Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 серпня 2017 року N 932

Про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

Відповідно до Закону України "Про державну службу" наказую:

1. Затвердити:

1) Положення про відділ бухгалтерського обліку Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що додається;

2) Положення про відділ методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності забезпечити:

зберігання другого примірника відповідних положень;

підготовку та затвердження в установленому порядку у тижневий строк посадових інструкцій;

ознайомлення з положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями підлеглих працівників.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 серпня 2017 року N 932

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами МОЗ, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Управління, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності центрального апарату МОЗ та складання звітності.

2.2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.3. Забезпечення складання кошторису доходів та видатків апарату управління МОЗ.

2.4. Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та здача їх до архіву.

2.5. Складання бюджетного запиту апарату управління МОЗ.

2.6. Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.7. Складання та подання бухгалтерської та статистичної звітності відповідним органам у визначені терміни.

2.8. Здійснення своєчасного та правильного оформлення бухгалтерських документів з використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів.

2.9. Дотримання встановлених правил та термінів проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань, в межах компетенції.

2.10. Здійснення за звітними даними аналізу фінансово-господарської діяльності апарату МОЗ.

2.11. Ведення бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, отриманої МОЗ, в межах компетенції.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в державному секторі, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.3. Узагальнює показники фінансово-господарської діяльності апарату управління для доповіді керівництву МОЗ та подання інформації відповідним органам виконавчої влади.

3.4. Здійснює облік операцій з фінансово-господарської діяльності центрального апарату МОЗ на підставі наданих первинних документів від структурних підрозділів.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад, з яких 1 - заступник начальника Управління - начальник Відділу бухгалтерського обліку, заступник головного бухгалтера (далі - начальник Відділу) та 4 - головних спеціалісти.

4.2. Положення про Відділ у складі Управління розробляється начальником Відділу, погоджується начальником Управління та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від інших структурних підрозділів міністерства інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Звертатись з пропозиціями до керівництва Управління щодо вирішення питань зі структурними підрозділами міністерства, іншими міністерствами по проблемах та завданнях, що знаходяться у межах повноважень Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначені цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. Начальник Відділу у разі відсутності начальника Управління виконує його обов'язки та несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.

6.4. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.5. Начальник Відділу повинен:

володіти знанням законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правовими актами Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядком оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, формами та порядком проведення розрахунків, порядком приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберіганням і витрачанням коштів, правилами проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту;

володіти знанням сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування програмним забезпеченням ПАРУС, МЕДОК законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосовувати нормативно-правові акти в межах компетенції;

мати такі компетенції як:

- лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів),

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності),

- комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраці та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін),

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів),

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.6. Начальник Відділу прямо підпорядковується начальнику Управління.

6.7. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо, виконання його обов'язків, як начальника Відділу, покладається на головного спеціаліста Відділу, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією начальника Управління.

6.8. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Управління та цим Положенням.

6.9. Начальник Відділу, заступник головного бухгалтера:

6.9.1 організовує роботу відділу та несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання завдань, покладених на відділ, і здійснення ним своїх функцій;

6.9.2. вживає заходів для забезпечення ефективної роботи працівників і розробляє основні напрямки роботи Відділу, визначає планові та поточні завдання працівникам Відділу, контролює виконання ними доручених ділянок роботи;

6.9.3. забезпечує встановлений порядок роботи з документами і матеріалами Відділу та дотримання працівниками службової дисципліни;

6.9.4. забезпечує складання бюджетного запиту на утримання апарату МОЗ;

6.9.5. забезпечує складання кошторису доходів та видатків апарату МОЗ;

6.9.6. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна в межах компетенції;

6.9.7. погоджує проекти договорів, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

6.9.8. перевіряє правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

6.9.9. контролює стан погашення та списання відповідно до законодавства кредиторської та дебіторської заборгованості МОЗ;

6.9.10. здійснює складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності в порядку, встановленому законодавством;

6.9.11. здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

- своєчасним поданням звітності;

- своєчасним та у повному обсязі перерахуванням податків і зборів (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6.9.12. працює з секретними документами, що надходять з Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної казначейської служби України та інших міністерств та відомств щодо порядку фінансування заходів та потреби в асигнуваннях, фактичних витратах на мобілізаційну підготовку по МОЗ;

6.9.13. здійснює розрахунки суми штрафних санкцій за невчасне виконання умов договорів в частині поставки товару, закупленого МОЗ за кошти державного бюджету в централізованому порядку за КПКВ 2301400 у 2015 році;

6.9.14. здійснює підготовку актів про поставку (передачу) товару на виконання умов договорів, укладених між МОЗ та спеціалізованими організаціями, та забезпечує своєчасну передачу їх до спеціалізованих організацій;

6.9.15. подає пропозиції начальнику Управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

6.9.16. забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

6.9.17. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

6.9.18. здійснює контроль за веденням діловодства у Відділі, збереженням документів та передачу їх до архіву МОЗ. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

6.9.19. виконує інші доручення керівництва МОЗ, начальника Управління.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівник Відділу особисто виконує покладені на нього посадові обов'язки та несе відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Управління (Відділу);

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань бухгалтерського обліку.

 

Заступник начальника Управління -
начальник Відділу бухгалтерського
обліку, заступник головного бухгалтера
Управління бухгалтерського обліку
і фінансової звітності

Р. В. Голівець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 серпня 2017 року N 932

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності Міністерства охорони здоров'я України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами МОЗ, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Управління, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є:

2.1. Забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності.

2.2. Здійснення, відповідно до законодавства України, та у межах компетенції, функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління МОЗ, зокрема в частині передачі, відчуження та списання майна підпорядкованих МОЗ закладів, установ та державних підприємств з державної в державну власність.

2.3. Координація роботи установ, організацій та державних підприємств, підпорядкованих МОЗ, з питань їх фінансової діяльності.

2.4. Здійснення методологічного керівництва з питань ведення бухгалтерського обліку та звітності у підвідомчих структурах.

2.5. Розробка та експертиза нормативно-правових актів з питань фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності.

2.6. Надання оперативної інформації з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.7. Складання та подання консолідованої звітності про виконання кошторисів видатків за бюджетними програмами та централізованими заходами та по госпрозрахунковим підприємствам та організаціям МОЗ відповідним органам у визначені терміни.

2.8. Складання та подання зведеної фінансової звітності по госпрозрахунковим підприємствам та організаціям МОЗ відповідним органам у визначені терміни.

2.9. Удосконалення методів бухгалтерського обліку.

2.10. Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності закладів і установ охорони здоров'я, освіти, науки і культури, підпорядкованих МОЗ, та госпрозрахункових підприємств за звітними даними.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Проводить перевірку бухгалтерських звітів бюджетних установ та госпрозрахункових організацій і підприємств, підпорядкованих МОЗ України.

3.2. Складає зведені бухгалтерські звіти про виконання кошторисів видатків за бюджетними програмами та централізованими заходами та подає їх відповідним органам управління у встановлені терміни.

3.3. За звітними даними здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності мережі підприємств і установ охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ, та виконання кошторисів видатків бюджетних програм та централізованих заходів.

3.4. За окремими дорученнями керівництва проводить перевірки організації роботи та стану бухгалтерського обліку, в межах компетенції здійснює контроль за повнотою та своєчасністю усунення недоліків і порушень, встановлених цими перевірками та ревізіями, в підпорядкованих МОЗ установах і підприємствах.

3.5. Надає організаційно-методичну допомогу підпорядкованим закладам з питань бухгалтерського обліку та звітності.

3.6. Забезпечує в установленому порядку подання фінансової та статистичної звітності у межах повноважень Відділу.

3.7. Розробляє інструктивні матеріали з питань ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3.8. Організовує проведення робочих нарад та семінарів з метою удосконалення бухгалтерського обліку і звітності.

3.9. Розглядає листи, заяви і скарги юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу, за необхідності вживає, згідно із законодавством, заходів за результатами їх розгляду.

3.10. Здійснює формування архівних справ та подання їх до архіву МОЗ України.

3.11. Проводить моніторинг стану виконання Положення про облікову політику МОЗ, вносить зміни у нормативно-правовій базі, а також забезпечує внесення аналогічних змін до діючих наказів МОЗ.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад, з яких 1 - начальник Відділу та 4 - головних спеціалісти.

4.2. Положення про Відділ у складі Управління розробляється начальником Відділу, погоджується начальником Управління та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, а також від підпорядкованих МОЗ підприємств, установ, структурних підрозділів МОЗ інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Виходити з пропозиціями до керівництва МОЗ щодо вирішення питань з структурними підрозділами МОЗ, іншими міністерствами, відомствами, органами законодавчої влади по проблемах та завданнях, що знаходяться у межах повноважень Відділу.

5.3. Залучати спеціалістів підпорядкованих МОЗ підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівництвом МОЗ та їх безпосередніми керівниками) для розгляду питань, в межах його компетенції.

5.4. Скликати в установленому порядку наради з розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен:

володіти знанням законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правовими актами Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також порядком оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, формами та порядком проведення розрахунків, порядком приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберіганням і витрачанням коштів, правилами проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, правилами ділового етикету, правилами та норми охорони праці та протипожежного захисту;

володіти знанням сучасних інформаційних технологій (впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування програмним забезпеченням ПАРУС, МЕДОК, законодавчою базою Liga, вміння використовувати офісну техніку), вмінням застосовувати нормативно-правові акти в межах компетенції;

мати такі компетенції як:

- лідерство (ведення ділових переговорів, вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів),

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності),

- комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, співпраці та налагодження партнерської взаємодії, відкритість), впровадження змін (здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін),

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів),

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. Начальник Відділу прямо підпорядковується начальнику Управління.

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо, виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста відділу, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією начальника Управління.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Управління та цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

6.8.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

6.8.2. бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.8.3. готує проект рішення за напрямами Управління у межах наданих Відділу повноважень;

6.8.4. проводить перевірку бухгалтерських звітів і балансів установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, консолідує подані установами звіти, складає зведені бухгалтерські звіти і баланси та подає їх відповідним органам у визначені терміни;

6.8.5. відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) готує систематичне та оперативне оприлюднення інформації по фінансовій звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління МОЗ;

6.8.6. регулює роботу Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності Відділу:

6.8.7. аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції Відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

6.8.8. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень;

6.8.9. вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу.

6.8.10. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

6.8.11. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

6.8.12. забезпечує та організовує у Відділі роботу з документами у відповідності з чинним законодавством та здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів;

6.8.13. забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

6.8.14. підписує документи відповідно до своїх посадових обов'язків. Розробляє основні напрямки роботи Відділу та бере участь у розробці планів роботи Управління та МОЗ;

6.8.15. здійснює контроль за виконанням доручень керівництва МОЗ, державних органів влади згідно законодавства, а також звернень та запитів народних депутатів України, систематично інформує керівництво про хід та підсумки виконання контрольних доручень;

6.8.16. готує проекти відповідних рішень, які містять секретну інформацію на звернення органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується потреби в асигнуваннях, фактичних витратах на мобілізаційну підготовку;

6.8.17. вносить пропозиції керівництву Управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

6.8.18. виконує інші доручення керівництва МОЗ, начальника Управління.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівник Відділу особисто виконує покладені на нього посадові обов'язки та несе відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на нього відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення законодавства в сфері охорони державної таємниці;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань бухгалтерського обліку.

 

Начальник відділу методології
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності Управління бухгалтерського
обліку і фінансової звітності

Т. Сохань
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали