ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.07.2012 р. N 1144

Київ

Про затвердження Положення про Центр сім'ї Дарницького району міста Києва

На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року N 201/6417 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації" (Рішення N 201/6417), з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1. Затвердити Положення про Центр сім'ї Дарницького району міста Києва, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
04.07.2012 N 1144


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр сім'ї Дарницького району міста Києва

Ідентифікаційний код 33054613

I. Загальні положення

1.1. Центр сім'ї Дарницького району міста Києва (далі - Центр) утворений відповідно до розпорядження Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації від 29 березня 2004 року N 244 "Про утворення "Центру сім'ї Дарницького району м. Києва", перейменований згідно з рішенням Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року N 201/6417 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації" (Рішення N 201/6417).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, наказами відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та даним Положенням.

1.3. Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковується відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

1.4. Центр переданий до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

1.5. Центр утворений з метою впровадження широкого спектру цільових програм та заходів з вирішення актуальних проблем сім'ї та жінок у Дарницькому районі міста Києва.

1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, використовує бланк із своїм найменуванням.

II. Основні завдання Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1. Виконання державних та міських програм стосовно сім'ї, внесення пропозицій до проектів міських програм за напрямками діяльності Центру шляхом подання їх до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

2.1.2. Впровадження галузевих програм та заходів щодо розкриття творчого потенціалу сім'ї.

2.1.3. Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та світового досвіду становлення сім'ї, виховання дітей.

2.1.4. Підтримка ініціатив, спрямованих на формування тендерної культури, подолання тендерних стереотипів щодо ролі жінки та чоловіка у суспільстві.

2.1.5. Просвітницька робота з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі.

2.1.6. Пропаганда сімейних цінностей.

2.1.7. Формування відповідального батьківства і материнства.

2.1.8. Впровадження програми корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї.

2.1.9. Впровадження відновних практик (медіація, сімейно-групові наради, коло примирення) з метою виходу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з кризової ситуації та профілактики правопорушень серед неповнолітніх членів сімей.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями в рамках реалізації основних напрямків державної сімейної та тендерної політики у Дарницькому районі міста Києва.

2.2.2. Здійснює психологічне, соціально-педагогічне, профорієнтаційне консультування сімей.

2.2.3. Здійснює надання інформаційних послуг щодо соціальної правової підтримки сімей.

2.2.4. Співпрацює з медичними закладами для проведення роз'яснювальної та профілактичної роботи серед сімей та молоді з питань репродуктивного здоров'я, статевого виховання.

2.2.5. Організовує лекторії для сімей з питань психології сімейного життя, основ ведення домашнього господарства, методики виховання дітей тощо.

2.2.6. Створює секції за інтересами з урахуванням різних вікових категорій сімей.

2.2.6. Сприяє організації фестивалів, конкурсів, виставок сімейної творчості, розважальних сімейних заходів тощо.

2.2.7. Організовує та бере участь у проведенні районних та міських заходів.

2.2.8. Проводить практичні, навчальні семінари з сімейної та тендерної проблематики.

2.2.9. Здійснює прийом членів сімей, в яких вчиняється насильство або існує реальна його загроза.

2.2.10. Організовує надання необхідної психологічної допомоги членам сімей, в яких вчиняється насильство або існує реальна його загроза.

2.2.11. Розробляє корекційні програми та організовує їх проходження особами, які вчинили насильство в сім'ї.

2.2.12. Повідомляє членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися.

2.2.13. Повідомляє правоохоронні органи про виявлені факти реальної загрози застосування насильства в сім'ї або про факти вчинення такого насильства.

2.2.14. Взаємодіє із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім'ї.

2.2.15. Веде облік суб'єктів (фізичних та юридичних осіб), які надають послуги по організації та проведенню медіацій та сімейно-групових нарад у сімейних конфліктах, надає методичну допомогу, пропонує громадянам з числа сімей, які опинились у складних життєвих обставинах для послуги медіаторів відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства сім'ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2009 року N 3131/386, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2009 року за N 917/16933.

III. Права Центру

3.1. Центр має право:

3.1.1. Вносити пропозиції на розгляд місцевого органу виконавчої влади з питань, які віднесені до компетенції Центру, шляхом подання їх до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

3.1.2. Укладати договори про співпрацю з підприємствами, установами та організаціями за погодженням з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

3.1.3. Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій, а також науковців (за угодою) для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Центру.

3.1.4. Інші права передбачені чинним законодавством України.

IV. Фінансова-господарська діяльність, матеріально-технічна база та кошти Центру

4.1. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за Центром на праві оперативного управління.

4.2. Джерелами формування майна Центру є майно, закріплене за Центром, придбане самостійно, передане йому підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством.

4.3. Центр утримується за рахунок коштів бюджету м. Києва, інших надходжень, не заборонених діючим законодавством, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

4.4. Кошти, виділені з бюджету міста Києва, використовуються Центром виключно за цільовим призначанням згідно із затвердженими кошторисами.

4.5. Центр веде бухгалтерський і статистичний облік відповідно до чинного законодавства України.

V. Управління Центром

5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням із начальником Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. Директор Центру відповідно до покладених на нього завдань:

5.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, організовує та забезпечує діяльність Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, за законність прийнятих ним рішень.

5.2.2. Діє від імені Центру і представляє його в усіх організаціях, підприємствах і установах.

5.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

5.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників Центру.

5.2.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру.

5.2.6. Вживає заходи щодо заохочення працівників Центру та накладання на них дисциплінарних стягнень.

5.2.7. Забезпечує своєчасне подання відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації планів, звітів та іншої необхідної інформації.

5.2.8. Організовує підвищення кваліфікації працівників Центру.

5.3. Відносини між працівниками і директором Центру регулюються трудовим законодавством України.

VI. Припинення діяльності Центру

6.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівникам Центру, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Центру, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного трудового законодавства України.

6.3. У разі припинення діяльності Центру майно Центру переходить до власника або правонаступника.

6.4. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали