Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2017 року N 745

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю:

відділ методологічного забезпечення;

відділ з питань передачі майна;

відділ з питань приватизації та земельних відносин.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23 травня 2017 року N 745

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ методологічного забезпечення у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю

1. Загальні положення

1.1. Відділ методологічного забезпечення у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент управління державною власністю та управління реформування державної власності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основним завданням відділу є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері управління державним сектором економіки;

здійснення методологічного та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правового забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;

здійснення підготовки пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формування пропозицій щодо переліку таких підприємств за пропозиціями органів управління;

забезпечення здійснення в межах повноважень, передбачених законом, функцій з регулювання товарного біржового ринку і подання Кабінету Міністрів України узагальнених пропозицій органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

забезпечення виконання повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних бірж та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань бере участь у: формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, оренди, оцінки, списання та відчуження державного майна; забезпеченні нормативно-правового регулювання у цій сфері;

розробленні та опрацюванні проектів законодавчих актів, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-методичних документів з питань:

- реформування державної власності, оренди, оцінки, списання та відчуження державного майна;

- правового режиму майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР;

- управління об'єктами державної власності;

- удосконалення функціонування товарного біржового ринку;

підготовці пропозицій, програм та заходів, спрямованих на вирішення питань, пов'язаних з управлінням об'єктами державної власності та регулюванням міждержавних майнових відносин;

підготовці проектів наказів, окремих доручень Мінекономрозвитку, організації і контролю їх виконання в межах своїх повноважень і на виконання актів законодавства України;

забезпеченні організаційно-методичної допомоги центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо шляхів виконання завдань та функцій покладених на відділ, а саме щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, органів державної виконавчої влади, підприємств та організацій (незалежно від форм власності), необхідної для виконання покладених на нього завдань;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції; участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований начальнику управління реформування державної власності.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

у своєму підпорядкуванні має заступника начальника відділу;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту управління державною власністю та начальника управління реформування державної власності, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

підписує посадові інструкції працівників відділу;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державними службовцями відділу;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту управління державною власністю та начальника управління реформування державної власності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника
управління - начальник відділу
методологічного забезпечення

Н. Ю. Романовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23 травня 2017 року N 745

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань передачі майна у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань передачі майна у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положеннями про департамент управління державною власністю та управління реформування державної власності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

розроблення та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проектів рішень з питань:

передачі або обміну об'єктів права державної та комунальної власності на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:

визначення уповноважених органів управління майном, що повертається у власність держави або орган управління якого не визначений:

методичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади з питань, зазначених у абзацах другому та третьому цього пункту;

розроблення механізмів забезпечення реалізації державної політики у сфері розмежування прав власності, передачі або обміну державного та комунального майна, відомчих об'єктів житлового фонду та соціальної сфери разом з інженерною інфраструктурою, що їх обслуговує, із державної в комунальну власність;

участь у межах компетенції в опрацюванні питань передачі військового майна Збройних Сил України, упорядкування управління державним майном, яке використовував Чорноморський флот колишнього СРСР.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань розмежування прав на об'єкти державної та комунальної власності між державними органами влади та органами місцевого самоврядування залежно від їх функціональних повноважень, а також механізмів їх реалізації;

опрацьовує питання, пов'язані з передачею військового майна Збройних Сил України між державними суб'єктами, з державної у комунальну власність, а також управлінням державним майном, яке використовував Чорноморський флот колишнього СРСР;

аналізує та узагальнює інформацію з питань передачі об'єктів соціальної інфраструктури державної та комунальної власності;

узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, готує пропозиції щодо його вдосконалення з урахуванням вимог законодавства країн - членів ЄС;

опрацьовує пропозиції суб'єктів управління про передачу об'єктів права державної та комунальної власності між державними та комунальними суб'єктами;

бере участь:

у розробленні пропозицій, програм та заходів, спрямованих на розв'язання питань розмежування прав власності, передачі або обміну державного та комунального майна;

готує проекти наказів, окремих доручень Мінекономрозвитку, організовує і контролює їх виконання в межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства України;

опрацьовує звернення міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, звернення та запити народних депутатів України і громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує організаційно-методичну допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту управління державною власністю - начальнику управління реформування державної власності (далі - начальник управління) щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідних для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належить до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління реформування державної власності.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

розробляє та опрацьовує проекти законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту управління державною власністю та начальника управління реформування державної власності, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, працює з відомостями щодо передачі окремого запасного пункту управління: про кооперацію розробників нових зразків озброєння, військової техніки або виробників озброєння, які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, об'єми виконання робіт;

підписує посадові інструкції працівників відділу;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту управління державною власністю та начальника управління реформування державної власності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу з
питань передачі майна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23 травня 2017 року N 745

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань приватизації та земельних відносин у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань приватизації та земельних відносин у складі управління реформування державної власності департаменту управління державною власністю (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент управління державною власністю та управління реформування державної власності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері реалізації прав власника через механізми приватизації; забезпечення нормативно-правового регулювання у цій сфері;

підготовка пропозицій щодо формування державної політики з питань реалізації прав власності та реформування відносин власності через механізми приватизації;

забезпечення нормативно-правового регулювання переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

аналіз та узагальнення практики застосування законодавства з питань приватизації та земельних відносин і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

готує проекти наказів, окремих доручень Мінекономрозвитку, організовує і контролює їх виконання в межах своїх повноважень і на виконання актів законодавства України;

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у:

підготовці пропозицій щодо погодження рішень про розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є державна частка;

розробленні нормативно-правових актів, а також змін і доповнень до чинних актів з питань приватизації державного та комунального майна та у сфері земельних відносин;

підготовці пропозицій щодо реформування земельних відносин;

підготовці пропозицій щодо закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, доцільності їх відчуження;

роботі комісій з передприватизаційної підготовки підприємств та конкурсних комісій з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема, з питань, пов'язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері приватизації та земельних відносин;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі в нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

отримання від Держкомстату та Вищого господарського суду України необхідних статистичних даних та матеріалів;

залучення в установленому порядку до опрацювання питань, що належать до компетенції відділу, науково-дослідних організацій Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, установ, підприємств, громадських формувань, а також окремих вчених і спеціалістів.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований начальнику управління реформування державної власності.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

у своєму підпорядкуванні має заступника начальника відділу;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту управління державною власністю та начальника управління реформування державної власності, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

використовує в роботі відомості про перспективи розвідки або видобутку корисних копалин у цілому щодо України, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

підписує посадові інструкції працівників відділу;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту управління державною власністю та начальника управління реформування державної власності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління -
начальник відділу з питань
приватизації та земельних відносин

О. О. Радіонов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали