МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 червня 2018 року N 779

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі управлінь департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управлінь департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики:

1) у складі управління підприємництва:

відділ розвитку підприємництва;

відділ державної регуляторної політики та дерегуляції;

2) у складі управління розвитку адміністративних послуг:

відділ ліцензування;

відділ дозвільної системи;

відділ розвитку системи надання адміністративних послуг.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

О. Ю. Перевезенцев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 червня 2018 року N 779

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку підприємництва у складі управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1. 1. Відділ розвитку підприємництва у складі управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Міністерства, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (Положення N 487), Положенням про управління підприємництва, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є забезпечення формування та реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань розвитку підприємництва;

уносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

формує єдину інформаційну систему з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетів з питань підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

розробляє проекти державних програм розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і здійснює моніторинг їх виконання;

забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сприяє розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку підприємництва, у тому числі виконання регіональних і місцевих програм розвитку підприємництва;

сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

здійснює комплексний аналіз стану розвитку підприємництва в Україні;

здійснює підготовку та опублікування щороку в засобах масової інформації звітів про стан розвитку підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку підприємництва, рівня ефективності його державної підтримки;

забезпечує розвиток діалогу з існуючими та сприяє створенню нових об'єднань підприємств, проведення консультацій з асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує налагодження співпраці з органами влади іноземних держав, закордонними та міжнародними установами та організаціями щодо розвитку підприємництва;

бере участь у координації заходів щодо реалізації міжнародних договорів у сфері підприємництва і співпраці з міжнародними та громадськими організаціями з питань розвитку підприємництва;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління забезпечує представництво з питань розвитку підприємництва в міжнародних організаціях;

бере участь у межах компетенції відділу в організації проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, пов'язаних з підтримкою підприємництва;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціює заходи щодо залучення громадськості з обговорення питань, що належать до компетенції відділу;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління організацію роботи разом з науковими закладами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо проведення наукових досліджень з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції відповідно до завдань, покладених на відділ.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління підприємництва щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме:

отримання інформації, документів та матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

участі у нарадах, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

залучення спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівництва);

участі у організації, підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління підприємництва (далі - начальник управління).

4.4. Начальник відділу:

має заступника начальника відділу, який у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу/сектору;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника
управління - начальник
відділу розвитку підприємництва

Д. О. Меньшиков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 червня 2018 року N 779

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ державної регуляторної політики та дерегуляції управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ державної регуляторної політики та дерегуляції у складі управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики та управління підприємництва, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення формування державної політики з питань дерегуляції;

забезпечення формування державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує формування плану діяльності Мінекономрозвитку з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та дерегуляції;

бере участь у підготовці щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади для подання Кабінету Міністрів України;

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів, узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує нормативно-правове регулювання та розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань державної регуляторної політики;

уносить пропозиції щодо формування державної регуляторної політики та дерегуляції;

здійснює аналіз позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства в зазначеній сфері;

забезпечує проведення консультацій з асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до повноважень відділу;

надає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку стосовно формування апеляційної комісії з розгляду скарг на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та здійснює організаційне, інформаційне забезпечення її роботи;

готує пропозиції до рішення Мінекономрозвитку щодо задоволення скарги на рішення Державної регуляторної служби України про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або щодо відмови в її задоволенні;

бере участь у підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

вивчає та аналізує зарубіжний досвід з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління підприємництва щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, зокрема:

отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформації, документів та матеріалів з питань, що належать до його компетенції;

ініціювання скликання нарад та утворення робочих груп;

участі у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу державної регуляторної політики та дерегуляції (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління підприємництва (далі - заступник директора департаменту - начальник управління).

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції відділу, що подаються на підпис директору департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та керівництву Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, та заступника директора департаменту - начальника управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу державної
регуляторної політики та дерегуляції

М. В. Кузема

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 червня 2018 року N 779

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ ліцензування у складі управління розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ ліцензування у складі управління розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (Положення N 487), Положенням про управління розвитку адміністративних послуг, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення формування державної політики у сфері ліцензування;

визначення основних напрямів розвитку сфери ліцензування та здійснення заходів з її реформування, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду;

участь у забезпеченні формування державної політики з питань дерегуляції.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань ліцензування у сфері господарської діяльності та дерегуляції;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування у сфері господарської діяльності та дерегуляції;

здійснює аналіз відповідності нормативно-правових актів органів виконавчої влади діючому законодавству;

проводить оцінку ефективності діючого законодавства у сфері ліцензування;

вивчає міжнародний досвід у сфері ліцензування;

узагальнює європейську практику з ліцензування видів господарської діяльності та за результатами готує пропозиції щодо вдосконалення та спрощення законодавства з питань ліцензування у сфері господарської діяльності в Україні;

проводить моніторинг практики застосування законодавства з питань ліцензування у сфері господарської діяльності;

бере участь у підготовці та проведенні нарад, конференцій, семінарів та інших заходів з питань ліцензування, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

ініціює заходи щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із спілками, асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у роботі Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ з метою виконання покладених на нього завдань та функцій має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління розвитку адміністративних послуг, зокрема щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, віднесених до його компетенції;

організації проведення нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління розвитку адміністративних послуг.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, заступника директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальника управління розвитку адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, заступника директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальника управління розвитку адміністративних послуг здійснює представництво в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу ліцензування

О. Г. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 червня 2018 року N 779

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ дозвільної системи у складі управління розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ дозвільної системи у складі управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Міністерства, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (Положення N 487), Положенням про управління розвитку адміністративних послуг, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення формування державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

участь у забезпеченні формування державної політики з питань дерегуляції.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

розробляє та забезпечує погодження проектів нормативно-правових актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції;

розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (здійснює заходи з її реформування), розробляє пропозиції щодо дерегуляції;

забезпечує нормативно-правове регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечує складання та затвердження річних планів перевірок додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі, що проводяться Державною регуляторною службою України;

надає пропозиції до проектів рішень Мінекономрозвитку про проведення Державною регуляторною службою України позапланових перевірок додержання дозвільними органами вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру щодо виявлених фактів порушень;

здійснює аналіз відповідності нормативно-правових актів органів виконавчої влади діючому законодавству;

проводить оцінку ефективності діючого законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

вивчає та узагальнює світову практику з питань дозвільної системи та за результатами готує пропозиції щодо вдосконалення та спрощення законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в Україні;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань реалізації дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

сприяє розвитку соціального діалогу, бере участь у проведенні консультацій із профспілками, асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління розвитку адміністративних послуг щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

отримання від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформації, документів і матеріалів з питань, віднесених до його компетенції;

скликання нарад та утворення робочої групи;

участі у конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління розвитку адміністративних послуг - начальник відділу (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3 Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління розвитку адміністративних послуг.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та заступника директора департаменту - начальника управління розвитку адміністративних послуг, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції відділу;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції відділу, що подаються на підпис директору департаменту та керівництву Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики та заступника директора департаменту - начальника управління розвитку адміністративних послуг здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Заступник начальника управління
розвитку адміністративних послуг -
начальник відділу дозвільної системи

В. М. Маковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 червня 2018 року N 779

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку системи надання адміністративних послуг у складі управління розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку системи надання адміністративних послуг у складі управління розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (Положення N 487), Положенням про управління розвитку адміністративних послуг, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг та здійснення заходів з її реформування, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції стосовно напрямів розвитку та заходів з реформування системи надання адміністративних послуг, удосконалення механізмів, порядків і умов надання цих послуг;

розробляє та забезпечує погодження проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг;

проводить аналіз функціонування системи надання адміністративних послуг державними органами та органами місцевого самоврядування, а також аналіз відповідності номенклатури та змісту адміністративних послуг вимогам законодавства;

забезпечує ведення реєстру адміністративних послуг у порядку, встановленому законодавством;

бере участь в інформаційному забезпеченні функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

проводить моніторинг системи надання адміністративних послуг державними органами, органами місцевого самоврядування, у тому числі їх посадовими особами, та готує інформаційно-аналітичні матеріали щодо її функціонування;

проводить моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг;

забезпечує координацію діяльності центрів надання адміністративних послуг та надає консультативно-методологічну допомогу державним органам, органам місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг;

готує пропозиції для відповідних структурних підрозділів Міністерства, які надають адміністративні послуги, щодо вдосконалення процедур їх надання;

вивчає досвід інших країн у сфері надання послуг громадянам та суб'єктам господарювання, уносить пропозиції щодо запровадження кращих процедур та механізмів їх надання у практику роботи державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні (центри надання адміністративних послуг тощо);

здійснює інші функції, пов'язані з покладеними на відділ завданнями.

3. Права відділу

Відділ з метою виконання покладених на нього завдань та функцій має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління розвитку адміністративних послуг, зокрема щодо:

отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, віднесених до його компетенції;

організації проведення нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

участі у конференціях, нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

участі у проведенні перевірок інших державних органів, органів місцевого самоврядування в частині додержання законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальнику управління розвитку адміністративних послуг.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, заступника директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальника управління розвитку адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, підписує їх посадові інструкції;

забезпечує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, заступника директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики - начальника управління розвитку адміністративних послуг здійснює представництво в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Начальник відділу розвитку
системи надання адміністративних послуг

О. М. Каменчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали