МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 травня 2012 року N 277

Про затвердження Положення про ботанічний сад загальнодержавного значення Національного університету біоресурсів і природокористування України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про ботанічний сад загальнодержавного значення Національного університету біоресурсів і природокористування України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

Е. А. Ставицький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
28.05.2012 N 277


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БОТАНІЧНИЙ САД ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний сад Української сільськогосподарської академії Держагропрому СРСР створений відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 13.02.89 N 53 (Постанова N 53) на базі дендрологічного саду Української сільськогосподарської академії і оголошений об'єктом природно-заповідного фонду України. Постановою Верховної Ради України від 16.06.92 N 2457-XII - набув статусу Ботанічного саду загальнодержавного значення (далі - Ботанічний сад).

1.2. Ботанічний сад входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Загальна площа Ботанічного саду складає 53 гектари. Ботанічний сад перебуває у державній власності і відповідно до законодавства приватизації не підлягає.

1.4. Ботанічний сад є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі - НУБіП України) і функціонує в складі навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (далі - ННІ).

1.5. Ботанічний сад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Ботанічного саду та цим Положенням.

1.6. Межі Ботанічного саду встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. НУБіП України, як землекористувач, несе повну відповідальність за належне утримання території Ботанічного саду та додержання встановленого режиму його території.

1.8. Юридична адреса Ботанічного саду: вул. Генерала Родімцева, 2, м. Київ, 03041.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Ботанічний сад створено з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціальних умовах представників рідкісних і типових видів місцевої і світової флори, а також створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і еколого-освітньої роботи.

2.2. Основними завданнями Ботанічного саду є:

збереження та поповнення в штучних умовах колекцій генофонду живих рослин місцевої й світової флори, особливо рідкісних та унікальних;

проведення науково-дослідних робіт з проблем охорони біорізноманіття, інтродукції та акліматизації, розмноження й ефективного використання рослин;

ведення навчальної та освітньо-виховної роботи з питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури;

ведення первинного обліку кадастрових відомостей про колекційний фонд Ботанічного саду та флористичне різноманіття інших об'єктів природно-заповідного фонду.

3. УПРАВЛІННЯ БОТАНІЧНИМ САДОМ

3.1. Юридичною особою Ботанічного саду є НУБіП України, який відповідно до законодавства є його спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація).

Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Ботанічний сад є науково-дослідною, природоохоронною установою.

3.2. Управління Ботанічним садом здійснюється адміністрацією Ботанічного саду на чолі з директором. Директор призначається на посаду та звільняється за наказом ректора НУБіП України відповідно до законодавства за погодженням з Мінприроди.

Керівництво науковою, навчальною, господарською та природоохоронною діяльністю Ботанічного саду здійснює директор.

Директор несе відповідальність за діяльність Ботанічного саду, забезпечує дотримання заповідного режиму, збереження і охорону території та об'єктів Ботанічного саду під час здійснення організаційно-господарської та іншої діяльності.

3.3. Директор Ботанічного саду:

забезпечує виконання завдань Ботанічного саду, зазначених у пункті 2.2 цього Положення;

представляє Ботанічний сад в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, у тому числі міжнародних, за дорученням ректора НУБіП України;

здійснює керівництво науковою та організаційно-господарською діяльністю;

вирішує кадрові питання, контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку;

забезпечує дотримання фінансово-кошторисної дисципліни;

у межах своєї компетенції видає відповідні розпорядження, які є обов'язковими до виконання;

визначає функціональні обов'язки працівників Ботанічного саду;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.4. Ботанічний сад має штат наукових, науково-технічних працівників, адміністративно-господарського та допоміжного персоналу, службу охорони.

3.5. Структура, штатний розпис, кошторис доходів та видатків Ботанічного саду входять в структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків НУБіП України, що затверджується в установленому порядку.

3.6. Для вирішення науково-технічних проблем у Ботанічному саду створюється науково-технічна рада (далі - НТР), до якої входять провідні наукові співробітники і спеціалісти Ботанічного саду, інших наукових установ та місцевих органів влади. Головою НТР є директор Ботанічного саду.

3.7. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень беруть участь в управлінні Ботанічним садом, сприяють виконанню поставлених перед ним завдань.

4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

4.1. Для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання територія Ботанічного саду поділяється на такі зони:

експозиційна - включає арборетум і лісопаркову частину, відвідування яких дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією Ботанічного саду;

наукова - включає колекційні насадження, селекційні ділянки і розсадники, на її відвідування мають право лише співробітники Ботанічного саду у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також спеціалісти інших установ і студенти з дозволу адміністрації Ботанічного саду;

адміністративно-господарська - включає будівлі, споруди, господарський двір, території, відведені для господарської діяльності.

4.2. На території Ботанічного саду забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на нього завдань і загрожує збереженню колекцій рослин і природної флори, а саме:

використання природних ресурсів без встановлених лімітів;

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту та зв'язку;

дії, що можуть змінити гідрологічний та гідрохімічний режим земель Ботанічного саду;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, руйнування геологічних відслонень;

влаштування туристичних стоянок і таборів, розведення вогнищ;

прохід через територію Ботанічного саду поза межами доріг, екскурсійних стежок;

вигул тварин;

катання на велосипедах, ковзанах, лижах, санях тощо;

полювання та рибальство;

не санкціоновані адміністрацією збір і заготівля рослинної сировини і деревини;

будь-яке пошкодження дерев та чагарників, газонів, квітників, тощо, збір окремих рослин, їх квітів та плодів;

проведення усіх видів рубок та інших господарських заходів з порушенням встановленого порядку;

влаштування стоянок транспорту поза межами спеціально відведених ділянок, рух транспорту поза межами доріг загального користування, крім природоохоронного, службового та пожежного транспорту;

засмічення та забруднення території;

інша діяльність, яка може негативно впливати на режим території і загрожує збереженню флористичних колекцій.

4.3. Для збереження і поповнення колекційних насаджень, проведення науково-дослідних робіт на території Ботанічного саду відповідно до Проекту організації його території та вимог законодавства дозволяється:

використання природних ресурсів у науково-дослідних цілях згідно з Проектом організації території в межах ліміту, затвердженого відповідно до законодавства;

проведення всіх видів робіт, пов'язаних з реконструкцією існуючих і створенням нових експозиційних насаджень і генофондових колекцій рослин за проектами і планами, затвердженими адміністрацією та згідно з Проектом організації території;

проведення на підставі наукового обґрунтування та погодження в установленому порядку санітарних рубок;

проведення заходів із захисту рослин та інших заходів в експозиційних і колекційних насадженнях та на інших експериментальних ділянках відповідно до законодавства, інструкцій, рекомендацій та інших нормативно-правових документів;

ремонт існуючих і прокладання нових водопровідних мереж, зливних каналів, каналізації, теплотрас, кабелів;

науково-просвітницька і екскурсійно-туристична діяльність;

будівництво, у встановленому порядку, відповідно до Проекту організації території Ботанічного саду будинків і споруд, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

4.4. Охорона Ботанічного саду включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

4.5. Охорона Ботанічного саду покладається на службу державної охорони (далі - служба держохорони), яка входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

Очолює службу держохорони директор Ботанічного саду.

4.6. Повноваження працівників служби держохорони визначаються законодавством.

4.7. Законодавством України забезпечується правовий і соціальний захист працівників служби держохорони.

4.8. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону колекцій рослин Ботанічного саду;

забезпечує порядок використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об'єктів;

попереджує пошкодження деревних та інших насаджень внаслідок антропогенного та іншого впливу;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту колекцій рослин від шкідників і хвороб у межах Ботанічного саду;

підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.9. Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні території Ботанічного саду, збереженню та відновленню колекцій рослин, корінних деревостанів, природного ландшафту.

4.10. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Ботанічного саду тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

4.11. Державний контроль за додержанням режиму території Ботанічного саду здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4.12. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Ботанічного саду здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Наукові дослідження в Ботанічному саду проводяться з метою розробки теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо збереження, відтворення і використання рослинних ресурсів та особливо цінних ботанічних об'єктів.

5.2. Наукові дослідження в Ботанічному саду проводяться за такими напрямками:

збереження та відтворення біологічного різноманіття;

вивчення та вдосконалення методів захисту інтродукованих рослин від шкідників і хвороб;

дослідження питань декоративного розсадництва, паркознавства і зеленого будівництва;

здійснення фонового екологічного моніторингу;

участь в екологічних, регіональних, державних, міжнародних програмах;

видання наукових публікацій, монографій, посібників, підручників;

організація конференцій, семінарів, виставок тощо;

науково-просвітницька діяльність в галузі ботаніки, екології, садівництва, озеленення і садово-паркового будівництва, охорони природи.

5.3. Основні напрями наукових досліджень Ботанічного саду визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, які затверджуються Національною Академією наук України та Мінприроди, вони затверджуються Вченою радою НУБіП України та включаються до тематичного плану науково-дослідних робіт НУБіП України.

5.4. Наукові дослідження на території Ботанічного саду можуть здійснюватися іншими науково-дослідними установами і організаціями на основі спільних програм, планів науково-дослідних робіт, договорів між цими установами і організаціями та НУБіП України.

5.5. Науковий підрозділ Ботанічного саду веде первинний облік кадастрових відомостей щодо його території.

5.6. Основною формою узагальнення наукових досліджень та спостережень Ботанічного саду є опублікування наукових праць та підготовка заключних звітів за науково-дослідними роботами.

6. НАВЧАЛЬНА ТА ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Ботанічний сад є навчальною базою для студентів НУБіП України, інших вузів, учнів ліцеїв, шкіл, а також центром поширення екологічних знань.

6.2. Навчально-виховна робота учбових закладів на території Ботанічного саду проводиться на основі договорів, укладених цими закладами з НУБіП України.

6.3. В Ботанічному саду проводиться освітньо-виховна робота серед населення з метою поширення екологічних та природоохоронних знань. Для цього використовуються колекції живих рослин, створюються спеціальні експозиції, кутки або музеї природи, прокладаються пізнавальні маршрути територією, видається науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, організовуються лекції, семінари, виступи в пресі, на радіо та телебаченні.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. До матеріально-технічної бази Ботанічного саду належать колекційні фонди та всі інші основні засоби наукового і господарського призначення, які знаходяться в його розпорядженні. Майно Ботанічного саду та його територія (земельні ділянки) не підлягають приватизації.

7.2. Майно Ботанічного саду є державною власністю і закріплюється за адміністрацією на праві оперативного управління. Адміністрація володіє, користується і розпоряджається вказаним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать законодавству і цьому Положенню.

7.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

7.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись адміністрацією тільки в порядку, передбаченому законодавством.

7.5. Збитки, заподіяні Ботанічному саду внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, у тому числі за рішеннями суду.

7.6. Матеріально-технічне забезпечення наукової, природоохоронної, господарської та іншої діяльності Ботанічного саду здійснюється в установленому порядку адміністрацією.

7.7. Фінансування витрат на утримання і розвиток Ботанічного саду здійснюється відповідно до законодавства за рахунок державного бюджету України адміністрацією.

Для фінансування можуть залучатися кошти благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян.

У разі необхідності проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню матеріально-технічної бази Ботанічного саду, можуть виділятися додаткові кошти з Державного бюджету України.

7.8. Кошти (в тому числі в іноземній валюті), одержані Ботанічним садом від наукової, природоохоронної, туристично-екскурсійної, рекламно-видавничої, фінансово-господарської та іншої діяльності, яка не суперечить цільовому призначенню Ботанічного саду, не підлягають вилученню, а використовуються для здійснення заходів щодо охорони.

7.9. Ботанічний сад має право на субрахунок, може надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 N 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду".

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Ботанічний сад бере участь у міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, охорони, використання і розвитку територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в обміні рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій, у видавничій діяльності тощо.

9. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

9.1. Ботанічний сад здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, порядок ведення яких визначається законодавством.

9.2. Ботанічний сад звітує про свою діяльність перед Вченою радою ННІ, Вченою радою НУБіП України та відповідними органами державної виконавчої влади.

9.3. Директор Ботанічного саду та бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

9.4. Контроль за діяльністю Ботанічного саду здійснює ректор НУБіП України, Вчена рада ННІ, Вчена рада НУБіП України та спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства.

10. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ

10.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Ботанічного саду здійснюється відповідно до законодавства.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали