МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 грудня 2011 року N 330

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту державних закупівель та державного замовлення

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту державних закупівель та державного замовлення:

відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель;

відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель;

відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій;

відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника";

відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.12.2011 N 330

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення

1. Загальні положення

1.1. Відділ нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державних закупівель та державного замовлення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначаються відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель.

2.2. Розроблення і подання на затвердження в установленому порядку нормативно-правових актів, необхідних для функціонування системи державних закупівель.

2.3. Забезпечення здійснення Першим віце-прем'єр Міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі координації державних закупівель шляхом удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює відносини у сфері державних закупівель.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та здійснює аналіз проектів законодавчих та нормативно-правових актів стосовно державних закупівель та їх моніторингу;

бере участь у розробці державних програм економічного та соціального розвитку України, інших програмних та аналітичних матеріалів стосовно державних закупівель;

здійснює вивчення міжнародної практики державних закупівель шляхом обміну досвідом з країнами ЄС, іншими країнами близького та далекого зарубіжжя, міжнародним організаціями; у межах своєї компетенції готує пропозиції щодо налагодження співробітництва України з Європейським Союзом та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;

готує пропозиції з питань, що стосуються участі Мінекономрозвитку у реалізації державної політики у сфері державних закупівель;

узагальнює пропозиції щодо завдань для проведення наукових робіт, які виконуються в інтересах департаменту;

виконує доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку з питань, що відносяться до компетенції відділу;

готує матеріали керівництву Мінекономрозвитку для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право в установленому порядку:

3.1. Одержувати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу, залучати до участі в них спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників).

3.3. За дорученням директора департаменту брати участь у нарадах в інших міністерствах, органах виконавчої влади, структурних підрозділах Мінекономрозвитку, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції відділу.

3.4. Готувати та подавати директору департаменту:

пропозиції щодо змін у нормативно-правові акти з метою вдосконалення законодавства у сфері державних закупівель;

доповідні, службові та аналітичні записки щодо державних закупівель.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту державних закупівель та державного замовлення. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та здійснення функцій, визначеними цим Положенням;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці у суворій відповідності до Закону України "Про державну таємницю", здійснює необхідні заходи щодо збереження службової інформації у відділі;

4) визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу;

6) організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

7) організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

8) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозицій щодо їх відряджень;

9) готує і подає директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу/сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

10) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними;

11) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень відділу.

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що входять до повноважень відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заст. начальника відділу
нормативно-методологічного
забезпечення державних закупівель

Т. О. Коновал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.12.2011 N 330

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення

1. Загальні положення

1.1. Відділ моніторингу закупівель за процедурами "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державних закупівель та державного замовлення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначаються відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері державних закупівель.

2.2. Розгляд документів щодо можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника та підготовка відповідних рішень (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI)).

2.3. Проведення моніторингу процедур закупівель "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, та підготовка відповідних матеріалів за його результатами.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

виконання доручень Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку, розгляд депутатських запитів та звернень з питань, що відносяться до компетенції відділу;

розроблення та аналіз проектів нормативно-правових актів стосовно державних закупівель;

розгляд документів, які надходять від замовників, щодо можливості застосування процедури закупівлі у одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

підготовку проектів рішень щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

ведення реєстру звернень замовників на видання листів-погоджень щодо застосування процедур закупівель у одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

підготовку проектів листів-відмов у погодженні застосування процедур закупівель у одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

проведення моніторингу процедур закупівель "двоступеневі торги" та "закупівля в одного учасника", а також закупівель, що здійснюються суб'єктами природних монополій, та підготовку відповідних матеріалів за його результатами;

співробітництво в межах компетенції з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення, у тому числі з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель та іншими державними органами, що здійснюють контроль у цій сфері;

співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні закупівель;

підготовку матеріалів керівництву Мінекономрозвитку для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Урядових комітетів, Ради національної безпеки і оборони України та інших органах державної влади з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право в установленому порядку:

3.1. Одержувати від інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених функцій.

3.2. За дорученням директора департаменту брати участь у нарадах в інших міністерствах, органах виконавчої влади, структурних підрозділах Мінекономрозвитку, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції відділу.

3.3. Ініціювати скликання нарад з питань, які відносяться до повноважень відділу.

3.4. Взаємодіяти зі структурними підрозділами департаменту з метою обміну відомостями та інформацією, необхідними для виконання покладених на відділ завдань.

3.5. Готувати та подавати на розгляд директору департаменту доповідні, службові та аналітичні записки щодо державних закупівель.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади Перший віце-прем'єр Міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту державних закупівель та державного замовлення. Заступник директора департаменту - начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

1) здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, визначеними цим Положенням;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту державних закупівель та державного замовлення, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження державної, службової та комерційної інформації у відділі;

4) визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу;

6) організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

7) організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

8) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозицій щодо їх відряджень;

9) готує і подає директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

10) розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

11) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними;

12) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Заступник директора - начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу моніторингу закупівель
за процедурами "двоступеневі торги" та
"закупівля в одного учасника", а також
закупівель, що здійснюються суб'єктами
природних монополій

С. С. Пересунько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.12.2011 N 330

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника" у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення

1. Загальні положення

1.1. Відділ моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника" у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державних закупівель та державного замовлення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначаються відповідно штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель.

2.2. Розгляд документів щодо можливості застосування процедури закупівлі в одного учасника та підготовка висновків (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI)).

2.3. Проведення моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника" та підготовка відповідних матеріалів за його результатами.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

виконання доручень Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку, розгляд депутатських запитів та звернень з питань, що відносяться до компетенції відділу;

розроблення та аналіз проектів нормативно-правових актів стосовно державних закупівель;

розгляд документів, які надходять від замовників щодо можливості застосування процедури закупівлі у одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

підготовку проектів рішень щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

ведення реєстру звернень замовників на видання листів-погоджень щодо застосування процедур закупівель у одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

підготовку проектів листів-відмов у погодженні застосування процедур закупівель у одного учасника (до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI (Закон N 3681-VI));

проведення моніторингу процедур закупівель "відкриті торги", "запит цінових пропозицій" та "попередня кваліфікація учасника" та підготовка відповідних матеріалів за його результатами;

співробітництво в межах компетенції з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення, у тому числі з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель та іншими державними органами, що здійснюють контроль у цій сфері;

співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

підготовка пропозицій до забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні закупівель;

підготовку матеріалів керівництву Мінекономрозвитку для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України та інших органах державної влади з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право в установленому порядку:

3.1. Одержувати від інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених функцій.

3.2. За дорученням директора департаменту брати участь у нарадах в інших міністерствах, органах виконавчої влади, структурних підрозділах Мінекономрозвитку, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції відділу.

3.3. Готувати та подавати директору департаменту доповідні, службові та аналітичні записки щодо державних закупівель.

3.4. Ініціювати скликання нарад з питань, які відносяться до повноважень відділу.

3.5. Взаємодіяти з структурними підрозділами департаменту з метою обміну відомостями та інформацією, необхідною для виконання покладених на відділ завдань.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади Перший віце-прем'єр Міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту державних закупівель та державного замовлення відповідно до розподілу обов'язків. Заступник директора департаменту - начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

1) здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, визначеними цим Положенням;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації та комерційної таємниці у відділі;

4) визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу;

6) організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

7) організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

8) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозицій щодо їх відряджень;

9) готує і подає директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

10) розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

11) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними;

12) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник відділу має право підпису документів, що направляються від імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів (секторів) Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу моніторингу
процедур закупівель "відкриті торги",
"запит цінових пропозицій" та
"попередня кваліфікація учасника"

О. Г. Насонов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.12.2011 N 330

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення

1. Загальні положення

1.1. Відділ аналізу державних закупівель та державного замовлення у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент державних закупівель та державного замовлення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначаються відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері державних закупівель;

2.2. Розроблення загальних правових та економічних засад державної політики щодо формування, розміщення та виконання державних замовлень на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт і надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб;

2.3. Аналіз функціонування системи державних закупівель;

2.4. Організація та затвердження в установленому порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації, погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у цій сфері та підвищення їх кваліфікації;

2.5. Узагальнення практики здійснення закупівель.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробці державних програм економічного та соціального розвитку України, інших програмних та аналітичних матеріалів стосовно стану функціонування і перспектив розвитку системи державних закупівель та державного замовлення;

розробляє та здійснює аналіз проектів нормативно-правових актів стосовно державних закупівель та державного замовлення;

веде облік процедур закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

аналізує стан функціонування системи державних закупівель на основі державної статистичної звітності, інформації державних замовників та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України та Рахунковій палаті України квартальні звіти про стан закупівель та пропозиції щодо підвищення їх ефективності;

координує роботу державних замовників і відповідних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб та готує проекти відповідних щорічних рішень Кабінету Міністрів України про затвердження показників державного замовлення;

аналізує стан виконання державного замовлення на поставку продукції для державних потреб на основі державної статистичної звітності, інформації державних замовників, здійснює контроль за його виконанням та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України аналітичну інформацію та пропозиції з цього питання;

аналізує витрати бюджетних коштів на фінансування державного замовлення, готує пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання, визначає вартість державного замовлення і опрацьовує з Мінфіном питання щодо його фінансового забезпечення в цілому та у розрізі державних замовників;

готує пропозиції щодо вдосконалення державної статистичної звітності щодо здійснених процедур закупівель та державного замовлення;

вивчає та узагальнює практику здійснення закупівель, у тому числі міжнародну;

бере участь у проведенні заходів із забезпечення видання безоплатних державного офіційного друкованого та міжнародного інформаційного видань з питань державних закупівель, а також забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;

бере участь в організації нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель та взаємодії з громадськістю, її інформуванні про політику та правила закупівель, проведенні громадських слухань з питань удосконалення системи закупівель;

виконує доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку з питань, що відносяться до компетенції відділу;

готує матеріали керівництву Мінекономрозвитку для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України та інших органах державної влади з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право в установленому порядку:

3.1. Одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку матеріали, необхідні для його роботи;

3.2. Ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу, залучати до участі в них спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку (за погодженням їх керівників);

3.3. За дорученням директора департаменту брати участь у нарадах в інших міністерствах, органах виконавчої влади, структурних підрозділах Мінекономрозвитку, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції відділу;

3.4. Готувати та подавати директору департаменту доповідні, службові та аналітичні записки щодо державних закупівель та державного замовлення.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту державних закупівель та державного замовлення. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та здійснення функцій, визначеними цим Положенням;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в відділі;

4) визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу;

6) організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

7) організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

8) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозицій щодо їх відряджень;

9) готує і подає директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

10) розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи відділу;

11) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними;

12) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що входять до повноважень відділу, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу аналізу державних
закупівель та державного замовлення

Н. М. Шимко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.12.2011 N 330

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення

1. Загальні положення

1.1. Відділ надання роз'яснень з питань державних закупівель у складі департаменту державних закупівель та державного замовлення (далі - відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про Департамент державних закупівель та державного замовлення, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначаються відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Працівники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є:

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері державних закупівель.

2.2. Надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель.

2.3. Надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі відповідей, які мають рекомендаційний характер, на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель.

2.4. Розроблення та затвердження в установленому порядку стандартної документації конкурсних торгів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє та здійснює аналіз проектів нормативно-правових актів стосовно державних закупівель;

бере участь у розгляді та виконанні указів, розпоряджень Президента України, постанов, доручень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань застосування законодавства у сфері державних закупівель;

опрацьовує та розглядає запити, звернення народних депутатів, органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших органів, установ, організацій, підприємств стосовно надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

надає безоплатну методологічну допомогу замовникам, у тому числі готує відповіді, які мають рекомендаційний характер, на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель;

готує пропозиції з питань, що стосуються участі Мінекономрозвитку у реалізації державної політики у сфері державних закупівель;

виконує доручення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономрозвитку з питань, що відносяться до компетенції відділу;

готує матеріали керівництву Мінекономрозвитку для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3. Права відділу

Відділ має право в установленому порядку:

3.1. Одержувати інформацію та документи, необхідні для виконання та забезпечення покладених на нього завдань і функцій.

3.2. Ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу, залучати до участі в них спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку (за згодою їх керівників).

3.3. За дорученням директора департаменту брати участь у нарадах в інших міністерствах, органах виконавчої влади, структурних підрозділах Мінекономрозвитку, органах місцевого самоврядування, організаціях та установах з питань, що належать до компетенції відділу.

3.4. Готувати та подавати директору департаменту:

пропозиції щодо внесення змін у законодавчі та нормативно-правові акти з метою вдосконалення державних закупівель;

доповідні, службові та аналітичні записки щодо державних закупівель.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту державних закупівель та державного замовлення. Начальник відділу у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу.

4.3. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та здійснення функцій, визначеними цим Положенням;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

4) визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу;

5) затверджує посадові інструкції працівників відділу;

6) організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

7) організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

8) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозицій щодо їх відряджень;

9) готує і подає директору департаменту подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

10) розробляє і вживає заходів з організації та підвищення ефективності роботи відділу;

11) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними;

12) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту державних закупівель та державного замовлення здійснює представництво в органах державної влади, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до повноважень відділу.

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

4.5. Начальник відділу має право підпису документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що входять до компетенції відділу, на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник відділу надання роз'яснень
з питань державних закупівель

І. Г. Бойко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали