МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 416

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту технічного регулювання

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту технічного регулювання:

управління з питань стандартизації та оцінки відповідності;

управління з питань метрології;

управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 416


ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань стандартизації та оцінки відповідності у складі департаменту технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань стандартизації та оцінки відповідності (далі - управління) у складі департаменту технічного регулювання (далі - департамент) є структурним підрозділом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ з питань стандартизації;

відділ з питань оцінки відповідності;

відділ з питань запровадження системи управління якістю;

сектор реєстру державної системи сертифікації.

Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.5. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданням управління є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності, управління якістю та реєстрації державної системи сертифікації.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) у сфері стандартизації:

розробляє та бере участь в опрацюванні нормативно-правових та нормативних актів у сфері стандартизації;

забезпечує реалізацію заходів щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;

уживає обґрунтованих заходів для прийняття і застосування органами стандартизації на території України Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі;

готує пропозиції щодо встановлення процедур та проекти рішень стосовно створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення їх повноважень та порядку створення;

розробляє проекти рішень щодо організації і координації проведення робіт у сфері стандартизації;

розробляє пропозиції щодо встановлення правил розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національними стандартами, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

організовує проведення експертизи проектів національних стандартів;

готує проекти рішень щодо схвалення та прийняття національних стандартів відповідно до законодавства;

бере участь у забезпеченні здійснення Мінекономрозвитку від імені держави права власника на національні стандарти, національні класифікатори, правила усталеної практики та каталоги;

організовує ведення головного фонду нормативних документів;

забезпечує формування програми робіт із національної стандартизації та координує її виконання;

забезпечує актуалізацію та оприлюднення програми робіт з національної стандартизації;

веде реєстр національних стандартів;

за дорученням керівництва бере участь у роботі галузевих, міжгалузевих комісій та робочих груп, що утворюються за пропозиціями центральних органів виконавчої влади або відповідно до рішень Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання державних цільових програм;

бере участь у забезпеченні співробітництва між виробниками, постачальниками, споживачами продукції, процесів і послуг та відповідними державними органами у сфері стандартизації;

організовує відповідно до законодавства розповсюдження офіційних публікацій національних стандартів, національних класифікаторів, правил усталеної практики та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних нормативних документів і документів відповідних міжнародних та регіональних організацій із стандартизації, а також надання пропозицій щодо делегування цих повноважень іншим організаціям;

бере участь в організації надання інформаційних послуг суб'єктам стандартизації з питань стандартизації;

готує інформаційні матеріали для звітності департаменту з питань стандартизації та подає їх у встановленому порядку до визначеного структурного підрозділу;

2) у сфері оцінки відповідності:

подає керівництву Мінекономрозвитку пропозиції центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, щодо визначення органів з оцінки відповідності та залучення цих центральних органів виконавчої влади до здійснення моніторингу (нагляду) відповідності призначених органів з оцінки відповідності вимогам законодавства, подає пропозиції щодо скасування призначення;

готує пропозиції щодо приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації, укладення міжнародних угод у сфері оцінки відповідності, надання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку стосовно порядку визначення результатів робіт, проведених органами із сертифікації інших держав;

забезпечує координацію роботи центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності в законодавчо регульованій сфері;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури оцінки (підтвердження) відповідності в законодавчо регульованій сфері;

надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади в розробленні проектів нормативно-правових актів з питань оцінки (підтвердження) відповідності;

проводить та координує відповідно до законодавства роботу із забезпечення функціонування державної системи сертифікації;

організовує підготовку та атестацію аудиторів із сертифікації;

надає в установленому порядку керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо призначення органів із сертифікації;

розробляє та подає в установленому порядку керівництву Мінекономрозвитку проект Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, для його затвердження;

бере участь у розгляді спірних питань з випробувань і додержання правил сертифікації продукції;

здійснює інформаційне забезпечення з питань оцінки (підтвердження) відповідності та сертифікації продукції через мережу Інтернет, підвідомчих організацій;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку бере участь у роботі відповідних міжнародних та регіональних організацій із сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності;

3) у сфері управління якістю:

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері систем управління;

розробляє проекти нормативно-правових актів щодо державної підтримки впровадження систем управління відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів;

надає пропозиції щодо сприяння розробленню і впровадженню систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

організовує інформаційне забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань упровадження систем управління;

бере участь в організації роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань управління якістю та розробленні відповідних навчальних програм, організації проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері управління якістю;

бере участь в організації роботи та реалізації заходів щодо співробітництва з регіональними, європейськими, міжнародними організаціями з питань управління якістю;

організовує і проводить моніторинг упровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

4) у сфері реєстрації державної системи сертифікації:

здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію робіт у Системі УкрСЕПРО державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" на правах національного органу сертифікації України;

реєструє, систематизує, веде державний реєстр призначених органів з оцінки відповідності, Реєстр Системи сертифікації УкрСЕПРО та реєстр декларацій про відповідність;

створює та веде Систему сертифікації УкрСЕПРО за напрямом призначення та уповноваження в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема, що належать до компетенції управління;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту технічного регулювання - начальник управління з питань стандартизації та оцінки відповідності (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посада Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту технічного регулювання.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

забезпечує виконання передбачених державних програм, планів та заходів, що стосуються напрямів діяльності управління;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту технічного регулювання, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу з питань стандартизації, начальника відділу з питань оцінки відповідності, начальника відділу з питань запровадження системи управління якістю, завідувача сектору реєстру державної системи сертифікації;

погоджує положення про відділи і сектор, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту технічного регулювання подання про заохочення заступника начальника управління та керівників відділу з питань стандартизації, відділу з питань оцінки відповідності, відділу з питань запровадження системи управління якістю, сектору реєстру державної системи сертифікації, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління.

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань стандартизації забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації (класифікації) та міжгалузевої координації у цій сфері, у тому числі робіт із стандартизації стосовно продукції оборонного призначення та особливого періоду.

4.4. Начальник управління, його заступник і заступник начальника управління - начальник відділу з питань стандартизації мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління
з питань стандартизації та оцінки
відповідності - начальник відділу
з питань стандартизації

Н. Л. Старікова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 416


ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань метрології у складі департаменту технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань метрології у складі департаменту технічного регулювання (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент технічного регулювання, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ наукового забезпечення метрологічної діяльності;

відділ законодавчого забезпечення метрології;

відділ державного метрологічного нагляду та метрологічних служб.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

підготовка пропозицій щодо організації здійснення державного управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні, проведення єдиної в державі технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань;

підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері метрології та забезпечення її реалізації;

у межах компетенції координація діяльності метрологічної служби України;

забезпечення представництва та участі в роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології;

організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

забезпечення організації створення та функціонування еталонної бази України;

подання пропозицій щодо надання в установленому порядку еталонам статусу державних;

подання пропозицій щодо встановлення, визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил написання, надання пропозицій щодо тимчасового застосування у визначеній галузі одиниць вимірювань, які не входять до SI, кратних та частинних від них;

організація проведення державного метрологічного контролю і нагляду;

опрацювання положень про метрологічні служби міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і подання їх на погодження керівництву Мінекономрозвитку.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, розроблених Мінекономрозвитку та іншими центральними органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів державного бюджету, прогнозних і програмних документів з питань економічного і соціального розвитку України;

надає пропозиції щодо участі підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, у національних, міжнародних та інших конференціях, семінарах і виставках з питань метрології та еталонної бази;

готує для публікації в засобах масової інформації матеріали з питань метрології та метрологічної діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

готує матеріали з питань метрології для розгляду на колегії Мінекономрозвитку;

бере участь в організації робіт з удосконалення форм і методів професійної підготовки спеціалістів-метрологів;

бере участь у перевірках уповноважених та атестованих державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, підприємств і організацій та їх повірочних, калібрувальних та вимірювальних лабораторій;

бере участь у перевірках з метою уповноваження та атестації в державній метрологічній системі;

бере участь у державних випробуваннях засобів вимірювальної техніки;

готує аналітичні (інформаційні) матеріали для включення їх у доповіді та звіти Мінекономрозвитку з питань, що належать до його компетенції;

надає пропозиції щодо визначення основних концептуальних напрямів розвитку державної метрологічної системи, у тому числі організаційної, технічної (еталонної) та нормативної бази;

у межах компетенції здійснює координацію діяльності Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів та Державної служби єдиного часу і еталонних частот;

у межах компетенції координує та контролює діяльність Головного центру із забезпечення єдності вимірювань в Україні;

готує щорічні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Мінекономрозвитку у сфері метрології та еталонної бази та тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері метрології та еталонної бази національного наукового метрологічного центру та державних наукових метрологічних центрів, здійснює контроль і аналіз їх виконання;

здійснює контроль за виконанням державних науково-технічних програм щодо розвитку еталонної бази, їх розроблення та аналіз забезпечення функціонування національної еталонної бази;

готує інформацію про хід виконання державних науково-технічних програм розвитку еталонної бази;

готує на підставі інформації підприємств - зберігачів державних еталонів звіти про використання коштів, спрямованих на збереження та забезпечення належного функціонування наукового об'єкта, що становить національне надбання, - національної еталонної бази (державні еталони та лінійно-геодезичний полігон) та його стан;

опрацьовує нормативні документи з метрології та еталонної бази, у тому числі щодо державних повірочних схем;

організовує проведення аналізу стану метрологічного забезпечення для задоволення потреб галузей економіки у відповідних видах вимірювань, на підставі якого проводиться визначення пріоритетних напрямів та розроблення довгострокових програм розвитку еталонної бази України;

готує проекти переліків вихідних еталонів України, проекти наказів Мінекономрозвитку про затвердження державних первинних еталонів та про внесення до Реєстру державних, первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювань вторинних еталонів, готує щорічні переліки завдань на поточний рік щодо виконання державних науково-технічних програм щодо розвитку еталонної бази;

бере участь у розробленні проектів національних, державних і багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

організовує забезпечення через національний науковий метрологічний центр та державні наукові метрологічні центри виконання фундаментальних досліджень у галузі метрології та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних первинних, вторинних еталонів, державних стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

у межах своєї компетенції здійснює координацію діяльності національного наукового метрологічного центру, державних наукових метрологічних центрів, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

готує пропозиції щодо визначення напрямів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних первинних, вторинних еталонів, державних стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів та здійснює контроль за їх виконанням;

у межах компетенції здійснює контроль за веденням Фонду стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

бере участь у міжвідомчих комісіях із прийняття державних первинних та вторинних еталонів;

бере участь у засіданнях науково-технічних рад національного наукового метрологічного центру та державних наукових метрологічних центрів;

забезпечує організацію робіт із науково-технічного співробітництва в галузі метрології з Міжнародним бюро мір і ваг щодо визнання державних еталонів України, сертифікатів калібрування та вимірювань, що здійснюється з їх допомогою;

надає пропозиції щодо встановлення вимог до:

- порядку створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з еталонами інших держав та міжнародними еталонами;

- порядку уповноваження та атестації в державній метрологічній системі, проведення державних випробувань, державної метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

- порядку проведення перевірки уповноважених та атестованих метрологічних центрів Мінекономрозвитку, підприємств і організацій та їх повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій;

- розроблення та атестації методик виконання вимірювань і порядку ведення Державного реєстру методик виконання вимірювань, що застосовуються у сфері здійснення державного метрологічного нагляду;

- порядку ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та затвердження типів засобів вимірювальної техніки;

- порядку атестації аудиторів з метрології, державних повірників, повірників повірочних лабораторій підприємств і організацій;

- порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ);

- порядку ведення обліку підприємств, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом ЗВТ;

- порядку приналежності ЗВТ до таких, що призначені для використання у побутовій сфері та не підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням;

- порядку визначення міжповірочних інтервалів ЗВТ, що перебувають в експлуатації;

- порядку складання переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

- порядку проведення повірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ;

- порядку визначення вартості метрологічних робіт;

здійснює підготовку до затвердження плану державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями;

здійснює підготовку до затвердження норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;

у межах компетенції здійснює координацію діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з питань метрології;

здійснює методичну та консультативну допомогу центральним органам виконавчої влади, суб'єктам господарювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

здійснює організацію і проведення державного метрологічного нагляду та оформлення результатів;

здійснює підготовку проектів рішень за результатами проведення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань;

здійснює підготовку проектів рішень щодо встановлення порядку визначення кількості зразків упаковок, які повинні бути відібрані для перевірки, та випадків, коли виникає необхідність розкривати готові упаковки під час проведення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках;

готує інформаційні матеріали про стан метрологічного забезпечення економіки України, дотримання метрологічних норм і правил та спричинені збитки від їх порушення;

здійснює підготовку рішень щодо встановлення вимог до державних інспекторів з метрологічного нагляду та порядку їх атестації;

погоджує річні та квартальні плани робіт державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з державного метрологічного нагляду, готує узагальнені матеріали за результатами звітних періодів, проводить експертизу актів перевірок;

розробляє форми обліку роботи і звітності з державного метрологічного нагляду підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, аналізує зазначену звітність;

забезпечує вжиття необхідних заходів, спрямованих на впровадження та додержання метрологічних норм і правил, поліпшення стану і застосування засобів вимірювальної техніки, а також притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил;

у межах компетенції організовує взаємодію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з правоохоронними та іншими контролюючими органами з питань державного метрологічного нагляду;

готує щорічну інформацію про результати державного метрологічного нагляду;

надає суб'єктам господарювання консультації з питань державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань та за кількістю фасованого товару в упаковках.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту технічного регулювання - начальник управління з питань метрології (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту технічного регулювання.

4.3. Начальник управління:

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу законодавчого забезпечення метрології, заступника начальника управління - начальника відділу державного метрологічного нагляду та метрологічних служб, начальника відділу наукового забезпечення метрологічної діяльності;

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту технічного регулювання, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління, та забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності управління;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності управління, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрової о резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту технічного регулювання подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу законодавчого забезпечення метрології, заступника начальника управління - начальника відділу державного метрологічного нагляду та метрологічних служб, начальника відділу наукового забезпечення метрологічної діяльності, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу законодавчого забезпечення метрології організовує виконання завдань щодо реалізації державної політики із забезпечення єдності вимірювань в Україні.

Заступник начальника управління - начальник відділу державного метрологічного нагляду та метрологічних служб організовує виконання завдань щодо організації та проведення державного метрологічного нагляду.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу законодавчого забезпечення метрології, а в разі його відсутності - заступник начальника управління - начальник відділу державного метрологічного нагляду та метрологічних служб.

4.4. Начальник управління та заступник начальника управління - начальник відділу законодавчого забезпечення метрології мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління
з питань метрології - начальник відділу
законодавчого забезпечення метрології

О. П. Гіленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.03.2012 N 416


ПОЛОЖЕННЯ
про управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва у складі департаменту технічного регулювання

1. Загальні положення

1.1. Управління нормативно-правового забезпечення та міжнародного співробітництва у складі департаменту технічного регулювання (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент технічного регулювання, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ з питань нормативно-правового регулювання;

відділ з питань технічних регламентів;

відділ з питань міжнародного співробітництва.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

аналіз, визначення головних тенденцій та перспектив розвитку у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, акредитації, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю) та оцінка ефективності заходів з реалізації державної політики в зазначеній сфері;

унесення пропозицій щодо реформування національних систем стандартизації, метрології, акредитації, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю;

розроблення та участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю та стосовно розроблення, унесення змін чи скасування технічних регламентів);

ужиття заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю України в міжнародних (регіональних) організаціях із стандартизації;

розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення координації діяльності центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні центральні органи виконавчої влади), стосовно розроблення, унесення змін чи скасування технічних регламентів;

ведення реєстру технічних регламентів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

координує виконання заходів у сфері технічного регулювання, визначених Порядком денним асоціації Україна - ЄС, інших заходів, передбачених умовами інтеграції України до ЄС, готує інформаційно-аналітичні матеріали та звіти щодо виконання доручень керівництва департаменту та Мінекономрозвитку в цій сфері;

забезпечує підготовку відповідних матеріалів для участі керівництва Мінекономрозвитку та департаменту технічного регулювання в засіданнях ради і Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, відповідних підкомітетів Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, у складі делегації України на переговорах щодо укладення Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;

опрацьовує проекти нормативно-правових актів, які розробляються Мінекономрозвитку та іншими органами виконавчої влади, що належать до компетенції управління;

готує аналітичні та довідкові матеріали з питань стану і перспектив розвитку національних систем стандартизації, метрології, акредитації, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю до засідань Кабінету Міністрів України, колегій Міністерства, аналіз виконання рішень Кабінету Міністрів України, програм та доручень з цих питань;

організовує виконання заходів щодо підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідностей та прийнятність промислової продукції і готує відповідні інформаційні матеріали керівництву Мінекономрозвитку та департаменту технічного регулювання;

координує виконання в межах повноважень департаменту зобов'язань у рамках членства України у СОТ та готує відповідні інформаційні матеріали;

у межах компетенції координує роботу щодо забезпечення виконання зобов'язань, обумовлених членством у міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю, а також щодо сплати членських внесків за участь України в міжнародних і регіональних організаціях зі стандартизації та метрології;

у межах компетенції координує роботу національних секретаріатів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю;

забезпечує підготовку матеріалів для участі керівництва Мінекономрозвитку та департаменту технічного регулювання в щорічних засіданнях вищих органів міжнародних організацій зі стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю та технічного регулювання;

розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про національний орган акредитації, положення про Раду з акредитації та її склад, опис та правила застосування національного знака акредитації, методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;

готує матеріали керівництву Міністерства для забезпечення представництва та участі України в міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях;

готує пропозиції щодо розширення членства України в міжнародних і регіональних організаціях зі стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю;

забезпечує підготовку участі керівництва Мінекономрозвитку та департаменту технічного регулювання в засіданнях Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації;

організовує роботу з виконання рішень засідань Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації та забезпечує підготовку зведених матеріалів до Бюро із стандартів Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації;

організовує виконання рішень засідань науково-технічної комісії Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації, які стосуються питань стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

готує матеріали до засідань Економічної ради СНД, засідань Ради глав урядів держав - учасниць СНД з питань, що належать до компетенції управління;

організовує виконання положень двосторонніх міжурядових і міжвідомчих угод, укладених у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю з країнами - торговельними партнерами України;

проводить аналіз стану реалізації міжурядових і міжвідомчих угод у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю та готує керівництву Мінекономрозвитку і департаменту технічного регулюванні пропозиції щодо розвитку співробітництва або денонсації укладених угод;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку готує проекти міжнародних угод, меморандумів, планів реалізації домовленостей про співробітництво у сфері технічного регулювання з країнами - торговельними партнерами України, державами - учасницями СНД та забезпечує проходження ними внутрішньодержавних процедур, підготовку до їх підписання;

забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів у сфері технічного регулювання для участі керівництва Мінекономрозвитку та департаменту технічного регулювання в засіданнях двосторонніх міжурядових комісій з питань технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю);

забезпечує виконання протоколів спільних засідань двосторонніх міжурядових комісій з питань стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю;

забезпечує в межах компетенції департаменту технічного регулювання реалізацію проектів технічної допомоги з боку ЄС, інших країн-донорів, спрямованих на вдосконалення системи технічного регулювання, готує пропозиції щодо нових проектів;

подає керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо розроблення, затвердження, унесення змін чи скасування технічних регламентів, що належать до компетенції департаменту технічного регулювання;

готує проект робочої програми розроблення технічних регламентів відповідно до законодавства;

подає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо затвердження складу робочої групи експертів для підготовки проекту нормативно-правового акта щодо розроблення, унесення змін чи скасування технічних регламентів та організовує розроблення цією робочою групою такого проекту відповідно до законодавства;

опрацьовує відповідно до законодавства проекти технічних регламентів, розроблені відповідними центральними органами виконавчої влади, та забезпечує підготовку матеріалів керівництву Мінекономрозвитку для подальшого їх подання Кабінетові Міністрів України;

забезпечує формування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів (далі - перелік стандартів), у тому числі за замовленням відповідних центральних органів виконавчої влади, та подає пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо його затвердження;

бере участь у розробленні проектів технічних регламентів у сфері метрології та процедур оцінки відповідності;

готує відповідний проект висновку і пакет документів для подальшого подання Кабінету Міністрів України у разі необхідності термінового розроблення технічного регламенту;

забезпечує ведення реєстру технічних регламентів;

забезпечує створення і ведення національного фонду нормативних документів та національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах, у роботі міжнародних і регіональних організацій з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту технічного регулювання.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту технічного регулювання, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту технічного регулювання здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу з питань нормативно-правового регулювання, заступника начальника управління - начальника відділу з питань міжнародного співробітництва і начальника відділу з питань технічних регламентів;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту технічного регулювання подання про заохочення заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань нормативно-правового регулювання:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

уносить пропозиції щодо реформування національних систем стандартизації, метрології, акредитації, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання.

Заступник начальника управління - начальник відділу з питань міжнародного співробітництва:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності та тимчасової відсутності заступника начальника управління - начальника відділу з питань нормативно-правового регулювання;

координує роботу щодо виконання українською стороною заходів у сфері технічного регулювання в рамках членства у СОТ та зобов'язань у контексті євроінтеграції, а також роботу з міжнародними фінансовими організаціями;

координує роботу щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю України в міжнародних та регіональних організаціях зі стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

здійснює організацію реалізації двостороннього співробітництва у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та управління якістю;

координує роботу щодо здійснення співробітництва з державами - учасницями СНД у рамках Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації.

4.4. Начальник управління і його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник начальника управління
нормативно-правового забезпечення
та міжнародного співробітництва -
начальник відділу з питань
нормативно-правового регулювання

В. М. Вакулич

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали