МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 березня 2012 року N 348

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту зовнішньоекономічної діяльності:

управління зовнішньоекономічної політики;

управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 348


ПОЛОЖЕННЯ
про управління зовнішньоекономічної політики у складі департаменту зовнішньоекономічної діяльності

1. Загальні положення

1.1. Управління зовнішньоекономічної політики у складі департаменту зовнішньоекономічної діяльності (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент зовнішньоекономічної діяльності, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі;

відділ митно-тарифної та нетарифної політики;

відділ розвитку експорту товарів та послуг;

відділ політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

аналіз ефективності експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) і підготовка пропозицій щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розроблення рекомендацій для відповідних галузей економіки з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку;

розроблення пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку зовнішньої торгівлі та вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

забезпечення здійснення постійного моніторингу та аналізу поточної ситуації з визначення факторів розвитку зовнішньої торгівлі;

забезпечення реалізації єдиної митно-тарифної політики, підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання;

підготовка та опрацювання пропозицій щодо запровадження ліцензування і квотування у сфері зовнішньої торгівлі;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення експортної політики, захисту вітчизняних виробників, забезпечення економічної безпеки України за результатами моніторингу законодавства зарубіжних країн з питань зовнішньоекономічної діяльності;

підготовка та участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів, спрямованих на стимулювання експорту продукції вітчизняних товаровиробників на світовий ринок;

аналіз дотримання вимог Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього та інших актів законодавства, які регулюють виконання операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах; визначення операцій у зовнішньоекономічних відносинах як таких, які є операціями з давальницькою сировиною;

розроблення нормативно-правових актів та заходів з удосконалення законодавства щодо ввезення за пільговим режимом оподаткування на митну територію України товарів, у тому числі таких, що віднесені до енергозберігаючих, необхідних для вітчизняного виробництва, його технічного переоснащення та модернізації.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує проекти нормативно-правових актів та пропозиції щодо вжиття заходів із захисту внутрішнього ринку;

бере участь у розробленні та вдосконаленні нормативно-правових актів і методики визначення переліків товарів, що ввозяться за пільговим режимом оподаткування на митну територію України, необхідних для вітчизняного виробництва, його технічного переоснащення та модернізації, якщо такі товари або товари, ідентичні за якісними показниками, не виробляються в Україні;

уносить пропозиції щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

забезпечує здійснення державної кон'юнктурно-цінової політики у зовнішній торгівлі;

здійснює розроблення прогнозів і складання зовнішньоторговельних балансів за країнами та товарними групами, бере участь у межах компетенції у складанні прогнозу платіжного балансу, розробленні та впровадженні заходів з ефективного використання експортно-імпортних квот і контролює ефективність їх використання;

забезпечує взаємодію з Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків та державним підприємством "Укрпромзовнішекспертиза" щодо аналізу й узагальнення аналітичної та довідкової інформації з питань прогнозування розвитку світової економіки, окремих галузей, ринкової кон'юнктури на товари та послуги, динаміки та рівнів цін у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

бере участь у переговорах і підготовці міждержавних та міжурядових договорів, угод з питань торговельно-економічного співробітництва, угод щодо створення зон вільної торгівлі, забезпечення та підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі стосовно взаємних поставок матеріалів, комплектуючих, запасних частин, необхідних для виробництва військової техніки, підготовці щорічного протоколу про поставки товарів у рамках міждержавної угоди про виробничу кооперацію з Російською Федерацією разом із переліком продукції, що постачається взаємно за виробничою кооперацією між країнами СНД;

бере участь у створенні і розвитку мережі інформаційної взаємодії з відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій для забезпечення функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

бере участь у роботі комісій, утворених рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства, з перевірки діяльності окремих суб'єктів господарської діяльності України; надає пропозиції щодо утворення міжвідомчих та інших комісій у межах своєї компетенції;

готує пропозиції щодо розроблення, запровадження і супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз даних з питань діяльності управління;

забезпечує співпрацю з науковими організаціями та установами з питань запровадження в поточну роботу сучасного аналітичного інструментарію, методології та методів дослідження, наукових підходів та доробок у межах компетенції управління;

бере участь у налагодженні двосторонніх і багатосторонніх контактів із зарубіжними урядовими та неурядовими установами, організаціями, фірмами, у проведенні спеціалізованих виставок, семінарів, конференцій в Україні та за її межами;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку та Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

готує пропозиції щодо погодження кандидатур на посади начальників управлінь зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників;

забезпечує роботу Митно-тарифної ради України та виконує функції її секретаріату;

здійснює аналіз ефективності заходів тарифного та нетарифного регулювання; бере участь у межах компетенції управління в підготовці висновків і пропозицій щодо нормативно-правових актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

бере участь у підготовці проектів директив делегаціям України на переговорах з іншими країнами, економічними об'єднаннями або митними союзами з питань організаційного, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, надає пропозиції до персонального складу цих делегацій;

забезпечує взаємодію з органами виконавчої влади, професійних об'єднань, асоціацій товаровиробників та суб'єктів господарської діяльності в напрямі реалізації зовнішньоекономічної політики (з питань митно-тарифної, нетарифної політики та державної політики розвитку експорту);

здійснює аналіз законодавства та практики інших країн, економічних об'єднань або митних союзів з питань застосування обмежувальних заходів та внесення пропозицій щодо захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішніх ринках;

здійснює координацію роботи із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

бере участь у розробленні, погодженні та укладанні міжнародних договорів й угод стосовно збереження існуючих ринків збуту української продукції та розвитку експорту за допомогою інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

аналізує досвід іноземних держав з питань розвитку і підтримки експорту, податкового адміністрування у сфері зовнішньоекономічної діяльності та готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює ці питання;

видає висновки про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні;

видає довідки про те, що товари, які ввозяться для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня;

узагальнює практику застосування законодавства з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності, готує пропозиції щодо вдосконалення або прийняття нових нормативно-правових актів стосовно механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

опрацьовує зовнішньоекономічні договори (контракти), предметом яких є певні види товарних груп, реєструє їх, здійснює оформлення та видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності карток реєстрації-обліку контрактів за операціями з давальницькою сировиною;

бере участь у ліцензуванні експортно-імпортних операцій за заявками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких (українських та іноземних) застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування за операціями з давальницькою сировиною;

взаємодіє з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань надання їм методологічної допомоги, зокрема з питань реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

надає в межах компетенції інформацію щодо фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку держав світу, митних союзів, економічних об'єднань і суб'єктів господарської діяльності (нерезидентів України) щодо законних прав та інтересів вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

опрацьовує зовнішньоекономічні договори (контракти), укладені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на виконання міжурядових угод та державних зобов'язань України.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

бере участь за дорученням директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності та керівництва Мінекономрозвитку в діяльності міжнародних, міжурядових та міжгалузевих комісій і робочих груп експертів з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами;

візує проекти рішень та документи, підписання яких належить до компетенції управління;

за дорученням директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності та керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

організовує, забезпечує і контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує здійснення заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи управління, контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту зовнішньоекономічної діяльності подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі, начальника відділу прогнозування та моніторингу зовнішньої торгівлі, начальника відділу митно-тарифної та нетарифної політики, начальника відділу розвитку експорту товарів та послуг, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

забезпечує формування пропозицій щодо основних напрямів формування зовнішньоекономічної політики;

забезпечує та контролює підготовку пропозицій щодо здійснення єдиної зовнішньоекономічної політики;

уносить пропозиції в межах компетенції управління до стратегічних програмних документів;

забезпечує в межах компетенції управління роботу з підготовки стратегічних програмних документів;

організовує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва департаменту зовнішньоекономічної діяльності та Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність перед заступником директора департаменту - начальником управління за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного розв'язання;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Міністерства з питань, які потребують спільного розв'язання;

несе персональну відповідальність за дотримання співробітниками управління вимог Кодексу законів України про працю, виконавської дисципліни та професійної етики;

бере участь у підготовці пропозицій щодо залучення наукових організацій та інформаційно-аналітичних центрів до участі в розробленні перспективних програм і стратегічних документів щодо вдосконалення сфери зовнішньоекономічної діяльності;

надає методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідають за зовнішньоекономічну діяльність, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної політики;

надає пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; формування кадрового резерву департаменту;

надає пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, стосовно подання про заохочення державних службовців та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі:

організовує роботу відділу, який він очолює;

готує пропозиції щодо основних напрямів формування зовнішньоекономічної політики;

організовує роботу з узагальнення матеріалів, що готуються в управлінні, з питань основних напрямів розвитку та реалізації зовнішньоекономічної політики;

забезпечує в межах повноважень управління взаємодію та співпрацю з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що потребують спільного розв'язання;

надає методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідають за зовнішньоекономічну діяльність, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної політики.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління
зовнішньоекономічної політики

І. М. Іванова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 348


ПОЛОЖЕННЯ
про управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності у складі департаменту зовнішньоекономічної діяльності

1. Загальні положення

1.1. Управління регулювання зовнішньоекономічної діяльності у складі департаменту зовнішньоекономічної діяльності (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент зовнішньоекономічної діяльності, а також цим Положенням.

1.3. Структура та гранична чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ нетарифного регулювання;

відділ контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності (українськими та іноземними) чинного законодавства України та міжнародних договорів України у сфері зовнішніх відносин і застосування (скасування) спеціальних санкцій згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо забезпечення та вдосконалення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;

виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг);

здійснює відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг);

здійснює ліцензування на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснює ліцензування виду господарської діяльності - експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

здійснює ліцензування на право заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

контролює у межах повноважень управління проведення експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;

опрацьовує та здійснює облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є певні види товарних груп, їх реєстрація, оформлення та видача суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності карток реєстрації-обліку контрактів на здійснення експортних операцій з брухтом чорних металів, брухтом легованих чорних металів та брухтом кольорових металів та за операціями з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни;

здійснює ліцензування експортно-імпортних операцій за заявками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких (українських та іноземних) застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування, оформлення та видача разових (індивідуальних) ліцензій;

видає дозволи на реекспорт товарів українського та іноземного походження відповідно до міжнародних договорів за участю інших структурних підрозділів Міністерства;

забезпечує у межах своїх повноважень державне регулювання у сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;

готує пропозиції щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, узагальнює матеріали щодо ефективності спеціальних санкцій для інформування Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади;

опрацьовує офіційні подання органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, Національного банку України щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, визначених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", готує відповідні проекти наказів Міністерства з цього питання;

розглядає звернення і надає матеріали, що засвідчують ужиття українськими та іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності практичних заходів щодо усунення допущених порушень чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, надає роз'яснення з цих питань;

бере участь у заходах з питань протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, підтримання взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України, податковими, митними, правоохоронними органами та Національним банком України в межах компетенції управління;

у межах повноважень управління бере участь у забезпеченні в установленому порядку захисту економічних прав та законних інтересів України, її суб'єктів господарювання;

веде облік іноземних компаній, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов'язання перед Україною та українськими партнерами;

бере участь у формуванні державної політики експортного контролю;

здійснює аналіз стану розрахунків за зовнішньоекономічними операціями і розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків та порядку контролю за ними;

оформлює та забезпечує видачу разових індивідуальних дозволів на перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерними договорами та передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів або товарів спеціального призначення;

забезпечує видачу в установленому порядку висновків щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті в разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;

готує пропозиції щодо застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", відповідно до компетенції Міністерства;

узагальнює практику застосування законодавства з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності та готує пропозиції щодо вдосконалення або прийняття нових нормативно-правових актів стосовно механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

забезпечує взаємодію органів виконавчої влади, професійних об'єднань, асоціацій товаровиробників та суб'єктів господарської діяльності в напрямі реалізації зовнішньоекономічної політики з питань ліцензійної діяльності;

забезпечує в межах компетенції взаємодію з Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків;

співпрацює з науковими установами, інформаційно-аналітичними центрами та фахівцями з питань запровадження в поточну роботу сучасного аналітичного інструментарію, методології та методів дослідження, наукових підходів та доробок у межах компетенції управління;

у межах повноважень проводить експертизу зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на виконання міжурядових угод та державних зобов'язань України;

готує пропозиції щодо делегування повноважень у частині видачі документів дозвільного характеру відповідним обласним державним адміністраціям, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим (у межах компетенції управління), розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим щодо надання права підпису документів дозвільного характеру посадовим особам та готує відповідні накази;

взаємодіє з Міністерством економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань оформлення документів дозвільного характеру, надання їм методологічної допомоги, зокрема з питань контролю за додержанням вимог чинного порядку при оформленні документів дозвільного характеру;

вивчає досвід іноземних держав з питань державного регулювання та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, своєчасності розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, існуючих механізмів стягнення боргів з іноземних компаній та готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює ці питання;

інформує відповідні державні органи щодо стану повернення в Україну валютних і матеріальних цінностей, які з порушенням термінів, установлених чинним законодавством, знаходяться за межами держави, готує у межах повноважень управління пропозиції щодо вдосконалення валютного регулювання;

інформує компетентні органи окремих країн, економічних угруповань, митних союзів про видані ліцензії на експорт товарів походженням з України, щодо імпорту яких застосовано антидемпінгові заходи або діють міжнародні договори, якими передбачено добровільні обмеження експорту;

аналізує ефективність заходів нетарифного регулювання, у межах компетенції управління бере участь у підготовці висновків та пропозицій щодо нормативно-правових актів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

бере участь у роботі комісій, утворених рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, з перевірки діяльності окремих суб'єктів господарської діяльності України, надає пропозиції щодо утворення міжвідомчих та інших комісій у межах своєї компетенції;

надає методичну допомогу центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям з питань додержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства України під час здійснення зовнішньоекономічних операцій;

інформує уповноважені центральні органи виконавчої влади про виявлені порушення при провадженні суб'єктами підприємництва зовнішньоекономічної діяльності;

готує пропозиції щодо розроблення, запровадження та супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз даних з питань діяльності управління;

бере участь у налагодженні двосторонніх та багатосторонніх контактів із зарубіжними урядовими та неурядовими установами, організаціями, фірмами у проведенні спеціалізованих виставок, семінарів, конференцій в Україні та за її межами (з питань компетенції управління);

бере участь в аналізі законодавства та практики інших країн, економічних об'єднань або митних союзів з питань застосування обмежувальних заходів та вносить пропозиції щодо захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішніх ринках;

бере участь у підготовці проектів директив делегаціям України на переговорах з іншими країнами, економічними об'єднаннями або митними союзами з питань організаційного, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, надає пропозиції щодо персонального складу цих делегацій;

бере участь у створенні і розвитку мережі інформаційної взаємодії з відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій для забезпечення системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

4.3. Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальник управління у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу нетарифного регулювання, начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу державного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

4.4. Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису документів дозвільного характеру;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту зовнішньоекономічної діяльності подання про заохочення заступника начальника управління та керівників структурних підрозділів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.5. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень заступника директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальника управління, несе персональну відповідальність перед заступником директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальником управління за стан виконавської дисципліни в управлінні;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, має право підпису документів дозвільного характеру;

координує роботу відділу державного регулювання зовнішньоекономічних операцій;

організовує та забезпечує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Міністерства з питань, що потребують спільного розв'язання;

організовує та забезпечує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

готує пропозиції щодо розроблення, запровадження і супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз даних з питань діяльності управління, уносить пропозиції щодо залучення наукових установ, інформаційно-аналітичних центрів до участі в розробленні перспективних програм та стратегічних документів щодо вдосконалення сфери зовнішньоекономічної діяльності;

відповідає перед заступником директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності - начальником управління за забезпечення реалізації існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", ужиття необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

надає пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.6. Заступник начальника управління - начальник відділу нетарифного регулювання в разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління та заступника начальника управління виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління регулювання
зовнішньоекономічної діяльної

С. Б. Звягінцев

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали