МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 414

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом:

відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС;

відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері;

відділ розвитку торговельного співробітництва з ЄС;

відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 414


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом

1. Загальні положення

1.1. Відділ стратегічного планування співробітництва з ЄС у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

розроблення пропозицій щодо стратегічного планування співробітництва з Європейським Союзом на державному та регіональному рівнях у межах компетенції;

участь в експертному супроводженні євроінтеграційної складової програмних документів Кабінету Міністрів України, інших цільових, галузевих програм усіх рівнів;

залучення міжнародного досвіду щодо процесів європейської інтеграції, у тому числі на основі участі у відповідних дослідженнях;

участь у межах компетенції в інституційному забезпеченні процесу європейської інтеграції;

координація заходів, пов'язаних з участю України в діяльності агентств і програм ЄС;

участь у межах компетенції у здійсненні заходів щодо вдосконалення механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування України з інституціями Європейського Союзу у сфері запровадження нових форм і програм допомоги ЄС Україні;

розроблення пропозицій щодо стратегічного планування в межах компетенції співробітництва з ЄС на державному та регіональному рівнях;

розроблення проектів нормативно-правових актів, а також підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

участь у розробленні стратегічних та позиційних документів щодо співробітництва України з ЄС, а також базових методологічних засад щодо принципів та механізмів їх реалізації;

сприяння залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

участь у межах компетенції в роботі інституційних органів, утворених на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

участь у межах компетенції в інформуванні громадськості з питань європейської інтеграції;

підготовку пропозицій щодо пріоритетів та обсягів фінансування напряму "Забезпечення співробітництва України з ЄС" бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами" та забезпечення моніторингу виконання паспорта програми за цим напрямом;

координацію діяльності центральних органів виконавчої влади України, спрямованої на забезпечення передумов участі України в програмах та агентствах ЄС;

організаційне та інформаційне забезпечення роботи Української частини Українсько-Литовської комісії з питань європейської інтеграції;

участь у роботі ідентифікаційних місій експертів та фахівців Європейської Комісії;

участь у межах компетенції у здійсненні заходів з розвитку діалогу "влада - бізнес" у контексті розбудови двосторонніх відносин з ЄС;

виконання інших функціональних обов'язків, пов'язаних із діяльністю департаменту співробітництва з Європейським Союзом;

надання методичної допомоги місцевим органам влади з питань європейської інтеграції;

підготовку пропозицій щодо виконання науково-дослідних робіт з питань реалізації державної політики у сфері співробітництва з ЄС;

підготовку пропозицій щодо залучення наукових, дослідницьких та інших громадських організацій до розроблення стратегічних документів щодо співробітництва між Україною та ЄС.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

уносити на розгляд керівництву департаменту співробітництва з Європейським Союзом і Мінекономрозвитку проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються компетенції відділу;

ініціювати скликання нарад, експертних зустрічей, обговорень, семінарів тощо із залученням представників міністерств, інших органів виконавчої влади, неурядових організацій;

залучати до розв'язання окремих питань співробітників інших відділів департаменту співробітництва з Європейським Союзом;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у круглих столах, семінарах, навчанні тощо, у тому числі міжнародних, з питань співробітництва з Європейським Союзом для представників органів державної влади України, інформаційно-просвітницькій діяльності, інформаційному супроводженні європейської інтеграції України, інших заходах у рамках проведення інформаційної кампанії з метою сприяння інтеграції України до ЄС.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом - начальник відділу стратегічного планування співробітництва з ЄС (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

за дорученням керівництва Міністерства і директора департаменту в межах повноважень, наданих відповідно до законодавства, веде переговори з представниками інституцій ЄС, його країн-членів з питань, віднесених до компетенції відділу;

візує проекти рішень та документи, підписання яких належить до компетенції директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом;

приймає рішення, розробляє документи, використовує в роботі відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах) із зовнішньоекономічних питань;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом взаємодіє з органами державної влади України, неурядовими організаціями, представниками дипломатичних установ України за кордоном та дипломатичних представництв в Україні, урядів країн - членів ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

готує і подає на підпис директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Міністерства та директором департаменту співробітництва з Європейським Союзом відповідно до законодавства України.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Директор департаменту
співробітництва з Європейським Союзом

М. П. Гармаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 414


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом

1. Загальні положення

1.1. Відділ координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

забезпечення і координація в межах своїх повноважень виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;

забезпечення участі та безпосередня участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;

забезпечення роботи відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів;

виконання функцій координатора участі української сторони у діяльності Тематичної платформи N 2 "Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС" ініціативи ЄС "Східне партнерство", а також панелей, що створені в рамках цієї Тематичної платформи;

участь у роботі дво- та багатосторонніх органів формату Україна - держави - члени ЄС;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних із співробітництвом між Україною та ЄС;

участь у формуванні державної зовнішньоекономічної політики;

здійснення аналізу відповідності спрямування ресурсів фінансової та технічної допомоги з боку ЄС положенням міжнародних договорів та інших стратегічних документів між Україною та ЄС;

підготовка пропозицій до щорічних програм дій, аналіз їх відповідності положенням стратегічних документів між Україною та ЄС, опрацювання в межах компетенції угод про фінансування щорічних програм дій.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності (з питань здійснення координації економічного та соціального співробітництва між Україною та ЄС) першого заступника Голови Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС і заступника Голови Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС;

виконує функції секретаріатів, здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності українських частин Підкомітету N 1 "Торгівля та інвестиції", Підкомітету N 2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика", Підкомітету N 3 "Політика у сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, Робочої групи з покращення захисту прав інтелектуальної власності в Україні в рамках Підкомітету N 1, що утворені в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;

забезпечує участь Мінекономрозвитку в роботі українських частин Підкомітету N 4 "Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія", Підкомітету N 5 "Митне та транскордонне співробітництво", Підкомітету N 6 "Юстиція, свобода та безпека", Підкомітету N 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров'я, інформаційне суспільство" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, що утворені в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, Української частини Спільного комітету з питань реадмісії, а також інших двосторонніх органів Україна - ЄС;

бере участь у координаційних радах, робочих групах, комісіях, що утворені рішеннями Кабінету Міністрів України або на виконання рішень Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку або наказами інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, за згодою керівництва;

бере участь у налагодженні дво- та багатосторонніх контактів з іноземними урядовими і неурядовими установами, організаціями з питань проведення в Україні та за її межами спеціалізованих семінарів і конференцій;

бере участь у розробленні та опрацюванні міжнародних договорів та/або угод з питань співробітництва між Україною та ЄС, між центральними органами виконавчої влади України та органами (структурами) ЄС або держав-членів ЄС;

проводить постійний моніторинг показників економічного розвитку Європейського Союзу, готує відповідні аналітичні та довідкові матеріали;

бере участь у заходах з інформування громадськості з питань європейської інтеграції;

бере участь у поточному моніторингу реалізації проектів зовнішньої допомоги ЄС;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

вивчає досвід інших держав щодо питань співробітництва з ЄС, зокрема здійснення координації держав - членів ЄС у рамках Союзу, у тому числі з питань процесів європейської інтеграції країн - кандидатів на вступ до ЄС;

залучає міжнародний досвід щодо процесів європейської інтеграції, у тому числі на основі участі у відповідних дослідженнях;

здійснює обмін інформацією з департаментом співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги з питань зовнішньої допомоги ЄС і технічної допомоги держав - членів ЄС;

бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;

бере участь у здійсненні заходів щодо вдосконалення механізму взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування України з інституціями ЄС у сфері запровадження нових форм і програм допомоги ЄС Україні;

бере участь у керівних, консультативних та дорадчих органах, що утворюються з метою впровадження програм та проектів зовнішньої допомоги ЄС, а також інших програм та проектів, що впроваджуються з поєднанням інструментів допомоги ЄС Україні та ресурсів структурних фондів ЄС.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи, матеріали, розрахунки, аналітичні довідки від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, круглих столах, зокрема міжнародних, з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом - начальник відділу координації співробітництва в рамках двосторонніх органів Україна - ЄС (далі - заступник директора департаменту - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

за дорученням керівництва Міністерства в межах повноважень, наданих відповідно до законодавства, веде переговори з представниками інституцій ЄС, його країн-членів з питань, віднесених до компетенції департаменту;

є координатором участі української сторони в діяльності Тематичної платформи N 2 "Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС" ініціативи ЄС "Східне партнерство";

є Головою Української частини Робочої групи з покращення захисту прав інтелектуальної власності в Україні в рамках Підкомітету N 1 "Торгівля та інвестиції" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, що утворена в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності відділу, що подаються на підпис директору департаменту і керівництву Міністерства;

приймає рішення, розробляє документи, використовує в роботі відомості про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах) із зовнішньоекономічних питань;

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

готує і подає на підпис директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Міністерства та директором департаменту співробітництва з Європейським Союзом відповідно до законодавства України.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
співробітництва з Європейським Союзом
- начальник відділу координації
співробітництва в рамках двосторонніх
органів Україна - ЄС

М. Є. Фарафонова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 414


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку торговельного співробітництва з ЄС у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку торговельного співробітництва з ЄС у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Основними завданнями відділу є:

здійснення моніторингу та аналізу стану торговельних відносин з ЄС, а також у разі необхідності розроблення рекомендацій для поліпшення торговельно-економічних зв'язків між сторонами;

координація діяльності та забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади стосовно організації співробітництва та розв'язання проблем у торговельно-економічній сфері між Україною та ЄС у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода про асоціацію);

координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з формуванням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо пріоритетних напрямів торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС;

виконання функцій секретаріату, інформаційне та організаційне забезпечення діяльності робочих підгруп у рамках переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

участь у підготовці проектів міжнародних договорів щодо співробітництва між Україною та ЄС у торговельно-економічній сфері;

розроблення проектів нормативно-правових актів, а також підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань співробітництва України з Європейським Союзом.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

проведення моніторингу імплементації положень Угоди про асоціацію, що стосуються зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

координацію здійснення аналізу та можливих шляхів розв'язання проблем у торговельно-економічній сфері між Україною та ЄС;

здійснення аналізу результатів та підготовку пропозицій щодо оптимізації економічних переваг і мінімізації негативних наслідків для економіки України внаслідок поглиблення торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС, зокрема внаслідок створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

підготовку та проведення двосторонніх консультацій стосовно функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

інформаційне забезпечення діяльності українських частин Підкомітету N 1 "Торгівля та інвестиції"", Підкомітету N 2 "Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика" Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС у частині здійснення в межах компетенції аналізу показників торговельного та інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС;

підготовку пропозицій відповідно до компетенції до проектів програмних документів Кабінету Міністрів України, інших цільових та галузевих програм з питань торговельного співробітництва з Європейським Союзом;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та департаменту співробітництва з Європейським Союзом взаємодіє з центральними органами виконавчої влади України, неурядовими організаціями та представниками дипломатичних представництв в Україні і дипломатичних установ України за кордоном, урядів держав - членів та країн - кандидатів на вступ до ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій з питань, які належать до компетенції відділу;

сприяння проведенню та участь відповідно до компетенції відділу у роботі круглих столів, семінарів, навчанні з питань європейської інтеграції для представників органів державної влади України, інформаційно-просвітницькій діяльності, інших заходах у рамках проведення інформаційної кампанії щодо інтеграції України до ЄС;

доведення остаточних домовленостей у рамках переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі представникам українських ділових кіл, зокрема національних асоціацій та експортерів української продукції до ЄС;

підготовку в межах компетенції пропозицій та участь у виконанні науково-дослідних робіт з питань співробітництва України з ЄС у торговельно-економічній сфері;

виконання інших функціональних обов'язків, пов'язаних із діяльністю департаменту.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених функцій;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у переговорах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС й укладання відповідної угоди, а також у круглих столах, семінарах, навчанні тощо, у тому числі міжнародних, з питань співробітництва з Європейським Союзом для представників органів державної влади України, інформаційно-просвітницькій діяльності, інформаційному супроводженні європейської інтеграції України, інших заходах у рамках проведення інформаційної кампанії з метою сприяння інтеграції України до ЄС;

ініціювати скликання нарад, залучати до розв'язання окремих питань співробітників інших відділів департаменту співробітництва з Європейським Союзом, інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу; раціональний розподіл обов'язків між ними, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

розробляє та здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до повноважень відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом взаємодіє з представниками дипломатичних установ в Україні та дипломатичних установ України за кордоном, урядів країн - членів та країн - кандидатів на вступ до ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій тощо з питань, що належать до повноважень відділу.

Під час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує особа, яка визначається начальником відділу за погодженням з керівництвом департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
розвитку торговельного
співробітництва з ЄС

С. М. Зарудний


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 414


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом

1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку договірних відносин з ЄС в економічній сфері у складі департаменту співробітництва з Європейським Союзом (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент співробітництва з Європейським Союзом, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

виконання функцій секретаріату Робочої групи N 3 "З економічних, секторальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу" (далі - Робоча група N 3);

здійснення загальної координації діяльності та забезпечення взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках реалізації положень секторальної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода про асоціацію);

виконання функцій секретаріату українських частин комітетів, утворених з метою реалізації положень секторальної частини Угоди про асоціацію;

участь у засіданнях спільних органів, утворених з метою реалізації положень Угоди про асоціацію, у тому числі секторальної частини та частини щодо створення зони вільної торгівлі;

здійснення моніторингу виконання центральними органами виконавчої влади положень секторальної частини Угоди про асоціацію, у тому числі дотримання термінів та графіків імплементації законодавства ЄС;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються компетенції відділу;

здійснення моніторингу виконання в Мінекономрозвитку положень Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

здійснення в межах компетенції аналізу ефективності системи державного управління у сфері європейської інтеграції, а також надання пропозицій щодо вдосконалення інституційного забезпечення співробітництва України з ЄС;

в межах компетенції підготовка пропозицій щодо вдосконалення взаємодії структурних підрозділів Мінекономрозвитку та/або органів виконавчої влади України в частині забезпечення реалізації положень секторальної частини Угоди про асоціацію, а також виконання положень Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

участь у межах компетенції в інформаційній, методичній підтримці та інституційному забезпеченні процесів європейської інтеграції;

у межах компетенції налагодження співробітництва з державами - членами ЄС щодо підтримки заходів, спрямованих на реалізацію положень Порядку денного асоціації Україна - ЄС, а також реалізацію положень Угоди про асоціацію.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

адміністративне, організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Робочої групи N 3;

взаємодію зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку, центральними органами виконавчої влади України, неурядовими організаціями та представниками дипломатичних представництв в Україні і дипломатичних установ України за кордоном, урядів держав - членів та країн - кандидатів на вступ до ЄС, інституцій ЄС, міжнародних організацій з питань, які належать до компетенції Робочої групи N 3, пов'язаних з реалізацією секторальної частини Угоди про асоціацію, а також виконання положень Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

залучення в установленому порядку до опрацювання питань, що віднесені до компетенції відділу, науково-дослідних та інших організацій;

участь у межах компетенції, а також аналітичне та інформаційне забезпечення участі керівництва департаменту та Міністерства у:

- роботі інституційних органів, утворених на виконання положень Угоди про асоціацію, та їх українських частин;

- засіданнях та відеоконференціях, пов'язаних з виконанням положень Угоди про асоціацію;

- засіданнях та відеоконференціях Спільного Комітету старших посадових осіб з оцінки імплементації Порядку денного асоціації Україна - ЄС і засіданнях української частини цього Комітету;

- круглих столах, семінарах, навчанні з питань європейської інтеграції для представників органів виконавчої влади України, інформаційно-просвітницькій діяльності, інших заходах з питань компетенції відділу;

- засіданнях спільних інституційних органів, утворених на виконання положень Угоди про асоціацію, та їх українських частин;

підготовку в межах компетенції пропозицій та участь у виконанні науково-дослідних робіт з питань реалізації державної політики у сфері співробітництва з ЄС;

у межах компетенції відділу розгляд та аналіз актів законодавства, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, центральними органами виконавчої влади, іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, з метою моніторингу виконання зобов'язань України в рамках секторальної частини Угоди про асоціацію, зокрема в частині імплементації законодавства ЄС;

розроблення проектів нормативно-правових актів, участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань співробітництва між Україною та ЄС, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, центральними органами виконавчої влади, іншими суб'єктами законодавчої та нормотворчої ініціативи;

надання інформаційної та консультативної допомоги з питань, що стосуються компетенції відділу;

розгляд в установленому порядку звернень і пропозицій центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, громадських структур і організацій, засобів масової інформації, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку пропозицій щодо їх розв'язання;

підготовку інформаційних та/або аналітичних матеріалів, та/або довідок з питань, що належать до компетенції відділу;

участь у роботі урядових та міжнародних комісій і комітетів, міжвідомчих структур, конференцій, конгресів, нарад з питань, що належать до компетенції відділу;

у межах компетенції підготовку на виконання законодавства проектів наказів Мінекономрозвитку, їх виконання та контроль;

виконання інших функцій, пов'язаних з діяльністю департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених функцій;

організовувати проведення нарад з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту співробітництва з Європейським Союзом.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, а також з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту співробітництва з Європейським Союзом здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу
розвитку договірних відносин
з ЄС в економічній сфері

О. В. Мельник

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали