РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.05.2012 р. N 261

Про затвердження Положення про апарат Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про апарат Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 25 січня 2000 року N 38 "Про затвердження положення про апарат обласної державної адміністрації".

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
28.05.2012 N 261


ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Рівненської обласної державної адміністрації

I. Загальні засади

1. Апарат Рівненської обласної державної адміністрації (далі - апарат) відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" утворюється головою обласної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і підпорядковується голові облдержадміністрації.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації, регламентом Рівненської обласної державної адміністрації, наказами заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, обласною радою, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації), структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад та іншими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами;

отримує від структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій в установленому порядку матеріали і звіти про виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, виданих у межах повноважень обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України.

II. Основні завдання апарату

4. Основними завданнями апарату є:

4.1. Здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.

4.2. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату.

4.3. Систематична перевірка та контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

4.4. Інформування голови обласної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

4.5. Надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування.

III. Повноваження апарату

5. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації документи та звернення, що надходять до облдержадміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові й інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови облдержадміністрації.

5.2. Проводить за дорученням голови обласної державної адміністрації перевірки стану виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях в межах і порядку, встановлених законодавством.

5.3. Опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації проекти планів роботи обласної державної адміністрації, аналізує стан їх виконання.

5.4. Готує спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні, аналітичні та інші матеріали, проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, доручень голови та заступників голови облдержадміністрації тощо.

5.5. Здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії обласної державної адміністрації, регіональної ради з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нарад, інших заходів, що проводяться головою обласної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до області керівництва держави й центральних органів виконавчої влади.

5.6. Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій, надає їм відповідну практичну та методичну допомогу з питань, що належать до повноважень апарату.

5.7. Забезпечує у межах повноважень взаємодію з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади, обласною радою.

5.8. Разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує вирішення питань, пов'язаних з участю голови облдержадміністрації у заходах, що проводяться спільно із центральними органами виконавчої влади.

5.9. Бере участь відповідно до законодавства у реалізації заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів та у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою.

5.10. Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців, здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців на території області.

5.11. Розглядає в установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Державного реєстру виборців.

5.12. Організовує роботу органів ведення Державного реєстру виборців області та здійснює контроль за виконанням ними актів розпорядника Державного реєстру виборців, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Державного реєстру виборців. Перевіряє стан виконання районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад нормативно-правових актів з питань створення та функціонування Державного реєстру виборців, у разі призначення виборів чи референдумів контролює своєчасність формування й виготовлення списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців області та їх передачі відповідним виборчим комісіям.

5.13. Забезпечує відповідність проектів нормативно-правових актів голови облдержадміністрації Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, а також узгодженість їх з раніше прийнятими актами.

5.14. Здійснює опрацювання та проводить правову експертизу проектів розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

5.15. Надає методичну й іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами та посадовими особами обласної державної адміністрації.

5.16. Аналізує розпорядження голів районних державних адміністрацій, акти органів місцевого самоврядування з делегованих повноважень, накази керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації на відповідність їх законодавству.

5.17. Готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо скасування розпоряджень голів райдержадміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

5.18. Забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в обласній та районних державних адміністраціях, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Разом з відповідними структурними підрозділами аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її удосконалення. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Здійснює організаційне забезпечення роботи регіональної ради з питань роботи з кадрами.

5.19. Здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства про державну службу в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

5.20. Бере участь в межах повноважень у реалізації державної антикорупційної політики в облдержадміністрації та райдержадміністраціях відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

5.21. Забезпечує здійснення заходів із зміцнення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, додержання прав та свобод громадян. Координує за дорученням голови обласної державної адміністрації діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами.

5.22. Проводить спільні організаційні заходи за участю правоохоронних, контролюючих органів, зацікавлених організацій і відомств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення ефективності роботи в боротьбі зі злочинністю та корупцією, забезпечення громадського порядку.

5.23. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями області.

5.24. Уживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

5.25. Забезпечує ведення діловодства в облдержадміністрації, у тому числі з грифом обмеження доступу "Для службового користування". Перевіряє стан роботи з документами й надає методичну допомогу з питань організації та ведення діловодства структурним підрозділам обласної державної адміністрації та її апарату, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення.

5.26. Забезпечує контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до Державного архіву Рівненської області.

Перевіряє виконання документів структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

5.27. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до обласної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які зумовлюють обґрунтовані скарги та зауваження громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, надає допомогу в організації та контролює стан роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

5.28. Розглядає за дорученням голови обласної державної адміністрації запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату.

5.29. Надає методичну допомогу створеним головою обласної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

5.30. Забезпечує виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

5.31. Провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

5.32. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної державної адміністрації.

5.33. Здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове, інформаційно-комп'ютерне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, розроблення та супроводження прикладного програмного забезпечення, організовує впровадження інформаційних систем і технологій у районних державних адміністраціях.

5.34. Аналізує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в області та подає відповідні пропозиції з цих питань голові обласної державної адміністрації.

Бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень обласної ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень.

5.35. В установленому порядку бере участь у реалізації повноважень облдержадміністрації з управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та передане до сфери управління обласної державної адміністрації, здійснює опрацювання проектів статутів підприємств, установ, організацій та контрактів з їх керівниками.

5.36. Забезпечує та організовує в межах повноважень висвітлення діяльності обласної державної адміністрації на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

5.37. Забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, належний протипожежний стан у приміщенні та дотримання правил охорони праці.

5.38. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва відповідно до компетенції обласної державної адміністрації.

5.39. Здійснює фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням діяльності обласної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність.

5.40. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.

5.41. Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації, володільцем якої є апарат, вживає заходів щодо розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, консультацій під час оформлення запитів.

5.42. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань, покладених на апарат облдержадміністрації. Забезпечує захист персональних даних під час їх обробки у базах персональних даних, володільцем яких є апарат.

5.43. У межах, визначених чинним законодавством, за дорученням голови обласної державної адміністрації виконує інші функції.

IV. Права апарату

6. Апарат має право:

6.1. Здійснювати організаційне забезпечення та в межах повноважень проводити перевірки стану додержання на території області Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

6.2. Залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), науковців для вивчення й розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.3. Одержувати в установленому порядку від територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та їх апаратів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.5. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.

V. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

7. Апарат очолює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

8. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

9. На період відсутності заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації його обов'язки в частині керівництва апаратом виконує заступник керівника апарату облдержадміністрації.

10. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації:

- здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу з питань правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

- забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації;

- спрямовує роботу апарату облдержадміністрації на підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови облдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою;

- витребовує в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, матеріали та звіти про виконання рішень облдержадміністрації;

- готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між головою обласної державної адміністрації та його заступниками;

- організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України та відзнаками голови облдержадміністрації, вносить відповідні пропозиції з цього питання;

- контролює в межах своєї компетенції додержання вимог Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), антикорупційного законодавства;

- організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

- здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо), що визначається окремими розпорядженнями голови облдержадміністрації;

- забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії, нарад за участю голови облдержадміністрації; проектів програм робочих поїздок в область вищих посадових осіб держави;

- затверджує положення про структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, посадові інструкції його працівників, кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і штатні розписи структурних підрозділів облдержадміністрації та апаратів райдержадміністрацій;

- спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців;

- підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації та укладає договори з суб'єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- вирішує інші питання відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва облдержадміністрації.

11. Накази заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації.

VI. Організація роботи апарату

12. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до регламенту Рівненської обласної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в апараті Рівненської обласної державної адміністрації та цього Положення.

13. Робота апарату, його структурних підрозділів планується в порядку, встановленому регламентом Рівненської обласної державної адміністрації.

14. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова обласної державної адміністрації.

15. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату обласної державної адміністрації затверджуються в установленому законодавством порядку.

16. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі Положень про них, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

17. Керівників та працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду й звільняє з посади голова обласної державної адміністрації в установленому порядку.

18. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення роботи апарату та вирішення інших питань у апараті можуть утворюватися робочі групи чи комісії. Склад цих робочих груп і комісій затверджує заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали