МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 квітня 2016 року N 728

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту технічного регулювання

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту технічного регулювання:

управління стандартизації та міжнародного співробітництва;

управління метрології;

управління оцінки відповідності та технічних регламентів.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.03.2012 N 416 "Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту технічного регулювання" (Положення N 416).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Ю. Л. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21 квітня 2016 року N 728

ПОЛОЖЕННЯ
про управління стандартизації та міжнародного співробітництва у складі департаменту технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Управління стандартизації та міжнародного співробітництва у складі департаменту технічного регулювання (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент технічного регулювання (Положення N 696), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ стандартизації;

сектор координації робіт у сфері технічного регулювання;

відділ міжнародного співробітництва та якості.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями управління є:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері стандартизації;

координація робіт у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

забезпечення міжнародного співробітництва у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

організовує розроблення, розробляє та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів у сфері стандартизації;

визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;

уживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу;

інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;

погоджує програму робіт з національної стандартизації;

уживає обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб'єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар'єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.94;

здійснює контроль за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;

готує керівництву департаменту пропозиції стосовно погодження розроблених національним органом стандартизації національних стандартів (змін до них) щодо:

- процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

- критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій стосовно проведення робіт з національної стандартизації;

- процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;

подає керівництву департаменту пропозиції щодо затвердження національних класифікаторів, змін до них і процедур їх розроблення;

готує пропозиції керівництву департаменту щодо розроблення та внесення змін до:

- методичних рекомендацій щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів;

- Статуту національного органу стандартизації;

- Положення про керівну раду національного органу стандартизації та її складу;

- Положення про комісію з апеляцій, її складу та порядку розгляду апеляцій;

- методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації;

- переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів, та забезпечує розміщення їх на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з апеляцій, утвореної відповідно до статті 14 Закону України "Про стандартизацію" (Закон N 1315-VII);

забезпечує розгляд щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері стандартизації, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить на розгляд керівництва департаменту в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

готує пропозиції керівництву департаменту щодо представлення інтересів України в міжурядових організаціях стандартизації, укладення міжнародних договорів України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав згідно із Законом України "Про міжнародні договори України";

готує пропозиції керівництву департаменту щодо здійснення співробітництва у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав у межах повноважень, передбачених законом;

готує пропозиції керівництву департаменту щодо утворення національного органу стандартизації;

опрацьовує пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівника національного органу стандартизації;

забезпечує представництво та участь України в діяльності відповідних міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології, стандартизації, оцінки відповідності та акредитації;

координує роботу щодо співробітництва з Європейськими співтовариствами та їх державами-членами у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності стосовно взятих Україною зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

виконує зобов'язання у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, узяті Україною в рамках членства у Світовій організації торгівлі (СОТ);

здійснює моніторинг реалізації проектів технічної допомоги ЄС та країн-донорів, спрямованих на вдосконалення системи технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, готує пропозиції щодо залучення технічної допомоги ЄС для реалізації нових проектів в Україні;

забезпечує участь у двосторонньому співробітництві у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, готує інформаційно-аналітичні матеріали для керівництва департаменту та Мінекономрозвитку до участі у засіданнях двосторонніх міжурядових комісій тощо;

готує пропозиції, пов'язані з виконанням бюджетних програм у сфері стандартизації;

здійснює в межах повноважень координацію діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання отримувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

за дорученням керівництва департаменту технічного регулювання брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання отримувати необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

інформувати директора департаменту технічного регулювання про покладення на управління обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту технічного регулювання - начальник управління стандартизації та міжнародного співробітництва (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту технічного регулювання.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

бере участь у погодженні призначення (з урахуванням результатів конкурсного відбору) керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

візує контракти керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, та інші документи про їх призначення на посаду та звільнення з посади;

уносить директору департаменту пропозиції щодо звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

візує документи щодо погодження закордонних відряджень та надання відпусток керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

бере участь у розгляді фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

бере участь у погодженні передачі в оренду, а також списання та відчуження державного майна, яке знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

з питань, що належать до сфери діяльності управління, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву департаменту та іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів, у тому числі з питань технічного захисту секретної інформації у частині виконання функцій у сфері стандартизації;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу стандартизації, завідувача сектору координації робіт у сфері технічного регулювання, начальника відділу міжнародного співробітництва та якості;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;
 
координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту технічного регулювання подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу стандартизації, начальника відділу міжнародного співробітництва та якості, завідувача сектору координації робіт у сфері технічного регулювання, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу стандартизації:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації (класифікації) та міжгалузевої координації у цій сфері.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу стандартизації мають право підпису листів, запитів та документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання - начальник
управління стандартизації та
міжнародного співробітництва

Н. Л. Старікова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21 квітня 2016 року N 728

ПОЛОЖЕННЯ
про управління метрології у складі департаменту технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Управління метрології у складі департаменту технічного регулювання (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент технічного регулювання (Положення N 696), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ законодавчої метрології;

відділ розвитку еталонної бази;

сектор державного метрологічного нагляду.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основним завданням управління є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладеного на нього завдання:

організовує розроблення та розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо розроблення та внесення змін до:

- положень про наукові метрологічні центри;

- визначень основних одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил застосування одиниць вимірювання і правил написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин;

- порядку зберігання та застосування національних еталонів і здійснення контролю за додержанням правил та умов їх зберігання і застосування;

- типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології;

- порядку ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки;

- міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями;

- порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норм часу, необхідного для проведення повірки таких засобів;

- критеріїв, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії;

- порядку атестації аудиторів з метрології;

бере участь у забезпеченні ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

організовує здійснення державного управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні;

забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері метрології, метрологічної діяльності;

організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності;

забезпечує функціонування національної еталонної бази та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм з питань забезпечення єдності вимірювань;

розробляє державні науково-технічні програми щодо створення та вдосконалення державних еталонів;

координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України;

забезпечує надання еталонам статусу національних еталонів;

здійснює реєстрацію національних еталонів;

забезпечує визначення вчених зберігачів національних еталонів;

здійснює уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

забезпечує проведення моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII) та прийняття рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують обов'язків, визначених Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку посилань на документи, що містять технічні специфікації, прийняті Міжнародною організацією законодавчої метрології (нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), та переліків частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо засобів вимірювальної техніки, на які поширюються такі частини нормативних документів;

подає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо надання допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

готує пропозиції, пов'язані з виконанням бюджетних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності;

здійснює в межах повноважень координацію діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

3. Права управління

Управління для виконання покладеного на нього завдання має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання отримувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

за дорученням керівництва департаменту технічного регулювання брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання отримувати необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

інформувати директора департаменту технічного регулювання про покладення на управління обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту технічного регулювання - начальник управління метрології (далі - заступник директора - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту технічного регулювання.

4.3. Заступник директора - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

бере участь у погодженні призначення (з урахуванням результатів конкурсного відбору) керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

візує контракти керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, та інші документи про їх призначення на посаду та звільнення з посади;

уносить директору департаменту технічного регулювання пропозиції щодо звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

візує документи щодо погодження закордонних відряджень та надання відпусток керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

бере участь у розгляді фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

бере участь у погодженні передачі в оренду, а також списання та відчуження державного майна, яке знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

з питань, що належать до сфери діяльності управління, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву департаменту та іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів, у тому числі з питань технічного захисту секретної інформації в частині виконання функцій у сфері метрології та метрологічної діяльності;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу законодавчої метрології, начальника відділу розвитку еталонної бази та завідувача сектору державного метрологічного нагляду;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу законодавчої метрології, начальника відділу розвитку еталонної бази, завідувача сектору державного метрологічного нагляду, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу законодавчої метрології:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

4.5. Заступник директора - начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу законодавчої метрології мають право підпису листів, запитів та документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання -
начальник управління метрології

Ю. М. Попруга

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21 квітня 2016 року N 728

ПОЛОЖЕННЯ
про управління оцінки відповідності та технічних регламентів у складі департаменту технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Управління оцінки відповідності та технічних регламентів у складі департаменту технічного регулювання (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент технічного регулювання (Положення N 696), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ оцінки відповідності;

відділ технічних регламентів;

сектор забезпечення ведення реєстру.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основним завданням управління є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності).

2.2. Управління відповідно до покладеного на нього завдання:

організовує розроблення та розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності);

готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо розроблення та внесення змін до:

- плану розроблення технічних регламентів на один або кілька календарних років;

- порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти та реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

- вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації;

- переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, та забезпечує розміщення його на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

- вимог до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації;

- порядку ведення Реєстру державної системи сертифікації;

- порядку присвоєння органами із сертифікації реєстраційних номерів виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності;

- форми заявки, яку подає організація, що претендує на призначення органом із сертифікації в державній системі сертифікації;

- положення про апеляційну комісію щодо розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності, її складу та порядку розгляду нею апеляцій;

- переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та визначає терміни її запровадження;

- правил визнання сертифікатів відповідності інших держав у державній системі сертифікації;

готує пропозиції щодо утворення національного органу з акредитації;

опрацьовує пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівника національного органу з акредитації;

забезпечує здійснення в установлені строки моніторингу національного органу з акредитації з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог, установлених статтею 61 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", з урахуванням результатів взаємного оцінювання;

забезпечує вжиття відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких заходів національним органом з акредитації в разі, коли зазначений орган не відповідає вимогам або не виконує обов'язків, установлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";

забезпечує визначення пріоритетних напрямів розвитку технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності) в Україні;

забезпечує координацію діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

готує пропозиції щодо погодження проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблених відповідними центральними органами виконавчої влади;

здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

забезпечує формування та ведення бази даних про технічні регламенти та реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;

готує в установленому законом порядку висновок щодо наявності чи відсутності невідкладних обставин, які вимагають термінового прийняття технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності згідно із статтею 18 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII);

забезпечує здійснення визначених законом функцій органу, що призначає органи з оцінки відповідності (у тому числі визнані незалежні організації), обмеження сфери їх призначення, тимчасове припинення чи поновлення дії рішень про призначення або анулювання таких рішень;

забезпечує в межах компетенції здійснення відповідно до закону функцій технічного регулювання у визначеній законодавством сфері;

забезпечує організацію та проведення із залученням центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, моніторингу призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій щодо їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, а також виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) та відповідними технічними регламентами;

забезпечує підготовку пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності);

забезпечує здійснення міжнародного співробітництва у сфері технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності) з відповідними органами інших держав;

забезпечує визначення основних принципів, структури та правил державної системи сертифікації;

розробляє пропозиції щодо призначення органів із сертифікації в державній системі сертифікації та присвоєння їм ідентифікаційних номерів, відмови у призначенні органів із сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання призначення;

забезпечує розгляд спірних питань щодо проведення сертифікації в державній системі сертифікації;

забезпечує здійснення державного нагляду за дотриманням органами із сертифікації правил і порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

забезпечує ведення Реєстру державної системи сертифікації;

здійснює організацію інформаційного забезпечення з питань сертифікації в державній системі сертифікації;

готує пропозиції, пов'язані з виконанням бюджетних програм у сфері технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності);

здійснює в межах повноважень координацію діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

3. Права управління

Управління для виконання покладеного на нього завдання має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання отримувати інформацію, документи та матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

за дорученням керівництва департаменту технічного регулювання брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання отримувати необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

інформувати директора департаменту технічного регулювання про покладення на управління обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу управління необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління оцінки відповідності та технічних регламентів (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту технічного регулювання.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

бере участь у погодженні призначення (з урахуванням результатів конкурсного відбору) керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

візує контракти керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, та інші документи про їх призначення на посаду та звільнення з посади;

уносить директору департаменту технічного регулювання пропозиції щодо звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

візує документи щодо погодження закордонних відряджень та надання відпусток керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

бере участь у розгляді фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

бере участь у погодженні передачі в оренду, а також списання та відчуження державного майна, яке знаходиться на балансі підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

з питань, що належать до сфери діяльності управління, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву департаменту та іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію управління з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів, у тому числі з питань технічного захисту секретної інформації в частині виконання функцій у сфері технічного регулювання (оцінки відповідності (сертифікації), технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності);

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу технічних регламентів, начальника відділу оцінки відповідності, завідувача сектору забезпечення ведення реєстру;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту технічного регулювання подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу технічних регламентів, начальника відділу оцінки відповідності, завідувача сектору забезпечення ведення реєстру, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу технічних регламентів:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері технічних регламентів та акредитації органів з оцінки відповідності.

4.5. Начальник управління і його заступник мають право підпису листів, запитів та документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління
оцінки відповідності та
технічних регламентів

В. І. Янович
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали