ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.01.2011 р. N 11

Про затвердження Положення про апарат Волинської обласної державної адміністрації

На виконання статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та відповідно до Регламенту Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням тимчасово виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації від 27 листопада 2007 року N 467:

1. Затвердити Положення про апарат Волинської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Головам районних державних адміністрацій у місячний термін привести положення про апарати місцевих державних адміністрацій у відповідність до Положення про апарат Волинської обласної державної адміністрації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про апарат Волинської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 січня 2000 року N 41.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
14.01.2011 N 11

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат Волинської обласної державної адміністрації

1. Загальні засади

1.1 Апарат обласної державної адміністрації (далі - апарат) утворюється головою обласної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і підпорядковується голові облдержадміністрації.

1.2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Регламентом обласної державної адміністрації, наказами заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації та цим Положенням.

1.3. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту обласної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації та цього Положення.

1.4. Робота апарату, його структурних підрозділів планується в порядку, встановленому Регламентом обласної державної адміністрації.

1.5. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, обласною радою, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації), структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад та іншими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, окремими громадянами.

2. Основні завдання апарату

Основними завданнями апарату є:

2.1. Правове, організаційне, матеріально-технічне й інше забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.

2.2. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належить до компетенції апарату.

2.3. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад (далі - документи).

2.4. Систематична перевірка й контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

2.5. Надання методичної та іншої практичної допомоги районним державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування.

2.6. Інформування голови обласної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

2.7. Забезпечення вдосконалення та функціонування в апараті системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2008.

2.8. Організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців, здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців на території області.

3. Основні функції апарату

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації кореспонденцію, що надходить до облдержадміністрації, готує за результатами її розгляду аналітичні, довідкові й інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови облдержадміністрації.

3.2. Перевіряє за дорученням голови обласної державної адміністрації виконання законів України, актів Президента України та Уряду, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації структурними підрозділами обласної державної адміністрації і районними державними адміністраціями, розробляє пропозиції з удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації. Вивчає та узагальнює досвід роботи цих органів, надає практичну допомогу у її поліпшенні.

3.3. Аналізує за дорученням голови обласної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу в поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань соціального, економічного та культурного розвитку відповідних територій.

3.4. Опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації проекти планів роботи обласної державної адміністрації, аналізує стан їх виконання.

3.5. Готує спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні, аналітичні та інші матеріали, проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, доручень голови та заступників голови облдержадміністрації тощо.

3.6. Здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегій, регіональних рад з питань взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, нарад, інших заходів, що проводяться головою обласної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок до області керівництва держави й центральних органів виконавчої влади.

3.7. Готує узагальнену тижневу інформацію про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, що проводитимуться органами виконавчої влади й місцевого самоврядування в області.

3.8. Бере участь відповідно до чинного законодавства у реалізації заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів та у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою.

3.9. Здійснює організаційне забезпечення проходження навчальної практики та стажування студентської молоді в апараті.

3.10. Аналізує та узагальнює досвід роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Готує методичні рекомендації з питань організації роботи.

3.11. Разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує вирішення питань, пов'язаних з участю голови облдержадміністрації у заходах, що проводяться спільно із центральними органами виконавчої влади.

3.12. Забезпечує відповідність нормативно-правових актів, що готуються, Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, а також узгодженість їх з раніше прийнятими актами.

3.13. Готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо скасування розпоряджень голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України й Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

3.15. Здійснює опрацювання та проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень колегії обласної державної адміністрації, за дорученням голови облдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції апарату, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

3.16. Надає методичну й іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації.

3.17. Аналізує розпорядження голів районних державних адміністрацій, акти органів місцевого самоврядування, накази керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації на відповідність чинному законодавству.

3.18. Проводить відповідно до затвердженого головою обласної державної адміністрації плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників обласної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву й веденням обліку кадрів, уживає заходи до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників обласної державної адміністрації.

3.19. Здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами при облдержадміністрації, методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ.

3.20. Забезпечує здійснення заходів із зміцнення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, додержанням прав та свобод громадян. Здійснює заходи щодо виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією".

3.21. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями області.

3.22. Уживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

3.23. Забезпечує ведення діловодства в облдержадміністрації, у тому числі з грифом обмеження доступу "Для службового користування". Перевіряє стан роботи з документами й надає методичну допомогу з питань організації та ведення діловодства відділам апарату, структурним підрозділам обласної державної адміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам місцевих рад.

3.24. Забезпечує контроль за виконанням документів. Перевіряє виконання документів структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

3.25. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до обласної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які зумовлюють обґрунтовані скарги та зауваження громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, надає допомогу в організації та контролює стан роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах і організаціях.

3.26. Розглядає в установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" порядку звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Державного реєстру виборців.

3.27. Організовує роботу органів ведення Державного реєстру виборців області та здійснює контроль за виконанням ними актів розпорядника Державного реєстру виборців, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Державного реєстру виборців. Перевіряє стан виконання районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад нормативно-правових актів з питань створення та функціонування Державного реєстру виборців, у разі призначення виборів чи референдумів контролює своєчасність формування й виготовлення списків виборців органами ведення Державного реєстру виборців області та їх передачі відповідним виборчим комісіям.

3.28. Забезпечує виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

3.29. Проводить спільні організаційні заходи за участю правоохоронних, контролюючих органів, зацікавлених організацій і відомств, місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення ефективності роботи в боротьбі зі злочинністю та корупцією, забезпечення громадського порядку.

3.30. Провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

3.31. Готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян області державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації.

3.32. Здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове, інформаційно-комп'ютерне забезпечення діяльності обласної державної адміністрації, розроблення та супроводження прикладного програмного забезпечення, організовує впровадження інформаційних систем і технологій у районних державних адміністраціях.

3.33. Документує, впроваджує та підтримує систему управління якістю за стандартом ISO 9001:2008.

3.34. Представляє інтереси обласної державної адміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів.

3.35. Забезпечує та організовує висвітлення діяльності обласної державної адміністрації на її офіційному веб-сайті й у засобах масової інформації.

3.36. Забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, належний протипожежний стан у приміщенні та дотримання правил охорони праці.

3.37. У межах, визначених чинним законодавством, за дорученням голови, першого заступника голови, заступників голови та заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації виконує інші функції.

4. Права апарату

Апарат має право:

4.1. Залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), науковців для вивчення й розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в установленому порядку від територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та їх апаратів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Уносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

4.5. Уносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.

4.6. Уносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, планів, заходів, доповідних записок та інформацій з питань, що належать до його компетенції.

5. Структура апарату

5.1. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує голова обласної державної адміністрації.

5.2. Апарат утримується за рахунок коштів державного бюджету України.

5.3. Відділи (сектори) апарату здійснюють свої повноваження на підставі Положення про відділ (сектор), які затверджує голова облдержадміністрації.

5.4. Керівників та працівників відділів (секторів) апарату призначає на посаду й звільняє з посади голова обласної державної адміністрації в установленому порядку.

5.5. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення роботи апарату та вирішення інших питань у апараті можуть утворюватися робочі групи чи комісії. Склад цих груп і комісій затверджує заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

6. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

6.1. Апарат очолює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, який призначається на посаду головою обласної державної адміністрації.

6.2. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

6.3. На період відсутності заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації його обов'язки виконує заступник керівника апарату облдержадміністрації.

6.4. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації:

- здійснює керівництво діяльністю апарату й організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

- відповідає за впровадження та функціонування системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2008 в апараті;

- за дорученням голови обласної державної адміністрації затверджує акти на списання матеріальних цінностей, підписує платіжні документи, накладні на приймання, передачу товарно-матеріальних цінностей, інші фінансові документи;

- здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами облдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, реагування на запити й звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

- здійснює контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями Закону України "Про Державний реєстр виборців", інших нормативно-правових актів з питань створення і функціонування Державного реєстру виборців;

- подає голові облдержадміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників обласної та районних державних адміністрацій, пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, їх заступників, замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

- повертає структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, інші матеріали, підготовлені й унесені для розгляду з порушенням установленого порядку;

- запитує від райдержадміністрацій і структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для облдержадміністрації матеріали та звіти про виконання її завдань та доручень;

- забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію облдержадміністрації з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Центральною виборчою комісією, обласною радою у процесі діяльності;

- забезпечує розроблення і подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату, Положення про матеріальне заохочення працівників апарату, Положення про відділи та інші структурні підрозділи апарату;

- затверджує посадові інструкції працівників апарату;

- бере участь у розробленні та реалізації заходів з удосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади;

- у межах наданих повноважень контролює додержання вимог Закону України "Про державну службу", антикорупційного законодавства;

- забезпечує формування кадрового резерву;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням;

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації;

- організовує доведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

- виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.

6.5. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

6.6. Накази заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

7. Про відрядження

7.1. Відрядження працівників апарату здійснюється відповідно до планів роботи, а також згідно з відповідними документами.

7.2. Посвідчення про відрядження голови, заступників голови обласної державної адміністрації оформляються на підставі розпорядження голови облдержадміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

Посвідчення про відрядження працівників апарату оформляються на підставі наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

7.3. Після повернення з відрядження працівники звітуються перед керівником про виконання завдання у письмовій або усній формах. На основі відповідних документів відділ фінансово-господарського забезпечення апарату в установленому порядку відшкодовує працівникам витрати, пов'язані з перебуванням у відрядженнях.

8. Про відпустки

8.1. Відпустка голові облдержадміністрації надається відповідно до затвердженого в Кабінеті Міністрів України графіка відпусток за попереднім погодженням з Адміністрацією Президента України та Прем'єр-міністром України.

Відпустки першому заступникові, заступникам голови обласної державної адміністрації надаються розпорядженнями голови обласної державної адміністрації відповідно до затвердженого графіка. Взаємозамінюваність між головою, першим заступником, заступниками голови обласної державної адміністрації на час їх відсутності визначається розподілом функціональних обов'язків, затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

8.2. Відпустка першому заступникові, заступниками голови, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам райдержадміністрацій надається за місцем основної роботи на підставі заяви, яка за 14 днів подається на ім'я голови обласної державної адміністрації.

8.3. Відпустки голів районних державних адміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації погоджуються головою обласної державної адміністрації та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків і затвердженого графіка.

Надання відпусток заступникам керівників структурних підрозділів облдержадміністрації погоджується першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голови райдержадміністрацій, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації на підставі заяви, погодженої головою обласної державної адміністрації, видають відповідно розпорядження або накази про своє відбуття у відпустки.

Контроль за дотриманням графіків відпусток першим заступником, заступниками голови, головами районних державних адміністрацій, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації здійснює відділ кадрової роботи апарату.

8.4. Відпустки працівникам апарату надаються наказами заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка. Керівники відділів, секторів та інші працівники апарату подають заяви про надання відпустки на ім'я заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

Оформлення документів, пов'язаних з відпустками голови, першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, працівників апарату, контроль за дотриманням графіка відпусток здійснює відділ кадрової роботи апарату.

8.5. Працівники, які від'їжджають у відпустку (у приватних справах) до іншої держави і яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані письмово повідомити про це голову облдержадміністрації і сектор режимно-секретної роботи апарату.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали