінансової дисципліни є обов'язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями;

4.4. Залучати у встановленому порядку до обґрунтування пропозицій до проекту Закону про державний бюджет, проектів нормативних актів, під час проведення консультацій і експертиз з цих питань працівників структурних підрозділів Міністерства та ЦОВВ, галузевих науково-дослідних установ тощо та одержувати від них інформацію, необхідну для виконання покладених на Відділ завдань;

4.5 Брати участь у роботі семінарів, симпозіумів, конференцій, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.6 Інформувати керівництво Департаменту у разі покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до функцій Відділу чи виходять за їх межі, а також у випадках не надання іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Відділом своїх функцій.

4.7 Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу:

5.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду заступника директора Департаменту - начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю економіка, фінанси та кредит, економіка підприємств, менеджмент, державне управління, бухгалтерський облік та аудит та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Заступник директора Департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.4. За відсутності заступника директора Департаменту - начальника відділу його функції та обов'язки виконує заступник начальника відділу.

5.5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.5.2. У межах компетенції дає усні або письмові розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками відділу.

5.5.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу.

5.5.4. Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу.

5.5.5. Подає директору Департаменту пропозиції щодо:

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій;

заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

вдосконалення роботи відділу, Департаменту.

5.5.6. Погоджує заяви про призначення, переведення, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень.

5.5.7. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу, у тому числі - за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

5.5.8. Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками відділу вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу, законодавства з питань запобігання корупції, законодавства про захист персональних даних, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

5.5.9. Організовує діловодство та зберігання документів у відділі відповідно до вимог Інструкції з діловодства у апараті Міністерства.

5.5.10 Забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог до збереження таємної інформації відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та службової інформації в установленому порядку.

5.5.11. За дорученням керівництва представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також у нарадах, які проводяться у Міністерстві, у разі розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, відділу.

5.5.12. Співпрацює, у межах компетенції та повноважень, із структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади.

5.6. Заступник директора Департаменту - начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.6.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.6.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.6.3. Порушення законодавства про державну таємницю.

5.7. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, заступник директора Департаменту - начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту

Б. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 лютого 2017 року N 82

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бюджетного фінансування Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1 Відділ бюджетного фінансування (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту фінансово-кредитної політики (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2 Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, його наказами, іншими нормативними актами, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основним завданням відділу є:

2.1 Організація роботи, пов'язаної із виконанням бюджету, передбаченого Міністерству на відповідний рік, в частині казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Формує Мережу розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які будуть отримувати кошти з державного бюджету протягом бюджетного періоду, а також складає розпис асигнувань державного бюджету на відповідний бюджетний період та подає їх в установленому порядку до Державної казначейської служби України.

3.2 Готує та подає на затвердження керівництву міністерства лімітні довідки про бюджетні асигнування загального та спеціального фондів та доводить їх до отримувачів.

3.3 Отримує, перевіряє та подає на затвердження керівництву кошториси доходів і видатків загального та спеціального фондів, плани асигнувань та плани використання бюджетних коштів у розрізі виконавців бюджетних програм.

3.4 В межах виділених Державною казначейською службою України асигнувань, згідно із затвердженими кошторисами та планами асигнувань, керуючись відповідними Порядками використання коштів державного бюджету, оперативно готує та у встановленому порядку подає до Державної казначейської служби України розподіли відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях.

3.5 В разі необхідності вносить у встановленому порядку зміни до Мережі, зведеного кошторису та плану асигнувань по Головному розпоряднику та згідно з довідками Міністерства фінансів України.

3.6 Приймає участь, в межах компетенції та повноважень Відділу, в контролі за дотриманням бюджетного законодавства, використанням механізмів бюджетного фінансування центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, установами, підприємствами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства в частині бюджетного фінансування.

3.7 Приймає участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів щодо внесення змін до бюджетного законодавства, підготовлених іншими розробниками, в межах компетенції Відділу.

3.8 Готує проекти відповідей на доручення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України, органів центральної виконавчої влади, підприємств та громадян, а також інформаційні, презентаційні та аналітичні матеріали керівництву Міністерства, які стосуються діяльності Відділу.

3.9 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

4.1 Одержувати від структурних підрозділів Міністерства, обласних агропромислових формувань, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, установ, підприємств і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, органів місцевого самоврядування, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2 Вносити пропозиції керівництву щодо обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування з Державного бюджету підприємств, установ і організацій при виявленні фактів нецільового використання ними коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

4.3 Брати участь у перевірках фінансової діяльності державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства з питань бюджетного фінансування.

4.4 Брати участь у роботі семінарів, симпозіумів, конференцій, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.5 Інформувати керівництво Департаменту у разі покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до функцій Відділу чи виходять за їх межі, а також у випадках не надання іншими структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Відділом своїх функцій.

4.6 Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Начальник відділу:

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю економіка, фінанси та кредит, економіка підприємств, менеджмент, державне управління, бухгалтерський облік та аудит та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.4. За відсутності начальника відділу його функції та обов'язки виконує заступник начальника відділу.

5.5. Начальник відділу:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.5.2. У межах компетенції дає усні або письмові розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками відділу.

5.5.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу.

5.5.4. Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу.

5.5.5. Подає директору Департаменту пропозиції щодо:

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій;

заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

вдосконалення роботи відділу, Департаменту.

5.5.6. Погоджує заяви про призначення, переведення, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень.

5.5.7. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу, у тому числі - за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

5.5.8. Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками відділу вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу, законодавства з питань запобігання корупції, законодавства про захист персональних даних, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

5.5.9. Організовує діловодство та зберігання документів у відділі відповідно до вимог Інструкції з діловодства у апараті Міністерства.

5.5.10 Забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог до збереження таємної інформації відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та службової інформації в установленому порядку.

5.5.11. За дорученням керівництва представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також у нарадах, які проводяться у Міністерстві, у разі розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, відділу.

5.5.12. Співпрацює, у межах компетенції та повноважень, із структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади.

5.6. Начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.6.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.6.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.6.3. Порушення законодавства про державну таємницю.

5.7. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту

Б. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 лютого 2017 року N 82

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ страхування та кредитування Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1 Відділ страхування та кредитування (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту фінансово-кредитної політики (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2 Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, його наказами, іншими нормативними актами, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення та реалізація державної політики з питань кредитування підприємств агропромислового комплексу та страхування сільськогосподарських ризиків.

2.2 Підготовка пропозицій із впровадження нових та вдосконалення діючих механізмів пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу та страхування аграрних ризиків.

2.3 Участь у розробці та забезпеченні виконання загальнодержавних та регіональних програм агропромислового розвитку в частині фінансово-кредитного забезпечення.

2.4 Координація діяльності структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, з питань реалізації державної фінансово-кредитної та страхової політики.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Здійснює аналіз цільового використання асигнувань, профінансованих з державного бюджету за програмами, які відносяться до компетенції відділу.

3.2 Вносить пропозиції із впровадження нових та вдосконалення діючих механізмів пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу та страхування аграрних ризиків.

3.3 Готує пропозиції керівництву міністерства до проекту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прогнозних розрахунків потреби у бюджетних призначеннях для здійснення програм та заходів, спрямованих на виконання завдань, покладених на відділ.

3.4 Розробляє та здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів щодо пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу та страхування аграрних ризиків.

3.5 Здійснює систематичний моніторинг та аналіз щодо:

- потреби у бюджетних коштах при розрахунках обсягів фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізми пільгового кредитування та страхування;

- стану залучення кредитних коштів підприємствами агропромислового комплексу;

- страхування аграрних ризиків суб'єктами господарювання АПК;

- державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств при здійсненні комплексу весняно- та осінньо-польових робіт.

3.6. Забезпечує інформаційно-аналітичне висвітлення обсягів кредитів, наданих банківськими установами в аграрний сектор економіки та зобов'язань банків за коштами підприємств агропромислового комплексу (за статистичними даними Національного банку України)

3.7. Готує для керівництва міністерства інші аналітичні матеріали, що відносяться до компетенції відділу.

3.8. Бере участь у нарадах, конференціях, засіданнях круглого столу з питань, які відносяться до компетенції відділу.

3.9. Вивчає міжнародний досвід з питань, що належать до компетенції відділу та використовує його у своїй діяльності.

3.10. Розробляє проект номенклатури справ.

3.11. Забезпечує ведення діловодства у відділі відповідно до Інструкції з діловодства у апараті Міністерства.

3.12. Здійснює організаційні заходи щодо подання структурними підрозділами облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку інформації в межах компетенції відділу.

3.13 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

4.1 Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб апарату Міністерства інформаційно-аналітичні матеріали та звіти про діяльність структурних підрозділів Міністерства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2 Одержувати у встановленому порядку від центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.

4.3 Вносити керівництву Департаменту пропозиції з питань удосконалення діючих механізмів кредитування підприємств агропромислового комплексу та страхування сільськогосподарських ризиків.

4.4 Надавати роз'яснення працівникам апарату Міністерства з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5 Залучати, за згодою, керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства, спеціалістів для забезпечення виконання завдань, які покладаються на відділ і здійсненні заходів, які проводяться відділом.

4.6 При виконанні покладених на відділ завдань взаємодіяти із структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, органами державної влади України, а також із іншими органами.

4.7 Брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань, які належать до компетенції відділу.

4.8 Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Начальник відділу:

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю економіка, фінанси та кредит, економіка підприємств, менеджмент, державне управління, бухгалтерський облік та аудит та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.4. За відсутності начальника відділу його функції та обов'язки виконує заступник начальника відділу.

5.5. Начальник відділу:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.5.2. У межах компетенції дає усні або письмові розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками відділу.

5.5.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу.

5.5.4. Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу.

5.5.5. Подає директору Департаменту пропозиції щодо:

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій;

заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

вдосконалення роботи відділу, Департаменту.

5.5.6. Погоджує заяви про призначення, переведення, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень.

5.5.7. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу, у тому числі - за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

5.5.8. Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками відділу вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу, законодавства з питань запобігання корупції, законодавства про захист персональних даних, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

5.5.9. Організовує діловодство та зберігання документів у відділі відповідно до вимог Інструкції з діловодства у апараті Міністерства.

5.5.10 Забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог до збереження таємної інформації відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та службової інформації в установленому порядку.

5.5.11. За дорученням керівництва представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також у нарадах, які проводяться у Міністерстві, у разі розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, відділу.

5.5.12. Співпрацює, у межах компетенції та повноважень, із структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади.

5.6. Начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.6.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.6.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.6.3. Порушення законодавства про державну таємницю.

5.7. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту

Б. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 лютого 2017 року N 82

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ податкової політики Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення

1.1 Відділ податкової політики (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту фінансово-кредитної політики (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2 Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, його наказами, іншими нормативними актами, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1 Участь у формуванні і реалізації основних напрямів державної податкової політики в сфері агропромислового комплексу, стратегії та механізмів її реалізації.

2.2 Участь у розробці та координації виконання загальнодержавних та регіональних програм агропромислового розвитку в частині податкової політики.

2.3 Координація діяльності структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, з питань реалізації державної податкової політики.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Приймає участь у розробці основних напрямів державної податкової політики в агропромисловому комплексі.

3.2 Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення непрямої державної підтримки за рахунок створення сприятливої податкової політики

3.3 Розробляє та здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів, що визначають основні стратегічні завдання, напрямки та механізми функціонування податкової системи в галузях агропромислового виробництва

3.4 Готує пропозиції та прогнозні розрахунки Міністерства по формуванню доходної частини зведеного і державного бюджету в частині агропромислового комплексу.

3.5 Систематично аналізує виконання підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, зобов'язань перед бюджетом.

3.6 Приймає участь у розробці нових і вдосконаленні діючих форм фінансових та податкових взаємовідносин держави з підприємствами, установами і організаціями галузей агропромислового виробництва.

3.7 Приймає участь у розробці моделі системи оподаткування суб'єктів усіх організаційно-правових форм господарювання в галузях агропромислового виробництва та напрямів її розвитку.

3.8 Організовує проходження, захист пропозицій Міністерства під час підготовки та розгляду проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування.

3.9 Організовує впровадження окремих механізмів оподаткування для суб'єктів агропромислового комплексу.

3.10 Приймає участь у розробці та впровадженні методик і нормативів оподаткування господарської діяльності в агропромисловому комплексі.

3.11 Проводить моніторинг стану податкових надходжень, зборів в розрізі податків, галузей, результативних показників в галузях агропромислового комплексу.

3.12 Готує проекти відповідей на доручення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України, органів центральної виконавчої влади, підприємств та громадян, які стосуються діяльності Відділу.

3.13 Відповідно до вимог законодавства Відділ налагоджує співробітництво, взаємодію та інформаційний обмін зі структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, іншими органами державної влади, представницькими органами, комерційними банками, відповідними органами інших держав, підприємствами, установами і організаціями, які належать до сфери управління Міністерства для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.14 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

4.1. Одержувати від структурних підрозділів Міністерства, установ, підприємств і організацій, що належать до сфери управління міністерства, обласних агропромислових формувань, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представницьких органів та відповідних посадових осіб безоплатно статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати в установленому порядку до обґрунтування пропозицій, до проектів нормативних актів, проведення консультацій і експертиз з питань, що належать до його компетенції, здійснення розрахунків по наповненню доходної частини бюджету працівників структурних підрозділів Міністерства, галузевих науково-дослідних установ, одержувати від них інформацію, необхідну для виконання покладених на Відділ завдань і функцій.

4.3. Брати участь у роботі семінарів, симпозіумів, конференцій, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.4. Інформувати керівництво Департаменту у разі покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до функцій Відділу чи виходять за їх межі, а також у випадках не надання іншим структурними підрозділами документів чи матеріалів, необхідних для виконання Відділом своїх функцій.

4.5. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу:

5.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

5.2. На посаду заступника директора Департаменту - начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за ступенем магістра та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Заступник директора Департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.4. За відсутності заступника директора Департаменту - начальника відділу його функції та обов'язки виконує заступник начальника відділу.

5.5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.5.2. У межах компетенції дає усні або письмові розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками відділу.

5.5.3. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу.

5.5.4. Розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу.

5.5.5. Подає директору Департаменту пропозиції щодо:

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій;

заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

вдосконалення роботи відділу, Департаменту.

5.5.6. Погоджує заяви про призначення, переведення, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень.

5.5.7. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу, у тому числі - за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

5.5.8. Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками відділу вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу, законодавства з питань запобігання корупції, законодавства про захист персональних даних, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

5.5.9. Організовує діловодство та зберігання документів у відділі відповідно до вимог Інструкції з діловодства у апараті Міністерства.

5.5.10 Забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог до збереження таємної інформації відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та службової інформації в установленому порядку.

5.5.11. За дорученням керівництва представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також у нарадах, які проводяться у Міністерстві, у разі розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, відділу.

5.5.12. Співпрацює, у межах компетенції та повноважень, із структурними підрозділами Міністерства, центральними органами виконавчої влади.

5.6. Начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.6.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.6.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, службової дисципліни та правил поведінки державного службовця, вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.6.3. Порушення законодавства про державну таємницю.

5.7. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, заступник директора Департаменту - начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту

Б. Ахіджанов
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали