Додаткова копія: Про затвердження Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача) та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 16 листопада 2017 року N 3689/0/15-17

Про затвердження Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача) та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя

Відповідно до статті 32 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" для здійснення розподілу справ у Вищій раді правосуддя, її органах діє автоматизована система розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача).

Положення про автоматизовану систему розподілу справ затверджується Вищою радою правосуддя.

Рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року N 356/0/15-15 (Положення N 356/0/15-15) затверджено Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України.

Рішеннями Вищої ради юстиції від 20 жовтня 2016 року N 3018/0/15-16 (Рішення N 3018/0/15-16), від 28 листопада 2016 року N 3033/0/15-16 (Рішення N 3033/0/15-16), від 19 грудня 2016 року N 3440/0/15-16 (Рішення N 3440/0/15-16) та рішенням Вищої ради правосуддя від 2 лютого 2017 року N 188/0/15-17 внесено зміни до зазначеного Положення.

На сьогодні вказані акти Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя потребують приведення у відповідність до Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

На підставі викладеного, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 32, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя вирішила:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року N 356/0/15-15 "Про затвердження Положення про автоматизовану систему визначенім члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України" (Положення N 356/0/15-15), від 20 жовтня 2016 року N 3018/0/15-16 "Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України" (Рішення N 3018/0/15-16), від 28 листопада 2016 року N 3033/0/15-16 "Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України" (Рішення N 3033/0/15-16), від 19 грудня 2016 року N 3440/0/15-16 "Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України" (Рішення N 3440/0/15-16) та рішення Вищої ради правосуддя від 2 лютого 2017 року N 188/0/15-17 "Про повторний авторозподіл матеріалів щодо дисциплінарних проступків суддів, розподілених членам Вищої ради правосуддя Бенедисюку І. М. та Беляневичу В. Е., та про внесення змін до Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України".

 

Голова Вищої ради правосуддя

І. М. Бенедисюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
16 листопада 2017 року N 3689/о/15-17

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача)

I. Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача) (далі - Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Регламенту Вищої ради правосуддя (Рішення N 52/0/15-17).

1.2. Положення визначає порядок функціонування у Вищій раді правосуддя (її органах) автоматизованої системи визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача при здійсненні ним повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Автоматизована система забезпечує об'єктивний та неупереджений розподіл справ між членами Вищої ради правосуддя з дотриманням принципу випадковості, у хронологічному порядку надходження справ, у рівній кількості для кожного члена Вищої ради правосуддя з урахуванням коефіцієнтів навантаження.

1.3. Справи розподіляються між усіма членами Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог пунктів 2.5 та 2.6 Положення.

1.4. Положення не регулює та не встановлює порядку ведення загального діловодства у Вищій раді правосуддя.

1.5. Наведені у Положенні терміни мають таке значення:

1) автоматизована система - це сукупність комп'ютерних програм, які забезпечують функціонування документообігу Вищої ради правосуддя, процесу визначення члена Вищої ради правосуддя за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів Вищої ради правосуддя, передачу інформації до центральної бази даних, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;

2) адміністратор автоматизованої системи - установа, яка згідно з договором забезпечує технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому та виконує інші функції відповідно до взятих па себе договірних зобов'язань;

3) комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи інших знаків, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

4) користувач автоматизованої системи - член Вищої ради правосуддя, працівник Вищої ради правосуддя, якому надано право користування автоматизованою системою;

5) права користувача автоматизованої системи - сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

6) справи - матеріали стосовно призначення судді на посаду; матеріали стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності; скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора; матеріали стосовно звільнення судді з посади; матеріали стосовно надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою; матеріали стосовно тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя; матеріали щодо втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя; матеріали щодо забезпечення незалежності суддів; матеріали стосовно переведення судді з одного суду до іншого та відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації; матеріали стосовно припинення відставки судді; матеріали стосовно зупинення повноважень члена Вищої ради правосуддя; скарги щодо дисциплінарних проступків суддів (дисциплінарні скарги);

7) технічний адміністратор - особа або підрозділ, що безпосередньо знаходяться в секретаріаті Вищої ради правосуддя, завданням яких є підтримка технічного функціонування обладнання, що забезпечує роботу системи.

II. Порядок функціонування автоматизованої системи та роботи в автоматизованій системі

2.1. Функціональні обов'язки користувача автоматизованої системи визначаються у відповідній посадовій інструкції. Надання та позбавлення права доступу до автоматизованої системи визначаються на підставі наказу Голови Вищої ради правосуддя.

2.2. Користувач автоматизованої системи зобов'язаний виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.3. Відповідальність за функціонування програмних компонентів автоматизованої системи несе адміністратор автоматизованої системи, за технічне функціонування обладнання автоматизованої системи - технічний адміністратор системи.

2.4. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи має наслідком відповідальність, передбачену законом.

2.5. На підставі внесеної інформації автоматизованою системою здійснюється визначення члена Вищої ради правосуддя.

Не розподіляються члену Вищої ради правосуддя справи, що надійшли:

1) за один місяць до закінчення повноважень члена Вищої ради правосуддя;

2) за п'ять робочих днів до початку відпустки члена Вищої ради правосуддя, тривалість якої становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

3) за три робочі дні до початку відпустки члена Вищої ради правосуддя, тривалість якої становить менше чотирнадцяти календарних днів;

4) у період відпустки члена Вищої ради правосуддя;

5) за один робочий день до відрядження члена Вищої ради правосуддя;

6) у дні перебування члена Вищої ради правосуддя у відрядженні;

7) у період тимчасової непрацездатності члена Вищої ради правосуддя;

8) у разі зупинення повноважень члена Вищої ради правосуддя;

9) в інших передбачених законодавством випадках, коли член Вищої ради правосуддя не може здійснювати свої повноваження.

Дисциплінарні скарги розподіляються між членами Вищої ради правосуддя, які входять до складу Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя (далі - Дисциплінарна палата).

Дисциплінарні скарги, які стосуються розгляду однієї судової справи (скарги різних заявників стосовно одного й того самого судді або скарги на суддів різних судових інстанцій, що здійснювали судочинство в одній судовій справі), розподіляються члену Вищої ради правосуддя, визначеному автоматизованою системою для перевірки першої такої скарги, перевірка якої членом Вищої ради правосуддя не завершена.

Скарги на рішення Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах розподіляються між членами Вищої ради правосуддя, які не входили до складу Дисциплінарної палати при ухваленні оскаржуваного рішення.

Матеріали щодо звільнення судді з посади, а також переведення, відрядження судді розподіляються члену Вищої ради правосуддя, на розгляді якого вже перебувають матеріали про звільнення судді з посади з інших підстав, або про призначення, переведення, відрядження.

Матеріали за зверненням судді, судів, органів та установ системи правосуддя про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, матеріали, зареєстровані із власної ініціативи за встановленими фактами, які свідчать про загрозу незалежності судді чи авторитету правосуддя, із власної ініціативи на підставі доповідної записки члена Вищої ради правосуддя розподіляються члену Вищої ради правосуддя, на розгляді якого вже перебувають матеріали про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Доступ до інформації про наявність справ стосовно судді (прокурора), які розподілені між членами Вищої ради правосуддя, надається кожному із членів Вищої ради правосуддя.

2.6. У разі задоволення відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя або відмови члена Вищої ради правосуддя від участі у розгляді питання з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 20 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", чи у разі зупинення, припинення повноважень, звільнення члена Вищої ради правосуддя справи, що були розподілені цьому члену Вищої ради правосуддя, підлягають повторному автоматизованому розподілу без його участі.

У такому випадку керівник секретаріату Вищої ради правосуддя передає справу для проведення повторного автоматизованого розподілу шляхом накладення засвідченої підписом резолюції на відповідний документ, що містить обов'язкове обґрунтування призначення такого розподілу.

У разі виявлення помилкового розподілу справи повторний розподіл здійснюється на підставі службової записки керівника відповідного структурного підрозділу секретаріату Вищої ради правосуддя.

Повторний автоматизований розподіл дисциплінарної скарги проводиться з урахуванням положень Регламенту Вищої ради правосуддя.

За результатами здійснення повторного автоматизованого розподілу справи до неї долучається новий протокол із відміткою "Повторне визначення" та резолюція керівника секретаріату Вищої ради правосуддя про його проведення. Попередній протокол не вилучається.

Особливості автоматизованого розподілу справи визначаються Вищою радою правосуддя, про що приймається відповідне рішення:

1) у разі виявлення значної різниці в кількості розподілених справ для кожного члена Вищої ради правосуддя;

2) за необхідності рівномірного розподілу між членами Вищої ради правосуддя окремої категорії справ;

3) за наявності інших обставин, що вимагають проведення перевірки в певний скорочений строк;

4) за наявності інших обставин, що унеможливлюють проведення перевірки в розумний строк.

Під час здійснення автоматизованого розподілу справ встановлюються такі коефіцієнти навантаження:

1) для Голови Вищої ради правосуддя - 0,4;

2) для заступника Голови Вищої ради правосуддя - 0,5;

3) для члена Вищої ради правосуддя, який входить до її складу за посадою (Голова Верховного Суду України) - 0,1;

4) для інших членів Вищої ради правосуддя - 1.

2.7. Результатом автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя для проведення перевірки є протокол, створений автоматизованою системою. Доступ до коригування інформації у протоколі заблоковано.

Доступ до інформації про наявність справ стосовно судді (прокурора), які розподілені між членами Вищої ради правосуддя, надається кожному із членів Вищої ради правосуддя.

2.8. При об'єднанні справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на члена Вищої ради правосуддя - доповідача, якому передано для розгляду ці справи.

Протокол автоматизованого розподілу справ між членами Вищої ради правосуддя роздруковується, підписується та додається до справи.

Доступ до коригування протоколу щодо автоматичного визначення члена Вищої ради правосуддя автоматично блокується автоматизованою системою.

2.9. Знеструмлення електромережі Вищої ради правосуддя, вихід із ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення, фіксуються актами, у яких зазначаються дата, час настання та закінчення дії відповідних обставин, причина виникнення та заходи, вжиті для їх усунення.

Автоматизований розподіл справ відновлюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених в абзаці першому цього пункту обставин.

III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування

3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

3.2. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення та технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

3.3. Супровід, підтримка працездатності програмних модулів і компонентів автоматизованої системи, розробка та впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення її функціонування здійснюються адміністратором автоматизованої системи.

3.4. З питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу справ з метою дотримання збалансованого навантаження членів Вищої ради правосуддя на засіданні Вищої ради правосуддя за необхідності заслуховується керівник секретаріату Вищої ради правосуддя.

3.5. Інформація щодо стану навантаження є відкритою для членів Вищої ради правосуддя та не може бути обмежена.

IV. Прикінцеві та перехідні положення

4.1. Положення набирає чинності із дня його затвердження Вищою радою правосуддя.

4.2. Виконання вимог Положення забезпечує керівник секретаріату Вищої ради правосуддя.

 

Начальник управління
документального забезпечення

Я. В. Дідик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали