МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 травня 2012 року N 558

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності:

відділ планування та фінансування бюджетних програм;

відділ фінансового аналізу головного розпорядника;

відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.05.2012 N 558


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ планування та фінансування бюджетних програм у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Відділ планування та фінансування бюджетних програм (далі - відділ) у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

надання пропозицій щодо організації й удосконалення економічної, фінансової роботи та бюджетного процесу в системі головного розпорядника, у тому числі в центральному апараті Міністерства;

фінансове забезпечення діяльності розпорядників нижчого рівня за КВК 120 "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

забезпечення контролю відповідно до чинного законодавства за бюджетними асигнуваннями в центральному апараті Міністерства та підпорядкованих йому підприємствах, установах, організаціях;

формування повної, достовірної інформації про забезпечення бюджетними коштами центрального апарату та інших підпорядкованих Міністерству підприємств, установ, організацій, необхідної для оперативного керівництва та управління;

на підставі плану діяльності Міністерства та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проектів кошторисів та бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України на плановий та наступні два роки за бюджетними програмами головного розпорядника бюджетних коштів, лімітних довідок, проектів кошторисів центрального апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, розрахунків до них, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, штатних розписів центрального апарату Мінекономрозвитку та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

доопрацювання та усунення розбіжностей у бюджетних запитах відповідно до змін, унесених Верховною Радою України до проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік під час першого та другого читань;

розроблення й опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також надання пропозицій та зауважень до них.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

надання пропозицій щодо визначення порядку і терміну подання структурними підрозділами Міністерства, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, матеріалів для підготовки бюджетного запиту та прогнозних розрахунків зборів та платежів, що зараховуються до спеціального фонду державного бюджету;

розподіл та доведення в установленому порядку до відома підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, у встановленому порядку обсягів бюджетних асигнувань;

формування тимчасових кошторисів та тимчасових планів використання бюджетних коштів;

складання та підготовку до затвердження кошторисів за загальним та спеціальним фондами бюджету і планів асигнувань у центральному апараті Мінекономрозвитку за бюджетними програмами, виконання яких забезпечує Міністерство як відповідальний виконавець;

формування та реєстрацію в установленому порядку довідок Мінекономрозвитку про зміни до кошторисів та планів асигнувань;

формування та подання до Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) реєстрів змін до показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань;

управління бюджетними коштами в межах установлених бюджетних повноважень;

організацію і координацію роботи в бюджетному процесі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів нижчого рівня;

розгляд і надання пропозицій про внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому законодавчими та нормативними актами;

з метою реалізації концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі організацію та здійснення збору, зведення показників паспортів бюджетних програм, у встановленому порядку внесення змін до них, опрацювання інформації про їх виконання, здійснення аналізу виконання бюджетних програм;

складання проектів паспортів бюджетних програм та подання їх на затвердження керівництвом Міністерства;

розроблення проектів спільних із Міністерством фінансів України (далі - Мінфін) наказів про затвердження паспортів бюджетних програм;

забезпечує ефективне використання коштів державного бюджету, які виділяються Мінекономрозвитку на виконання бюджетних програм;

виконання кошторисів за загальним та спеціальним фондами центрального апарату Мінекономрозвитку, планів асигнувань за бюджетними програмами як відповідальний виконавець;

ведення обліку та розподілу виділених асигнувань на забезпечення діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, визначення реальної потреби в коштах державного бюджету; відповідно до затверджених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та взятих фінансових зобов'язань надання до Казначейства розподілів відкритих асигнувань для своєчасного і повного розрахунку за надані послуги, виконані роботи та отримані товари;

формування та подання керівництву Міністерства зведеної інформації щодо фінансування видатків за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації видатків;

ефективне використання коштів державного бюджету, які виділяються Мінекономрозвитку на виконання бюджетних програм;

підготовку подання головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за програмами, затвердженими в розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків;

проведення аналізу відкритих бюджетних асигнувань у центральному апараті Міністерства за бюджетними програмами та економічною класифікацією видатків;

формування і подання до Казначейства зведеної мережі на поточний рік у цілому в Мінекономрозвитку як головному розпоряднику бюджетних коштів та внесення змін до неї;

участь у розробленні плану фінансового забезпечення діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

розгляд скарг, заяв, пропозицій, які надходять від громадян, інших органів, установ і організацій, що належать до компетенції відділу;

ужиття заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

розроблення та здійснення заходів щодо дотримання і підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

опрацювання з відповідними структурними підрозділами центрального апарату Мінекономрозвитку, Мінфіну, Казначейства інших питань щодо фінансово-економічної роботи в межах компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

використовувати інформацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, необхідну для фінансування видатків державного бюджету в центральному апараті Міністерства та підпорядкованих йому установах і організаціях;

надавати консультації і роз'яснення з питань планування та фінансування підпорядкованих Міністерству підприємств, установ і організацій;

повертати для доопрацювання складені з порушенням нормативних вимог документи і матеріали щодо планування, фінансування бюджетних програм центрального апарату та бюджетних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавчої дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

розробляє і вживає заходів з організації та підвищення ефективності роботи відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру подання про заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу планування та
фінансування бюджетних програм

О. І. Дивнич


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.05.2012 N 558


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансового аналізу головного розпорядника у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Відділ фінансового аналізу головного розпорядника у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

участь у забезпеченні виконання нормативних актів Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України у сфері використання фінансових ресурсів;

участь в організації і вдосконаленні економічної, фінансової роботи та бюджетного процесу в системі головного розпорядника;

фінансове забезпечення діяльності розпорядників нижчого рівня за КВК 120 "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

координація роботи розпорядників нижчого рівня за КВК 120 з питань організації фінансово-господарської діяльності та проведення фінансового аналізу їх діяльності;

формування повної, достовірної інформації про забезпечення бюджетними коштами підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, необхідної для оперативного керівництва та управління;

участь у розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Міністерства, розпорядників нижчого рівня з питань бюджету, організації фінансово-господарської діяльності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

у межах компетенції відділу та відповідно до чинного законодавства здійснення координації планово-економічної роботи Мінекономрозвитку, фінансовий аналіз видатків та використання бюджетних коштів розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів за такими бюджетними програмами: КПКВК 1201070 у частині виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок, робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням за напрямами, заявленими структурними підрозділами центрального апарату Міністерства, КПКВК 1201090, КПКВК 1201120, КПКВК 1201220 (за 5 державними центрами і науково-дослідними інститутами стандартизації, метрології та сертифікації), КПКВК 1201340, КПКВК 1201360, КПКВК 1201370, КПКВК 1201380 (за 28 державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації), КПКВК 1201390, КПКВК 1201420, а також бюджетними програмами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (КПКВК 1202010, КПКВК 1202060) та Державної служби статистики України (КПКВК 1207010, КПКВК 1207020, КПКВК 1207030, КПКВК 1207040, КПКВК 1207600) як відповідальних виконавців;

організацію роботи щодо опрацювання та формування в установленому порядку прогнозних показників державного бюджету на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами, закріпленими за відділом, проведення роботи щодо їх узгодження як головний розпорядник коштів за КВК 120;

на підставі граничних показників видатків та надання кредитів на плановий рік та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди роботу щодо опрацювання та формування в установленому порядку бюджетних запитів до проекту Державного бюджету України за КВК 120 на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами, закріпленими за відділом, проведення роботи щодо їх узгодження та подання до Міністерства фінансів України;

у процесі розгляду проекту Державного бюджету України на відповідний рік доопрацювання та усунення розбіжностей у бюджетних запитах відповідно до змін, унесених Верховною Радою України до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік під час першого і другого читань;

формування на підставі проектів кошторисів бюджетних програм пропозицій до проекту тимчасового, річного та помісячного розписів асигнувань Державного бюджету України;

організацію роботи з підготовки розподілу річних обсягів бюджетних асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за відділом, з урахуванням пропозицій розпорядників коштів нижчого рівня;

підготовку, затвердження та доведення лімітних довідок про бюджетні асигнування бюджетних організацій та установ, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, на поточний рік у розрізі розпорядників нижчого рівня;

участь у складанні на магнітних та паперових носіях розподілу показників зведених кошторисів та розподілу показників зведених планів асигнувань розпорядників нижчого рівня за КВК 120 "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" та внесення до них в установленому порядку змін і доповнень;

ефективне використання коштів державного бюджету, які виділяються Мінекономрозвитку на виконання бюджетних програм;

опрацювання та надання на затвердження (погодження) керівництву Мінекономрозвитку кошторисів, планів асигнувань із загального фонду державного бюджету розпорядників нижчого рівня та бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

на підставі обґрунтованих пропозицій бюджетних установ і організацій, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, підготовку та подання головному розпоряднику бюджетних коштів для здійснення перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за програмами, закріпленими за відділом, у розрізі економічної класифікації видатків;

з метою реалізації концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі збирання та зведення показників паспортів бюджетних програм, закріплених за відділом, у встановленому порядку внесення змін до них, опрацювання інформації про їх виконання, здійснення аналізу виконання бюджетних програм Мінекономрозвитку, розпорядників нижчого рівня та бюджетних установ;

формування та подання на затвердження керівництву Мінекономрозвитку і Мінфіну проектів паспортів бюджетних програм та спільних наказів про паспорти бюджетних програм на поточний рік за бюджетними програмами Міністерства, розпорядників нижчого рівня та бюджетних установ на відповідний рік, аналіз та узагальнення звітів з їх виконання;

прийняття на розгляд у межах компетенції за встановленою формою від розпорядників нижчого рівня пропозицій про відкриття асигнувань державного бюджету для оплати їх видатків;

підготовку та подання до Державного казначейства України за встановленою формою розподілів відкритих асигнувань державного бюджету для оплати видатків розпорядників нижчого рівня та бюджетних установ;

подання пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо вартісних показників державного замовлення для державних потреб на відповідний бюджетний період;

формування щоквартальної звітності про виконання державного замовлення Мінекономрозвитку в межах компетенції відділу;

участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до умов оплати праці працівників бюджетних установ;

у межах компетенції відділу опрацювання та подання на затвердження (погодження) керівництву Міністерства структури, штатних розписів, статутів та положень бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

проведення поточного аналізу фінансового забезпечення розпорядників нижчого рівня та бюджетних установ;

підготовку висновків та відповідних пропозицій керівництву Міністерства щодо ефективності й результативності використання бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня та бюджетними установами за КВК 120 "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

участь у підготовці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо визначення порядків використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;

за дорученням керівництва Міністерства участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

практичну допомогу розпорядникам нижчого рівня та бюджетним установам з питань фінансового забезпечення їх діяльності;

розроблення та здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу і працівників бухгалтерських та фінансових служб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

ужиття заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

виконання інших функцій згідно з дорученнями керівництва.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених функцій;

надавати пропозиції керівництву департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності щодо залучення спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, консультаційних та експертних організацій, учених і фахівців (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

ініціювати скликання нарад та утворення комісій, робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності брати участь у нарадах та семінарах з питань бюджетної політики, результатів фінансово-господарської діяльності, ефективності використання бюджетних коштів тощо;

надавати консультації та роз'яснення з питань планування і фінансування підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

розробляє і вживає заходів з організації та підвищення ефективності роботи відділу;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців і працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Директор департаменту фінансування,
бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

В. І. Корнієнко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.05.2012 N 558


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Відділ розрахунків з оплати праці та соціальних питань у складі департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Основними завданнями відділу є:

забезпечення виконання завдань керівництва Міністерства та департаменту щодо правильності нарахування і виплати заробітної плати та соціальних виплат відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України;

складання штатного розпису центрального апарату Мінекономрозвитку, переліків змін до нього для затвердження керівництвом Мінекономрозвитку та погодження з Міністерством фінансів України (далі - Мінфін);

складання звітності щодо заробітної плати до Пенсійного фонду України та Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва;

упровадження зарплатних проектів щодо виплати заробітної плати в безготівковій формі.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює розрахунки заробітної плати співробітникам центрального апарату Мінекономрозвитку та об'єктів N 1 і 55 відповідно до табелів виходу на роботу співробітників структурних підрозділів та чинного законодавства;

забезпечує розрахунок фонду оплати праці центрального апарату Мінекономрозвитку при складанні кошторису доходів і видатків на бюджетний рік;

готує проекти наказів на виплату надбавок за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи, за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, за знання та використання в роботі іноземної мови, за науковий ступінь кандидата або доктора наук, за почесне звання "заслужений", на виплату матеріальної допомоги, про преміювання;

проводить аналіз використання фонду оплати праці центрального апарату і готує пропозиції керівництву;

здійснює формування та облік особових карток за відповідний період із заробітної плати з використанням програмних засобів для кожного працівника Мінекономрозвитку з урахуванням:

- наказів на призначення, просування по службі, звільнення, а також про надання щорічних основних та додаткових відпусток, навчальних відпусток, стажування тощо;

- нарахованої заробітної плати, надбавки, доплати, матеріальної допомоги та інших доплат та виплат згідно з наказами Мінекономрозвитку;

- проведення нарахування за листками непрацездатності;

- проведення нарахування та утримання за виконавчими листами (аліменти, судові рішення);

- проведення нарахування компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС;

готує довідки із заробітної плати для:

- нарахування пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку;

- отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;

- нарахування пенсій учасникам ліквідації на ЧАЕС;

- оформлення купівлі товарів у кредит;

- отримання кредиту в банку;

готує до органів Державної казначейської служби України заявку на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки в центральному апараті Мінекономрозвитку та на об'єктах N 1 і 55 депонованої заробітної плати;

формує меморіальний ордер N 5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій";

забезпечує ведення обліку депонованої заробітної плати;

щомісяця складає звіти із заробітної плати до Пенсійного фонду України та щокварталу до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

готує звіт за формою N 1-ДФ "Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб" та надає Державній податковій інспекції у Печерському районі м. Києва;

щомісяця (Наказ N 163, N 1-ПВ) та щокварталу (Наказ N 163, N 1-ПВ) складає Державній службі статистики України звіти з праці за формою N 1-ПВ;

щокварталу надає звіт про використання коштів до Управління праці та соціального захисту населення Печерського району для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

щомісяця готує розрахункові листи нарахованої заробітної плати кожному співробітнику Мінекономрозвитку;

аналізує вихідні документи, звітні відомості щодо заробітної плати;

готує документи щодо заробітної плати для перерахування коштів згідно із зарплатним проектом;

забезпечує організаційну і роз'яснювальну роботу щодо впровадження зарплатного проекту серед співробітників Міністерства, здійснює збір відповідного пакета документів для подальшої передачі установам банку для виготовлення пластикових карток співробітникам Мінекономрозвитку;

у межах компетенції бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань оплати праці.

3. Права відділу

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

надавати пропозиції структурним підрозділам щодо порядку подання табелів виходу на роботу, лікарняних листів, наказів на зарахування, звільнення, відпустки тощо.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру.

4.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової таємниці у відділі;

контролює додержання співробітниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, затверджує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

готує і подає на підпис директору департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу розрахунків з
оплати праці та соціальних питань

О. М. Семенюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали