МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 березня 2012 року N 406

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаменту фінансової політики

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі департаменту фінансової політики:

управління фінансового планування та податкової політики;

управління бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки;

управління розвитку фінансових ринків;

відділ розвитку інфраструктури товарних ринків.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 406


ПОЛОЖЕННЯ
про управління фінансового планування та податкової політики у складі департаменту фінансової політики

1. Загальні положення

1.1. Управління фінансового планування та податкової політики у складі департаменту фінансової політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та гранична чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

відділ фінансів підприємств та податкової політики.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

здійснення в установленому порядку повноважень щодо складання, затвердження та контролю фінансових планів підприємств державного сектору економіки, у тому числі погодження фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України;

забезпечення методичного керівництва у сфері фінансового планування підприємств державного сектору економіки;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства, розроблення нових нормативно-правових актів з питань фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

участь у розробленні стратегії та механізму реформування податкової системи;

розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

проведення аналізу економічних факторів, що впливають на виконання податкових надходжень бюджету;

проведення аналізу впливу інструментів податкової політики податкового законодавства на діяльність підприємств окремих галузей та економіки в цілому, на виконання дохідної частини бюджету.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює координацію та аналіз роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення заходів з питань складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

проводить моніторинг виконання показників фінансових планів державних підприємств, підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, господарських товариств, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

проводить аналіз впливу податкового законодавства на діяльність підприємств окремих галузей та економіки в цілому, виконання ними дохідної частини бюджету;

здійснює аналіз впливу пільгового оподаткування на економічну діяльність та готує пропозиції щодо доцільності застосування податкових пільг;

забезпечує проведення аналізу стану взаєморозрахунків у сфері господарської діяльності та їх впливу на розвиток економіки, розроблення заходів щодо вдосконалення взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання та підвищення платіжної дисципліни;

бере участь в опрацюванні заходів щодо зменшення заборгованості суб'єктів господарювання перед бюджетом із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

бере участь в опрацюванні питань щодо вдосконалення механізму адміністрування податків;

бере участь в опрацюванні міжурядових угод між Україною та іншими державами щодо уникнення подвійного оподаткування, принципів стягнення непрямих податків;

розробляє та бере участь у розробленні, погодженні, проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення податкової політики та фінансового планування;

бере участь у розробленні проектів програм діяльності Кабінету Міністрів України та проектів державних програм;

бере участь у роботі комісій, утворених рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, з опрацювання та розв'язання проблем у сфері оподаткування і фінансового планування.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, що стосуються:

- ефективності управління та використання майна підприємств державного сектору економіки;

- пропозицій до основних напрямів податкової політики на відповідний рік;

- основних макропоказників економічного і соціального розвитку України;

- стану розвитку секторів та галузей економіки, цінової політики;

- оцінки наслідків застосування податкового законодавства, у тому числі впливу пільгового оподаткування за окремими сферами діяльності та секторами економіки;

- інших питань;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління фінансового планування та податкової політики (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової політики.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

розробляє документи, володіє відомостями за сукупністю всіх показників про плани, обсяги асигнувань, виконавців для виконання Державної програми розвитку озброєння в цілому щодо виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України; Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки і заступника начальника управління - начальника відділу фінансів підприємств та податкової політики;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з підбору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту фінансової політики подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки і заступника начальника управління - начальника відділу фінансів підприємств та податкової політики, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням.

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансів підприємств та податкової політики:

у разі тимчасової відсутності начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки виконує обов'язки начальника управління;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням.

4.4. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління фінансового
планування та податкової політики

В. М. Вдовиченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 406


ПОЛОЖЕННЯ
про управління бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки у складі департаменту фінансової політики

1. Загальні положення

1.1. Управління бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки у складі департаменту фінансової політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та гранична чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ бюджетної та боргової політики;

відділ ефективності державної підтримки.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

підготовка в установленому законодавством порядку прогнозу зведеного балансу фінансових ресурсів України;

участь у розробленні Основних напрямів бюджетної політики;

здійснення економічної оцінки проекту державного бюджету та проведення аналізу економічних факторів, що впливають на виконання державного бюджету;

здійснення оцінки впливу виконання видаткової частини бюджету на реалізацію завдань економічної і соціальної політики;

опрацювання заходів для забезпечення збалансованості бюджету;

проведення аналізу виконання дохідної та видаткової частин бюджету;

проведення аналізу ефективності державної підтримки, змін обсягів бюджетного фінансування окремих галузей та секторів економіки;

розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо вдосконалення бюджетного законодавства;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення державного фінансового контролю.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює моніторинг виконання закону України про Державний бюджет України, проводить аналіз економічних факторів, що впливають на виконання державного бюджету;

здійснює оцінку впливу виконання видаткової частини бюджету на реалізацію завдань економічної і соціальної політики;

готує пропозиції щодо доцільності зміни напрямів та обсягів фінансування окремих бюджетних програм для забезпечення відповідності їх пріоритетам економічного розвитку стосовно збалансованості державного бюджету;

здійснює аналіз ефективності державної підтримки, змін обсягів бюджетного фінансування окремих галузей та секторів економіки;

уносить пропозиції щодо забезпечення державної фінансової підтримки окремих галузей та секторів економіки;

здійснює аналіз формування державного боргу та вносить пропозиції щодо підвищення ефективності управління державним боргом;

бере участь у розробленні проекту Середньострокової стратегії управління державним боргом;

бере участь у розробленні проектів програм діяльності Кабінету Міністрів України та проектів державних програм;

розробляє та бере участь у розробленні, погодженні, проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління бюджетної політики та ефективності використання коштів державної підтримки (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової політики.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

розробляє документи щодо планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, закупівля озброєння і військової техніки) з розкриттям змісту цих напрямів за окремими показниками в цілому щодо України;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу бюджетної та боргової політики і начальника відділу ефективності державної підтримки;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з підбору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту фінансової політики подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу бюджетної та боргової політики і начальника відділу ефективності державної підтримки, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетної та боргової політики виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
фінансової політики - начальник
управління бюджетної політики та
ефективності використання коштів
державної підтримки

А. Л. Дешко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 406


ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку фінансових ринків у складі департаменту фінансової політики

1. Загальні положення

1.1. Управління розвитку фінансових ринків у складі департаменту фінансової політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та гранична чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ розвитку фондового ринку;

відділ політики розвитку фінансових ринків.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

проведення аналізу впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання (крім аналізу та здійснення прогнозу динаміки монетарних показників у взаємоузгодженості із системою макропоказників економічного і соціального розвитку України, показників платіжного балансу на основі прогнозів зовнішньоторговельного балансу, розроблення сценарних припущень щодо валютного курсу та підготовки пропозицій щодо вдосконалення валютного регулювання);

проведення аналізу впливу ринку банківських послуг, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази функціонування банківського та небанківського фінансового секторів (ринків страхування, факторингу, лізингу, ломбардного кредитування, діяльності кредитних спілок тощо), ринків цінних паперів та похідних (деривативів).

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

проводить аналіз впливу інструментів фінансового ринку на розвиток економіки, розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання, у тому числі:

- ефективності роботи банківської системи;

- вивчення стану використання кредитних ресурсів в Україні, зокрема іпотечного кредитування, участі в підготовці пропозицій щодо вдосконалення механізму надання кредитів та їх ефективного використання;

- стану безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів та їх впливу на розвиток економіки;

- роботи небанківського фінансового сектору (ринків страхування, факторингу, лізингу, ломбардного кредитування, діяльності кредитних спілок тощо) та підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності їх функціонування;

- розвитку фондового ринку та його інфраструктури, підготовки пропозицій щодо підвищення їх впливу на економічну ситуацію в Україні;

бере участь у підготовці пропозицій та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення механізму компенсації населенню знецінених заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР;

бере участь у розробленні проектів програм діяльності Кабінету Міністрів України та проектів державних програм;

розробляє та бере участь у розробленні, погодженні, проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів з питань розвитку ринку банківських та небанківських фінансових послуг (ринків страхування, факторингу, лізингу, ломбардного кредитування, діяльності кредитних спілок тощо), цінних паперів та похідних (деривативів).

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління розвитку фінансових ринків (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової політики.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

розробляє документи, володіє відомостями за сукупністю всіх показників про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, про потреби, обсяги фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, у цілому щодо Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної податкової служби України, Міністерства внутрішніх справ України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу політики розвитку фінансових ринків і начальника відділу розвитку фондового ринку;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту фінансової політики подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу політики розвитку фінансових ринків і начальника відділу розвитку фондового ринку, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу політики розвитку фінансових ринків виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
фінансової політики - начальник
управління розвитку фінансових ринків

Ю. Ю. Деркачова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 406


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку інфраструктури товарних ринків у складі департаменту фінансової політики

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку інфраструктури товарних ринків у складі департаменту фінансової політики (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансової політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

аналіз впливу політики на товарному біржовому ринку та інших організованих ринках товарних ресурсів на економічний розвиток;

здійснення в межах повноважень функцій з регулювання товарного біржового ринку, підготовка узагальнених пропозицій органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

виконання повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє стандартні типові форми, а також порядок випуску та обігу деривативів, базовим активом яких є товари (крім валюти та цінних паперів) на біржовому і позабіржовому ринках матеріальних та нематеріальних активів;

забезпечує в межах компетенції державний контроль за додержанням законодавства України з питань функціонування товарного біржового ринку;

сприяє адаптації українського товарного біржового ринку до міжнародних стандартів;

розглядає звернення, заяви, скарги фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, готує пропозиції щодо інформування правоохоронних органів, Державної служби фінансового моніторингу України тощо стосовно порушень законодавства про товарний біржовий ринок та застосування до суб'єктів товарного біржового ринку передбачених законодавством санкцій;

бере участь у підготовці проектів відповідних міжнародних договорів України, здійсненні співробітництва з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у межах компетенції у розробленні проектів програм діяльності Кабінету Міністрів України та проектів державних програм;

координує роботу щодо фахової підготовки спеціалістів з питань товарного біржового ринку та організованих ринків товарних ресурсів;

розробляє, опрацьовує та проводить експертизу проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

уносити пропозиції директору департаменту щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на відділ;

користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу розвитку інфраструктури товарних ринків департаменту фінансової політики (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансової політики.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує та подає на погодження директору департаменту фінансової політики подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту фінансової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу розвитку
інфраструктури товарних ринків

О. М. Табала

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали