ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.11.2017 р. N 869

Про затвердження Положення про Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 348 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації" (Постанова N 348), наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2012 року N 1212 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій" (Методичні рекомендації N 1212), керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 травня 2016 року N 365 "Про затвердження Положення про Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 365), від 06 березня 2013 року N 137 "Про колегію Департаменту фінансів обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 137) та від 22 січня 2016 року N 26 "Про затвердження нового складу колегії Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 26).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Балоня А. Б.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
14 листопада 2017 року N 869

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

1. ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству фінансів України.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами обласної ради, а також цим Положенням.

3. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

4. Основними завданнями Департаменту є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики в області;

розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;

складання розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд голови обласної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану в області, перспектив її подальшого розвитку;

здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів області, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5. Завданнями Департаменту відповідно до наданих йому повноважень є:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надання адміністративних послуг відповідно до законодавства;

4) аналіз у межах повноважень стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку області та вжиття заходів до усунення недоліків;

5) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку області;

6) внесення пропозицій щодо проекту обласного бюджету;

7) участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів області, а також підготовка пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;

8) аналіз соціально-економічних показників розвитку області та врахування їх під час складання проекту обласного бюджету;

9) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробка і доведення до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначення порядку та строків розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд обласної державної адміністрації;

14) проведення експертизи обласних (регіональних) програм на предмет забезпеченості їх фінансовими ресурсами;

15) організація роботи, пов'язаної зі складанням проекту обласного бюджету, за дорученням керівництва обласної державної адміністрації визначення порядку і строків подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, сільськими і селищними радами об'єднаних територіальних громад матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад або для виконання спільних проектів; складання проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництва обласної державної адміністрації;

16) перевірка рішень районних та міських (міст обласного значення) рад, сільських і селищних рад об'єднаних територіальних громад про затвердження бюджету та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

17) складання, затвердження тимчасового розпису обласного бюджету та розпису обласного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Внесення в установленому порядку змін до розпису обласного бюджету за попереднім погодженням з головою обласної державної адміністрації або його заступником відповідно до розподілу функцій і повноважень;

18) зведення показників бюджетів, що входять до складу бюджету області, та подання їх у встановлені строки до Міністерства фінансів України;

19) здійснення у встановленому порядку взаємних міжбюджетних розрахунків обласного бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, міськими бюджетами міст обласного значення, бюджетами об'єднаних територіальних громад;

20) затвердження паспортів бюджетних програм;

21) перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

22) погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

23) здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до обласного та місцевих бюджетів області, внесення пропозицій щодо заходів по мобілізації додаткових надходжень до них;

24) організація виконання обласного бюджету, забезпечення разом з органами Державної фіскальної служби України, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

25) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

26) забезпечення захисту фінансових інтересів держави;

27) підготовка та подання обласній раді офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету;

28) проведення моніторингу змін, що вносяться до обласного бюджету;

29) розгляд бюджетної та фінансової звітності (інших звітів) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

30) інформування керівництва обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подання річного та квартального звіту про виконання обласного бюджету;

31) розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету;

32) проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки області, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

33) організація та здійснення внутрішнього аудиту в порядку, визначеному законодавством;

34) участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм;

35) участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури обласної та районних державних адміністрацій, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих державних адміністрацій, здійснення контролю за витрачанням цих коштів. Зведення фінансової та бюджетної звітності по місцевих державних адміністраціях;

36) здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

37) застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

38) прийняття рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

39) аналіз діяльності структурних підрозділів з питань фінансів районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських та селищних рад об'єднаних територіальних громад і підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

40) розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

41) забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту;

42) участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

43) підготовка самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;

44) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної ради;

45) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

46) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

47) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48) здійснення контролю за органами місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

49) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань щодо мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

50) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

51) організація роботи з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

52) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечення захисту персональних даних;

55) здійснення інших передбачених законом повноважень.

6. Департамент має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських і селищних рад об'єднаних територіальних громад, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів Державної фіскальної служби України, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами й апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

Директор має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

9. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету установленим бюджетним призначенням;

6) вживає заходів до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

13) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) здійснює призначення на посаду і звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Н. М. Вітренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали