МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 травня 2012 року N 534

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту промислової політики

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту промислової політики:

управління розвитку промисловості;

управління розвитку галузей промисловості.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04.05.2012 N 534


ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку промисловості у складі департаменту промислової політики

1. Загальні положення

1.1. Управління розвитку промисловості у складі департаменту промислової політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент промислової політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ планування та прогнозування розвитку промисловості;

відділ фінансового планування розвитку промисловості;

відділ науково-технічної політики в промисловості.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

унесення пропозицій щодо формування та реалізації державної промислової політики, визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості, науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки та підготовка пропозицій стосовно вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки;

розроблення та виконання державних цільових програм, спрямованих на розвиток промисловості;

розроблення прогнозів розвитку промислового виробництва;

унесення пропозицій щодо погодження фінансових планів промислових підприємств державного сектору економіки;

унесення пропозицій щодо бюджетних запитів, порядків використання бюджетних коштів, проектів паспортів та кошторисів бюджетних програм у сфері промисловості та науково-технічної політики в промисловості;

організаційне та інформаційне забезпечення діяльності науково-технічної ради при Мінекономрозвитку;

координація взаємодії з науково-дослідними установами в промисловості;

узагальнення пропозицій щодо формування тематики прикладних наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, науково-технічних розробок, робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері промисловості;

організовує підготовку тематичних планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, науково-дослідних робіт у сфері стандартизації і сертифікації промислової продукції та контроль за їх виконанням відповідно до укладених договорів за цією тематикою.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і формує в межах своїх повноважень державну промислову політику та науково-технічну політику в промисловості;

здійснює фінансово-економічний аналіз стану і тенденцій розвитку галузей промисловості, зокрема гірничо-металургійної, хімічної, легкої, деревообробної, ракетно-космічної, авіа- та суднобудівної, автомобілебудівної, приладобудівної, радіоелектронної та машинобудівної галузей промисловості;

аналізує стан фінансування та результати виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері промисловості, готує пропозиції щодо їх упровадження;

розробляє в межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та інших стратегічних, прогнозних і програмних документів;

розробляє пропозиції щодо розвитку систем стандартизації, метрологічного забезпечення розроблення та виробництва промислової продукції, створення сучасних методів і засобів вимірювань та контролю показників якості промислової продукції;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток промисловості;

у межах своїх повноважень бере участь у:

- формуванні та реалізації державної політики з питань технічного регулювання (стандартизації, метрології, підтвердження оцінки відповідності) у гірничо-металургійній, хімічній, легкій, деревообробній, авіаційній та суднобудівній промисловості; машинобудуванні, приладобудуванні та автомобілебудуванні; засобах зв'язку, електропобутовій та радіоелектронній апаратурі, електротехнічній продукції;

- розробленні та впровадженні технічних регламентів і стандартів на промислову продукцію в галузях промисловості;

- виконанні робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань, і здійсненні метрологічного контролю в зазначених галузях промисловості;

- забезпеченні реалізації державної політики у сферах інноваційної діяльності в промисловості, трансферу технологій та інтелектуальної власності;

- підготовці пропозицій щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів;

- формуванні державного реєстру інноваційних проектів;

- проведенні конкурсного відбору інноваційних проектів за пріоритетними галузевими напрямами інноваційної діяльності;

бере участь у межах своїх повноважень у підготовці пропозицій щодо:

- структурних змін власності в промисловому секторі економіки, формування переліку підприємств, що підлягають корпоратизації, акціонуванню та приватизації, визначення особливостей приватизації підприємств промисловості та залучення стратегічних інвесторів;

- персонального складу виконавчих органів суб'єктів господарювання державного промислового сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління розвитку промисловості (далі заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту промислової політики.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту промислової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту промислової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу планування та прогнозування розвитку промисловості, начальника відділу фінансового планування розвитку промисловості, начальника відділу науково-технічної політики в промисловості;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників управління та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту промислової політики подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу планування та прогнозування розвитку промисловості, начальника відділу фінансового планування розвитку промисловості, начальника відділу науково-технічної політики в промисловості, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

координує планово-організаційну роботу в управлінні, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва департаменту;

за дорученням заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює взаємодію із структурними підрозділами Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління;

виконує інші доручення заступника директора департаменту - начальника управління.

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та прогнозування розвитку промисловості:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління та заступника начальника управління;

за дорученням заступника директора департаменту - начальника управління здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
промислової політики - начальник
управління розвитку промисловості

В. І. Павлюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04.05.2012 N 534


ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку галузей промисловості у складі департаменту промислової політики

1. Загальні положення

1.1. Управління розвитку галузей промисловості у складі департаменту промислової політики (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент промислової політики, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості;

відділ розвитку машинобудування та радіоелектроніки;

відділ розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування;

відділ розвитку легкої та інших галузей промисловості.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

Завданнями управління є:

унесення пропозицій щодо формування та реалізації державної промислової політики, визначення пріоритетних напрямів розвитку галузей промисловості, науково-технічного потенціалу та підготовка пропозицій стосовно вдосконалення механізму державного регулювання функціонування галузей промисловості, зокрема гірничо-металургійної, хімічної, радіоелектронної, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, у тому числі сільськогосподарського та тракторного;

здійснення фінансово-економічного аналізу стану і тенденцій розвитку галузей промисловості;

удосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки у визначених галузях промисловості;

розроблення та організація виконання державних цільових програм, спрямованих на розвиток галузей промисловості;

розроблення, опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань промисловості;

організація проведення маркетингових досліджень стану ринків продукції галузей промисловості в Україні та за її межами;

участь у межах компетенції в державному регулюванні зовнішньоекономічних операцій з брухтом кольорових та чорних металів;

визначення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку державної стратегії розвитку промисловості, упровадження нових прогресивних технологічних процесів, ресурсо- і енергозберігаючих технологій, високопродуктивного устаткування, застосування нових матеріалів з метою досягнення світового рівня технологій виробництва та якості продукції, переорієнтації виробництва з урахуванням вимог ринку.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє пропозиції до проектів прогнозів соціально-економічного розвитку галузей промисловості на коротко-, середньо- та довгостроковий періоди;

бере участь у формуванні в межах компетенції балансів попиту і пропозицій за основними видами промислової продукції;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та інших стратегічних, прогнозних і програмних документів;

надає пропозиції щодо заходів для державної підтримки і захисту вітчизняних виробників галузей промисловості - експортерів з питань тарифного та нетарифного регулювання їх зовнішньоекономічної діяльності, зменшення імпорту продукції, яка виробляється на підприємствах;

здійснює аналіз оперативної інформації щодо виробничої діяльності підприємств галузей промисловості;

здійснює економічний аналіз господарської діяльності й ефективності роботи галузей промисловості;

бере участь у розробленні пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку у виробничій і науково-технічній діяльності, разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку координує діяльність стосовно реалізації єдиної науково-технічної, інвестиційної політики в інтересах розвитку промислового потенціалу держави;

спільно з галузевими об'єднаннями, асоціаціями, іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку бере участь у визначенні основних напрямів технічного переозброєння, структурної перебудови виробництва підприємств галузей промисловості;

у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань промислової політики, бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів у порядку, встановленому чинним законодавством;

у межах компетенції бере участь в організації та проведенні контактних груп по сталі та хімії Україна - Європейський Союз та у виконанні заходів щодо співробітництва з Комітетом із сталі Організації економічного співробітництва та розвитку;

здійснює із залученням державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів і складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;

здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом;

готує пропозиції щодо запровадження режиму квотування експорту та обсягів квот на експорт брухту чорних металів;

здійснює аналіз ефективності переробки наявного ресурсу брухту кольорових металів та погоджує експорт продуктів переробки брухту кольорових металів;

складає разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку експортно-імпортний торговельний баланс, проводить роботу, спрямовану на збільшення експортного потенціалу галузей промисловості;

у межах компетенції подає пропозиції до планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, координує роботу науково-дослідних і проектно-конструкторських установ галузевого напряму;

координує роботу промислових підприємств шляхом формування внутрішньо-та міжгалузевих балансів;

організовує проведення виробничих та координаційних нарад з основних питань роботи підприємств та щомісячних балансових нарад з обговорення поточної діяльності металургійних та гірничих підприємств і забезпечення основними сировинними матеріалами за участю галузевих об'єднань, асоціацій, підприємств та галузевих профспілок;

у межах компетенції бере участь у формуванні й реалізації державної антимонопольної політики та сприянні розвитку конкуренції на ринку товарів, що виробляються підприємствами галузей промисловості;

забезпечує в установленому порядку опрацювання та супроводження матеріалів, що надходять до Мінекономрозвитку, щодо затвердження переліків товарів, що ввозяться на митну територію України суб'єктами господарювання для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, відповідно до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2005 N 1031;

забезпечує в межах повноважень опрацювання матеріалів та підготовку в установленому порядку інформації Мінекономрозвитку про те, що імпортований товар, який ввозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні, ввезення якого здійснюватиметься суб'єктами господарювання з преференціями, передбаченими частиною першою пункту "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", або готує обґрунтування причин ненадання зазначеної інформації;

забезпечує в межах повноважень опрацювання матеріалів та підготовку в установленому порядку інформації Мінекономрозвитку про те, що енергозберігаючі матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби, що ввозяться на митну територію України, з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні, ввезення яких здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 N 444 "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих", або готує обґрунтування причин ненадання зазначеної інформації.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань і функцій;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту промислової політики - начальник управління розвитку галузей промисловості (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту промислової політики, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

організовує та координує підготовку проектів нормативно-правових актів, рішень і документів з питань розвитку галузей промисловості;

візує проекти рішень та документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Міністерства;

забезпечує в межах компетенції реалізацію в управлінні існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту промислової політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості, начальника відділу розвитку машинобудування та радіоелектроніки, начальника відділу розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування, начальника відділу розвитку легкої та інших галузей промисловості;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту промислової політики подання про заохочення заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості, начальника відділу розвитку машинобудування та радіоелектроніки, начальника відділу розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування, начальника відділу розвитку легкої та інших галузей промисловості, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник начальника управління:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

спрямовує та координує роботу відділів з підготовки:

- планів роботи та звітів про їх виконання;

- узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів;

здійснює контроль за своєчасним та якісним виконанням структурними підрозділами завдань, визначених цим Положенням та положеннями про них;

здійснює взаємодію із структурними підрозділами управління та підрозділами Мінекономрозвитку;

розробляє і подає заступнику директора департаменту - начальнику управління пропозиції щодо організації та підвищення ефективності роботи відділів;

організовує належне ведення діловодства, забезпечує збереження документації і майна;

за дорученням керівництва Міністерства проводить наради, семінари з відповідних питань;

виконує інші доручення директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління.

Заступник начальника управління - начальник відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості:

виконує обов'язки заступника директора департаменту - начальника управління, заступника начальника управління в разі їх тимчасової відсутності (нарада, відпустка, відрядження тощо);

спрямовує та координує діяльність з питань розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості;

організовує, забезпечує та контролює виконання доручень керівництва Мінекономрозвитку в підпорядкованому йому структурному підрозділі згідно з Положенням про відділ розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань розвитку гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості;

координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює взаємодію із структурними підрозділами управління та підрозділами департаменту;

за дорученням керівництва департаменту бере участь у нарадах, семінарах з відповідних питань;

виконує інші доручення директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління та заступника начальника управління.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління розвитку
галузей промисловості

П. С. Шинкаренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали