МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 березня 2012 року N 399

Про затвердження положень про структурні підрозділи у складі департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказую:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту розвитку реального сектору економіки:

управління розвитку ринків;

управління цінової політики;

управління з питань екології та природокористування;

відділ енерго- та ресурсозбереження.

2. Затвердити Положення про управління оборонно-промислового комплексу у складі департаменту промислової політики, що додається.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 399


ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку ринків у складі департаменту розвитку реального сектору економіки

1. Загальні положення

1.1. Управління розвитку ринків у складі департаменту розвитку реального сектору економіки (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку реального сектору економіки, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки;

відділ аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки;

відділ розвитку транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку;

відділ енергетичної політики та енергетичної безпеки.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції та обмеження монополізму, сприяння розвитку конкурентних відносин;

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань розвитку паливно-енергетичного та агропромислового комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку;

участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, розробленні механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди;

розроблення (опрацювання) проектів нормативно-правових актів у межах компетенції управління;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

проведення інформаційної та консультативної роботи з питань, що належать до компетенції управління.

Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

аналіз стану конкурентоспроможності реального сектору економіки, визначення напрямів діяльності і розроблення заходів щодо її підвищення;

створення сприятливих економічних умов для функціонування суб'єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища;

розроблення заходів державної політики, спрямованих на підвищення ефективності функціонування внутрішнього ринку України, збільшення частки вітчизняної продукції в сукупній пропозиції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

забезпечення підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо видачі дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб'єктів господарювання;

аналіз стану та оцінку тенденцій економічного розвитку вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції та продовольства, паливно-енергетичного комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту і зв'язку, біржового товарного ринку;

підготовку та подання керівництву Мінекономрозвитку на погодження прогнозів розвитку паливно-енергетичного та агропромислового комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту і зв'язку на середньо- та короткостроковий періоди, проектів програм їх розвитку;

моніторинг попиту і пропозиції на ринках реального сектору економіки, методологічне забезпечення та складання загальнодержавних фактичних, очікуваних і прогнозних балансів попиту і пропозиції за основними видами продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

підготовку прогнозно- та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань економічного розвитку окремих ринків, секторів економіки та інших питань, що належать до компетенції управління;

участь у формуванні пропозицій щодо покращення фінансового стану суб'єктів господарювання, які працюють на ринках паливно-енергетичного та агропромислового комплексу, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку, удосконалення механізмів їх державної підтримки;

опрацювання в межах компетенції управління фінансових планів підприємств державного сектору економіки, у тому числі підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

розрахунок та моніторинг індикаторів енергетичної та продовольчої безпеки;

участь в організації проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, а також роботи експертно-аналітичної групи з опрацювання пропозицій та заходів щодо забезпечення умов стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту розвитку реального сектору економіки - начальник управління розвитку ринків (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку реального сектору економіки.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

працює з секретними відомостями про місце розташування, призначення, потужність об'єктів телекомунікацій, телекомунікаційних мереж загального користування, об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому в Україні;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань розвитку ринків, агропромислового та паливно-енергетичного комплексів, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки, начальника відділу аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки, начальника відділу розвитку транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку, начальника відділу енергетичної політики та енергетичної безпеки;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту розвитку реального сектору економіки подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки, начальника відділу аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки, начальника відділу розвитку транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку, начальника відділу енергетичної політики та енергетичної безпеки, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

спрямовує та координує діяльність з питань аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки;

розробляє і подає начальнику управління пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи у відділі аграрної політики, землекористування та продовольчої безпеки;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань розвитку ринків, агропромислового та паливно-енергетичного комплексів, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку;

працює із секретними відомостями за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому в Україні;

виконує інші доручення начальника управління.

Заступник начальника управління - начальник відділу зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки:

виконує обов'язки начальника управління в разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління та заступника начальника управління;

спрямовує та координує діяльність з питань аналізу та планування розвитку реального сектору економіки;

організовує, забезпечує та контролює виконання доручень заступника директора департаменту - начальника управління в підпорядкованому йому структурному підрозділі згідно з Положенням про відділ зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і подає заступнику директора департаменту - начальнику управління пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи у відділі зведеного аналізу та планування розвитку реального сектору економіки;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань розвитку ринків, агропромислового та паливно-енергетичного комплексів, транспортно-дорожньої інфраструктури, транспорту та зв'язку;

виконує інші доручення заступника директора департаменту - начальника управління.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
розвитку реального сектору
економіки - начальник
управління розвитку ринків

Л. К. Гребеннікова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 399


ПОЛОЖЕННЯ
про управління цінової політики у складі департаменту розвитку реального сектору економіки

1. Загальні положення

1.1. Управління цінової політики у складі департаменту розвитку реального сектору економіки (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку реального сектору економіки, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ методології ціноутворення та контрольно-наглядової діяльності;

відділ цінової та тарифної політики на ринках природних монополій;

відділ цінової та тарифної політики на споживчому ринку, ринках послуг та економіки житлово-комунального господарства.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

участь у формуванні та реалізації державної цінової (тарифної) політики;

участь у формуванні державної політики у сфері контролю за цінами;

здійснення відповідно до законодавства державного регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги;

здійснення в межах компетенції управління разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погодження цін (тарифів) у випадках, передбачених законодавством;

здійснення методологічного забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами);

надання пропозицій щодо скасування в установленому порядку цін (тарифів), установлених з порушенням законодавства;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань ціноутворення.

Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

розроблення пропозицій щодо вдосконалення цінового (тарифного) регулювання природних монополій, на споживчому ринку, ринках послуг та в житлово-комунальній сфері;

моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики, що проводиться суб'єктами природних монополій, ринках послуг та в житлово-комунальній сфері;

опрацювання в межах компетенції управління фінансових планів підприємств державного сектору економіки, в тому числі підприємств, що є суб'єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

аналіз стану ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання та його вплив на економічний і соціальний розвиток України;

прийняття в межах своїх повноважень разом з Антимонопольним комітетом України рішення щодо запровадження та скасування державного регулювання цін на продукцію і послуги монопольних утворень на внутрішньому ринку (за винятком продукції, регулювання цін на яку здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій):

здійснення у межах своїх повноважень контролю за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

розроблення заходів щодо реалізації політики ціноутворення та забезпечення соціального захисту населення, збалансованість його грошових доходів і витрат;

запобігання непродуктивним витратам суб'єктів природних монополій, ринків послуг та в житлово-комунальній сфері; участь у підготовці заходів щодо зниження собівартості послуг підприємств, які здійснюють діяльність у цих сферах економіки;

ужиття заходів щодо запобігання і усунення порушень чинного законодавства з ціноутворення та зловживань суб'єктами природних монополій своїм монопольним становищем і на ринках послуг та в житлово-комунальній сфері;

вивчення й узагальнення практики встановлення цін (тарифів) суб'єктами природних монополій, на ринках послуг та в житлово-комунальній сфері і підготовку пропозицій щодо її вдосконалення;

аналіз розрахункових матеріалів та пропозицій щодо зміни тарифів на послуги, що надаються суб'єктами природних монополій, на ринках послуг та в житлово-комунальній сфері і підготовку висновків щодо їх обґрунтованості;

щоквартальний аналіз ситуації на оптовому ринку електроенергії та формування роздрібних тарифів у регіонах України для споживачів 1 і 2 класів напруги;

надання пропозицій щодо погодження цін (тарифів) у випадках, передбачених законодавством;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління, а також методичних рекомендацій та роз'яснень щодо порядку застосування нормативно-правових актів у сфері ціноутворення та контролю за регульованими цінами та тарифами;

участь у розробленні та реалізації заходів щодо розвитку ринкових відносин і створення ефективного конкурентного середовища в галузях транспортно-дорожнього комплексу, сфери зв'язку, енергетики, на ринках послуг та в житлово-комунальній сфері;

у межах компетенції управління координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів влади з питань формування та реалізації державної цінової політай;

організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги;

розроблення переліку окремих видів соціально значущих товарів та послуг, за якими проводиться моніторинг цін і тарифів;

організацію підготовки пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо розв'язання питань, що виникають у взаємовідносинах з Державною інспекцією України з контролю за цінами, унесення пропозицій щодо порядку обміну інформацією між Міністерством і зазначеною Інспекцією;

участь у межах своїх повноважень у забезпеченні реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов функціонування внутрішнього ринку транспортно-дорожнього комплексу, сфери зв'язку, електроенергетики, ринків послуг та житлово-комунальної сфери та його впливу на інші галузі економіки, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища;

участь у формуванні і реалізації заходів, спрямованих на застосування сучасних ресурсозберігаючих технологій підприємствами транспортно-дорожнього комплексу, сфери зв'язку, електроенергетики, ринків послуг та житлово-комунальної сфери;

участь у межах своїх повноважень у забезпеченні державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку; створення сприятливих умов утвердження України як транзитної держави, подальшої розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів;

участь у формуванні державної політики і соціального розвитку України, розробленні механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;

участь у межах своїх повноважень у підготовці пропозицій до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та заходів щодо її реалізації, а також програм розвитку окремих галузей економіки;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління;

участь у розробленні заходів щодо запровадження механізмів реалізації державної цінової політики, спрямованих на детінізацію економіки;

участь у розробленні та внесенні пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики;

опрацювання та підготовку пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів роботи Державної інспекції України з контролю за цінами і шляхи виконання покладених на неї завдань, підготовку та погодження в установленому порядку планів її роботи.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту розвитку реального сектору економіки - начальник управління цінової політики (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку реального сектору економіки.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, працює з відомостями, що становлять державну таємницю, у сфері економіки, науки і техніки;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань ціноутворення;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

розробляє і вживає заходів щодо організації та підвищення ефективності роботи управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу цінової та тарифної політики на ринках природних монополій, начальника відділу методології ціноутворення та контрольно-наглядової діяльності, начальника відділу цінової та тарифної політики на споживчому ринку, ринках послуг та економіки житлово-комунального господарства;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту розвитку реального сектору економіки подання про заохочення керівників відділу методології ціноутворення та контрольно-наглядової діяльності, відділу цінової та тарифної політики на ринках природних монополій і відділу цінової та тарифної політики на споживчому ринку, ринках послуг та економіки житлово-комунального господарства, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу цінової та тарифної політики на ринках природних монополій:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

спрямовує та координує діяльність з питань ціноутворення на ринках природних монополій;

організовує, забезпечує та контролює виконання доручень начальника управління в підпорядкованому йому структурному підрозділі згідно з положенням про відділ цінової та тарифної політики на ринках природних монополій, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

розробляє і подає заступнику директора департаменту - начальнику управління пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи у відділі цінової та тарифної політики на ринках природних монополій;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань ціноутворення на ринках природних монополій;

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, працює з відомостями, що становлять державну таємницю, у сфері економіки, науки і техніки;

виконує інші доручення заступника директора департаменту - начальника управління.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
розвитку реального сектору
економіки - начальник
управління цінової політики

О. І. Работягова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 399


ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань екології та природокористування у складі департаменту розвитку реального сектору економіки

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань екології та природокористування у складі департаменту розвитку реального сектору економіки (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку реального сектору економіки, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ екологічної політики;

відділ розвитку мінерально-сировинної бази, природокористування та рентної політики.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданням управління є участь у розробленні та забезпеченні реалізації основних напрямів (стратегії) державної економічної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого природокористування, екологічної безпеки, у тому числі:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань природоохоронної діяльності, раціонального використання природних ресурсів, розвитку мінерально-сировинної бази та геологорозвідувальних, геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного значення;

- формування та реалізація в межах компетенції рентної політики та економічних механізмів природокористування, зокрема у сфері надрокористування;

- підготовка пропозицій з економічних питань охорони навколишнього природного середовища і гармонізація державної економічної та екологічної політики.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює підготовку пропозицій щодо створення сприятливих умов для функціонування суб'єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність у сферах раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;

бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України в частині природоресурсних та природоохоронних питань діяльності реального сектору економіки, розробленні механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо-та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;

готує пропозиції щодо визначення разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади пріоритетів розвитку природоохоронної діяльності;

здійснює підготовку пропозицій з економічних питань природокористування, розвитку мінерально-сировинної бази та забезпечення геологорозвідувальних, геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного значення;

розробляє пропозиції щодо формування та реалізації рентної політики;

розробляє заходи з упровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

бере участь у розробленні пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку;

бере участь у вдосконаленні системи поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними та побутовими відходами);

розробляє та опрацьовує нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції управління;

проводить інформаційну та консультативну роботу з питань, що належать до компетенції управління;

у межах компетенції управління готує пропозиції щодо основних напрямів наукових досліджень та розробок, які фінансуються за рахунок державного бюджету;

виконує інші функції.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання покладених на управління завдань та функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку реального сектору економіки.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, працює з секретними відомостями про обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, балансові запаси в надрах корисних копалин;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту розвитку реального сектору економіки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

організовує та координує розроблення й опрацювання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

Начальник управління:

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу екологічної політики, начальника відділу розвитку мінерально-сировинної бази, природокористування та рентної політики;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту розвитку реального сектору економіки подання про заохочення керівників структурних підрозділів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу екологічної політики:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

за дорученням керівництва департаменту та начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

виконує інші доручення, надані керівництвом департаменту та начальником управління згідно із законодавством;

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, працює з секретними відомостями про розташування, потужність підземних сховищ нафти (газу), балансові запаси в надрах корисних копалин.

4.4. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління з питань
екології та природокористування

О. О. Кордіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 399


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ енерго- та ресурсозбереження у складі департаменту розвитку реального сектору економіки

1. Загальні положення

1.1. Відділ енерго- та ресурсозбереження у складі департаменту розвитку реального сектору економіки (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент розвитку реального сектору економіки, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданням відділу є забезпечення формування державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснення контролю за її реалізацією, у тому числі:

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів;

- підготовка пропозицій з питань середньо- та довгострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних видів палива;

- забезпечення адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності та енергозбереження до законодавства Європейського Союзу;

- забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює розроблення нормативно-правових актів у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, у тому числі з метою адаптації законодавства у сфері енергоефективності та енергозбереження до законодавства Європейського Союзу;

розробляє загальний порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначений з урахуванням особливостей функціонування системи нормування на рівні державного управління;

уживає заходів, спрямованих на популяризацію економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

здійснює підготовку пропозицій з питань середньо- та довгострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних видів палива;

опрацьовує питання та надає пропозиції керівництву департаменту щодо:

- взаємодії та порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України;

- прийняття Міністром економічного розвитку і торгівлі України рішень з питань спрямування та координації роботи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, шляхів виконання покладених на нього завдань;

- затвердження Міністром економічного розвитку і торгівлі України планів роботи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, зокрема, що стосуються питань енергозбереження й ефективного використання енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку реального сектору економіки.

4.3. Начальник відділу:

уносить на розгляд керівництва департаменту пропозиції щодо формування та реалізації державної економічної політики з питань енергозбереження й ефективного використання енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту розвитку реального сектору економіки здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

працює із секретними відомостями про баланс електричної потужності, баланс електроенергії систем живлення об'єктів оборонного значення (крім військових) та засобів управління енергетикою за умов воєнного стану в цілому в Україні;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту розвитку реального сектору економіки подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
енерго- та ресурсозбереження

Р. Л. Борошок


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.03.2012 N 399


ПОЛОЖЕННЯ
про управління оборонно-промислового комплексу у складі департаменту промислової політики

1. Загальні положення

1.1. Управління оборонно-промислового комплексу (далі - управління) у складі департаменту промислової політики є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент промислової політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ розвитку оборонно-промислового комплексу;

відділ спеціальних програм та військово-технічного співробітництва;

відділ політики у сфері державного експортного контролю;

сектор ліцензування.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, сектор та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

унесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва з іноземними державами, експортного контролю, установлення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснення контролю за їх реалізацією, а також з питань ліцензування у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

розроблення та організація виконання державних цільових програм, спрямованих на розвиток військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу;

здійснення фінансово-економічного аналізу стану і тенденцій розвитку авіа- та суднобудівної, оборонної промисловості;

забезпечення разом з Міністерством оборони України в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку:

- організації і координації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

- подання до Кабінету Міністрів України погоджених в установленому порядку проектів законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

підготовка пропозицій щодо проведення виставок озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення і подвійного використання, участь в організації їх підготовки та проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

здійснення ліцензування на право розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї та вдосконалення законодавства у цій сфері;

супроводження реалізації виробничої і науково-технічної кооперації підприємств оборонної галузі, що здійснюється в рамках міжурядових угод з іноземними державами;

участь у межах своїх повноважень в укладанні договорів з іноземними державами з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю і підготовці пропозицій щодо порядку їх виконання;

розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих Міністром економічного розвитку і торгівлі України рішень з питань спрямування та координації Державної служби експортного контролю України згідно із частиною другою статті 18 (Закон N 3166-VI) і статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI);

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю;

унесення пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку оборонно-промислового комплексу та розвитку науково-технічного потенціалу оборонно-промислового сектору економіки;

забезпечення проведення аналізу ринку збуту продукції оборонно-промислового комплексу та визначення країн, привабливих для розвитку військово-технічного співробітництва, з подальшим створенням з такими країнами відповідної нормативно-правової бази;

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток оборонно-промислового комплексу.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

забезпечує формування державної політики у сфері експортного контролю, установлення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснює контроль за її реалізацією;

забезпечує підготовку пропозицій щодо:

- удосконалення механізму державного регулювання і порядку функціонування оборонно-промислового комплексу;

- науково-технічного та технологічного розвитку оборонно-промислового комплексу;

- сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу;

- удосконалення законодавства у сферах оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю;

- проектів нормативно-правових актів, що опрацьовуються у Міністерстві та належать до компетенції управління;

готує проекти рішення Мінекономрозвитку про видачу, переоформлення, відмову у видачі або анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

здійснює підготовку висновку Мінекономрозвитку щодо можливості імпорту (тимчасового ввезення) товарів, зазначених в окремих позиціях списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки (додаток 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86) та списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807);

у межах своїх повноважень бере участь у:

- підготовці пропозицій до проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та інших стратегічних, прогнозних і програмних документів;

- розробленні прогнозів розвитку промислового виробництва;

- наданні пропозицій щодо погодження фінансових планів промислових та науково-дослідних підприємств державного сектору економіки;

- наданні пропозицій щодо бюджетних запитів, порядків використання бюджетних коштів, проектів паспортів та кошторисів бюджетних програм у сфері промисловості та науково-технічної політики в промисловості;

- формуванні та здійсненні контролю за виконанням державного замовлення на розроблення новітніх технологій, нових зразків техніки та обладнання в промисловості;

- проведенні аналізу стану фінансування та результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері промисловості та підготовці пропозицій щодо їх упровадження;

- формуванні та реалізації державної політики з питань технічного регулювання (стандартизації, метрології, підтвердження оцінки відповідності) в авіа- та суднобудівній, ракетно-космічній галузях промисловості;

- підготовці пропозицій щодо структурних змін власності в промисловому секторі економіки, формування переліку підприємств, що підлягають корпоратизації, акціонуванню та приватизації, визначення особливостей приватизації підприємств промисловості та залучення стратегічних інвесторів;

- підготовці пропозицій щодо персонального складу виконавчих органів суб'єктів господарювання державного промислового сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

- здійсненні заходів щодо створення та модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, формуванні, розміщенні, фінансуванні та виконанні державного оборонного замовлення, розробленні та організації виконання державних цільових програм, спрямованих на розвиток озброєння, військової і спеціальної техніки;

- проведенні моніторингу та аналізу виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС та іншими організаціями у сферах оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю;

- реалізації механізмів державної підтримки експорту та імпорту продукції оборонно-промислового комплексу;

- визначенні та обґрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю шляхом підготовки проектів державних програм та відповідних рішень Уряду;

- підготовці та виконанні програми приватизації, зокрема підприємств оборонно-промислового комплексу та підприємств, які мають стратегічне значення;

- організації проведення моніторингу здійснення заходів, спрямованих на ефективне функціонування і розвиток оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю;

- розробленні прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку оборонно-промислового комплексу;

- координації діяльності та проведенні моніторингу ефективності роботи української частини двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва;

- удосконаленні державного експортного контролю за здійсненням міжнародних передач озброєнь, військової та спеціальної техніки;

- створенні умов для укладання договорів з установами та організаціями іноземних держав з питань розроблення і виробництва військової техніки та озброєння;

- роботі міжнародних організацій та органів міжнародних режимів експортного контролю, учасницею яких є Україна, а також у міжнародному співробітництві з відповідними органами іноземних держав з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння, у тому числі в рамках реалізації державної політики щодо європейської інтеграції;

- підготовці пропозицій Кабінету Міністрів України щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном із частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

- підготовці національних експозицій України на міжнародних виставках (салонах) озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та послуг військового призначення і подвійного використання;

- підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів з питань оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва та державного експортного контролю.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

ініціювати залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників).

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління оборонно-промислового комплексу (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту промислової політики.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту промислової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, розробляє документи, використовує в роботі відомості за сукупністю всіх показників про плани, обсягів асигнувань, виконавців на здійснення державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту промислової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу розвитку оборонно-промислового комплексу, начальника відділу спеціальних програм та військово-технічного співробітництва, начальника відділу політики у сфері державного експортного контролю та завідувача сектором ліцензування;

погоджує положення про відділи (сектори), утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту промислової політики подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу розвитку оборонно-промислового комплексу, начальника відділу спеціальних програм та військово-технічного співробітництва, начальника відділу політики у сфері державного експортного контролю та завідувача сектором ліцензування, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності управління, що подаються на підпис директору департаменту промислової політики та керівництву Мінекономрозвитку;

організовує та координує підготовку проектів нормативно-правових актів, рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

візує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності управління, візує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання директору департаменту промислової політики та керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує роботу з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

координує планово-організаційну роботу в управлінні, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Міністерства;

контролює дотримання співробітниками управління виконавської дисципліни та звітує з цих питань перед начальником управління;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю";

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, розробляє документи, використовує в роботі відомості за сукупністю всіх показників про плани, обсягів асигнувань, виконавців на здійснення державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення;

за дорученням директора департаменту та начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у межах повноважень, наданих начальником управління, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів управління;

здійснює взаємодію із структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань матеріально-технічного забезпечення управління;

виконує інші доручення директора департаменту та начальника управління.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу розвитку оборонно-промислового комплексу:

виконує обов'язки начальника управління в разі тимчасової відсутності начальника управління та заступника начальника управління;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю";

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, розробляє документи, використовує в роботі відомості за сукупністю всіх показників про плани, обсягів асигнувань, виконавців на здійснення державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення;

за дорученням начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах з питань, що належать до компетенції управління.

4.6. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління
оборонно-промислового комплексу

В. І. Дячек

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали