МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 травня 2012 року N 761/5

Про затвердження Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 407 (Указ N 407/2011), наказую:

1. Затвердити Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 25 квітня 2002 року N 31 "Про затвердження положень про центральні державні архівні установи України".

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома Державної архівної служби України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О. П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

Міністр

О. Лавринович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
21.05.2012 N 761/5


ПОЛОЖЕННЯ
про Центральний державний історичний архів України, м. Київ

1. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі - ЦДІАК України), створюється, реорганізовується і ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України і належить до сфери управління Державної архівної служби України (далі - Укрдержархів).

ЦДІАК України як державний орган виконує завдання та функції держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість документів Національного архівного фонду загальнодержавного значення свого профілю і використання відомостей, що в них містяться.

2. ЦДІАК України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Укрдержархіву, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. До складу документів ЦДІАК України (далі - профільні документи) входять:

документи Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності установ і організацій, які існували на території Правобережної, Гетьманської, Слобідської, Південної України та інших територій з найдавніших часів до Лютневої революції 1917 р.: центральних і місцевих органів державного управління, діяльність яких поширювалася на кілька губерній; органів суду і прокуратури; органів поліції, жандармерії та охоронних відділень; військових установ і з'єднань; господарсько-економічних установ; установ транспорту і зв'язку; органів дворянського і міського самоврядування; культурно-освітніх і громадських організацій, товариств і установ, навчальних закладів; релігійних установ;

документи приватних, станових та інших корпоративних архівів;

колекції документів, у тому числі колекції рукописних книг і стародруків з рукописними помітками і вставками, що зберігаються на правах рукописів, картографічні матеріали;

профільні для ЦДІАК України документи (або їхні копії) юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону або зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках України;

страховий фонд копій документів та копій документів, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;

облікові документи ЦДІАК України та архівні довідники (описи, каталоги, картотеки, путівники, електронні носії інформації, бази даних тощо), що розкривають склад і зміст документів.

4. Основними завданнями ЦДІАК України є:

участь у реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

координація діяльності підприємств, установ, організацій і об'єднань громадян у питаннях архівної справи та діловодства;

забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування ЦДІАК України профільними документами, їх обліку та зберігання, використання відомостей, що в них містяться;

організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та служб діловодства, державних архівних установ, що зберігають профільні документи;

забезпечення реалізації прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в архівних документах;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

ведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства і археографії, впровадження досягнень науки, техніки в діяльність ЦДІАК України.

5. ЦДІАК України відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи й забезпечує їх виконання;

організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до відомостей, що містяться в архівних документах, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування недостовірних відомостей про особу;

організовує і здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію профільних документів Національного архівного фонду;

створює страхові копії та копії фонду користування документами Національного архівного фонду;

веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком і використанням відомостей, що містяться в зазначених документах;

організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, проведення грошової оцінки і забезпечення їх страхування;

складає списки установ і організацій, що зберігають профільні документи ЦДІАК України, для відбору їх на копіювання з метою поповнення ЦДІАК України і реконструкції втрачених ЦДІАК України фондів;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, що знаходяться за кордоном;

організовує приймання на прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів Національного архівного фонду цих документів на зберігання;

здійснює у встановленому законодавством порядку контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду, у разі їх продажу взаємодіє з правоохоронними органами і подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;

створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів, здійснює автоматизацію інформаційних процесів;

бере в установленому порядку участь у розробленні та виконанні програм інформатизації архівної справи;

надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;

забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;

публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, видає довідково-інформаційну літературу і посібники з архівної справи; координує діяльність державних архівів з питань спільної підготовки збірників документів та інших видань;

надає допомогу юридичним і фізичним особам, які мають документи Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання цих документів, їх реставрації та створенні фондів користування;

надає згідно з переліком платних послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України, платні послуги, пов'язані з використанням фізичними і юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах, виконує за рахунок замовника роботи щодо забезпечення збереженості та впорядкування документів, складання нормативно-методичних посібників, здійснює іншу не заборонену законодавством діяльність з архівної справи та діловодства;

здійснює разом з науковими установами наукові дослідження з архівознавства, документознавства, археографії та інших спеціальних галузей історичної науки, впроваджує в практику їхні результати, поширює науково-технічну інформацію з питань архівної справи та діловодства, проводить методичну роботу з цих питань;

проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх до Укрдержархіву;

здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства;

веде облік документів Національного архівного фонду, документів культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України;

організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;

організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян щодо діяльності ЦДІАК України, вживає заходів до усунення причин, що викликають скарги;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. ЦДІАК України з метою організації своєї діяльності:

вживає заходів щодо удосконалення структури ЦДІАК України;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в ЦДІАК України;

здійснює добір кадрів, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЦДІАК України;

організовує планово-фінансову роботу в ЦДІАК України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

забезпечує представництво інтересів ЦДІАК України у судових та інших органах;

організовує діловодство та архівне зберігання документів ЦДІАК України відповідно до встановлених правил.

7. ЦДІАК України відповідно до покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від їхнього підпорядкування інформацію, документи та інші матеріали про умови зберігання профільних документів Національного архівного фонду, заслуховувати інформацію представників підприємств, установ і організацій з цих питань;

вимагати від власника документів подання їх на експертизу в разі загрози знищення або значного погіршення стану цих документів, продажу чи вивезення архівних документів за кордон;

вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів;

подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує їх належну збереженість, права власності на ці документи;

порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних підрозділів установ та організацій усіх форм власності, які зберігають документи Національного архівного фонду та не забезпечують їх збереженість, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

укладати угоди з юридичними та фізичними особами на виконання робіт;

представляти Укрдержархів за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних угод;

реалізовувати переважне право на придбання документів Національного архівного фонду, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, у разі продажу цих документів;

обмежувати в установленому порядку доступ до відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду, що зберігаються в ЦДІАК України;

залучати за погодженням з Укрдержархівом до роботи над науковими темами і методичними розробками загальногалузевого значення інші архівні установи;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

8. ЦДІАК України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

Працівники ЦДІАК України за дорученням керівництва мають право для виконання своїх службових обов'язків відвідувати в установленому порядку архівні підрозділи і служби діловодства підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх підпорядкування, а також право доступу до відомостей, що містяться в їх документах, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством.

9. ЦДІАК України очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Укрдержархіву.

Директор ЦДІАК України має заступників, які за його поданням призначаються на посади і звільняються з посад Головою Укрдержархіву.

10. Директор ЦДІАК України:

здійснює керівництво діяльністю ЦДІАК України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДІАК України завдань, визначає обов'язки і ступінь відповідальності заступників і керівників структурних підрозділів ЦДІАК України;

затверджує положення про структурні підрозділи і посадові обов'язки працівників ЦДІАК України;

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦДІАК України;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ЦДІАК України;

розпоряджається коштами ЦДІАК України в межах затвердженого кошторису;

вирішує питання про видачу документів ЦДІАК України підприємствам, установам і організаціям у тимчасове користування та про доступ користувачів до документів;

організовує роботу колегії ЦДІАК України і головує на її засіданнях;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ЦДІАК України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в ЦДІАК України утворюється колегія у складі директора архіву (голова колегії) та його заступників за посадою, а також інших працівників ЦДІАК України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора ЦДІАК України.

Склад колегії затверджується Головою Укрдержархіву.

12. З метою проведення експертизи цінності документів, розгляду інших питань, пов'язаних з формуванням Національного архівного фонду, у ЦДІАК України утворюється експертно-перевірна комісія.

Положення про експертно-перевірну комісію та її склад затверджуються директором ЦДІАК України.

13. Для розгляду питань організації науково-дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства у ЦДІАК України утворюється науково-методична рада.

Положення про науково-методичну раду та її склад затверджуються директором ЦДІАК України.

14. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ЦДІАК України можуть утворюватися інші консультативні, дорадчі органи.

15. ЦДІАК України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, структуру, кошторис, штатний розпис та фонд оплати праці працівників ЦДІАК України затверджує Голова Укрдержархіву.

16. ЦДІАК України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали