МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 березня 2012 року N 400

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва:

управління державної регуляторної політики;

управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

управління ліцензування у сфері господарської діяльності;

управління розвитку та підтримки підприємництва.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 400


ПОЛОЖЕННЯ
про управління державної регуляторної політики у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Загальні положення

1.1. Управління державної регуляторної політики у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також цим Положенням,

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ експертизи проектів регуляторних актів;

відділ перегляду регуляторних актів;

відділ аналізу ефективності провадження регуляторної політики; відділ розгляду проектів регіональних регуляторних актів.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих рішень щодо формування реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

ужиття у межах, установлених законодавством України про державну регуляторну політику, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;

забезпечення попередження прийняття регуляторних актів з порушенням вимог та процедур законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

узагальнення практики застосування законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує в установленому порядку проекти регуляторних актів, що подаються для погодження, розглядає відповідні аналізи регуляторного впливу та готує проекти рішень про погодження проектів цих актів або про відмову в їх погодженні;

проводить відповідно до закону експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, готує проекти рішень про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, забезпечує опублікування в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;

повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

веде реєстр погодження проектів регуляторних актів, розробниками яких є центральні органи виконавчої влади;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

забезпечує підготовку та подання керівництву Мінекономрозвитку проекту щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади;

аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;

проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, готує розробникам таких проектів пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, готує проекти звернень Мінекономрозвитку до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

готує в установленому порядку проекти звернень Мінекономрозвитку до Президента України та органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках і в порядку, встановлених Конституцією і законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку здійснює аналіз листів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких роз'яснюються положення регуляторних актів, а також готує в установленому порядку зазначеним органам та посадовим особам пропозиції щодо відкликання таких листів, якщо вони суперечать законодавству;

надає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо погодження складу апеляційній регуляторних комісій, утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

надає роз'яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

узагальнює практику застосування законодавства про державну регуляторну політику, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку подає їх на розгляд керівництву Мінекономрозвитку;

забезпечує у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, надання інформаційних правових послуг та консультацій з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку у розробленні і виконанні програм економічних реформ та державних цільових програм;

взаємодіє із спілками, асоціаціями підприємців, громадськими організаціями з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; співпрацює з питань проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з відповідними міжнародними організаціями.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва - начальник управління державної регуляторної політики (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу експертизи проектів регуляторних актів, начальника відділу перегляду регуляторних актів, начальника відділу аналізу ефективності провадження регуляторної політики, начальника відділу розгляду проектів регіональних регуляторних актів;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує і подає на підпис директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу експертизи проектів регуляторних актів та керівників відділу перегляду регуляторних актів, відділу аналізу ефективності провадження регуляторної політики, відділу розгляду проектів регіональних регуляторних актів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

забезпечує проведення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання щодо відповідності цих нормативно-правових актів Конституції і законам України, а також належності їх до регуляторних актів.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

координує та контролює роботу відділу перегляду регуляторних актів, відділу аналізу ефективності провадження регуляторної політики, відділу розгляду проектів регіональних регуляторних актів, утворених у складі управління;

забезпечує проведення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, щодо відповідності цих нормативно-правових актів Конституції і законам України, а також належності їх до регуляторних актів;

забезпечує підготовку та подання керівництву Мінекономрозвитку матеріалів з інформування в установленому порядку Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу перегляду регуляторних актів, відділу аналізу ефективності провадження регуляторної політики, відділу розгляду проектів регіональних регуляторних актів, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками відділу перегляду регуляторних актів, відділу аналізу ефективності провадження регуляторної політики, відділу розгляду проектів регіональних регуляторних актів подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу експертизи проектів регуляторних актів:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника начальника управління; координує та контролює роботу відділу експертизи проектів регуляторних актів.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу експертизи проектів регуляторних актів мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
державної регуляторної політики та
розвитку підприємництва -
начальник управління державної
регуляторної політики

О. М. Мірошніченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 400


ПОЛОЖЕННЯ
про управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Загальні положення

1.1. Управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи; відділ координації діяльності дозвільних органів;

відділ координації діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів; відділ контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

відділ моніторингу документів дозвільного характеру.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

удосконалення функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру;

здійснення методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства видають документи дозвільного характеру, проведення методичного забезпечення діяльності таких органів з питань, що належать до його компетенції;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

організація навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів, розгляд документів щодо погодження їх кандидатур на призначення та звільнення з посад;

здійснення нормативного та методологічного забезпечення ведення Реєстру документів дозвільного характеру.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє нормативно-правові акти з питань видачі документів дозвільного характеру, у тому числі передбачені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", бере участь у їх підготовці разом з іншими органами виконавчої влади;

опрацьовує в установленому порядку проекти регуляторних актів з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що подаються центральними органами виконавчої влади на погодження;

проводить моніторинг нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що регламентують видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру, та надає пропозиції щодо оптимізації процедур з видачі документів дозвільного характеру;

надає роз'яснення щодо порядку застосування норм законодавства при отриманні суб'єктами господарської діяльності документів дозвільного характеру, необхідних для започаткувати господарської діяльності;

вивчає та узагальнює світовий досвід щодо порядку отримання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування господарської діяльності;

здійснює обмін інформацією з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку, необхідною для виконання завдань, покладених на управління;

у встановленому порядку здійснює обмін інформацією з органами влади й організаціями України та іноземних держав з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечує підготовку матеріалів для інформування в установленому порядку Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

узагальнює практику застосування законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку подає їх на розгляд керівництву Мінекономрозвитку;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку в розробленні і виконанні Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та державних цільових програм;

у встановленому порядку взаємодіє із спілками, асоціаціями підприємців, громадськими та міжнародними організаціями з питань, віднесених до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності:

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи, начальника відділу координації діяльності дозвільних органів, начальника відділу координації діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів, начальника відділу контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та начальника відділу моніторингу документів дозвільного характеру;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує і подає на підпис директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подання про заохочення заступника начальника управління і заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи та керівників відділу координації діяльності дозвільних органів, відділу координації діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів, відділу контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, відділу моніторингу документів дозвільного характеру, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

координує та контролює роботу відділу координації діяльності дозвільних органів, відділу контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, відділу моніторингу документів дозвільного характеру, утворених у складі управління;

готує пропозиції щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечує координацію діяльності дозвільних органів з питань видачі документів дозвільного характеру;

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру в межах своїх повноважень;

забезпечує підготовку матеріалів для керівництва Мінекономрозвитку та інформування в установленому порядку Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечує розроблення планів роботи управління на відповідні періоди та контролює їх виконання структурними підрозділами управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу координації діяльності дозвільних органів, відділу контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, відділу моніторингу документів дозвільного характеру, утворених у складі управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками відділу координації діяльності дозвільних органів, відділу контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, відділу моніторингу документів дозвільного характеру, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, начальника управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника начальника управління;

координує та контролює роботу відділу нормативно-правового забезпечення та методології дозвільної системи і відділу координації діяльності дозвільних центрів та державних адміністраторів;

забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру, у тому числі передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

організовує методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів.

4.6. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління дозвільної
системи у сфері господарської діяльності
департаменту державної регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. В. Андрєєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 400


ПОЛОЖЕННЯ
про управління ліцензування у сфері господарської діяльності у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Загальні положення

1.1. Управління ліцензування у сфері господарської діяльності у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ нормативно-правового забезпечення ліцензування;

відділ методології та нагляду за дотриманням ліцензійного законодавства; сектор забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та сектор (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданням управління є розроблення основних напрямів розвитку державної політики у сфері ліцензування та участь у її реалізації.

2.2. Управління відповідно до покладеного на нього завдання:

забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань формування державної політики у сфері ліцензування;

опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади та структурними підрозділами Мінекономрозвитку, і готує пропозиції до них;

забезпечує здійснення нагляду за додержанням законодавства у сфері ліцензування органами ліцензування та структурними підрозділами Мінекономрозвитку, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері ліцензування;

організовує роботу, пов'язану із здійсненням моніторингу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

забезпечує проведення моніторингу стану виконання центральними органами виконавчої влади вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

забезпечує інформування керівництва Мінекономрозвитку про стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

забезпечує підготовку роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері ліцензування;

забезпечує здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування та структурних підрозділів Мінекономрозвитку, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері ліцензування;

забезпечує розроблення та надання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо визначення форм документів у сфері ліцензування та правил їх заповнення;

розглядає проекти розроблених органами ліцензування та структурними підрозділами Мінекономрозвитку ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності та порядків контролю за їх додержанням, готує пропозиції до них;

забезпечує надання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо формування складу експертно-апеляційної ради та забезпечення її роботи;

організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;

здійснює нормативне та методологічне забезпечення ведення Єдиного ліцензійного реєстру;

організовує замовлення, постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання бланків ліцензій єдиного зразка;

забезпечує підготовку та надання керівництву Мінекономрозвитку проектів розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань і функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1 Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу нормативно-правового забезпечення ліцензування, начальника відділу методології та нагляду за дотриманням ліцензійного законодавства та завідувача сектору забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення працівників відповідних структурних підрозділів та накладення на них дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує і подає на погодження директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подання про заохочення керівників відділу нормативно-правового забезпечення ліцензування, відділу методології та нагляду за дотриманням ліцензійного законодавства і сектору забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу нормативно-правового забезпечення ліцензування виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

4.4. Начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

4.5. Координацію роботи управління здійснює заступник директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

Заступник начальника управління
ліцензування у сфері господарської
діяльності - начальник відділу
нормативно-правового забезпечення ліцензування

С. С. Лур'є


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 400


ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку та підтримки підприємництва у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Загальні положення

1.1. Управління розвитку та підтримки підприємництва у складі департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ моніторингу та прогнозування діяльності малого та середнього підприємництва;

відділ програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки; відділ взаємодії з галузевими радами та громадськими об'єднаннями підприємців;

відділ корпоративно-соціальної відповідальності.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

аналіз стану розвитку підприємництва, здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері підприємництва, інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, підготовка та подання в установленому порядку керівництву Мінекономрозвитку пропозицій щодо її вдосконалення;

сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності;

розроблення пропозицій щодо активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, організація розроблення та моніторинг виконання державних цільових програм розвитку підприємництва, проведення експертизи проектів зазначених програм;

здійснення методичного керівництва роботою з розроблення регіональних програм підтримки і розвитку підприємництва, аналіз стану їх виконання;

розроблення заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із здійсненням цих заходів;

забезпечення координації та контролю діяльності Українського фонду підтримки підприємництва;

здійснення моніторингу законодавства щодо соціально-корпоративної відповідальності суб'єктів господарської діяльності та подання пропозицій керівництву департаменту регуляторної політики та розвитку підприємництва стосовно його вдосконалення;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, організація взаємодії з громадськими організаціями підприємців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку інформування громадськості про свою діяльність та про стан проведення державної політики у визначених сферах діяльності;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку подання їх на розгляд керівництву Мінекономрозвитку;

здійснення інших завдань, передбачених законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та реалізації державної політики розвитку малого та середнього підприємництва, державної регіональної політики у сфері підприємництва;

визначає джерела та організовує в межах своїх повноважень збір інформації, необхідної для проведення моніторингу розвитку малого підприємництва;

узагальнює та аналізує статистичну інформацію щодо стану розвитку малого та середнього підприємництва в регіонах України;

співпрацює з Державною службою статистики України з питань взаємодії інформаційних систем щодо показників стану та тенденцій розвитку малих і середніх підприємств в Україні;

прогнозує тенденції розвитку підприємництва України на перспективний період з використанням стратегічних підходів та програмно-цільового методу планування;

надає методичну та консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади з питань формування регіональних програм підтримки малого підприємництва, ініціює в установленому порядку перед Кабінетом Міністрів України надання доручення місцевим органам виконавчої влади щодо розроблення регіональних і місцевих програм підтримки малого підприємництва;

забезпечує розроблення форм звітності та організовує подання звітних даних Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань виконання регіональних програм підтримки малого підприємництва, узагальнює інформацію, аналізує ефективність заходів місцевих органів влади, спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища в регіонах;

готує аналітичні довідки про стан розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, за дорученням керівництва департаменту готує презентаційні матеріали (слайди) з питань розвитку підприємництва в Україні;

вивчає, узагальнює та розповсюджує інформацію про кращі місцеві ініціативи, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності, сприяє впровадженню прогресивного вітчизняного і зарубіжного досвіду державної підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівні;

готує пропозиції щодо подолання депресивності регіонів та зниження регіональних диспропорцій у розвитку підприємництва, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, а також програмних документів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва на регіональному рівні;

аналізує позицію України в міжнародних рейтингах та в межах компетенції управління готує пропозиції щодо прийняття управлінських рішень для вжиття заходів з метою покращення показників України в рейтингу;

надає пропозиції в межах компетенції управління до проектів державних програм та прогнозів економічного і соціального розвитку України;

здійснює моніторинг державних цільових програм, які реалізуються з метою розвитку і підтримки підприємництва в Україні;

аналізує вплив державних програм підтримки підприємництва на розвиток малого підприємництва, готує пропозиції щодо доцільності подальшого виконання окремих програм;

надає рекомендації виконавцям на стадії розроблення державних програм підтримки підприємництва, що реалізуються за участю центральних органів виконавчої влади або за державні кошти;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, порядків використання коштів для реалізації цих заходів та здійснює контроль за їх виконанням;

розробляє пропозиції щодо запровадження нових механізмів і форм фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва;

розробляє нормативно-правові акти щодо впровадження та реалізації бюджетних програм, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку малого та середнього підприємництва, забезпечує контроль за виконанням цих нормативно-правових актів;

готує пропозиції щодо фінансування заходів з підтримки та розвитку підприємництва та аналізує використання коштів для їх здійснення;

готує пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва;

контролює діяльність Українського фонду підтримки підприємництва з питань виконання заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, інших програм розвитку підприємництва та використання бюджетних коштів для їх здійснення;

готує пропозиції щодо визначення перспективних та першочергових напрямів програмної підтримки малого підприємництва;

співпрацює з галузевими об'єднаннями підприємців, їх радами, взаємодіє зі спілками, асоціаціями підприємців, бере участь у розробленні та здійсненні спільних заходів з підтримки і розвитку підприємництва за напрямами, що належать до компетенції управління;

сприяє розвитку громадського руху підприємців, разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку готує пропозиції щодо підтримки проектів та заходів громадських організацій підприємців;

сприяє діяльності галузевих об'єднань, рад підприємців, тимчасових і постійних робочих груп за видами економічної діяльності;

організовує та здійснює моніторинг інформації в засобах масової інформації у сфері економічної політики та підприємництва, готує матеріали для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції управління:

організовує та здійснює моніторинг проблемних питань корпоративно-соціальної відповідальності в частині податкового навантаження, спрощених систем оподаткування суб'єктів малого підприємництва та їх соціального захисту та розробляє пропозиції щодо їх урегулювання;

розробляє пропозиції стосовно внесення змін до нормативно-правових актів з питань корпоративно-соціальної відповідальності в частині оподаткування, соціального захисту та створення робочих місць;

здійснює моніторинг факторів розвитку підприємництва та пошук шляхів удосконалення податкового законодавства, оптимізації податків та соціальних внесків суб'єктів підприємництва, корпоративно-соціальної відповідальності;

організовує в межах повноважень збір інформації, необхідної для здійснення моніторингу та аналізу проблемних питань корпоративно-соціальної відповідальності в частині оподаткування, соціального захисту суб'єктів підприємництва;

здійснює експертизу проектів регуляторних актів з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції управління;

готує проекти наказів Міністерства та інших документів з питань, що належать до компетенції управління;

готує відповіді на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також депутатські звернення, звернення підприємств, установ, громадських організацій та громадян з питань, що належать до компетенції управління;

вивчає вітчизняний і міжнародний досвід з питань, що належать до компетенції управління, узагальнює відповідну інформацію та сприяє поширенню позитивного досвіду у сфері розвитку та підтримки підприємництва.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у семінарах та нарадах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва - начальник управління розвитку та підтримки підприємництва (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні мас заступника начальника управління - начальника відділу програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки, начальника відділу моніторингу та прогнозування діяльності малого та середнього підприємництва, начальника відділу взаємодії з галузевими радами та громадськими об'єднаннями підприємців та начальника відділу корпоративно-соціальної відповідальності;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує і подає на підпис директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки, начальника відділу моніторингу та прогнозування діяльності малого та середнього підприємництва, начальника відділу взаємодії з галузевими радами та громадськими об'єднаннями підприємців та начальника відділу корпоративно-соціальної відповідальності, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його відсутності;

готує і подає на підпис директору департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подання про заохочення державних службовців і працівників відділу програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління і заступник начальника управління - начальник відділу програм розвитку підприємництва та фінансово-кредитної підтримки мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
державної регуляторної політики
та розвитку підприємництва - начальник
управління розвитку та підтримки
підприємництва

Т. В. Жерибор

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали