Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 лютого 2018 року N 251

Про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Відповідно до підпункту 16 пункту 102 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 267 (Постанова N 267), наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про відділ догоспітальної та госпітальної екстреної медичної допомоги Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

2) Положення про відділ координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

2. Керівникам структурних підрозділів Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечити:

1) зберігання другого примірника відповідних положень;

2) підготовку та затвердження в установленому порядку у тижневий строк посадових інструкцій;

3) ознайомлення з положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями підлеглих працівників.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Державний секретар

А. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
13 лютого 2018 року N 251

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ догоспітальної та госпітальної екстреної медичної допомоги Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ догоспітальної та госпітальної екстреної медичної допомоги (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Управління (Положення N 221), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. здійснення в межах компетенції організаційних заходів з координації та моніторингу за функціонуванням системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах;

2.2. розроблення нормативно-правових актів з питань функціонування системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах;

2.3. здійснення заходів в межах компетенції щодо забезпечення додержання закладами охорони здоров'я права громадян на охорону здоров'я;

2.4. внесення пропозицій керівництву МОЗ щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ в межах компетенції відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. вносить пропозиції керівництву Управління щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я;

3.2. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України:

3.3. розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.4. опрацьовує в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження від інших міністерств заінтересованих органів, готує в межах компетенції, передбачених законом, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3.5. готує в межах компетенції, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.6. здійснює через МОЗ міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції МОЗ;

3.7. здійснює організаційні заходи з координації та моніторингу функціонування системи екстреної медичної допомоги;

3.8. надає пропозиції керівництву Управління щодо пріоритетних напрямів розвитку системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах:

3.9. надає пропозиції керівництву Управління до щорічних регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

3.10. надає пропозиції керівництву Управління щодо єдиних вимог і критеріїв до закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць, а також до закладів охорони здоров'я, які можуть бути залучені до надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, здійснює контроль за дотриманням таких вимог і критеріїв;

3.11. надає пропозиції керівництву Управління щодо примірних штатних розкладів і табелів оснащення закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;

3.12. бере участь у розробці єдиних кваліфікаційних вимог до медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць;

3.13. розробляє в межах компетенції порядок надання медичної допомоги лікарями, іншими медичними працівниками та порядок госпіталізації пацієнтів у лікувально-профілактичні установи;

3.14. готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.15. аналізує стан і тенденції розвитку системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. Подає на розгляд керівництву Управління пропозиції щодо усунення негативних та впровадження позитивних тенденцій, у тому числі за досвідом провідних країн світу;

3.16. здійснює розгляд листів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.17. бере участь у розробці проектів програмних документів та нормативно-правових актів з питань реформування системи екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах;

3.18. розробляє державні цільові програми щодо створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України. Розробляє концепції та державні цільові програми розвитку охорони здоров'я з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.19. здійснює аналіз щодо ефективності надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах;

3.20. вносить пропозиції керівництву Управління щодо покращення якості надання екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному та госпітальному етапах та розробки заходів щодо усунення існуючих недоліків;

3.21. здійснює організацію надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах, питання надання медичної допомоги іноземцям, що належать до компетенції Відділу;

3.22. визначає проблемні питання забезпечення екстреною медичною допомогою на догоспітальному та госпітальному етапах та шляхи їх вирішення;

3.23. забезпечує в межах компетенції взаємодію та ведення ділового листування зі структурними підрозділами МОЗ, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. Вивчає та здійснює організаційні заходи щодо впровадження досвіду провідних країн світу в сфері екстреної медичної допомоги, впроваджує сучасні технології з диспетчеризації та маршрутизації. GPS-технологій тощо;

3.24. здійснює організаційні заходи щодо забезпечення медичним супроводом загальнодержавних заходів, візитів осіб, що охороняються державою;

3.25. взаємодіє з закладами охорони здоров'я областей, службою санітарної авіації МОЗ, відповідними службами Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України, ВООЗ та іншими міжнародними організаціями тощо;

3.26. бере участь у державній акредитації закладів охорони здоров'я;

3.27. бере участь у розробленні державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я;

3.28. за дорученням начальника Управління представляє Управління у структурних підрозділах МОЗ, в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Відділу. Готує матеріали та пропозиції на розгляд Колегії МОЗ, апаратних нарад у Міністра охорони здоров'я України, заступника Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов'язків між заступниками Міністра, координаційної ради при заступнику Міністра.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад, з яких 1 - заступник начальника Управління - начальник Відділу (далі - начальник Відділу) та 4 - головний спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ у складі Управління розробляється начальником Відділу, погоджується начальником Управління та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. користуватися всіма видами зв'язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності;

5.2. у встановленому порядку запитувати та отримувати від структурних підрозділів Управління, МОЗ, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, представників груп експертів МОЗ, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Відділу;

5.3. вносити на розгляд начальника Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу, Управління, МОЗ;

5.4. користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, які необхідні для виконання завдань;

5.5. отримувати у встановленому порядку від органів охорони здоров'я, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, структурних підрозділів МОЗ необхідну інформацію;

5.6. залучати у встановленому порядку до нормотворчої, експертної та іншої роботи відповідно до повноважень Відділу представників групи експертів МОЗ, галузевих фахівців, представників громадськості;

5.7. підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних з'їздах, форумах, конференціях в межах компетенції.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра* та має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен:

знати законодавство щодо системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, законодавство, що стосується державної служби України, вміти розробляти нормативно-правові акти відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки та законодавства України у сфері охорони здоров'я;

вільно володіти навичками роботи із сучасними інформаційними технологіями (впевнений користувач ПК: MS Office, Outlook Express, Internet);

мати такі компетенції:

- лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів):

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

- комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

- впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін):

- організація роботи та управління персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність; інноваційність та креативність. самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління.

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо виконання його обов'язків як Начальника Відділу покладається на головного спеціаліста, визначеного наказом керівника державної служби за пропозицією начальника Управління.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність-начальника Відділу визначаються Положенням про Управління (Положення N 221) та цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

6.8.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу;

6.8.2. керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), законодавством України, відомчими нормативними актами МОЗ, Положенням про МОЗ (Постанова N 267), Положенням про Управління (Положення N 221), цим Положенням, іншими нормативними документами з питань соціальної політики та організації охорони здоров'я;

6.8.3. організовує роботу зі стандартизації екстреної медичної допомоги та контролю якості лікувально-діагностичної роботи з питань, віднесених до його компетенції:

6.8.3. організовує роботу зі стандартизації екстреної медичної допомоги та контролю якості лікувально-діагностичної роботи з питань, віднесених до його компетенції;

6.8.4. здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про Відділ, координує свою діяльність із відповідними структурними підрозділами Управління, МОЗ;

6.8.5. планує та організовує діяльність Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, аналізує результати роботи;

6.8.6. організовує та регулює роботу Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами МОЗ;

6.8.7. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій громадян з напряму діяльності Відділу;

6.8.8. бере участь у підготовці та проведенні семінарів, нарад за участю начальника Управління, представників групи експертів МОЗ, галузевих фахівців із представниками друкованих і електронних засобів масової інформації та громадських організацій;

6.8.9. організовує, координує й контролює роботу з отримання від структурних підрозділів Управління, МОЗ, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, представників групи експертів МОЗ, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідної статистичної та оперативної інформації з питань, що належать до його компетенції;

6.8.10. представляє Відділ з питань, що належать до його компетенції;

6.8.11. подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Управління, МОЗ про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності;

6.8.12. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів, організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства;

6.8.13. вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу. Забезпечує контроль за дотриманням працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу;

6.8.14. розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

6.8.15. виконує інші доручення начальника Управління та керівництва МОЗ, готує проекти нормативних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на них, відповідно до законодавства:

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань надання екстреної медичної допомоги.

 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу догоспітальної та
госпітальної екстреної медичної допомоги
Управління екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф

О. Полупан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
13 лютого 2018 року N 251

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ координації та забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - Управління) Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI) та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про МОЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), Положенням про Управління (Положення N 221), цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. здійснення, в межах компетенції, організаційних заходів з координації та моніторингу за функціонуванням медицини катастроф, аеромедичної евакуації та наданням медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні;

2.2. розроблення нормативно-правових актів з питань функціонування медицини катастроф та аеромедичної евакуації, надання медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні;

2.3. здійснення заходів в межах компетенції щодо забезпечення додержання закладами охорони здоров'я права громадян на охорону здоров'я;

2.4. внесення пропозицій керівництву МОЗ щодо удосконалення функціонування медицини катастроф та аеромедичної евакуації, надання медичної допомоги лід час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ в межах компетенції відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. вносить пропозиції керівництву МОЗ щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я;

3.2. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

3.3. розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.4. опрацьовує в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження від інших міністерств заінтересованих органів, готує в межах компетенції, передбачених законом, зауваження і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3.5. готує в межах компетенції, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3.6. здійснює через МОЗ міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції МОЗ;

3.7. здійснює організаційні заходи з координації та моніторингу за функціонуванням медицини катастроф, аеромедичної евакуації та наданням медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні;

3.8. надає пропозиції керівництву МОЗ щодо напрямів розвитку медицини катастроф та аеромедичної евакуації;

3.9. надає пропозиції керівництву МОЗ щодо єдиних вимог і критеріїв до закладів охорони здоров'я, які можуть бути залучені до надання медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, здійснює контроль за дотриманням таких вимог і критеріїв;

3.10. готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.11. аналізує стан і тенденції розвитку медицини катастроф, аеромедичної евакуації. Подає на розгляд керівництву Управління пропозиції щодо усунення негативних та впровадження позитивних тенденцій, у тому числі за досвідом провідних країн світу;

3.12. здійснює розгляд листів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.13. бере участь у розробці проектів програмних документів та нормативно-правових актів з питань організації роботи медицини катастроф та аеромедичної евакуації, забезпечення медичної допомоги під час антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні. Розробляє концепції та державні цільові програми розвитку охорони здоров'я з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.14. розробляє державні цільові програми щодо створення та розвитку медицини катастроф та аеромедичної евакуації.

3.15. здійснює аналіз щодо ефективності надання медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні, функціонування медицини катастроф України та аеромедичної евакуації;

3.16. вносить пропозиції керівництву Управління щодо покращення якості надання медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану в Україні та розробки заходів щодо усунення існуючих недоліків;

3.17. визначає проблемні питання забезпечення медичною допомогою під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану, відпрацювання напрямків та шляхів їх вирішення;

3.18. надає пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів щодо забезпечення медичною допомогою під час надзвичайних ситуацій, антитерористичних операцій, надзвичайного і воєнного стану;

3.19. забезпечує в межах компетенції взаємодію та ведення ділового листування зі структурними підрозділами МОЗ, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. Вивчає та здійснює організаційні заходи щодо впровадження досвіду провідних країн світу в сфері медицини катастроф, аеромедичної евакуації тощо;

3.20. взаємодіє з закладами охорони здоров'я областей, службою санітарної авіації МОЗ, відповідними службами Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України, ВООЗ та іншими міжнародними організаціями тощо з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.21. за дорученням начальника Управління представляє Управління у структурних підрозділах МОЗ, в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Відділу. Готує матеріали та пропозиції на розгляд Колегії МОЗ, апаратних нарад у Міністра охорони здоров'я України, заступника Міністра, відповідно до розподілу функціональних обов'язків між заступниками Міністра, координаційної ради при заступнику Міністра.

4. СТРУКТУРА

4.1. До складу Відділу входять 5 штатних посад, з яких 1 - начальник Відділу, 3 - головний спеціаліст та 1 - спеціаліст.

4.2. Положення про Відділ у складі Управління розробляється начальником Відділу, погоджується начальником Управління та затверджується керівником державної служби.

4.3. На посади працівників Відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

4.4. Головні спеціалісти і спеціаліст Відділу прямо підпорядковуються начальнику Відділу.

4.5. Обов'язки, права і відповідальність працівників Відділу передбачені в посадових інструкціях, які затверджуються керівником державної служби.

5. ПРАВА

Відділ має право:

5.1. користуватися всіма видами зв'язку з офіційними абонентами у межах повноважень та виробничої необхідності;

5.2. у встановленому порядку запитувати та отримувати від структурних підрозділів Управління, МОЗ, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, представників групи експертів МОЗ, державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності Відділу;

5.3. вносити на розгляд начальника Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу, Управління, МОЗ;

5.4. користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, які необхідні для виконання завдань;

5.5. отримувати у встановленому порядку від органів охорони здоров'я, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МОЗ, структурних підрозділів МОЗ необхідну інформацію;

5.6. залучати у встановленому порядку до нормотворчої, експертної та іншої роботи відповідно до повноважень Відділу представників групи експертів МОЗ, галузевих фахівців, представників громадськості;

5.7. підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у науково-практичних з'їздах, форумах, конференціях в межах компетенції.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби.

6.2. Управлінські та організаційно-розпорядчі функції в межах компетенції, визначеної цим Положенням, виконує начальник Відділу.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою, шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".


* - У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

6.4. Начальник Відділу повинен:

знати законодавство щодо системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, законодавство, що стосується державної служби України, вміти розробляти нормативно-правові акти відповідно до вимог нормопроектувальної техніки та законодавства України у сфері охорони здоров'я;

вільно володіти навичками роботи із сучасними інформаційними технологіями (впевнені користувачі ПК: MS Office, Outlook Express, Internet);

мати такі компетенції:

- лідерство (вміння обґрунтовувати власну позицію, досягнення кінцевих результатів);

- прийняття ефективних рішень (вміння вирішувати комплексні завдання, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів);

- комунікації та взаємодія (вміння ефективної комунікації та публічних виступів, відкритість);

- впровадження змін (реалізація плану змін, здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінка ефективності здійснених змін);

- управління організацією роботи та персоналом (організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, мотивування, оцінка і розвиток підлеглих, вміння розв'язання конфліктів);

- особистісні компетенції (аналітичні здібності, дисципліна і системність; інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях).

6.5. Начальник Відділу прямо підпорядковується начальнику Управління.

6.6. У разі відсутності начальника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою тощо виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста, визначеного наказом керівника державної служби, за пропозицією начальника Управління.

6.7. Права, обов'язки і відповідальність начальника Відділу визначаються Положенням про Управління (Положення N 221) та цим Положенням.

6.8. Начальник Відділу:

6.8.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу;

6.8.2. керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), законодавством України, відомчими нормативними актами МОЗ, Положенням про МОЗ (Постанова N 267), Положенням про Управління (Положення N 221), цим Положенням, іншими нормативними документами з питань соціальної політики та організації охорони здоров'я;

6.8.3. організовує роботу зі стандартизації екстреної медичної допомоги та контролю якості лікувально-діагностичної роботи з питань, віднесених до його компетенції;

6.8.4. здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про Відділ, координує свою діяльність із відповідними структурними підрозділами Управління, МОЗ;

6.8.5. планує та організовує діяльність Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, аналізує результати роботи;

6.8.6. бере участь у підготовці та проведенні семінарів, нарад за участю начальника Управління, представників групи експертів МОЗ, галузевих фахівців із представниками друкованих і електронних засобів масової інформації та громадських організацій;

6.8.7. організовує, координує й контролює роботу з отримання від структурних підрозділів Управління, МОЗ, підпорядкованих закладів, установ, підприємств, представників групи експертів МОЗ, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідної статистичної та оперативної інформації з питань, що належать до його компетенції;

6.8.8. представляє Відділ з питань, що належать до його компетенції;,

6.8.9. подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності;

6.8.10. вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу. Забезпечує контроль за дотриманням працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу;

6.8.11. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів, організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства;

6.8.12. розробляє положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу;

6.8.13. бере участь у судових засіданнях з питань, що належать до компетенції Відділу.

6.8.14. виконує інші доручення начальника Управління та керівництва МОЗ, готує проекти нормативних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Працівники Відділу зобов'язані виконувати обов'язки, визначені статтею 8 Закону України "Про державну службу", а також:

не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.

7.2. Працівники Відділу особисто виконують покладені на них посадові обов'язки та несуть відповідальність за:

неякісне або несвоєчасне виконання завдань і функцій, покладених на них, відповідно до законодавства;

порушення вимог антикорупційного законодавства;

бездіяльність або невикористання наданих їм прав;

розголошення персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

порушення правил внутрішнього службового розпорядку, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням;

недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

недотримання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

8. ВЗАЄМОДІЯ

8.1. Відділ взаємодіє зі структурними підрозділами апарату МОЗ, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

8.2. МОЗ створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань надання медичної допомоги під час антитерористичної операцій, надзвичайного і воєнного стану.

 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу догоспітальної та
госпітальної екстреної медичної допомоги
Управління екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф

О. Полупан
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали