НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 14 вересня 2011 року N 2239

Про затвердження положень про структурні підрозділи Національної ради

Розглянувши проекти положень про структурні підрозділи, Національна рада вирішила:

1. Затвердити з 5 жовтня 2011 року:

- Положення про управління організаційного забезпечення Національної ради;

- Положення про відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями;

- Положення про сектор зв'язків з громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації.

2. Визнати такими, що втратять чинність з 05.10.2011, Положення про відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю, затверджене рішенням Національної ради від 18.07.2006 N 615, та Положення про управління організаційного забезпечення Національної ради, затверджене рішенням Національної ради від 27.10.2010 N 1491.

3. Виконання цього рішення покласти на управління правового забезпечення, сектор кадрів, управління організаційного забезпечення Національної ради, відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
14.09.2011 N 2239

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації управління організаційного забезпечення Національної ради

1. Сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації створено на вимогу забезпечення виконання норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) і є структурним підрозділом управління організаційного забезпечення Національної ради.

2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), законами України, постановами Верхової Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Регламентом та рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, Положенням про апарат, цим Положенням.

3. Основним завданням сектору є виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

4. Сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації:

- отримує для опрацювання запити на отримання публічної інформації, зареєстровані загальним відділом, та контролює дотримання термінів підготовки відповідей;

- на основі матеріалів, наданих структурними підрозділами, у п'ятиденний термін формує відповіді на запитувану публічну інформацію або надсилає проміжні відповіді у разі великого об'єму запитуваної інформації;

- надає можливість запитувачам працювати з документами та їх копіями, робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії тощо;

- готує для оприлюднення на сайті Національної ради інформацію про порядок складання, подання запиту на інформацію, звіти про отримані запити і реагування на них тощо;

- аналізує, використовує в роботі інформацію, що надходить від членів Національної ради, управлінь та відділів Національної ради, представників Національної ради в областях та регіональних секретаріатів.

5. Сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації має право:

- терміново отримувати від структурних підрозділів та використовувати в роботі інформацію щодо питань, які стосуються своєчасної підготовки відповідей на публічні запити;

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Національної ради в частині роботи із публічними запитами, ініціювати оперативні наради з цього приводу.

6. Сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації входить до складу управління організаційного забезпечення Національної ради, підпорядковується голові Національної ради, керівнику апарату, начальнику управління організаційного забезпечення.

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національної ради.

Сектор відповідає:

- за підготовку відповідей заявникам (на основі матеріалів, наданих структурними підрозділами Національної ради) та надання інформації (копій документів) в інший спосіб, передбачений чинним Законом.

Сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації не несе відповідальності за достовірність фактів, наданих структурними підрозділами Національної ради в процесі підготовки відповідей заявникам, а також за порушення ними визначених термінів надання матеріалів.

7. Сектор очолює завідувач сектору.

На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу гуманітарну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Завідувач сектору зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації призначається на посаду наказом голови Національної ради на підставі рішення конкурсної комісії та на інших підставах, визначених Законом України "Про державну службу".

Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується начальнику управління організаційного забезпечення Національної ради.

Завідувач сектору у своїй роботі керується положеннями законів та нормативно-правовими актами, що стосуються державної служби та регулюють відносини у сфері телерадіомовлення, Регламентом та положенням про сектор, рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, цим положенням.

8. Завідувач сектору:

- здійснює загальне керівництво сектором, розподіляє обов'язки з виконання поставлених завдань працівниками сектору, відповідає за виконавську дисципліну;

- у межах повноважень забезпечує права громадян на інформацію щодо діяльності Національної ради, а також діяльності телерадіоорганізацій України з питань, що належать до компетенції Національної ради;

- організовує належне виконання норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) з підготовки проектів відповідей на публічні запити фізичних та юридичних осіб, телерадіокомпаній, сприяє в наданні копій документів, матеріалів, а також здійснює консультативну допомогу;

- забезпечує висвітлення виконання норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) на сайті Національної ради;

- у разі службової необхідності виконує інші доручення начальника управління;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та обов'язків.

Завідувач сектору має право:

- за дорученням керівництва представляти Національну раду в органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції сектору;

- звертатися у встановленому порядку до голови, членів Національної ради, керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків.

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників; забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, Інтернетом, електронною поштою та іншими необхідними матеріалами для здійснення функціональних обов'язків для виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
14.09.2011 N 2239

ПОЛОЖЕННЯ
про управління організаційного забезпечення Національної ради

1. Управління організаційного забезпечення Національної ради (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

До складу управління входять організаційний, загальний, протокольний відділи та сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації.

2. Управління у своїй діяльності керується законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Регламентом та Положенням про апарат, рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Основними завданнями управління є:

- організаційне та документальне забезпечення діяльності Національної ради з виконання нею завдань, повноважень і функцій, визначених чинним законодавством України;

- узагальнення пропозицій, поданих членами Національної ради та керівниками структурних підрозділів апарату, щодо порядку денного засідання Національної ради, а також координація підготовки проектів документів та матеріалів, які виносяться на розгляд Національної ради;

- організація діловодства, встановлення єдиного порядку документування та роботи з документами в апараті Національної ради;

- контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Національної ради, протокольних доручень, поточних планових завдань.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує підготовку та проведення засідань, нарад, робочих зустрічей та інших заходів Національної ради;

- стенографує, здійснює технічний запис та складає протоколи засідань, нарад, робочих зустрічей та інших заходів Національної ради;

- узагальнює пропозиції, подані членами Національної ради і керівниками структурних підрозділів апарату, та готує проекти порядку денного засідань Національної ради;

- координує роботу структурних підрозділів апарату щодо своєчасного опрацювання та подання проектів рішень і матеріалів до засідань та нарад, тиражує їх та забезпечує ними членів Національної ради;

- здійснює реєстрацію проектів рішень, які виносяться на розгляд Національної ради членами Національної ради та керівниками структурних підрозділів апарату, і реєструє рішення, прийняті Національною радою;

- доопрацьовує та оформляє документи Національної ради після засідань та розсилає їх в установленому порядку;

- опрацьовує, друкує і тиражує матеріали та документи, прийняті Національною радою;

- здійснює постійний контроль за виконанням рішень і протокольних доручень Національної ради;

- зберігає технічні носії інформації;

- формує справи засідань Національної ради, забезпечує їх зберігання та підготовку для передачі в архів;

- узагальнює пропозиції та готує проекти перспективних і поточних планів роботи Національної ради;

- узагальнює та готує аналітичні матеріали, пов'язані з діяльністю Національної ради;

- розробляє Інструкцію з діловодства та номенклатуру справ Національної ради;

- здійснює ведення діловодства за зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги);

- здійснює попередній розгляд, реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук, доставку, комп'ютерний набір, копіювання вхідних, вихідних, внутрішніх документів;

- забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, зберігання та якість обробки й використання документів, що утворюються в діяльності Національної ради, для передачі на державне збереження;

- здійснює аналіз документообігу в Національній раді, готує відповідні довідки;

- обліковує, реєструє і видає бланки посвідчень про відрядження, готує проекти наказів, веде облік відряджень працівників Національної ради, на вимогу керівництва готує відповідні довідки;

- оформляє, реєструє, обліковує посвідчення на право проведення перевірок телерадіоорганізацій України (у кожному випадку окремо);

- здійснює оперативний контроль за термінами виконання документів, готує аналітичні та інформаційні матеріали керівництву Національної ради про хід виконання документів (доручень, поставлених на контроль);

- якісно, відповідно до вимог законодавства України та Регламенту Національної ради, готує проекти документів для розгляду на засіданнях Національної ради;

- за зверненням члена Національної ради надає йому протоколи, стенограми, рішення Національної ради та інші документи, що готуються та зберігаються в управлінні;

- доповідає про виконання доручень, рішень Національної ради, розпоряджень керівництва Національної ради.

5. Управління має право:

- вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення роботи управління та підрозділів, які входять до його складу;

- своєчасно отримувати від членів Національної ради, керівників структурних підрозділів апарату інформацію, документи та аналітичні матеріали, експертні висновки і проекти рішень з питань, які виносяться ними на розгляд Національної ради;

- у разі невідповідності установленим вимогам проектів рішень та інших матеріалів і документів, які виносяться на розгляд Національної ради, вилучати з порядку денного засідання Національної ради відповідні питання до приведення їх у відповідність з Регламентом;

- на виконання доручень керівництва Національної ради залучати до підготовки заходів та поставлених завдань спеціалістів інших структурних підрозділів апарату, за погодженням з їх керівниками;

- контролювати виконання структурними підрозділами апарату рішень та протокольних доручень Національної ради, наказів та розпоряджень керівництва Національної ради;

- перевіряти стан діловодства у структурних підрозділах та вимагати від працівників виконання встановлених правил роботи з документами відповідно до Інструкції з діловодства;

- за дорученням керівництва Національної ради та керівника апарату взаємодіяти з відповідними державними органами, підприємствами, організаціями і установами під час вирішення питань, які відносяться до компетенції управління.

6. Управління підпорядковується голові Національної ради, першому заступнику голови та заступнику голови, відповідальному секретареві, керівнику та заступнику керівника апарату.

З метою оперативного та належного виконання покладених на нього завдань управління виконує прямі доручення керівництва Національної ради, а під час засідань Національної ради - голови засідання.

Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національної ради.

7. Управління очолює начальник.

Начальник управління призначається на посаду рішенням Національної ради. Звільняється з посади рішенням Національної ради, крім випадку, передбаченого ст. 38 КЗпП України.

На посаду начальника управління призначається громадянин України, що вільно володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за спеціальністю в державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років, або стаж роботи за фахом не менше 10 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

8. Начальник управління:

- здійснює загальне керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає обов'язки та ступінь відповідальності працівників управління;

- організовує належну підготовку та проведення засідань Національної ради і з цією метою, за необхідності, проводить наради з керівниками підрозділів;

- подає пропозиції щодо забезпечення єдиного порядку підготовки документів до засідань Національної ради, дотримання його в усіх структурних підрозділах Національної ради;

- бере участь у засіданнях Національної ради, робочих та апаратних нарадах у межах своїх повноважень;

- забезпечує своєчасне виконання керівниками підрозділів, які входять до складу управління, рішень Національної ради, наказів і розпоряджень голови, його заступників, відповідального секретаря та керівника апарату Національної ради;

- здійснює оперативний контроль за термінами виконання документів структурними підрозділами Національної ради, ставить документи та доручення на контроль та знімає з контролю;

- відповідає за добір і розстановку кадрів, підвищення кваліфікації та навчання працівників управління;

- забезпечує додержання працівниками управління трудової дисципліни;

- несе персональну відповідальність за реалізацію покладених на управління завдань і здійснення ним своїх повноважень.

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, необхідними матеріалами для здійснення функціональних обов'язків, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, що стосуються діяльності Національної ради та телерадіоорганізацій.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
14.09.2011 N 2239

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями

1. Відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями (надалі - відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату Національної ради.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верхової Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Регламентом та рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, Положенням про апарат, цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності Національної ради, висвітлення роботи Національної ради у засобах масової інформації, налагодження співпраці з громадськими організаціями, які працюють у сфері електронних ЗМІ.

4. Відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями:

- отримує, аналізує, використовує в роботі інформацію, що надходить від членів Національної ради, управлінь та відділів Національної ради, представників Національної ради в областях та регіональних секретаріатів;

- готує матеріали про діяльність Національної ради, її структурних підрозділів для засобів масової інформації;

- організовує і проводить прес-конференції, брифінги, зустрічі голови, його заступників та членів Національної ради з представниками засобів масової інформації та громадськістю;

- підтримує прямі контакти з редакціями газет і журналів та електронних мас-медіа, готує і розповсюджує для них прес-релізи, іншу оперативну інформацію про діяльність Національної ради;

- разом з іншими структурними підрозділами забезпечує підготовку матеріалів для веб-сайта Національної ради;

- координує роботу з Громадською радою та Колегією експертів при Національній раді, налагоджує співпрацю зі ЗМІ та громадськими організаціями, прес-службами органів державної влади;

- бере участь в організації фестивалів, конкурсів, інших заходів Національної ради чи за її участі.

5. Відділ має право:

- представляти Національну раду в засобах масової інформації на правах прес-служби;

- готувати та оприлюднювати за погодженням з Національною радою заяви та звернення;

- отримувати від структурних підрозділів та використовувати в роботі інформацію щодо діяльності Національної ради;

- вносити пропозиції щодо поліпшення інформаційного забезпечення діяльності Національної ради; скликати оперативні наради з цього приводу, залучати до роботи, що стосується інформаційного забезпечення, членів Національної ради та керівників підрозділів.

6. Відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями підпорядковується голові Національної ради та керівникові апарату.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національної ради.

Відділ відповідає:

- за точність інформації, що надається ним для розповсюдження у ЗМІ;

- за скоординованість дій між співробітниками Національної ради щодо інформаційного забезпечення діяльності Національної ради.

Відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями не відповідає за перекручення фактів у засобах масової інформації, що сталися не з вини відділу або без його відома.

Відділ зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями не має права поширювати повідомлення чи оціночні судження про діяльність членів Національної ради, якщо їхній зміст не погоджено з членами Національної ради чи якщо ці повідомлення (оціночні судження) прямо не випливають із рішень Національної ради.

7. Відділ очолює начальник відділу.

Начальник відділу призначається на посаду рішенням Національної ради та звільняється з посади рішенням Національної ради, крім випадків, передбачених ст. 38 КЗпП України.

На посаду начальника відділу призначається громадянин України, що володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за спеціальністю в державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років, або стаж роботи за фахом не менше 10 років.

8. Начальник відділу:

- здійснює загальне керівництво відділом, розподіляє обов'язки з виконання поставлених завдань між працівниками відділу, відповідає за виконавську дисципліну працівників відділу, якість підготовлених матеріалів;

- відповідає за висвітлення діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в засобах масової інформації, налагодження та підтримку зв'язків зі ЗМІ та громадськими організаціями;

- відповідає за наповнення веб-сайту Національної ради;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та обов'язків.

Начальник відділу має право:

- за дорученням керівництва представляти Національну раду в органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу;

- звертатися у встановленому порядку до голови, членів Національної ради, керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків;

- давати засобам масової інформації роз'яснення різних ситуацій, що виникають внаслідок реалізації Національною радою своїх повноважень, готувати та оприлюднювати заяви прес-служби, звернення Національної ради.

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників; забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, Інтернетом, електронною поштою та іншими необхідними матеріалами для здійснення функціональних обов'язків; сприяє у вирішенні питань, пов'язаних із підготовкою до друку інформаційних матеріалів, безперешкодного функціонування веб-сайту Національної ради.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали