МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 березня 2012 року N 350

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту торговельно-економічного співробітництва:

відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи;

відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи;

відділ торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки;

відділ торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону;

відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки;

відділ роботи з іноземними представництвами.

2. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги:

управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

управління міжнародної технічної допомоги;

відділ координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародної технічної допомоги.

 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент (Положення N 377), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами Західної Європи (далі - країни регіону);

аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розроблення пропозицій з оптимізації і поліпшення двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

здійснення в межах компетенції відділу загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва (далі - міжурядові комісії), проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації торговельно-економічного співробітництва.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами регіону та координації заходів з її реалізації;

здійснює аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону;

аналізує стан та перспективи розвитку національних економік, торговельно-економічної та митної політики, а також окремих товарних ринків країн регіону;

готує пропозиції з оптимізації та поліпшення двосторонньої торгівлі, розвитку та підвищення ефективності інвестиційного співробітництва, упровадження нових форм економічної співпраці з країнами регіону;

бере участь у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону, опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також відслідковує їх виконання;

забезпечує в межах компетенції відділу взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону в економічній сфері;

у межах компетенції відділу бере участь у переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій, що проводяться в Україні і за кордоном;

сприяє участі українських офіційних делегацій у роботі засідань міжурядових комісій, а також міжнародних економічних форумів, конференцій, ділових рад, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами регіону;

розробляє плани заходів з виконання домовленостей, досягнутих під час засідань міжурядових комісій, переговорів та зустрічей, а також забезпечує моніторинг виконання цих заходів;

бере участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів господарської діяльності за кордоном;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Мінекономрозвитку та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту торговельно-економічного співробітництва;

у межах компетенції Мінекономрозвитку разом з Міністерством закордонних справ України координує діяльність відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України в країнах регіону, надає експертну оцінку ефективності їх роботи та готує пропозиції щодо їх кадрового забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, засідань та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту торговельно-економічного співробітництва.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу та департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту торговельно-економічного співробітництва подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
торговельно-економічного
співробітництва з країнами
Західної Європи

О. В. Громов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент (Положення N 377), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами Центральної та Східної Європи (далі - країни регіону);

аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розроблення пропозицій з оптимізації і поліпшення двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

здійснення в межах компетенції відділу загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва (далі - міжурядові комісії), проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації торговельно-економічного співробітництва.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами регіону та координації заходів з її реалізації;

здійснює аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону;

аналізує стан та перспективи розвитку національних економік, торговельно-економічної та митної політики, а також окремих товарних ринків країн регіону;

готує пропозиції з оптимізації та поліпшення двосторонньої торгівлі, розвитку та підвищення ефективності інвестиційного співробітництва, упровадження нових форм економічної співпраці з країнами регіону;

бере участь у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону, опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також відслідковує їх виконання;

забезпечує в межах компетенції відділу взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону в економічній сфері;

у межах компетенції відділу бере участь у переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій, що проводяться в Україні і за кордоном;

сприяє участі українських офіційних делегацій у роботі засідань міжурядових комісій, а також міжнародних економічних форумів, конференцій, ділових рад, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами регіону;

розробляє плани заходів з виконання домовленостей, досягнутих під час засідань міжурядових комісій, переговорів та зустрічей, а також забезпечує моніторинг виконання цих заходів;

бере участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів господарської діяльності за кордоном;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Мінекономрозвитку та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту торговельно-економічного співробітництва;

у межах компетенції Мінекономрозвитку разом з Міністерством закордонних справ України координує діяльність відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України в країнах регіону, надає експертну оцінку ефективності їх роботи та готує пропозиції щодо їх кадрового забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, засідань та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту торговельно-економічного співробітництва.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту торговельно-економічного співробітництва подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
торговельно-економічного
співробітництва з країнами
Центральної та Східної Європи

В. П. Бігун


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент (Положення N 377), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього співробітництва з США, Канадою та країнами Центральної і Південної Америки (далі - країни регіону);

аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розроблення пропозицій з оптимізації і поліпшення двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

здійснення в межах компетенції відділу загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва (далі - міжурядові комісії), проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації торговельно-економічного співробітництва.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами регіону та координації заходів з її реалізації;

здійснює аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону;

аналізує стан та перспективи розвитку національних економік, торговельно-економічної та митної політики, а також окремих товарних ринків країн регіону;

готує пропозиції з оптимізації та поліпшення двосторонньої торгівлі, розвитку та підвищення ефективності інвестиційного співробітництва, упровадження нових форм економічної співпраці з країнами регіону;

бере участь у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону, опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також відслідковує їх виконання;

забезпечує в межах компетенції відділу взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону в економічній сфері;

у межах компетенції відділу бере участь у переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій, що проводяться в Україні і за кордоном;

сприяє участі українських офіційних делегацій у роботі засідань міжурядових комісій, а також міжнародних економічних форумів, конференцій, ділових рад, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами регіону;

розробляє плани заходів з виконання домовленостей, досягнутих під час засідань міжурядових комісій, переговорів та зустрічей, а також забезпечує моніторинг виконання цих заходів;

бере участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів господарської діяльності за кордоном;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Мінекономрозвитку та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту торговельно-економічного співробітництва;

у межах компетенції Мінекономрозвитку разом з Міністерством закордонних справ України координує діяльність відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України в країнах регіону, надає експертну оцінку ефективності їх роботи та готує пропозиції щодо їх кадрового забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, засідань та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту торговельно-економічного співробітництва.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту торговельно-економічного співробітництва подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
торговельно-економічного
співробітництва з США, Канадою
та країнами Центральної
і Південної Америки

О. В. Серікова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент (Положення N 377), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону (далі - країни регіону);

аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розроблення пропозицій з оптимізації і поліпшення двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

здійснення в межах компетенції відділу загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва (далі - міжурядові комісії), проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації торговельно-економічного співробітництва.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами регіону та координації заходів з її реалізації;

здійснює аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону;

аналізує стан та перспективи розвитку національних економік, торговельно-економічної та митної політики, а також окремих товарних ринків країн регіону;

готує пропозиції з оптимізації та поліпшення двосторонньої торгівлі, розвитку та підвищення ефективності інвестиційного співробітництва, упровадження нових форм економічної співпраці з країнами регіону;

бере участь у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону, опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також відслідковує їх виконання;

забезпечує в межах компетенції відділу взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону в економічній сфері;

у межах компетенції відділу бере участь у переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій, що проводяться в Україні і за кордоном;

сприяє участі українських офіційних делегацій у роботі засідань міжурядових комісій, а також міжнародних економічних форумів, конференцій, ділових рад, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами регіону;

розробляє плани заходів з виконання домовленостей, досягнутих під час засідань міжурядових комісій, переговорів та зустрічей, а також забезпечує моніторинг виконання цих заходів;

бере участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів господарської діяльності за кордоном;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Мінекономрозвитку та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту торговельно-економічного співробітництва;

у межах компетенції Мінекономрозвитку разом з Міністерством закордонних справ України координує діяльність відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України в країнах регіону, надає експертну оцінку ефективності їх роботи та готує пропозиції щодо їх кадрового забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, засідань та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту торговельно-економічного співробітництва.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту торговельно-економічного співробітництва подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
торговельно-економічного
співробітництва з Китаєм, Японією та
країнами Тихоокеанського регіону

С. М. Дрозд


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Відділ торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент (Положення N 377), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері двостороннього співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки (далі - країни регіону);

аналіз двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розроблення пропозицій з оптимізації та поліпшення двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

здійснення в межах компетенції відділу загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва (далі - міжурядові комісії), проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації торговельно-економічного співробітництва.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує стан та перспективи розвитку національних економік, торговельно-економічної та митної політики, а також окремих товарних ринків країн регіону;

готує пропозиції з оптимізації та поліпшення двосторонньої торгівлі, розвитку та підвищення ефективності інвестиційного співробітництва, упровадження нових форм економічної співпраці з країнами регіону;

бере участь у розробленні та підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами регіону, опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також відслідковує їх виконання;

забезпечує в межах компетенції відділу взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку двостороннього співробітництва з країнами регіону в економічній сфері;

у межах компетенції відділу бере участь у переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку торговельно-економічного співробітництва;

здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій, що проводяться в Україні і за кордоном;

сприяє участі українських офіційних делегацій у роботі засідань міжурядових комісій, а також міжнародних економічних форумів, конференцій, ділових рад, семінарів, круглих столів, присвячених питанням двостороннього співробітництва України з країнами регіону;

розробляє плани заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час засідань міжурядових комісій, переговорів та зустрічей, а також забезпечує моніторинг виконання цих заходів;

бере участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів господарської діяльності за кордоном;

готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу, для розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегії Мінекономрозвитку та на вимогу керівництва Мінекономрозвитку і департаменту торговельно-економічного співробітництва;

у межах компетенції Мінекономрозвитку разом з Міністерством закордонних справ України координує діяльність відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України в країнах регіону, надає експертну оцінку ефективності їх роботи та готує пропозиції щодо їх кадрового забезпечення.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, засідань та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту торговельно-економічного співробітництва.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу;

координує та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту торговельно-економічного співробітництва подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту торговельно-економічного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
торговельно-економічного співробітництва
з країнами Близького, Середнього  Сходу
та Африки

Т. Б. Таштанов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ роботи з іноземними представництвами у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва

1. Загальні положення

1.1. Відділ роботи з іноземними представництвами у складі департаменту торговельно-економічного співробітництва (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент (Положення N 377), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.5. Відділ має печатку встановленого зразка для використання в роботі.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

здійснення реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, отримання, опрацювання та узагальнення інформації про їх діяльність;

здійснення згідно з чинним законодавством України реєстрації торгових представництв суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм, ведення реєстру зазначених представництв, надання їм необхідної консультаційної допомоги в діяльності на території України.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативних актів, інших матеріалів з питань реєстрації і діяльності іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні;

надає методичну і консультативну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, центральним та місцевим органам виконавчої влади України, суб'єктам підприємницької діяльності України з питань компетенції відділу;

здійснює взаємодію з торговельно-економічними підрозділами дипломатичних установ іноземних держав, акредитованих в Україні, надає їм у межах своєї компетенції необхідну методичну допомогу в практичній діяльності;

готує пропозиції щодо вдосконалення порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні та вживає заходів щодо забезпечення неухильного додержання норм чинного законодавства України при їх реєстрації;

здійснює реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, надає відповідні свідоцтва;

здійснює ведення реєстру, аналіз та узагальнення матеріалів щодо діяльності іноземних компаній;

веде облік працівників представництв іноземних компаній та торгових представництв суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм - іноземних громадян, які постійно працюють в Україні;

надає іноземним працівникам представництв службові картки, передбачені нормативними актами України;

здійснює візову підтримку іноземним співробітникам представництв згідно з Правилами оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 567 (Постанова N 567);

взаємодіє в межах компетенції відділу з Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади України.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, засідань та утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

залучати спеціалістів структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту торговельно-економічного співробітництва.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту двостороннього торговельно-економічного співробітництва, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту торговельно-економічного співробітництва подання про заохочення державних службовців і співробітників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту торговельно-економічного співробітництва здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

завіряє печаткою встановленого зразка службові картки іноземних співробітників представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу роботи з
іноземними представництвами

О. В. Максименко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями у складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

1. Загальні положення

1.1. Управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями у складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (Положення N 291), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ системних проектів та технічної допомоги міжнародних фінансових організацій;

відділ інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

координація робіт та заходів, пов'язаних із залученням позик міжнародних фінансових організацій в Україну і міжнародної технічної допомоги міжнародних фінансових організацій (далі - МФО) та організацій системи ООН;

виконання в межах своїх повноважень робіт щодо забезпечення впровадження політики інтеграції економіки України у світову економіку шляхом розвитку та співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Євразійським банком розвитку, іншими міжнародними фінансовими організаціями, ООН, що співпрацюють з Україною з питань соціально-економічного та демократичного розвитку;

розроблення стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО, зокрема забезпечення розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний період;

забезпечення формування стратегічних і програмних документів з питань залучення міжнародної технічної допомоги МФО та організацій системи ООН відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України та координація діяльності, пов'язаної із залученням такої допомоги;

координація заходів, проведення консультацій з представниками МФО в ході розроблення їх стратегій допомоги Україні, підготовки, виконання та огляду програм і проектів;

розроблення, упровадження та вдосконалення договірно-правової бази та організаційно-правових механізмів для розвитку технічного та фінансового співробітництва з МФО;

координація роботи, пов'язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО;

організація опрацювання проектних пропозицій та проведення їх експертизи щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО;

підготовка пропозицій про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначення відповідального за його підготовку і реалізацію;

підготовка пропозицій про доцільність підготовки системних проектів МФО;

проведення експертизи та підготовка пропозицій щодо погодження запитів вітчизняних підприємств, установ і організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, текстів договорів з питань техніко-економічного співробітництва між МФО та організаціями системи ООН і міністерствами, іншими центральними, місцевими органами виконавчої влади;

підготовка проектів офіційних звернень до МФО та організацій системи ООН щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги, а також стосовно спільної підготовки інвестиційних проектів;

координація заходів із розроблення проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуються МФО та організаціями системи ООН;

проведення державної реєстрації/перереєстрації програм та проектів міжнародної технічної допомоги МФО та організацій системи ООН в Україні;

проведення акредитації іноземних організацій - виконавців програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видача свідоцтв, інших документів, які підтверджують право на пільги, привілеї та імунітети, визначені національним законодавством і міжнародними договорами України, у тому числі податкові, митні та інші пільги щодо майна, яке надходить у рамках проектів та програм МФО та організацій системи ООН;

проведення в установленому порядку моніторингу виконання програм і проектів, які підтримуються МФО, участь в оцінці результатів їх упровадження;

інформаційне забезпечення разом з іншими структурними підрозділами Координатора діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС у Дунайському регіоні;

забезпечення представництва в керівних, консультативних та дорадчих органах, що утворюються з метою впровадження програм та проектів МФО та організацій системи ООН;

здійснення організаційного та аналітичного забезпечення діяльності керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку;

участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з розвитком співробітництва з МФО.

Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо ініціювання та підготовки системних проектів МФО;

координацію діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку, пов'язаної з організацією консультаційного процесу з Міжнародним валютним фондом згідно із статтею IV Угоди Міжнародного валютного фонду від 22.07.44;

ініціювання та організацію проведення поточних технічних консультацій з Міжнародним валютним фондом з актуальних питань економічної політики;

організацію представництва Мінекономрозвитку в дільничних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що проводяться щороку, кожні півроку, та підготовку відповідних матеріалів;

координацію впровадження програм і проектів технічної допомоги МФО, організацій системи ООН;

виконання процедури ініціювання системного проекту в разі, коли реалізацію системного проекту не передбачено договором України з МФО;

аналіз досліджень та рекомендацій представників МФО щодо розвитку України та заходів, першочергових реформ, вироблення пропозицій щодо їх упровадження за допомогою системних проектів;

проведення з МФО консультацій за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади щодо узгодження цілей, завдань та порядку підготовки системного проекту з урахуванням інформації Міністерства фінансів України про обсяг фінансових ресурсів, які необхідно залучити від МФО в рамках системного проекту для фінансування державного бюджету;

проведення аналізу та узагальнення пропозицій, що вносять центральні органи виконавчої влади на запит Мінекономрозвитку, щодо заходів, які планується здійснити для досягнення цілей системного проекту;

підготовку разом з МФО на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади проекту програми стратегічних та інституційних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані результати реалізації системного проекту, та проекту Листа Уряду України до МФО;

розроблення та внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту акта про доцільність підготовки системного проекту;

підготовку звернення на підставі прийнятого Кабінетом Міністрів України акта про доцільність підготовки системного проекту до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки проекту;

розроблення планів заходів щодо виконання умов системних проектів МФО, програм та проектів технічної допомоги МФО й організацій системи ООН, моніторинг стану їх реалізації з боку відповідальних виконавців, підготовку відповідних аналітичних матеріалів та звітів про завершення впровадження проектів;

аналіз результатів роботи місій МФО за системними проектами, програмами та проектами міжнародної технічної допомоги МФО, установ ООН, здійснення моніторингу виконання досягнутих домовленостей;

інформування керівництва департаменту та Мінекономрозвитку про стан виконання планів у рамках реалізації діючих системних проектів МФО, програм та проектів організацій системи ООН щодо нерозв'язаних питань і проблем відомчого та міжвідомчого характеру, підготовку відповідних пропозицій;

участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів, угод щодо реалізації системних проектів МФО, грантів щодо їх підготовки та супроводження, проектів міжнародної технічної допомоги в рамках співробітництва з МФО та установами ООН;

підготовку інформаційно-аналітичних та настановних матеріалів (довідок, директив, тез до переговорів, програм заходів тощо) за системними проектами МФО, програмами та проектами міжнародної технічної допомоги установ ООН у рамках візитів до України представників МФО та ООН;

ініціювання та проведення зустрічей (зборів, нарад, консультацій, презентацій тощо) за системними проектами, програмами та проектами міжнародної технічної допомоги за участю представників МФО, організацій системи ООН і підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву департаменту та Міністерства;

розроблення стратегії та участь у визначенні пріоритетів співробітництва з МФО в рамках інвестиційних проектів;

заходи для забезпечення спрямування ресурсів МФО на пріоритетні завдання, визначені державними програмами соціально-економічного розвитку України;

удосконалення нормативно-правової та договірно-правової бази з питань співробітництва України з МФО в рамках інвестиційних проектів;

оцінку відповідності проектних пропозицій, які подаються до Міністерства, установленим законодавством вимогам;

експертизу та погодження запитів вітчизняних підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної технічної допомоги;

проведення відповідними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та заінтересованими органами виконавчої влади експертизи проектної пропозиції та в разі потреби попередніх консультацій з МФО щодо намірів та можливості підтримки інвестиційного проекту;

підготовку висновків, рекомендацій і застережень (у разі їх наявності) від заінтересованих органів виконавчої влади відповідальному виконавцеві та/або ініціатору ініційованого інвестиційного проекту, у тому числі для мінімізації ризиків під час подальшої підготовки та реалізації проекту;

роботу з розгляду негативних результатів експертизи, розбіжностей чи зауважень, що виникли під час проведення експертизи, та внесення пропозицій щодо доцільності та можливості їх урегулювання;

проведення нарад у разі виникнення розбіжностей чи висловлення зауважень до проектної пропозиції будь-яким з визначених Мінекономрозвитку заінтересованих органів виконавчої влади, що проводили експертизу проектної пропозиції, та здійснення її організаційного забезпечення;

координацію впровадження інвестиційних проектів МФО;

моніторинг та оцінку впровадження інвестиційних проектів МФО, аналіз та узагальнення отриманих результатів моніторингу та в разі потреби підготовку пропозиції щодо забезпечення подальшого ефективного впровадження інвестиційних проектів МФО;

у разі потреби ініціювання утворення тимчасових експертних та робочих груп, рад із залученням представників відповідних органів виконавчої влади, незалежних експертів, представників донорів, виконавців і реципієнтів для погодження запитів та пропозицій, проведення експертизи, оцінки стану або результатів реалізації інвестиційних проектів МФО;

координацію діяльності міжвідомчих робочих груп у рамках програм і проектів МФО, організацій системи ООН за відповідними напрямами та участь у роботі координаційних органів з реалізації проектів (у разі її утворення);

підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів з питань програм і проектів МФО та організацій системи ООН керівництву Мінекономрозвитку для участі в роботі засідань Кабінету Міністрів України, відповідних комітетів Верховної Ради України, засідань двосторонніх та багатосторонніх комітетів, комісій, робочих груп тощо, проведення відповідних переговорів, інтерв'ю, виступів і доповідей у ході міжнародних зустрічей у дво- та багатосторонньому форматах, інших заходів;

надання керівництву департаменту і Міністерства висновків та пропозицій щодо можливих кроків стосовно розвитку співпраці з МФО;

участь в укладанні міжнародних договорів щодо співробітництва з МФО в рамках інвестиційних проектів;

підготовку та участь у проведенні чергових переглядів портфелів МФО в Україні, підготовку планів дій щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час проведення переглядів, моніторинг виконання домовленостей;

заходи щодо вдосконалення системи управління та моніторингу спільних з МФО інвестиційних проектів;

моніторинг плану співробітництва з МФО та підготовку щоквартальних звітів до Кабінету Міністрів України, за необхідності Адміністрації Президента України та Верховній Раді України, про стан реалізації інвестиційних проектів МФО, уносить пропозиції щодо їх удосконалення.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання завдань та функцій управління, визначених у розділі 2 цього Положення;

за дорученням керівництва департаменту:

- проводити переговори з представниками організацій, зокрема МФО, відповідних організацій іноземних держав, іноземних банків та інших організацій;

- брати участь у роботі комісій, комітетів, конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, робочих груп, нарад, тендерних комітетів з питань міжнародного економічного співробітництва.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги - начальник управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює та забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій, начальника відділу системних проектів та технічної допомоги міжнародних фінансових організацій;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги подання про заохочення керівників відділу інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій, відділу системних проектів та технічної допомоги міжнародних фінансових організацій, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

має право підпису вихідних документів на адресу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій відповідно до Положення про департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 05.12.2011 N 291 (Положення N 291).

У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями

О. А. Мангул


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про управління міжнародної технічної допомоги у складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

1. Загальні положення

1.1. Управління міжнародної технічної допомоги у складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (Положення N 291), а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ технічної допомоги іноземних країн;

відділ технічної допомоги країн ЄС.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

координація робіт та заходів, пов'язаних із залученням міжнародної технічної допомоги країн-донорів та ЄС;

забезпечення формування стратегічних і програмних документів з питань залучення міжнародної технічної допомоги та зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України та координація діяльності, пов'язаної із залученням такої допомоги;

координація заходів, проведення консультацій з представниками країн-донорів, ЄС під час розроблення їх стратегій допомоги Україні, підготовки, виконання та огляду програм і проектів міжнародної технічної допомоги;

розроблення, упровадження та вдосконалення договірно-правової бази та організаційно-правових механізмів для розвитку технічного співробітництва з країнами-донорами та ЄС;

проведення експертизи та підготовка пропозицій щодо погодження запитів вітчизняних підприємств, установ і організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, текстів договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними, місцевими органами виконавчої влади;

підготовка проектів офіційних звернень до іноземних держав і міжнародних організацій щодо залучення і використання міжнародної технічної допомоги та зовнішньої допомоги ЄС;

координація заходів із розроблення проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі механізмів та інструментів зовнішньої допомоги ЄС;

проведення державної реєстрації/перереєстрації програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні;

ведення у встановленому порядку державного реєстру програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні;

проведення акредитації іноземних організацій - виконавців програм і проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, видача свідоцтв, інших документів, які підтверджують право на пільги, привілеї та імунітети, визначені національним законодавством і міжнародними договорами України, у тому числі податкові, митні та інші пільги щодо майна, яке надходить у рамках такого співробітництва;

проведення в установленому порядку моніторингу виконання програм і проектів, які підтримуються міжнародними організаціями, країнами-донорами та ЄС, участь в оцінці результатів їх упровадження;

інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Національного координатора з питань технічної допомоги;

організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення разом з іншими структурними підрозділами діяльності Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону;

забезпечення представництва в керівних, консультативних та дорадчих органах, що утворюються з метою впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги, включаючи програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства "Україна - Польща - Білорусь", "Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія", "Україна - Румунія - Республіка Молдова", "Басейн Чорного моря".

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє проекти стратегічних та програмних документів, міжнародних договорів та актів законодавства з питань технічного співробітництва з країнами-донорами та ЄС;

розробляє, впроваджує та вносить пропозиції щодо вдосконалення договірно-правової бази і організаційно-правових механізмів для розвитку технічного співробітництва з країнами-донорами та ЄС;

опрацьовує з країнами-донорами запити щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

здійснює державну реєстрацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги;

веде Державний реєстр проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в паперовому та електронному вигляді;

проводить експертизу та здійснює підготовку пропозицій щодо погодження запитів вітчизняних підприємств, установ і організацій на одержання міжнародної технічної допомоги;

готує та подає в установленому порядку відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

здійснює проведення акредитації іноземних організацій - виконавців програм (проектів) міжнародної технічної допомоги в Україні, видачу свідоцтв, інших документів, які підтверджують право на пільги, привілеї та імунітети, визначені національним законодавством і міжнародними договорами України;

у разі коли реципієнтами є міністерства, інші центральні або місцеві органи виконавчої влади, опрацьовує тексти договорів (угод, меморандумів, протоколів) з питань техніко-економічного співробітництва, які регламентують взаємовідносини між донором та реципієнтом, і надає пропозиції керівництву Міністерства та департаменту щодо їх погодження;

забезпечує проведення моніторингу виконання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги згідно із законодавством, підготовку відповідних висновків, рекомендацій і заходів щодо подальшого процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

координує заходи, пов'язані з участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону;

готує проекти офіційних звернень до іноземних держав і міжнародних організацій щодо залучення і використання міжнародної технічної допомоги та зовнішньої допомоги ЄС;

здійснює функції контактного пункту в рамках функціонування програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства;

забезпечує представництво в керівних, консультативних та дорадчих органах, що утворюються з метою впровадження програм та проектів зовнішньої допомоги, що впроваджуються з поєднанням інструментів допомоги ЄС Україні та інструментів структурних фондів ЄС;

вивчає та узагальнює досвід інших країн щодо організації залучення, використання і надання міжнародної технічної допомоги, готує пропозиції для керівництва Міністерства та департаменту щодо розвитку інструментів і механізмів співробітництва з країнами-донорами та ЄС у сфері зовнішньої допомоги;

здійснює організаційне та аналітичне забезпечення переговорного процесу керівництва Міністерства та департаменту з офіційними делегаціями та посадовими особами країн-донорів з питань міжнародного технічного співробітництва як в Україні, так і за її межами;

забезпечує підготовку необхідної інформації, оглядів, довідок та інших інформаційно-аналітичних матеріалів щодо співробітництва з країнами-донорами;

бере участь у роботі з координації діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, формування відповідних навчальних груп;

інформує та консультує українських партнерів про цілі, процедури та впровадження програм і проектів міжнародної технічної допомоги (потенційних реципієнтів, відповідні міністерства, центральні органи виконавчої влади та організації);

у межах своєї компетенції виконує інші функції, пов'язані з діяльністю департаменту.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

уносити пропозиції директору департаменту щодо шляхів виконання завдань та функцій, покладених на управління;

у межах своєї компетенції надавати пропозиції щодо усунення порушень законодавства України та міжнародних договорів, істотних відхилень у реалізації програм та проектів від їх змісту, виявлення випадків зловживань технічною допомогою тощо;

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, експертних зустрічей, обговорень, семінарів, круглих столів, утворювати робочі групи з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту:

- брати участь у нарадах, конференціях, семінарах, інших заходах з питань, що належать до компетенції управління;

- залучати з метою розв'язання окремих питань співробітників інших відділів департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, а також інших структурних підрозділів Міністерства;

- взаємодіяти з органами державної влади України, неурядовими організаціями, представниками дипломатичних установ України за кордоном та дипломатичних представництв в Україні, урядів іноземних держав, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління міжнародної технічної допомоги (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності управління, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку і директору департаменту;

має право підпису вихідних документів на адресу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій відповідно до Положення про департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 05.12.2011 N 291 (Положення N 291);

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює та забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням директора департаменту представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління міжнародної технічної допомоги, заступника начальника управління - начальника відділу технічної допомоги країн ЄС, начальника відділу технічної допомоги іноземних країн;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення співробітників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу технічної допомоги країн ЄС, начальника відділу технічної допомоги іноземних країн, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

здійснює координацію діяльності відділу технічної допомоги іноземних країн;

виконує доручення директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги і начальника управління;

розробляє та здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи в управлінні;

за дорученням директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги і начальника управління здійснює представництво в інших органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до повноважень управління;

за дорученням директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги і начальника управління взаємодіє з представниками дипломатичних установ в Україні та дипломатичних установ України за кордоном, урядів іноземних держав, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо з питань, що належать до повноважень управління;

готує інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції з питань технічного співробітництва з країнами-донорами та ЄС, інші документи з питань, віднесених до компетенції управління.

Заступник начальника управління - начальник відділу технічної допомоги країн ЄС у разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління, заступника начальника управління виконує обов'язки начальника управління.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління міжнародної
технічної допомоги

Д. Є. Пастух


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.03.2012 N 350


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародної технічної допомоги у складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги

1. Загальні положення

1.1. Відділ координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародної технічної допомоги у складі департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги (Положення N 291), а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

розроблення в межах компетенції пропозицій щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері технічного і фінансового співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо залучення ресурсів для підтримки виконання програм та проектів економічного і соціального розвитку України;

розроблення, упровадження та вдосконалення договірно-правової бази та організаційно-правових механізмів для розвитку координації технічного і фінансового співробітництва, підвищення ефективності залучення та використання ресурсів міжнародних фінансових організацій та країн-донорів;

забезпечення розроблення стратегічних та програмних документів з питань координації залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;

здійснення координації діяльності з питань розвитку співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, країнами-донорами та іншими міжнародними організаціями відповідно до положень Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів та вносить пропозиції щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань координації співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та міжнародної технічної допомоги;

розробляє стратегічні документи та програми міжнародної допомоги Україні відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України, завдань, визначених програмними документами Президента України та Кабінету Міністрів України, здійснює координацію діяльності країн-донорів та міжнародних фінансових організацій, пов'язаної із залученням такої допомоги;

здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення роботи урядово-донорської робочої групи, координує діяльність її тематичних підгруп/секцій;

здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення роботи координаційної ради у зв'язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР);

забезпечує координацію центральних органів виконавчої влади щодо співробітництва з ОЕСР у рамках діяльності координаційної ради у зв'язках з ОЕСР;

бере участь у здійсненні необхідних організаційних заходів та підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів та тез з питань співробітництва з ОЕСР для забезпечення участі керівництва Мінекономрозвитку в заходах, пов'язаних із співробітництвом з ОЕСР;

здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку і Національного координатора з питань технічної допомоги;

забезпечує взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями в частині виконання функцій, пов'язаних із членством України в таких організаціях, опрацьовує звернення Віце-президента та Корпоративного секретаря Світового банку до Кабінету Міністрів України стосовно розгляду і затвердження Урядом відповідних звітів і резолюцій групи Світового банку, у тому числі Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Багатосторонньої агенції з гарантування інвестицій, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку, та подання на погодження зазначених резолюцій і звітів заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України як заступнику керуючого від України - члену Ради керуючих Світового банку або Кабінету Міністрів України для прийняття щодо них рішення шляхом голосування;

забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, надає пропозиції щодо формування відповідних навчальних груп;

вивчає та узагальнює досвід інших країн та міжнародних організацій щодо організації залучення, використання і моніторингу міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку для виконання основних завдань відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції відділу;

за дорученням керівництва департаменту та управління взаємодіяти в межах компетенції відділу з представництвами країн-донорів та міжнародних організацій, неурядовими організаціями та дипломатичними представництвами в Україні, інституціями ЄС тощо, організовувати зустрічі, здійснювати оперативний обмін інформацією;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та зустрічах, роботі комісій, комітетів, конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів тощо з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги.

Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі; контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу координації
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями та
міжнародної технічної допомоги

Т. Д. Зінченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали