МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012

м. Київ

N 967/5


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1091/21403

Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування.

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
02.07.2012 N 967/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1091/21403


ПОЛОЖЕННЯ
про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) утворюються за рішенням Міністерства юстиції як територіальні відділення Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці для забезпечення організації надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI).

2. Центри діють при головних управліннях юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі на підставі положення, яке розробляється на основі цього положення і затверджується директором Координаційного центру.

3. Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням.

5. У своїй діяльності центри керуються Конституцією України, Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, іншими нормативно-правовими актами, наказами Координаційного центру, а також своїми положеннями.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

7. Основним завданням центрів є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:

захист від обвинувачення;

здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складання документів процесуального характеру.

8. Центри відповідно до покладених на них завдань:

розглядають звернення суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;

перевіряють належність особи до категорії осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку;

забезпечують складання процесуальних документів за зверненням суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги;

забезпечують участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства та розгляді кримінальної справи в суді у випадках, коли участь захисника є обов'язковою відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, а також у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний, який є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, не може запросити захисника через відсутність коштів чи з інших об'єктивних причин;

забезпечують участь захисника у розгляді справи про адміністративне правопорушення;

забезпечують здійснення представництва інтересів суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

укладають контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (Порядок N 636/5), для надання такої допомоги на постійній основі;

укладають договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (Порядок N 636/5), для надання такої допомоги на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів на надання послуг);

видають доручення для підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

приймають рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

подають клопотання до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом (Порядок N 636/5), та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору (Порядок N 636/5), у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

приймають рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність Координаційному центру, а також у порядку інформування - відповідному Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

інформують Координаційний центр за допомогою телефонного, факсимільного зв'язків, електронної пошти або через спеціальні інформаційно-комунікаційні системи про факт реєстрації повідомлення про затримання особи.

9. Центри очолюють директори (керівники територіальних відділень Координаційного центру), які призначаються на посади і звільняються з посад директором Координаційного центру.

Директором центру може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту або, як виняток при призначенні директорів новостворених центрів, вищу освіту з менеджменту (державного управління), економіки або фінансів і загальний трудовий стаж не менше 10 років; досвід адвокатської діяльності або керівної роботи (стаж державної служби на посадах не нижче четвертої категорії) є перевагою.

10. Директор центру:

організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, звітує перед Координаційним центром;

видає у межах своєї компетенції акти організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, в межах повноважень розподіляє обов'язки між ними, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників центру та застосування щодо них дисциплінарних стягнень;

вносить пропозиції директорові Координаційного центру щодо штатного розпису та кошторису центру;

забезпечує регулярне вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, готує відповідну звітну інформацію та подає її Координаційному центру не рідше одного разу на квартал;

забезпечує цільове використання коштів та майна центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку;

затверджує рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги та забезпечує об'єктивність перевірки належності осіб до тих категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;

здійснює у встановленому законодавством порядку розподіл справ між адвокатами, які залучені до надання безоплатної вторинної правової допомоги;

уповноважує працівників центру, що здійснюють чергування, видавати від імені центру доручення черговим адвокатам для підтвердження їх повноважень для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам;

затверджує графік цілодобового чергування працівників центру для прийняття повідомлень про випадки затримання осіб у встановленому законодавством порядку для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання;

затверджує графік цілодобового чергування адвокатів, з якими укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання або з моменту необхідності залучення адвоката;

забезпечує ведення особистого прийому осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, висококваліфікованими працівниками центру;

визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Джерелами формування майна центрів є:

майно, передане засновником;

майно, придбане за рахунок власних коштів або інших, не заборонених законодавством джерел;

майно, передане юридичними та фізичними особами.

12. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших, не заборонених законодавством джерел.

 

В. о. директора Координаційного центру
з надання правової допомоги

А. Вишневський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали