МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 жовтня 2011 року N 808

Про затвердження Положення про Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383 (Положення N 383/2011), та з метою приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, а також вдосконалення діяльності Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС, підпорядкованого Управлінню Державної автомобільної інспекції МВС, наказую:

1. Затвердити Положення про Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 08.09.2008 N 427 "Про затвердження Положення про Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С. Є.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-полковник міліції

А. В. Могильов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
27.10.2011 N 808


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС

1. Загальні положення

1.1. Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС (далі - ЦБДРтаАС) є підрозділом при Міністерстві внутрішніх справ України, підпорядкованим Управлінню Державної автомобільної інспекції МВС (далі - УДАІ МВС) на правах самостійного управління.

1.2. ЦБДРтаАС є головною установою з питань розвитку, упровадження та супроводження автоматизованих систем Державної автомобільної інспекції, а також їх загального організаційно-методичного та інженерного забезпечення, експериментально-виробничої діяльності і реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху і попередження аварійності на автомобільному транспорті, здійснює контрольно-наглядову діяльність та забезпечує координаційну підтримку в цій сфері.

1.3. ЦБДРтаАС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами МВС і цим Положенням.

1.4. ЦБДРтаАС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки зі своїм повним і скороченим найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

1.5. ЦБДРтаАС очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ за поданням начальника УДАІ в установленому порядку.

Начальник ЦБДРтаАС має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ за поданням начальника ЦБДРтаАС, погодженим начальником УДАІ МВС.

Особи рядового та начальницького складу ЦБДРтаАС призначаються на посади та звільняються з посад Міністром внутрішніх справ за поданням начальника ЦБДРтаАС, погодженим з начальником УДАІ МВС.

1.6. Чисельність, структура і штатний розпис ЦБДРтаАС затверджується керівництвом Міністерства в установленому порядку.

1.7. Діловодство в ЦБДРтаАС проводиться самостійно та на умовах, передбачених законодавством України.

1.8. ЦБДРтаАС організовує свою діяльність згідно з перспективними, поточними планами у взаємодії з УДАІ МВС, головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також з навчальними закладами та науково-дослідними установами МВС.

1.9. З метою виконання покладених на нього завдань та функцій ЦБДРтаАС взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України, іншими органами державної влади, установами, організаціями, до компетенції яких належать питання безпеки дорожнього руху.

1.10. У межах повноважень ЦБДРтаАС здійснює співробітництво з Європейською Економічною Комісією Організації Об'єднаних Націй та профільними закладами іноземних країн у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та попередження аварійності на вулично-дорожній мережі, а також вивчення, узагальнення та поширення в Україні передового досвіду в зазначеній сфері.

2. Основні завдання ЦБДРтаАС

2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху і попередження аварійності на вулично-дорожній мережі, супроводження та розвиток державної системи нагляду за технічним станом автомототранспортних засобів (далі - транспортних засобів), контролю за дотриманням державними установами та організаціями, суб'єктами господарської діяльності, іншими суб'єктами правовідносин, що діють у даній сфері, норм, правил та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі та за відповідністю конструкції і технічного стану транспортних засобів нормам і стандартам.

2.2. Організація функціонування інформаційно-обчислювальної мережі Державної автомобільної інспекції, удосконалення і супроводження інтегрованої національної бази даних про транспортні засоби, автоматизованих інформаційно-пошукових та управлінських комп'ютерних систем на базі сучасних інновацій та забезпечення створення загальнодержавних автоматизованих баз даних про зареєстровані відповідно до Закону України "Про дорожній рух" транспортні засоби, скоєні в Україні дорожньо-транспортні пригоди (далі - ДТП), видані посвідчення на право керування транспортними засобами, результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, учинені адміністративні правопорушення Правил дорожнього руху та у сфері безпеки дорожнього руху і про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у цій сфері.

2.3. Здійснення проектно-конструкторських, експериментально-виробничих та впроваджувальних робіт у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, обліку та реєстрації транспортних засобів, нагляду за їх конструкцією та технічним станом, інших цільових досліджень з найбільш актуальних проблем дорожнього руху, а також вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з цих питань.

2.4. Нормативно-методичне забезпечення діяльності Державної автомобільної інспекції (далі - ДАІ) у сфері безпеки дорожнього руху.

2.5. Здійснення моніторингу щодо впровадження технічних досягнень, новітніх, у тому числі інформаційних, технологій і спеціальних технічних засобів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та підготовки його учасників.

3. Функції ЦБДРтаАС

3.1. Здійснює в установленому законодавством порядку контроль за процесом автоматизації діяльності підрозділів ДАІ, аналізує стан використання новітніх інформаційно-обчислювальних технологій і комплексної автоматизації у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розробляє пропозиції щодо його покращання та бере участь у їх упровадженні.

3.2. Забезпечує проведення робіт з розроблення та впровадження в практичне використання автоматизованих інформаційно-аналітичних та управлінських комп'ютерних систем за окремими напрямками діяльності ДАІ та її структурних підрозділів на місцях, супроводжує та реалізує заходи з удосконалення і розвитку інформаційно-обчислювальних мереж ДАІ.

3.3. Здійснює в установленому законодавством порядку автоматизований облік даних про ДТП, скоєні в межах України та оформлені за участю працівників ДАІ, зареєстровані, викрадені, заарештовані транспортні засоби, а також інших даних стосовно автотранспорту, що використовувався в злочинних цілях.

3.4. Розробляє та реалізує комплекс заходів, спрямованих на протидію спробам незаконної легалізації автотранспорту на території України, у тому числі з використанням можливостей обміну інформацією між відомчими автоматизованими базами даних.

3.5. Здійснює контроль за відповідністю технічного стану транспортних засобів вимогам норм та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а також контролює роботу регіональних підрозділів ДАІ за даним напрямком.

3.6. Проводить дослідження можливості переобладнання транспортних засобів та вдосконалення їх конструкції, узгоджує конструкції транспортних засобів при їх проектуванні та виробництві, умови їх переобладнання та бере участь у випробуванні і прийманні зразків нових їх конструкцій.

3.7. Аналізує стан та причини дорожньо-транспортної аварійності в державі на підставі статистичних відомостей автоматизованих баз даних про дорожньо-транспортні пригоди, здійснює моніторинг та вивчення соціально-економічних аспектів проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.8. Здійснює дослідні та проектно-конструкторські роботи, спрямовані на вдосконалення технічних засобів управління дорожнім рухом і нагляду за ним, уживає заходів щодо організації впровадження новітніх технологій у практичне використання.

3.9. У встановленому законодавством порядку розробляє проекти схем організації дорожнього руху, у тому числі з використанням автоматизованих систем управління ним, упроваджує їх на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі держави, у місцях найбільшого скоєння ДТП.

3.10. Розробляє або бере участь у розробленні та погоджує вимоги і технічні умови щодо виготовлення засобів організації та управління дорожнім рухом, бере участь у їх випробуваннях.

3.11. У встановленому законодавством порядку бере участь у розробленні пропозицій до проектів законів, державних і галузевих стандартів, норм і правил, які стосуються проблем безпеки дорожнього руху, а також здійснення державного контролю в цій сфері.

3.12. Досліджує стан проблеми та в установленому законодавством порядку розробляє рекомендації щодо підвищення ефективності здійснення державного та відомчого контролю і нагляду у сфері безпеки дорожнього руху, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України.

3.13. Аналізує ефективність навчально-роз'яснювальних та пропагандистських заходів серед різних категорій і верств населення, у тому числі з використанням можливостей засобів масової інформації, розробляє рекомендації щодо збільшення впливу на безпеку дорожнього руху і зниження тяжкості наслідків ДТП, готує пропозиції зацікавленим органам державної влади та іншим організаціям і установам щодо покращання цієї роботи.

3.14. У порядку та на умовах, передбачених законодавством України, організовує облік та здійснює нагляд за діяльністю підприємств, установ і організацій, що займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, у тому числі тих, що здійснюють перевезення великовагових, негабаритних та небезпечних вантажів, беруть участь у міжнародному русі, а також бере участь у перевірках підрозділів ДАІ з контролю за діяльністю таких установ і організацій.

3.15. Здійснює організаційно-методичну співпрацю з підприємствами, установами та організаціями з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та підготовки його учасників у встановленому законодавством порядку.

3.16. Вивчає передовий досвід щодо організації теоретичної та практичної підготовки кандидатів у водії, застосування систем та засобів оперативного контролю за навчальним процесом, за результатами вивчення розробляє рекомендації та методики, а також безпосередньо організовує і здійснює підготовку та перепідготовку водіїв у межах практичних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

3.17. Здійснює експериментальні та практичні заходи у сфері впровадження новітніх технологій у реєстраційно-екзаменаційній діяльності підрозділів ДАІ, проводить державну реєстрацію (перереєстрацію) та облік призначених для використання на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів, видає реєстраційні документи на транспортні засоби, узагальнює наявну практику діяльності з реєстрації транспортних засобів та розробляє відповідні рекомендації регіональним підрозділам ДАІ.

3.18. Приймає іспити та видає документи на право керування транспортними засобами, у тому числі міжнародне посвідчення водія, а також здійснює відповідні реєстраційно-облікові операції з транспортними засобами за заявами громадян, що зареєстровані в інших регіонах України і тимчасово перебувають у місті Києві, уживає заходів щодо впровадження в роботу вказаного напрямку новітніх технологій, передових технічних засобів та комп'ютерних програм, систем оперативного контролю.

3.19. Уживає заходів для вдосконалення діяльності ДАІ в питаннях обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, шляхом постійного аналізу змін у чинному законодавстві в даній сфері, а також запровадження новітніх та розвиток наявних технологій взаємодії між цими суб'єктами та підрозділами ДАІ.

3.20. Організовує розроблення та вдосконалення навчально-методичних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, у тому числі задіяних у перевезеннях небезпечних вантажів і міжнародних перевезень, та інших категорій учасників дорожнього руху, іншої навчально-методичної, технічної та довідкової продукції.

3.21. Надає методичну допомогу в розробленні зразків водійських посвідчень, номерних знаків, довідок-рахунків, іншої спеціальної продукції, необхідної для допуску водіїв і транспортних засобів до участі в дорожньому русі, у тому числі міжнародному.

3.22. Виконує покладені на нього в установленому законодавством порядку функції Технічного комітету по стандартизації та Органу сертифікації в галузі безпеки дорожнього руху згідно зі сферою акредитації.

3.23. Проводить на базі власних та орендованих випробувальних лабораторій і полігонів сертифікаційні випробування технічних засобів організації, управління і нагляду за дорожнім рухом та транспортних засобів.

3.24. Установлює відповідність нормативам і стандартам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху технічного стану транспортних засобів, що ввозяться для експлуатації в Україні, виготовляються або складаються на її території, а також конфіскованих, безхазяйних або подарованих органам державної влади України.

3.25. Розглядає звернення щодо відповідності розміщення реклами на транспорті та встановлення рекламоносіїв на вулично-дорожній мережі України вимогам безпеки та Правил дорожнього руху.

3.26. Розглядає звернення щодо виготовлення номерних знаків транспортних засобів на індивідуальне замовлення їх власників, веде облік їх закріплення за такими транспортними засобами та власниками.

3.27. Досліджує ефективність дії системи адміністративного впливу на порушників чинних у сфері безпеки дорожнього руху законів, правил, норм, стандартів та інших нормативно-правових актів, розробляє і вносить пропозиції щодо її підвищення.

3.28. Бере участь у розробленні загальнодержавних, цільових та галузевих програм і комплексних заходів з питань забезпечення та розвитку безпеки дорожнього руху, у межах компетенції організовує їх виконання, супроводження та узагальнення результатів.

3.29. Здійснює моніторинг інженерної та дослідної діяльності відповідних закладів в Україні з питань дорожнього руху та його безпеки, ініціює проведення, виконує чи бере участь у виконанні таких досліджень в інтересах загальнодержавної системи забезпечення безпеки дорожнього руху, а також окремих підрозділів Міністерства внутрішніх справ та ДАІ за відповідними напрямками їх діяльності.

3.30. Вивчає та узагальнює досвід, у тому числі міжнародний, щодо вирішення проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, розробляє пропозиції відносно його впровадження в Україні або в окремих її регіонах.

3.31. Здійснює прикладні дослідження та виконує аналітичні розроблення з найбільш актуальних напрямків діяльності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема таких, як:

3.31.1. Аналіз стану та причин дорожньо-транспортної аварійності, оцінка загального рівня безпеки дорожнього руху та основних тенденцій у цій сфері.

3.31.2. Організація безпечного, безперервного та комфортного дорожнього руху, у тому числі із застосуванням новітніх автоматизованих технологій і технічних засобів.

3.31.3. Підвищення ефективності системи державного допуску водіїв та транспортних засобів до участі в дорожньому русі, у тому числі міжнародному;

3.31.4. Профілактика дорожньо-транспортного травматизму серед різних категорій учасників дорожнього руху і пропаганда серед населення принципів законослухняності та безпечної поведінки на дорозі, у тому числі з використанням можливостей засобів масової інформації.

3.31.5. Забезпечення державного контролю за дотриманням вимог законодавства, правил, нормативів і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

3.32. Бере участь в організації і проведенні міжнародних, національних та регіональних виставок, нарад і семінарів з проблем забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.33. Здійснює в установленому законодавством порядку редакційно-видавничу діяльність, готує до видання (погоджує видання) підручники, монографії, методичні посібники та іншу друковану і електронну продукцію з питань безпеки дорожнього руху та підготовки його учасників.

3.34. Виконує інші функції, передбачені законодавством України, які є складовою частиною основних завдань, покладених на ЦБДРтаАС.

4. Права ЦБДРтаАС

4.1. ЦБДРтаАС має право:

4.1.1. Надавати допомогу підрозділам ДАІ з питань, що стосуються компетенції ЦБДРтаАС, та за дорученням керівництва МВС чи УДАІ МВС перевіряти їх діяльність.

4.1.2. У межах компетенції здійснювати нагляд за дотриманням державними підприємствами, установами та організаціями, а також суб'єктами господарювання вимог норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, аналізувати проблеми в зазначеній сфері та за результатами такого аналізу готувати і надавати органам державної влади відповідні висновки та пропозиції.

4.1.3. Самостійно або у складі створених робочих груп за участю інших юридичних або фізичних осіб виконувати на договірних умовах дослідні та проектно-конструкторські роботи з тематики забезпечення безпеки дорожнього руху та підготовки його учасників, укладати договори (контракти) на надання інформаційних та інших платних послуг у межах компетенції, виконувати на договірних засадах навчальні, консультаційні та інші роботи.

4.1.4. Укладати договори (контракти) з іншими організаціями та установами на розроблення та впровадження автоматизованих інформаційно-обчислювальних та управляючих комп'ютерних систем.

4.1.5. Використовувати кошти для здійснення впроваджувальних робіт, розвитку своєї матеріально-технічної бази та фінансування програм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.1.6. У порядку та на умовах, передбачених законодавством України, видавати:

4.1.6.1. Сертифікати відповідності вимогам нормативів та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на продукцію та послуги відповідно до галузі акредитації.

4.1.6.2. Висновки про технічну можливість переобладнання транспортних засобів та самостійно складених транспортних засобів.

4.1.6.3. Свідоцтва про узгодження конструкцій транспортних засобів при їх проектуванні, виробництві та переобладнанні для роботи двигунів на альтернативному виді пального.

4.1.6.4. Свідоцтва про підготовку водіїв до міжнародного руху та перевезення небезпечних вантажів.

4.1.6.5. Друковані видання та плакатну продукцію з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та діяльності ЦБДРтаАС.

4.1.6.6. Страховикам та МТСБУ довідки про обставини ДТП, скоєні в межах України та оформлені за участю працівників ДАІ.

4.1.7. Вести облік суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, з видачею їм в установленому порядку бланків свідоцтв про підготовку водіїв.

4.1.8. Визначати відповідність технічного стану транспортних засобів, які ввозяться для експлуатації в Україні або виготовлені чи самостійно складені на її території, а також таких, що конфісковані за рішенням суду і визнані у встановленому порядку безхазяйними, які за правом спадкоємності перейшли до держави або подаровані органам державної влади власником, на підставі рішень відповідних органів, визначених законодавством України, нормативам і стандартам з питань безпеки дорожнього руху, з видачею в установленому порядку відповідних дозволів.

4.1.9. Проводити сертифікаційні випробування технічних засобів організації та регулювання дорожнього руху, дорожньо-транспортних засобів на базі власних і орендованих випробувальних лабораторій та полігону.

4.1.10. Приймати індивідуальні замовлення та забезпечувати оформлення документів на виготовлення номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на замовлення їх власників, та вести облік номерних знаків.

4.1.11. Установлювати відповідність вимогам безпеки та Правил дорожнього руху розміщення реклами на транспорті та встановлення рекламоносіїв на вулично-дорожній мережі.

4.2. ЦБДРтаАС має права, передбачені Законами України "Про міліцію", "Про дорожній рух", указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами у сфері безпеки дорожнього руху. На осіб рядового та начальницького складу ЦБДРтаАС поширюються відповідні права і обов'язки, гарантії правового і соціального захисту та відповідальність.

5. Організація і забезпечення діяльності ЦБДРтаАС

5.1. ЦБДРтаАС організовує свою роботу відповідно до вимог законодавства України та правил внутрішнього розпорядку дня у МВС.

5.2. Начальник ЦБДРтаАС:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю ЦБДРтаАС та несе персональну відповідальність перед керівництвом Міністерства внутрішніх справ та УДАІ МВС за виконання покладених на ЦБДРтаАС завдань.

5.2.2. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника ЦБДРтаАС.

5.2.3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника та працівників структурних підрозділів ЦБДРтаАС.

5.2.4. Організовує службову підготовку особового складу ЦБДРтаАС.

5.2.5. Уносить у встановленому порядку керівництву Міністерства та УДАІ МВС пропозиції про призначення, переміщення, звільнення працівників ЦБДРтаАС, присвоєння їм спеціальних звань, установлення посадових окладів, доплат і надбавок, нагородження відомчими відзнаками МВС та державними нагородами України.

5.2.6. Несе відповідальність за стан технічного захисту інформації в ЦБДРтаАС.

5.2.7. Притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників ЦБДРтаАС відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС.

5.2.8. Представляє ЦБДРтаАС у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, діє від імені ЦБДРтаАС без довіреності в межах, установлених законодавством.

5.2.9. У межах компетенції видає обов'язкові для виконання накази (організаційно-розпорядчого характеру), дає доручення та приймає рішення і контролює їх виконання.

5.2.10. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

5.2.11. Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами і цим Положенням.

5.2.12. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

6. Господарська та фінансова діяльність

6.1. Господарська діяльність ЦБДРтаАС базується на засадах самостійності та здійснюється згідно з вимогами законодавства і нормативно-правових актів МВС у цій сфері.

6.2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ЦБДРтаАС здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

6.3. ЦБДРтаАС здійснює бухгалтерський облік і звітність у порядку, передбаченому для державних установ.

6.4. Майно ЦБДРтаАС є державною власністю і закріплюється за ЦБДРтаАС на правах оперативного управління.

6.5. Кошти, що надходять від господарської діяльності, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та використовуються відповідно до законодавства України.

6.6. Заохочення працівників ЦБДРтаАС за значні досягнення в роботі, їх нагородження та надання матеріальної допомоги здійснюються в порядку, передбаченому законодавством України та відомчими нормативно-правовими актами МВС.

6.7. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перепрофілювання) ЦБДРтаАС здійснюється за рішенням МВС України або суду в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

 

Начальник ЦБДРтаАС
при МВС України
генерал-майор міліції

С. І. Будник

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали