Додаткова копія: Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2017 року N 265

Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про державну службу", пункту 8 (Постанова N 1119) та пункту 101 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, та Положення про Департамент продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 грудня 2016 року N 521 (Положення N 521), наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відділ стратегії розвитку харчової промисловості Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Положення про відділ технологій виробництва харчових продуктів Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Положення про відділ підакцизної продукції Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України;

Положення про відділ переробки продукції тваринництва та дитячого харчування Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2. Департаменту продовольства у двотижневий строк подати до Департаменту роботи з персоналом копії положень про структурні підрозділи, затверджені цим наказом, та другі примірники посадових інструкцій працівників.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор Департаменту правової
та законопроектної роботи

А. Пивоваров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 травня 2017 року N 265

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ стратегії розвитку харчової промисловості Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Відділ стратегії розвитку харчової промисловості (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту продовольства (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, положенням про Міністерство, його наказами, положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

1.4. Відділ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, в межах своїх повноважень організовує виконання нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Участь у реалізації державної політики в харчовій і переробній промисловості та здійснення заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави.

2.2. Координація діяльності підгалузей харчової промисловості.

2.3. Участь у формуванні стратегії та здійснення заходів, спрямованих на насичення продовольчого ринку продукцією харчової промисловості.

2.4. Участь у реалізації державної регуляторної політики.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює аналіз діяльності та прогнозує розвиток харчової і переробної промисловості, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.2. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу та вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів.

3.3. Розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу.

3.4. Опрацьовує проекти законодавчих та нормативно-правових актів, що надходять на погодження, готує у межах повноважень висновки і пропозиції до проектів.

3.5. Розробляє і координує виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку харчової промисловості.

3.6. Визначає пріоритети та механізм розвитку харчової промисловості.

3.7. Бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави.

3.8. Бере участь в організації розроблення балансів попиту і пропозиції продукції харчової промисловості.

3.9. Бере участь у здійсненні аналізу стану наповнення регіональних запасів продовольства.

3.10. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників харчової продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності, а також на ефективне застосування антидемпінгового законодавства та захист внутрішнього ринку.

3.11. Бере участь у підвищенні інформованості населення про ринки продовольчих товарів, а також в підвищенні їх транспарентності.

3.12. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.13. Здійснює моніторинг ситуації на продовольчому ринку та вживає заходів щодо її стабілізації.

3.14. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестицій та розвиток інновацій у харчовій та переробній промисловості.

3.15. Забезпечує здійснення в межах компетенції заходів щодо регулювання виробництва і реалізації цукру.

3.16. Вносить пропозиції щодо державної підтримки вітчизняних виробників харчової продукції.

3.17. Готує пропозиції до проектів фінансування бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є відділ.

3.18. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.19. Готує та надає матеріали на інформаційні запити з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.20. Готує довідкові та аналітичні матеріали про роботу харчової промисловості, а також матеріали до засідань колегії Міністерства з питань, що входять до компетенції відділу.

3.21. Виконує інші функції, відповідно до покладених на відділ завдань.

4. Відділ має право:

4.1. У межах своїх повноважень за дорученням директора Департаменту представляє його інтереси з питань, що належать до компетенції Департаменту, у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.

4.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.3. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.4. Залучати, за дорученням керівництва Департаменту, відповідні експертні організації чи окремих експертів для більш ефективного виконання відділом своїх функцій або доручень керівництва Департаменту.

4.5. Організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Департаменту та Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.6. Брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції відділу.

4.7. Брати, у межах своїх повноважень, участь у діяльності міжнародних організацій.

4.8. Інформувати директора Департаменту про виконання покладених на відділ завдань.

5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу:

5.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у визначеному законодавством порядку.

5.2 На посаду заступника директора Департаменту - начальника відділу призначається особа, що вільно володіє державною мовою, яка здобула ступінь вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра за спеціальностями: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент та адміністрування", "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", "Державне управління", "Міжнародні відносини". Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати на менше двох років.

5.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту. У разі відсутності заступника директора Департаменту - начальника відділу його функції та обов'язки виконує особа визначена директором Департаменту.

5.4. Заступник директора Департаменту - начальник відділу здійснює функціональний розподіл, навантаження працівників відділу.

5.5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу виконує такі обов'язки:

5.5.1. У разі відсутності директора Департаменту за його дорученням виконує функції директора Департаменту.

5.5.2. Організовує роботу, здійснює загальне керівництво діяльності відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність.

5.5.3. Забезпечує дотримання працівниками відділу вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції.

5.5.4. Забезпечує захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності відділу та Департаменту згідно із законодавством.

5.5.5. Забезпечує підбір кадрів, розстановку, професійну підготовку працівників відділу, дотримання ними правил внутрішнього службового розпорядку і виконавської дисципліни.

5.5.6. Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до повноважень відділу, безпосередньо здійснює та організовує розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів та проводить їх експертизу з питань, що належать до компетенції відділу.

5.5.7. Подає директору Департаменту пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації.

5.5.8. Організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками відділу звернень, які стосуються діяльності відділу.

5.5.9. За дорученням керівництва Міністерства і Департаменту представляє інтереси Міністерства та Департаменту з питань, що належать до його повноважень в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.6. Заступник директора Департаменту - начальник відділу має право:

5.6.1 Вносити директору Департаменту пропозиції щодо встановлення працівникам відділу надбавок, доплат та премій у межах їх мінімальних і максимальних розмірів.

5.6.2. Погоджувати відпустки працівникам відділу відповідно до законодавства.

5.6.3. Вимагати від структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.6.4. Інформувати директора Департаменту про покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи або інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед відділом завдань і покладених на нього функцій.

5.6.5. За дорученням керівництва Міністерства представляти його інтереси з питань, що належать до повноважень відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.7. Вимоги, завдання та доручення заступника директора Департаменту - начальника відділу, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками відділу.

5.8. Заступник директора Департаменту - начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.8.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.8.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил етичної поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.9. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, заступник директора Департаменту - начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту продовольства

М. Мороз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 травня 2017 року N 265

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ технологій виробництва харчових продуктів Департаменту продовольства

1. Загальні положення:

1.1. Відділ технологій виробництва харчових продуктів (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту продовольства (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, положенням про Міністерство, його наказами, положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

1.4. Відділ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, в межах своїх повноважень організовує виконання нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, їх маркування, сертифікації, метрології і стандартизації, наукового забезпечення, енергозбереження в харчовій промисловості, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

2.2. Участь у реалізації науково-технічної і технологічної політики та впровадженні інноваційної моделі розвитку харчової промисловості.

2.3. Координація діяльності наукових, проектно-конструкторських та проектних організацій.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Департаменту.

3.2. Вносить пропозиції та розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу.

3.3. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників харчової продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності, а також на ефективне застосування антидемпінгового законодавства та захист внутрішнього ринку.

3.4. Бере участь у підвищенні інформованості населення у сфері безпечності харчових продуктів, технічного регулювання харчової промисловості, з питань маркування харчової продукції, в тому числі органічної, та захисту прав споживачів.

3.5. Бере участь у розробленні стандартів, інших нормативних документів та погодженні нормативно-правових актів, що стосуються основних питань діяльності відділу.

3.6. Проводить заходи щодо впровадження міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів, в тому числі НАССР, на підприємствах харчової та переробної промисловості та здійснює моніторинг у цій сфері.

3.7. Здійснює спільно з структурними підрозділами Міністерства, науково-дослідними інститутами, науковими установами та галузевими формуваннями єдиної науково-технічної політики у харчовій промисловості згідно з пріоритетами діяльності Міністерства, бере участь в організації роботи Секції харчової і переробної промисловості Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3.8. Сприяє техніко-технологічному переоснащенню галузей харчової промисловості, енергозбереженню, впровадженню інноваційних проектів та розвитку біотехнологій.

3.9. Вносить пропозиції щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази в сфері харчової та переробної промисловості.

3.10. Готує пропозиції до проектів фінансування бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент.

3.11. Бере участь у розробці та координації виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку харчової промисловості.

3.12. Бере участь у розробленні рекомендацій і науково-методичного обґрунтування ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств харчової промисловості.

3.13. Бере участь у підготовці пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо поліпшення екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності на підприємствах харчової промисловості.

3.15. Сприяє висвітленню виставкової діяльності у галузях харчової і переробної промисловості, участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках тощо.

3.16. Готує пропозиції до проектів бюджетного фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та науково-технічних програм та здійснення освітніх програм.

3.17. Бере участь у розвитку інфраструктури науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг (бібліотеки, банки даних) у сфері харчової промисловості, сприяє веденню галузевого фонду нормативних документів у сфері стандартизації.

3.18. Бере участь у здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері харчової промисловості.

3.19. Вносить пропозиції щодо державної підтримки вітчизняних виробників харчової продукції.

3.20. Бере участь у розробці проектів розподілу коштів державного бюджету, що виділяються на фінансування цільових програм.

3.21. Бере участь у підготовці та подає в установленому порядку пропозиції до проектів бюджетного фінансування капітальних вкладень у харчовій промисловості та інших витрат.

3.22. Готує матеріали до засідань колегії Міністерства з питань, що входять до його компетенції.

4. Відділ має право:

4.1. У межах своїх повноважень представляти Департамент та Міністерство за дорученням його керівництва у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, профспілках та організаціях роботодавців, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.

4.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.3. Залучати, за дорученням керівництва Департаменту, відповідні експертні організації чи окремих експертів для більш ефективного виконання відділом своїх функцій або доручень керівництва Департаменту.

4.4. Організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Департаменту та Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.5. Брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції відділу.

4.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.7. Брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій.

4.8. Вносити пропозиції керівництву Департаменту про вжиття передбачених законодавством заходів щодо припинення дії та скасування наказів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань віднесених до повноважень відділу.

4.9. Інформувати керівництво Департаменту про виконання покладених на відділ завдань.

5. Начальник відділу:

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у визначеному законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, що вільно володіє державною мовою, яка здобула ступінь вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра за спеціальностями: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент та адміністрування", "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", "Технології виробництва продуктів харчової промисловості", "Якість", "Стандартизація та сертифікація", "Державне управління". Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати на менше двох років.

5.3. У разі відсутності начальника відділу його функції та обов'язки виконує особа визначена директором Департаменту.

5.4. Начальник відділу виконує такі обов'язки:

5.4.1. Бере участь у формуванні державної політики щодо технічного регулювання харчових технологій, енергозбереження в харчовій промисловості, координації впровадження науково-технічних розробок, інновацій та інвестицій в харчовій та переробній промисловості.

5.4.2. Бере участь у формуванні державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, їх маркування, органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

5.4.3. Забезпечує організацію впровадження науково-технічних розробок, інновацій та інвестицій в харчовій та переробній промисловості та подає відповідні пропозиції керівництву Департаменту.

5.4.4. Забезпечує організацію підготовки та розгляду проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності відділу.

5.4.5. Координує роботу щодо розгляду звернень громадян, установ та організацій з питань, що стосуються діяльності відділу.

5.4.6. Забезпечує підготовку пропозицій керівництву Департаменту щодо поліпшення екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності на підприємствах харчової промисловості, шляхів підвищення ефективності роботи харчової промисловості, посилення її конкурентоспроможності.

5.4.7. Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим Положенням, додержання правил внутрішнього службового розпорядку і трудової дисципліни у відділі.

5.4.8. Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до повноважень відділу, безпосередньо здійснює розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів, проводить їх експертизу з питань, що належать до компетенції відділу, організовує розробку відповідних проектів актів.

5.4.9. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу.

5.4.10. Подає, відповідно до законодавства, пропозиції керівництву Департаменту про призначення на посади, звільнення з посад, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації.

5.4.11. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також захист державної таємниці у напрямах діяльності відділу відповідно до чинного законодавства.

5.4.12. Організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Відділу всіх звернень, які стосуються діяльності відділу.

5.4.13. За дорученням керівництва Департаменту та Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.5. Начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.5.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.5.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил етичної поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.6. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту продовольства

М. Мороз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 травня 2017 року N 265

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ підакцизної продукції Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України

1. Загальні положення:

1.1. Відділ підакцизної продукції (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту продовольства (далі - Департамент) Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, положенням про Міністерство, наказами Міністерства, положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Відділ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, в межах своїх повноважень організовує виконання нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу підакцизної продукції.

2.2. Координація функціонування спиртової, лікеро-горілчаної, слабоалкогольної, пивоварної та тютюнової галузей харчової промисловості.

2.3. Участь у формуванні стратегії та реалізація заходів, спрямованих на розвиток галузей у сфері виробництва підакцизної продукції, їх експортного потенціалу, захисту та просування вітчизняної підакцизної продукції на зовнішніх ринках.

2.4. Участь в удосконаленні національного законодавства, що регламентує порядок функціонування ринків підакцизної продукції, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

2.5. Організація виконання законодавчих та нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу, здійснення моніторингу щодо їх реалізації.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює аналіз функціонування та визначає пріоритетні напрями розвитку галузей харчової промисловості у сфері виробництва та обігу підакцизної продукції.

3.2. Координує питання, пов'язані із виробництвом спирту етилового, біоетанолу, добавок на основі біоетанолу, лікеро-горілчаної продукції, пива та тютюнових виробів.

3.3. З метою наближення законодавства України до права ЄС узагальнює практику застосування та вносить пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань:

3.3.1. Виробництва та обігу спирту етилового, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів.

3.3.2. Оподаткування акцизним податком та його адмініструванням.

3.3.3. Ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва підакцизної продукції.

3.3.4. Маркування підакцизної продукції марками акцизного податку.

3.3.5. Встановлення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на алкогольні напої та максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий.

3.3.6 Захисту населення у сфері попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і алкогольних напоїв та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

3.3.7. Визначення порядку перероблення, утилізації або знищення вилученого в дохід держави (конфіскованих) спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання по виробництву тютюнових виробів.

3.3.8. Державної підтримки та стимулювання використання біоетанолу.

3.4. Вносить пропозиції щодо затвердження:

3.4.1. Переліку державних спиртових заводів, які мають право переробляти конфісковані та безхазяйні спирт етиловий та алкогольні напої.

3.4.2. Норм виходу і втрат спирту етилового та алкогольних напоїв.

3.5. Здійснює експертизу та готує висновки і пропозиції до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що надходять на погодження до міністерства і належать до компетенції відділу.

3.6. Готує пропозиції Міністерству охорони здоров'я України для врахування при формуванні позиції української сторони щодо документів, які публікуються на офіційному сайті Секретаріату Рамкової конвенції Всесвітньої Організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну (далі - РКТБ ВООЗ) та являються основою для обговорення на чергових сесіях Конференції Сторін РКТБ ВООЗ.

3.7. Забезпечує взаємодію з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

3.8. Бере участь:

3.8.1. У розробленні загальнодержавних та галузевих програм розвитку галузей харчової промисловості.

3.8.2. У розробленні балансів виробництва та споживання спирту.

3.8.3. У розробці та реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестицій та розвиток інновацій у сфері виробництва та обігу підакцизної продукції.

3.8.4. У роботі профільних Технічних комітетів.

3.9. Готує матеріали до нарад та засідань колегії Міністерства з питань, що належать до компетенції відділу.

3.10. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.11. Готує та надає матеріали на інформаційні запити з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.12. Готує довідкові та аналітичні матеріали з питань, які належать до компетенції відділу.

3.13. Вносить в межах компетенції пропозиції до Плану діяльності та Плану законопроектних робіт Міністерства та Уряду на відповідний рік та складає звіт про їх виконання.

3.14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

4. Відділ має право:

4.1. За дорученням керівництва та в межах своїх повноважень представляти Департамент та Міністерство у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, галузевих формуваннях, профспілках та організаціях роботодавців, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.

4.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.3. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.4. Залучати, за дорученням керівництва Департаменту, відповідні експертні організації чи окремих експертів для більш ефективного виконання відділом своїх функцій або доручень керівництва Департаменту.

4.5. Організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Департаменту та Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.6. Брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції відділу.

4.7. У межах своїх повноважень брати участь у діяльності міжнародних організацій.

4.8. Інформувати керівництво Департаменту про виконання покладених на відділ завдань.

5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу:

5.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у визначеному законодавством порядку.

5.2 На посаду заступник директора Департаменту - начальника відділу призначається особа, що вільно володіє державною мовою, здобула ступінь вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра за спеціальностями: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент та адміністрування", "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", "Державне управління", "Міжнародні відносини". Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати на менше двох років.

5.3. У разі відсутності заступника директора Департаменту - начальника відділу його функції та обов'язки виконує особа визначена директором Департаменту.

5.4. Заступник директора Департаменту - начальник відділу здійснює функціональний розподіл, навантаження працівників відділу.

5.5. Заступник директора Департаменту - начальник відділу виконує такі обов'язки:

5.5.1. У разі відсутності директора Департаменту за його дорученням виконує функції директора Департаменту.

5.5.2. Організовує роботу, здійснює загальне керівництво діяльності відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність.

5.5.3. Забезпечує дотримання працівниками відділу вимог законодавства України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання і протидії корупції.

5.5.4. Забезпечує захист державної таємниці відповідно до напрямів діяльності відділу та Департаменту згідно із законодавством.

5.5.5. Забезпечує підбір кадрів, розстановку, професійну підготовку працівників відділу, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку і виконавської дисципліни.

5.5.6. Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики з питань, що належать до повноважень відділу, безпосередньо здійснює та організовує розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів та проводить їх експертизу з питань, що належать до компетенції відділу.

5.5.7. Подає директору Департаменту пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації.

5.5.8. Організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками відділу звернень, які стосуються діяльності відділу.

5.5.9. За дорученням керівництва Міністерства і Департаменту представляє інтереси Міністерства та Департаменту з питань, що належать до його повноважень в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.6. Заступник директора Департаменту - начальник відділу має право:

5.6.1. Вносити директору Департаменту пропозиції щодо встановлення працівникам відділу надбавок, доплат та премій у межах їх мінімальних і максимальних розмірів.

5.6.2. Погоджувати відпустки працівникам відділу відповідно до законодавства.

5.6.3. Вимагати від структурних підрозділів Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань і функцій.

5.6.4. Інформувати директора Департаменту про покладення на Департамент виконання завдань, що не належать до його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи або інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед відділом завдань і покладених на нього функцій.

5.6.5. За дорученням керівництва Міністерства представляти його інтереси з питань, що належать до повноважень відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.7. Вимоги, завдання та доручення заступника директора Департаменту - начальника відділу, надані в межах компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками відділу.

5.8. Заступник директора Департаменту - начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.8.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.8.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил етичної поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.9. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, заступник директора Департаменту - начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту продовольства

М. Мороз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 травня 2017 року N 265

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ переробки продукції тваринництва та дитячого харчування Департаменту продовольства

1. Загальні положення:

1.1. Відділ переробки продукції тваринництва та дитячого харчування (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту продовольства (далі - Департамент) Міністерства агарної політики та продовольства України (далі - Міністерство).

1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, положенням про Міністерство, його наказами, положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

1.4. Відділ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, в межах своїх повноважень організовує виконання нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

2. Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення формування та реалізації державної політики в галузях переробки продукції тваринництва та дитячого харчування та участь у здійснені заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави.

2.2. Участь у формуванні стратегії та здійсненні заходів, спрямованих на насичення продовольчого ринку продукцією переробки продукції тваринництва та дитячим харчування та просування її на зовнішніх ринках.

2.3. Участь у здійсненні заходів, спрямованих на захист на зовнішніх ринках інтересів вітчизняних товаровиробників продукції переробки тваринництва та дитячого харчування від недобросовісної конкуренції та застосування дискримінаційних умов до їх діяльності.

2.4. Імплементація європейського законодавства, що регламентує функціонування ринку продукції тваринного походження та дитячого харчування, до положень національного законодавства в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

2.5. Забезпечення взаємодії з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює аналіз діяльності та прогнозує розвиток галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування з урахуванням їх зонального розміщення, а також необхідності насичення внутрішнього ринку продуктами харчової і переробної промисловості.

3.2. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

3.3. Визначає пріоритети, стратегію та механізм розвитку галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

3.4. Сприяє:

3.4.1. Впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів.

3.4.2. Техніко-технологічному переоснащенню галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування, енергозбереженню, впровадженню інноваційних проектів та розвитку біотехнологій.

3.4.3. Висвітленню виставкової діяльності у галузях харчової і переробної промисловості, участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках тощо.

3.5. Бере участь у:

3.5.1. Здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави продуктами переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

3.5.2. Розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції м'яса та м'ясопродуктів, молока та молокопродуктів, яєць, дитячого харчування.

3.5.3. Реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчування.

3.5.4. Розроблені заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності та захист внутрішнього ринку.

3.5.5. Підвищенні інформованості населення про ринки переробки продукції тваринництва та дитячого харчування, а також в підвищенні їх транспарентності.

3.5.6. Здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва у сферах галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

3.5.7. Розроблені технічних регламентів, інших нормативних документів згідно компетенції Департаменту.

3.5.8. Розробці та реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестицій та розвиток інновацій у галузях переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

3.6. Вносить пропозиції щодо:

3.6.1. Дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази в сфері харчової та переробної промисловості.

3.6.2. Погодження керівництвом Міністерства проектів законів, інших актів законодавства, що надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.6.3. Створення умов з організації вітчизняного виробництва для забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування.

3.6.4. Ведення реєстру спеціальних сировинних зон, що використовуються для виготовлення продуктів дитячого харчування та дієтичного харчування.

3.6.5. Підготовки матеріалів до засідань колегій Міністерства з питань, що входять до компетенції Департаменту.

3.7. Готує пропозиції до проектів фінансування бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Департамент.

3.8. Розробляє і координує виконання загальнодержавних та галузевих програм розвитку переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

3.9. Вносить пропозиції та розробляє проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу.

3.10. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництву Міністерства.

3.11. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

4. Відділ має право:

4.1. У межах своїх повноважень представляти Департамент і Міністерство за дорученням його керівництва у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, профспілках та організаціях роботодавців, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.

4.2. Одержувати у встановленому порядку інформацію, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші матеріали необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.

4.3. Залучати, за дорученням керівництва Департаменту, відповідні експертні організації чи окремих експертів для більш ефективного виконання відділом своїх функцій або доручень керівництва Департаменту.

4.4. Організовувати і проводити у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень відділу, залучати до участі в них інші структурні підрозділи Міністерства, представників інших органів влади за їхньої згоди.

4.5. Вносити пропозиції щодо створення робочих груп, зокрема міжгалузевих питань, які відносяться до компетенції відділу.

4.5. Брати участь у роботі міжгалузевих робочих груп з питань, які відносяться до компетенції відділу.

4.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державним, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.7. Брати у межах своїх повноважень, передбачених законом, участь у діяльності міжнародних організацій.

4.8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому порядку здійснює взаємодію та взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Міністерства, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності.

4.9. Інформує керівництво Департаменту про виконання покладених на відділ завдань.

5. Начальник відділу:

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який є державним службовцем, призначається на посаду і звільняється з посади у визначеному законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, що вільно володіє державною мовою, яка здобула ступінь вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра за спеціальностями: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент та адміністрування", "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", "Технології зберігання, консервування та переробки молока, м'яса", "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення". Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності повинен складати на менше двох років.

5.3. У разі відсутності начальника відділу його функції та обов'язки виконує особа визначена директором Департаменту.

5.4. Начальник відділу здійснює функціональний розподіл, навантаження між працівниками, встановлює критерії, які визначають результативність їх роботи.

5.5. Начальник відділу виконує такі обов'язки:

5.5.1. Організовує роботу, здійснює загальне керівництво діяльності відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій, несе персональну відповідальність за його діяльність.

5.5.2. Планує та визначає заходи щодо реалізації державної політики у сфері розвитку переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

5.5.3. Забезпечує організацію підготовки та розгляду проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

5.5.4. Здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів та проводить їх експертизу з питань, що належать до компетенції відділу, організовує розробку відповідних проектів нормативно-правових актів.

5.5.5. Координує роботу з питань розгляду звернень громадян, установ та організацій, з питань переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

5.5.6. Забезпечує підготовку та подає пропозиції керівництву Департаменту щодо шляхів підвищення ефективності роботи галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

5.5.7. Узагальнює та аналізує інформацію щодо моніторингу внутрішнього та зовнішніх ринків, формує статистичну звітність з питань роботи галузей переробки продукції тваринництва та дитячого харчування.

5.5.8. Організовує та контролює здійснення заходів, спрямованих на насичення продовольчого ринку продукцією переробки продукції тваринництва та дитячим харчуванням.

5.5.9. Здійснює керівництво відділом і несе персональну відповідальність за виконання функцій, передбачених цим положенням, додержання правил внутрішнього службового розпорядку та трудової дисципліни у відділі.

5.5.10. Подає, відповідно до законодавства, пропозиції керівництву Департаменту про призначення на посаду, звільнення з посад, заохочення, накладення дисциплінарного стягнення та переміщення працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації.

5.5.11. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони праці та конституційного права працівників на збереження їх життя та здоров'я у процесі трудової діяльності.

5.6. Начальник відділу має право:

5.6.1. Подавати, відповідно до законодавства, пропозиції керівництву Департаменту про призначення на посаду, звільнення з посад, заохочення, накладання дисциплінарного стягнення та переміщення працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення їхньої кваліфікації.

5.6.2. Забезпечувати дотримання правниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу відповідно до чинного законодавства.

5.6.3. Організовувати та контролювати своєчасний і якісний розгляд працівниками відділу всіх звернень, які стосуються діяльності відділу.

5.6.4. За дорученням керівництва Департаменту та Міністерства представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

5.7. Начальник відділу у межах законодавства несе відповідальність за:

5.7.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, завдань, доручень керівництва Міністерства, плану роботи Департаменту, бездіяльність, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

5.7.2. Порушення Присяги державного службовця, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, недотримання правил внутрішнього службового розпорядку, службової дисципліни та правил етичної поведінки державного службовця, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

5.8. За недотримання вимог законодавства України з питань, що стосуються державної служби та з питань запобігання корупції, інших актів законодавства України з питань, що стосуються його діяльності, начальник відділу притягається до відповідальності згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту
продовольства

М. Мороз
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали