ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.09.2017 р. N 500

Про затвердження Положення про Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації

Керуючись статтями 5, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 (Постанова N 887), Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування" (Закон N 1830-VIII):

1. Затвердити Положення про Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 13.10.2014 N 526 "Про затвердження Положення про Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації" (зі змінами).

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
21 вересня 2017 року N 500

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (з радіоактивними відходами у межах визначених законодавством, зокрема Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами"), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

2) здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у сфері поводження з відходами (з радіоактивними відходами у межах визначених законодавством, зокрема Законом України "Про поводження з радіоактивними відходами"), організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань та у визначеному чинним законодавством порядку:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) забезпечує реалізацію Запорізькою обласною державною адміністрацією повноважень щодо:

видачі документів дозвільного характеру;

прийнятті відповідних рішень щодо переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру;

5) здійснює державний контроль лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі в області та вживає заходів до усунення недоліків;

7) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області;

8) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

9) виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямами, забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку фінансову звітність;

10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

11) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

12) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

13) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

14) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради, здійснює підготовку проектів рішень обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, для подання голові обласної державної адміністрації;

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

21) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) координує органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

23) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади вищого рівня;

24) проводить аналіз ефективності використання корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території області, зокрема, при виробництві продукції та наданні послуг;

25) веде облік підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування;

26) вивчає проблемні питання діяльності підприємств, установ та організацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, надрокористування;

27) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

28) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

29) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

30) забезпечує захист персональних даних;

31) забезпечує додержання в Департаменті екології законодавства про державну таємницю;

32) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

33) здійснює, в межах своїх повноважень, контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями завдань, які відносяться до сфери діяльності Департаменту, та визначені у пункті 3 цього Положення;

34) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

35) опрацьовує в межах своєї компетенції пропозиції щодо розвитку та формування екологічної мережі області та розширення природно-заповідного фонду;

36) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

37) погоджує положення про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

38) погоджує проекти організації територій ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків місцевого значення;

39) погоджує проекти утримання та реконструкції парків - пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення;

40) погоджує проекти землеустрою щодо встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та відведення земельних ділянок у межах прибережних захисних смуг;

41) погоджує перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах території та об'єктів природно-заповідного фонду;

42) погоджує виділення особливо цінних захисних лісових ділянок;

43) погоджує місцеві схеми формування екологічної мережі;

44) організовує і здійснює державне регулювання та контроль, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу, державного кадастру та державного обліку об'єктів тваринного світу, які перебувають на території Запорізької області;

45) погоджує ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

46) затверджує ліміти на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

47) затверджує положення про території та об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення;

48) погоджує дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин);

49) розглядає матеріали щодо погодження надання мисливських угідь у користування;

50) погоджує ліміти добування (відстрілу, відлову) тварин, віднесених до державного мисливського фонду;

51) погоджує строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;

52) погоджує пропускну спроможність мисливських угідь;

53) погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства;

54) здійснює координацію у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

55) видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

56) видає дозволи на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, відстріл та відлов вовків, лисиць, бродячих собак і котів, сірих ворон, не в мисливський сезон або/у заборонених для полювання місцях у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

57) видає дозволи на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

58) забезпечує у межах своїх повноважень розгляд питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;

59) укладає, переукладає, вносить зміни та розриває з орендарями земель водного фонду договори оренди щодо користування водними об'єктами відповідно до компетенції, визначеної Земельним та Водним кодексами України, в тому числі в межах міст обласного підпорядкування;

60) здійснює підготовку проектів договорів оренди земельних ділянок під водними об'єктами та додаткових угод до них;

61) визначає виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів, забезпечує процедуру підготовки матеріалів, необхідних для передачі у користування на умовах оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою;

62) здійснює всі заходи щодо організації земельних торгів, визначених Земельним кодексом України, в тому числі підготовку переліку земельних ділянок під водними об'єктами, які можуть бути виставлені на торги;

63) організовує замовлення землевпорядної документації, здійснює розгляд та замовлення паспортів водного об'єкта та технологічної рибогосподарської водойми;

64) здійснює отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" та довідки з інформаційного реєстру речових прав на нерухоме майно;

65) видає, анулює, переоформлює дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктам господарювання, об'єкти якого належать до другої або третьої групи;

66) розглядає та реєструє звіти про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктів господарювання, об'єкти яких належать до другої або третьої груп;

67) визначає величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом;

68) видає, анулює, переоформлює дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

69) реєструє декларації про відходи;

70) розглядає матеріали за результатами моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів;

71) складає і веде реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстр місць видалення відходів;

72) розглядає та ставить на облік звіти з інвентаризації джерел утворення відходів та відходів виробництва і споживання суб'єктів господарювання всіх форм власності, що проводять діяльність на території області;

73) організовує паспортизацію відходів, для яких не знайдено оптимальні шляхи поводження як на території Запорізької області, так і інших регіонів України;

74) розглядає та готує до затвердження головою обласної державної адміністрації матеріали реєстрових карт об'єктів утворення відходів, об'єктів оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів;

75) розглядає та погоджує щорічні зміни до затверджених реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, паспортів місць видалення відходів;

76) координує та сприяє розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

77) сприяє роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

78) взаємодіє з органами місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами;

79) погоджує ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

80) погоджує індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

81) здійснює підготовку пропозицій для погодження Запорізькою обласною державною адміністрацією спеціальних дозволів на користування надрами для видобування підземних вод (крім мінеральних);

82) погоджує індивідуальні регламенти скидання вод з накопичувачів промислових забруднених стічних вод і технологічних водойм у поверхневі водні об'єкти;

83) погоджує проекти проведення робіт на землях водного фонду;

84) погоджує проекти землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони водозаборів;

85) погоджує добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, в праруслах річок у водоохоронній зоні (в окремих випадках);

86) погоджує місця та періодичність відбору проб, перелік контрольованих показників (для водокористувачів, які здійснюють скидання зворотних вод у водні об'єкти);

87) організовує та проводить державну екологічну експертизу;

88) погоджує заяви про наміри видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

89) здійснює підготовку та видачу висновків щодо відповідності заходів Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів;

90) бере участь у:

розробленні, реалізації та координації виконання державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;

реалізації економічного механізму природокористування;

підготовці екологічних висновків для здійснення природоохоронних заходів з державного бюджету;

здійсненні заходів щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання використання природних ресурсів;

обстеженні територій природно-заповідного фонду;

проведені обліків мисливських тварин;

підготовці і проведенні організаційних заходів щодо регіонального розвитку;

91) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

92) сприяє подальшому впровадженню принципів Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо;

93) готує щорічну доповідь про стан навколишнього природного середовища та подає до Мінприроди;

94) здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження;

95) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент має право:

1) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної та, в межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, виконання зобов'язань міжнародних документів та угод у межах компетенції;

7) подавати пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

8) подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;

9) надавати адміністративні послуги згідно з діючим законодавством.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань, та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України.

9. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за поданням директора Департаменту.

На посади директора Департаменту та його заступників призначаються особи з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівним магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників структурних підрозділів Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Запорізької обласної державної адміністрації;

9) видає в межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;

10) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту;

12) здійснює добір кадрів;

13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або судом у встановленому законом порядку.

12. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовими інструкціями, цим Положенням, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державні службовці притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

13. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту, склад якої затверджується головою обласної державної адміністрації. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку, головою обласної державної адміністрації.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються головою обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту в установленому законодавством порядку.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням, власні бланки.

17. Департамент є неприбутковою установою.

18. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел, незаборонених законом.

19. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Департаменту, затвердження складу комісії щодо його припинення (реорганізації, ліквідації) приймає голова обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали