МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 березня 2012 року N 360

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

Наказую:

Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування:

управління економічних реформ;

управління макроекономічного прогнозування;

управління стратегічного планування розвитку економіки;

управління державних цільових програм;

управління економіки соціальної та гуманітарної сфери.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. П. Павленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21.03.2012 N 360


ПОЛОЖЕННЯ
про управління економічних реформ у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління економічних реформ у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ організації впровадження економічних реформ;

відділ оцінки результативності економічних реформ.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціям.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

розроблення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку пропозицій щодо пріоритетних напрямів реформування економіки;

організація впровадження та оцінка результативності соціально-економічних реформ;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює пропозиції структурних підрозділів Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади щодо напрямів та механізмів проведення соціально-економічних реформ;

забезпечує на основі пропозицій структурних підрозділів Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади підготовку національних планів дій на відповідний період щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма);

здійснює моніторинг та оцінку результативності соціально-економічних реформ;

забезпечує підготовку та подання керівництву Мінекономрозвитку та Кабінету Міністрів України інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів рішень та доручень з питань проведення економічних реформ у країні;

надає методичну допомогу самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління економічних реформ (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції управління реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

організовує та контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу оцінки результативності економічних реформ та начальника відділу організації впровадження економічних реформ;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відрядження;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення співробітників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу результативності економічних реформ та начальника відділу організації впровадження економічних реформ, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу оцінки результативності економічних реформ:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

забезпечує організацію і координацію роботи з оцінки результативності економічних реформ;

виконує інші доручення начальника управління з питань, що належать до компетенції управління.

4.5. Начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу оцінки результативності економічних реформ мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління
економічних реформ

В. Ю. Прокопець


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21.03.2012 N 360


ПОЛОЖЕННЯ
про управління макроекономічного прогнозування у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління макроекономічного прогнозування у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу;

відділ міжгалузевого балансу;

відділ національних рахунків;

відділ економічної безпеки та детінізації економіки;

сектор взаємодії з органами державної статистики.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

удосконалення методології макроекономічного аналізу та прогнозування;

здійснення оцінки стану та тенденцій економічної безпеки, обсягів тіньової економіки;

здійснення оцінки тенденцій рівня конкурентоспроможності національної економіки за світовими рейтингами конкурентоспроможності;

формування державної політики та забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері статистики в межах, що не суперечать нормам законів України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення" та "Про сільськогосподарський перепис".

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює функції з державного прогнозування економічного і соціального розвитку України, зокрема розробляє сценарні умови прогнозів, проводить прогнозі розрахунки, складає прогнозні національні рахунки для економіки в цілому, таблиці "витрати-випуск" (міжгалузевий баланс), забезпечує координацію роботи центральних органів виконавчої влади з прогнозування, розробляє структуру прогнозних документів, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування;

готує разом із Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком України прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції;

проводить аналіз та здійснює прогноз динаміки монетарних показників у взаємоузгодженості із системою макропоказників економічного і соціального розвитку України, показників платіжного балансу на основі прогнозів зовнішньоторговельного балансу; розробляє сценарні припущення щодо валютного курсу;

оцінює прогнозні макроекономічні наслідки прийняття нормативно-правових актів, що впливають на макроекономічні процеси;

забезпечує формування державної політики у сфері статистики, здійснює контроль за її реалізацією, забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері статистики;

розробляє пропозиції та забезпечує виконання прийнятих Міністром економічного розвитку і торгівлі України рішень з питань спрямування та координації Державної служби статистики України згідно із частиною другою статті 18 (Закон N 3166-VI) і статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI);

бере участь у розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

надає методичну підтримку структурним підрозділам Мінекономрозвитку, іншим центральним органам виконавчої влади, органам державного управління, органам місцевого самоврядування України, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій;

отримувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних установ, аналітичних агентств, представництв міжнародних фінансових організацій інформацію, необхідну для розроблення сценарних умов та прогнозів економічного і соціального розвитку України; здійснення оцінки стану та тенденцій економічної безпеки, обсягів тіньової економіки, ефективності реалізації заходів з детінізації та посилення економічної безпеки; формування державної політики у сфері статистики;

брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

ініціювати скликання нарад, проведення семінарів тощо з питань, що належать до компетенції управління, із залученням представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також наукових та громадських кіл (за згодою).

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування - начальник управління макроекономічного прогнозування (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

має право підпису листів та документів інформаційно-роз'яснювального характеру з питань, віднесених до компетенції управління, зокрема:

- довідок про впровадження та відгуків на науково-дослідні роботи;

- запрошень на проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей тощо;

- супровідних листів до аналітично-прогнозних матеріалів, які надаються керівництву Мінекономрозвитку та структурним підрозділам Міністерства з метою інформування;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку і директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління, заступника начальника управління - начальника відділу національних рахунків, начальника відділу прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу, начальника відділу міжгалузевого балансу, начальника відділу економічної безпеки та детінізації економіки, завідувача сектору взаємодії з органами державної статистики;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відрядження;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує і подає на підпис директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування подання про заохочення заступника начальника управління та керівників відділу національних рахунків, відділу прогнозування монетарних показників, показників інфляції та платіжного балансу, відділу міжгалузевого балансу, відділу економічної безпеки та детінізації економіки, сектору взаємодії з органами державної статистики, утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

відповідає за вчасне та якісне виконання доручень, що виконуються управлінням;

у межах повноважень, наданих начальником управління, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів управління;

відповідає за організацію та координацію робіт з оцінки макроекономічних наслідків прийняття нормативно-правових актів, що впливають на макроекономічні процеси, оцінки рівня економічної безпеки держави та обсягів тіньової економіки.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу національних рахунків:

відповідає за організацію та координацію робіт з макроекономічного аналізу та прогнозування; формування державної політики у сфері статистики;

у разі тимчасової відсутності начальника управління та його заступника виконує обов'язки начальника управління.

4.6. Начальник управління, заступник начальника управління та заступник начальника управління - начальник відділу національних рахунків мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Заступник директора департаменту
макроекономічної політики,
стратегічного планування та прогнозування -
начальник управління
макроекономічного прогнозування

Н. І. Горшкова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21.03.2012 N 360


ПОЛОЖЕННЯ
про управління стратегічного планування розвитку економіки у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління стратегічного планування розвитку економіки у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ довгострокового планування та методології стратегічного планування; відділ середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки;

відділ аналізу економічної політики.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

розроблення програмних документів економічного і соціального розвитку економіки;

аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України;

підготовка разом із Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, іншими центральними органами виконавчої влади, а також Національним банком України проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період;

розроблення структури програмних документів економічного і соціального розвитку, методичних рекомендацій щодо їх підготовки, забезпечення впровадження сучасних методологічних підходів до розроблення планів і програм економічного і соціального розвитку;

аналіз впливу проектів нормативно-правових актів, прийнятих програмних документів на економічний і соціальний розвиток країни з питань, що належать до компетенції управління;

проведення разом з іншими структурними підрозділами Міністерства моніторингу виконання стратегічних програмних документів;

розроблення разом з іншими структурними підрозділами Міністерства пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку економіки;

розроблення разом з іншими структурними підрозділами Міністерства пропозицій щодо напрямів та заходів, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

координує розроблення та формує проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період;

за дорученням керівництва координує розроблення та формування інших стратегічних програмних документів (крім державних цільових програм) та пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку економіки і підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів щодо формування, реалізації та моніторингу Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, інших стратегічних програмних документів та з інших питань, що належать до компетенції управління;

розробляє методичні рекомендації щодо розроблення довго-, середньо- та короткострокових стратегічних програмних документів та методичні рекомендації щодо інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади у сфері стратегічного планування розвитку економіки;

забезпечує проведення моніторингу виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та за дорученням керівництва інших стратегічних програмних документів;

проводить моніторинг та готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо економічних процесів та наслідків впливу від реалізації прийнятих програмних документів економічного і соціального розвитку економіки;

проводить постійний моніторинг показників соціально-економічного розвитку України;

забезпечує разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку координацію роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань стратегічного планування соціально-економічного розвитку;

надає методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування України, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема щодо розроблення та моніторингу програмних документів економічного і соціального розвитку економіки;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління стратегічного планування розвитку економіки (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки, заступника начальника управління - начальника відділу аналізу економічної політики та начальника відділу довгострокового планування та методології стратегічного планування;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки, заступника начальника управління - начальника відділу аналізу економічної політики, начальника відділу довгострокового планування та методології стратегічного планування, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності.

4.5. Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу економічної політики виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності та відсутності заступника начальника управління - начальника відділу середньо- та короткострокового планування розвитку національної економіки.

4.6. Начальник управління та його заступники мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління стратегічного
планування розвитку економіки

П. О. Онищенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21.03.2012 N 360


ПОЛОЖЕННЯ
про управління державних цільових програм у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління державних цільових програм у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ державних цільових програм;

відділ наукових та науково-технічних програм.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

здійснення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку організаційно-методичного забезпечення і координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розроблення та виконання державних цільових програм, унесення змін до них і підготовка пропозицій стосовно подальшого їх виконання або його припинення;

проведення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку моніторингу виконання державних цільових програм та здійснення оцінки ефективності виконання завдань і заходів, передбачених у рамках їх реалізації;

участь у розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

формування разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази наукової та науково-технічної діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює організацію та координацію робіт щодо розроблення та виконання державних цільових програм, їх нормативно-правове та методичне забезпечення;

забезпечує разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розгляд та погодження проектів концепцій державних цільових програм та проектів державних цільових програм, пропозицій державних замовників державних цільових програм (далі - державні замовники) щодо внесення змін до програм;

здійснює разом з державними замовниками за участю центральних органів виконавчої влади з питань фінансів, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм) та структурними підрозділами Мінекономрозвитку аналіз проектів програм з метою збалансування необхідних для їх виконання ресурсів;

включає за поданням державних замовників завдання, заходи і показники державних цільових програм до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік та формує у складі цього проекту перелік державних цільових програм з визначенням усіх джерел їх фінансування;

проводить моніторинг виконання державних цільових програм;

здійснює щороку разом з державними замовниками, центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм) аналіз стану виконання державних цільових програм, у тому числі бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів, та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо подальшого виконання програм або його припинення;

готує на підставі отриманого заключного звіту від державних замовників разом з центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм) та структурними підрозділами Мінекономрозвитку та надсилає державному замовнику узагальнений висновок про кінцеві результати виконання програми;

веде облік державних цільових програм і надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади з питань фінансів та державним замовникам;

готує пропозиції щодо механізмів реалізації державної науково-технічної політики;

здійснює координацію центральних органів виконавчої влади щодо планування і фінансування наукових та науково-технічних робіт за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

готує пропозиції щодо визначення обсягів та цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

формує за поданням центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів Мінекономрозвитку пропозиції щодо включення до державного замовлення переліку державних замовників, обсягів та складу державного замовлення на відповідний рік;

надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку методичну допомогу з питань, віднесених до компетенції управління;

розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених завдань і функцій управління;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління державних цільових програм (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування.

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу державних цільових програм, начальника відділу наукових та науково-технічних програм;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління; погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу державних цільових програм та начальника відділу наукових та науково-технічних програм, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу державних цільових програм:

виконує обов'язки начальника управління в разі його тимчасової відсутності;

організовує роботу та здійснює контроль за виконанням доручень, визначених начальником управління;

контролює ведення діловодства в управлінні;

здійснює керівництво у підпорядкованому йому відділі державних цільових програм згідно з положенням про зазначений структурний підрозділ.

4.5. Начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

 

Начальник управління
державних цільових програм

Н. О. Крилова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
21.03.2012 N 360


ПОЛОЖЕННЯ
про управління економіки соціальної та гуманітарної сфери у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

1. Загальні положення

1.1. Управління економіки соціальної та гуманітарної сфери у складі департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування (далі - управління) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ демографічної та міграційної політики;

відділ економіки гуманітарної сфери;

відділ соціальних стандартів та реформ;

відділ політики зайнятості та доходів населення.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

участь у формуванні державної політики в секторах соціально-гуманітарної сфери та визначенні оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

формування та реалізація державної політики у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб, здійснення координації робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

розроблення пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, розвитку фармацевтичного сектору, у сферах надання соціальних послуг населенню та соціального захисту інвалідів;

участь у підготовці прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, розділів Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період з питань, що належать до компетенції управління;

проведення разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку моніторингу виконання стратегічних програмних документів з питань, віднесених до компетенції управління;

оцінка впливу соціальних стандартів та реформ на економічний розвиток, а також економічних наслідків соціальної політики у сфері доходів, заробітної плати, ринку праці та соціальної підтримки;

проведення економічного аналізу ефективності систем пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного соціального страхування;

розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції управління;

аналіз впливу проектів нормативно-правових актів на економічний та соціальний розвиток країни з питань, що належать до компетенції управління;

сприяння розвитку соціального діалогу, участь у проведенні консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту населення.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий період, відповідних програмних документів з питань, що належать до компетенції управління;

визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою;

здійснює прогнозування соціальних макропоказників: фонду оплати праці, номінальної та реальної середньомісячної заробітної плати, доходів громадян та потреби економіки у робочій силі, аналізує їх вплив на економіку України;

забезпечує формування натуральних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму;

бере участь у розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів, проведенні економічного аналізу державної міграційної політики;

готує проекти нормативно-правових актів у сфері державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

готує щорічну доповідь щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття;

бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи соціально-трудових відносин і соціального партнерства, сприянні взаємодії всіх суб'єктів соціально-трудових відносин; розробленні, укладанні та реалізації положень Генеральної угоди між Стороною власників в особі Кабінету Міністрів України та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Стороною профспілок в особі Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні; здійснює моніторинг виконання Мінекономрозвитку плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди;

бере участь у розробленні пропозицій щодо подальшого реформування систем пенсійного забезпечення та загальнообов'язкового державного соціального страхування;

готує пропозиції стосовно проведення економічної політики у сферах охорони здоров'я, освіти, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, туризму на основі аналізу стану і тенденцій їх розвитку;

бере участь у розробленні пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку та реформування системи соціальних послуг в Україні, удосконалення соціального захисту інвалідів, оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій управління;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до компетенції управління;

за дорученням директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

інформувати директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування у разі покладення на управління роботи, що не належить до його компетенції чи виходить за її межі, та у випадках ненадання структурними підрозділами матеріалів, необхідних для вирішення порушених питань.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування - начальник управління економіки соціальної та гуманітарної сфери (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує у межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу економіки гуманітарної сфери, заступника начальника управління - начальника відділу соціальних стандартів та реформ, начальника відділу демографічної та міграційної політики, начальника відділу політики зайнятості та доходів населення;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

організовує разом з начальниками відділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву управління;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені начальниками відділів, утворених у складі управління, подання про заохочення співробітників відповідних відділів та накладення;

дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує та подає на підпис директору департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування подання про заохочення заступника начальника управління - начальника відділу економіки гуманітарної сфери, заступника начальника управління - начальника відділу соціальних стандартів та реформ, начальника відділу демографічної та міграційної політики, начальника відділу політики зайнятості та доходів населення, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

У разі тимчасової відсутності заступника директора департаменту - начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу економіки гуманітарної сфери, а у разі його відсутності - заступник начальника управління - начальник відділу соціальних стандартів та реформ.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління має право підпису документів, що надсилаються від імені управління, з питань, що належать до його компетенції, на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник директора департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування - начальник управління економіки соціальної та гуманітарної сфери.

 

Заступник директора департаменту
макроекономічної політики, стратегічного
планування та прогнозування -
начальник управління економіки
соціальної та гуманітарної сфери

О. Л. Савенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали