МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2017 року N 872

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів:

відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури;

відділ системного адміністрування та телекомунікацій;

відділ захисту інформації.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2016 N 1810 "Про затвердження Положення про відділ системного адміністрування та телекомунікацій у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів" (Положення N 1810).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 червня 2017 року N 872

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку та підтримки периферійної інфраструктури у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (Положення N 240) та управління ІТ інфраструктури та захисту інформації, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь у реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері інформатизації, а також стратегії формування напрямів і механізмів розвитку та впровадження ІТ технологій;

розроблення та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів та нормативних документів Мінекономрозвитку з питань інформатизації, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, розроблення та впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, технічних засобів, програмного забезпечення, взаємодії загальнодержавних інформаційних систем;

упровадження сучасного програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх технічних засобів у діяльності Мінекономрозвитку;

забезпечення належного функціонування основних, периферійних і мобільних засобів обчислювальної техніки, що використовуються в Мінекономрозвитку;

надання пропозицій щодо обсягів фінансування розвитку та впровадження сучасних комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх технічних засобів і програмного забезпечення в діяльності апарату Мінекономрозвитку та робіт з технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку;

забезпечення виконання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, установлення, використання та обліку;

надання консультаційної та методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів і програмних продуктів, що використовуються в діяльності апарату Мінекономрозвитку;

супроводження і оновлення офісного та прикладного програмного забезпечення, що використовується в Мінекономрозвитку;

забезпечення технічної підтримки та ефективної експлуатації друку вальної техніки, що використовується в Мінекономрозвитку,

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

технічне обслуговування і супроводження комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання і друкувальної техніки;

системне супроводження, інсталяцію, оновлення і відновлення працездатності операційних систем, офісного, прикладного та мережевого програмного забезпечення;

організацію та контроль за виконанням ремонтних та профілактичних робіт комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, друкувальної техніки;

підключення до телекомунікаційної мережі нових робочих місць;

підключення користувачів до мережі Інтернет та електронної пошти;

оновлення антивірусних баз на комп'ютерах користувачів, що не під'єднані до локальної мережі Мінекономрозвитку;

співробітництво та постійну взаємодію з структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності - провідними компаніями у сфері з питань комп'ютерної індустрії з метою прискорення та підвищення ефективності процесу здійснення інформатизації діяльності Мінекономрозвитку;

організацію закупівлі, облік і зберігання технічних засобів, комплектувальних виробів, витратних матеріалів та програмного забезпечення;

участь у межах повноважень у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації та захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

участь у межах повноважень у виконанні Мінекономрозвитку функцій державного замовника за відповідними розділами, завданнями, проектами Національної програми інформатизації України;

вивчення та випробування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, розроблених у наукових центрах провідних фірм - виробників програмно-технічних засобів.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформації, документів і матеріалів;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі в нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління ІТ інфраструктури та захисту інформації.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та начальника управління ІТ інфраструктури та захисту інформації, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

аналізує та надає пропозиції для планування заходів з технічного захисту інформації за результатами спеціальних досліджень, інструментального контролю ефективності технічного захисту секретної інформації;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління ІТ
інфраструктури та захисту інформації -
начальник відділу розвитку та підтримки
периферійної інфраструктури департаменту
розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, документообігу та
електронних сервісів

Є. О. Толочний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 червня 2017 року N 872

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ системного адміністрування та телекомунікацій у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

1. Загальні положення

1.1. Відділ системного адміністрування та телекомунікацій у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (Положення N 240) та управління ІТ інфраструктури та захисту інформації, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

координація та організаційно-технічне супроводження виконання робіт по здійсненню комплексної інформатизації діяльності Мінекономрозвитку на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованої на автоматизацію процесу інформаційно-аналітичного забезпечення потреб апарату Мінекономрозвитку;

розроблення та участь у підготовці нормативно-правових актів з питань інформатизації;

організація проектування, побудови та розвитку корпоративної телекомунікаційної системи, цифрової та ІР телефонних мереж Мінекономрозвитку;

системне адміністрування серверного та телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення, що використовується в Мінекономрозвитку;

забезпечення належного функціонування у структурних підрозділах Мінекономрозвитку відомчого та міського телефонного зв'язку;

надання пропозицій стосовно обсягів фінансування розвитку та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності Мінекономрозвитку.

забезпечення інтеграції інформаційно-комунікаційних систем Мінекономрозвитку з аналогічними системами органів державної влади;

поетапне впровадження в Мінекономрозвитку системи електронного документообігу (в частині системного програмного забезпечення), включаючи її інтеграцію з аналогічними системами органів державної влади;

реалізація компонентів систем електронного урядування в Мінекономрозвитку;

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації, розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

виконання Мінекономрозвитку функцій державного замовника по відповідним розділам, завданням, проектам Національної програми інформатизації України, приймає участь у реалізації інших загальнодержавних проектів з питань інформатизації;

функціонування та розвиток єдиної інформаційно-комунікаційної системи Мінекономрозвитку;

системне адміністрування корпоративної телекомунікаційної мережі, забезпечує ефективне функціонування системного програмного забезпечення та телекомунікаційних вузлів Мінекономрозвитку;

ефективне та надійне функціонування електронного зв'язку з зовнішніми постачальниками інформації для потреб Мінекономрозвитку, а також передачу інформації зовнішнім кореспондентам в електронному вигляді;

технічне супроводження автоматизованих систем та прикладного програмного забезпечення допоміжного призначення;

програмно-технічну підтримку роботи внутрішньої корпоративної телекомунікаційної мережі Мінекономрозвитку та її користувачів;

належне функціонування у структурних підрозділах Мінекономрозвитку відомчого та міського телефонного зв'язку;

технічну підтримку функціонування системи електронного документообігу та інших автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, упроваджених у Мінекономрозвитку та окремих структурних підрозділах;

організаційно-технічне забезпечення виконання робіт з комп'ютеризації діяльності Мінекономрозвитку, спрямованої на автоматизацію процесів інформаційно-обчислювального обслуговування потреб Мінекономрозвитку;

розвиток Інтернет та Інтранет-технологій в Мінекономрозвитку;

системне адміністрування серверів баз даних та серверів застосувань загальнодержавних та внутрішніх систем;

забезпечує технічне функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань інформатизації та інформаційно-комунікаційних технологій;

постійне вивчення та випробування новітніх інформаційно-комунікаційних технології, розроблених у наукових центрах провідних фірм-виробників програмно-технічних засобів;

співробітництво та постійну взаємодію з аналогічними підрозділами державних органів влади та недержавних організацій, провідними компаніями у галузі комп'ютерної індустрії, зарубіжними інвесторами (на комерційних, благодійних та інших засадах), з метою прискорення та підвищення ефективності процесу здійснення інформатизації діяльності Мінекономрозвитку.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

одержання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформації, документів, матеріалів;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та начальника управління ІТ інфраструктури та захисту інформації, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці у відповідності до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління ІТ інфраструктури та захисту інформації - начальник відділу системного адміністрування та телекомунікацій департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

О. І. Юр

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 червня 2017 року N 872

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ захисту інформації у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

1. Загальні положення

1.1. Відділ захисту інформації у складі управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (Положення N 240) та управління ІТ інфраструктури та захисту інформації, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь у реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері інформатизації (та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах);

участь у роботах щодо проектування та розвитку єдиної інформаційно-комунікаційної системи Мінекономрозвитку;

розроблення та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів та нормативних документів Мінекономрозвитку з питань інформатизації, захисту інформатизації в інформаційно-комунікаційних системах;

реалізація стратегії технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;

організація, проведення робіт з технічного захисту інформації та контроль за станом технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Мінекономрозвитку;

забезпечення застосування електронного цифрового підпису в Міністерстві;

надання пропозицій стосовно обсягів фінансування розвитку та впровадження робіт з технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

планування та організаційно-технічне супроводження виконання робіт з побудови комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) в інформаційно-комунікаційних системах Мінекономрозвитку;

технічний захист єдиної інформаційної системи Мінекономрозвитку;

технічний захист системного програмного забезпечення та комунікаційних вузлів Мінекономрозвитку;

технічний захист автоматизованих систем та прикладного програмного забезпечення допоміжного призначення у підрозділах Мінекономрозвитку;

технічний захист серверів баз даних та серверів застосувань;

технічний захист внутрішніх та зовнішніх веб-ресурсів Мінекономрозвитку;

впровадження електронних цифрових підписів (електронних печаток), звернення до центру сертифікації ключів про формування, блокування або скасування посилених сертифікатів відкритих ключів;

здійснення контролю за станом технічного захисту інформації в автоматизованих системах у підрозділах Мінекономрозвитку;

участь, у межах повноважень, у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації та захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

участь, у межах повноважень, у виконанні Мінекономрозвитку функцій державного замовника за відповідними розділами, завданнями, проектами Національної програми інформатизації України;

постійне вивчення та випробування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, розроблених у наукових центрах провідних фірм-виробників програмно-технічних засобів.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформації, документів і матеріалів;

організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу, щодо основних принципів побудови та складових КСЗІ Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу захисту інформації (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління ІТ інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та начальника управління ІТ інфраструктури та захисту інформації, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

відповідно до завдань та функцій, покладених на відділ, виконує роботу, пов'язану з організацією, змістом, станом і планами розвитку технічного захисту секретної інформації;

координує роботи з організаційно-технічного супроводження виконання робіт з проектування та впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Мінекономрозвитку та відповідає за її функціонування;

організовує проведення робіт щодо технічного захисту секретної інформації, що обробляється в автоматизованих системах Мінекономрозвитку, забезпечує умови експлуатації комплексної системи захисту інформації, здійснює перевірки її ефективності;

організовує та контролює стан роботи по виявленню та закриттю каналів витікання секретної інформації;

використовує в роботі відомості про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації за сукупністю всіх складових показників;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів та начальника управління ІТ інфраструктури та захисту інформації здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу захисту інформації

К. В. Добровольський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали