Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.02.2018 р. N 161

Київ

Про затвердження Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Підпункт 1.4 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року N 1205 "Про затвердження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 1205) виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 червня 2003 року N 1121 "Про затвердження Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 1121);

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 листопада 2012 року N 2113 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 червня 2003 року N 1121 "Про затвердження Положення про Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 2113).

4. Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити заходів щодо державної реєстрації Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
08 лютого 2018 року N 161

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(ідентифікаційний номер 02317474)

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується Київському міському голові, є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді.

2. Департамент є місцевим фінансовим органом.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. Забезпечення формування та реалізація бюджетної політики на території м. Києва.

4.2. Забезпечення формування політики у сфері місцевих податків та зборів на території міста Києва.

4.3. Організація роботи, пов'язаної зі складанням та виконанням бюджету міста Києва, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами місцевого бюджету.

4.4. Управління місцевим боргом.

4.5. Проведення разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування аналізу фінансово-економічного стану міста Києва, перспектив його подальшого розвитку.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у порядку та межах, визначених законодавством України:

5.1. У межах повноважень бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

5.2. Опрацьовує проекти законів, які надходять на погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законодавством, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, актів Кабінету Міністрів України, здійснює експертизу таких актів.

5.3. Складає та уточнює прогноз бюджету міста Києва на наступні за плановим два бюджетних періоди.

5.4. Здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету міста Києва.

5.5. Здійснює разом з іншими органами аналіз соціально-економічних показників розвитку м. Києва та враховує їх під час складання проекту бюджету.

5.6. Розробляє в установленому порядку проект рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік та готує відповідні матеріали, що додаються до нього, подає його на схвалення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та за його дорученням подає проект бюджету міста Києва Київській міській раді.

5.7. Організовує роботу, пов'язану зі складенням та управлінням виконання бюджету міста Києва, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснює розрахунки бюджету міста Києва з Державним бюджетом України.

5.8. Здійснює повноваження головного розпорядника бюджетних коштів.

5.9. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди для підготовки проекту бюджету міста Києва та його прогнозу на наступні за плановим два бюджетних періоди, встановлює строк та порядок їх розроблення та подання.

5.10. Проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів кошторисів для складення розпису бюджету міста Києва.

5.11. Проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, стосовно його відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

5.12. Затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл.

5.13. Складає розпис бюджету міста Києва згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього, у тому числі в частині міжбюджетних трансфертів, з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету міста Києва з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) бюджету міста Києва.

5.14. Затверджує разом з головними розпорядниками бюджетних коштів паспорти бюджетних програм.

5.15. Аналізує дебіторську та кредиторську заборгованість, причини її виникнення.

5.16. Здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

5.17. Готує пропозиції Київській міській раді про запровадження місцевих податків і зборів та корегування їх ставок відповідно до чинного законодавства України.

5.18. Визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими фінансами.

5.19. Здійснює в установленому порядку узгодження рішення про надання розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу.

5.20. Організовує співпрацю разом з органами Державної фіскальної служби України, органами Державної казначейської служби України, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення надходження доходів до бюджету міста Києва.

5.21. Доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів форми зведених показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ.

5.22. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету міста Києва.

5.23. Проводить експертизу та погоджує кошториси, плани асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів, структуру і штатні розписи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.

5.24. Вчиняє організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах, визначених рішенням Київської міської ради.

5.25. Здійснює залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, та здійснює інші правові та організаційні дії, пов'язані з отриманням бюджетом коштів, у результаті яких виникають зобов'язання місцевого самоврядування перед кредиторами, і здійснює аналітичну та практичну роботу, направлену на поповнення бюджетних ресурсів міста за допомогою використання інструментів фінансового ринку, організовує роботу із взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з банківськими та іншими фінансово-кредитними інститутами, рейтинговими агенціями.

5.26. Здійснює управління місцевим боргом та гарантованим Київською міською радою боргом, зокрема:

5.26.1. Здійснює управління ризиками, пов'язаними з місцевим боргом.

5.26.2. Здійснює оперативний облік місцевого та гарантованого Київською міською радою боргу.

5.26.3. Здійснює залучення, обслуговування та погашення місцевого боргу.

5.26.4. За рішенням Київської міської ради здійснює правочини з місцевим боргом, включаючи обмін, зміну умов, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Києва, реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, залученими містом Києвом або під його гарантії, за умови дотримання граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.

5.26.5. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення привабливості інвестування в цінні папери м. Києва, і комплексні заходи з поліпшення кредитного рейтингу м. Києва.

5.26.6. Здійснює контроль за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення боргів, відповідності визначеним у встановленому порядку обсягам, строкам та умовам таких запозичень.

5.26.7. Здійснює реєстрацію боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади міста Києва, дозвіл на залучення яких надано Київською міською радою та/або погашення яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва.

5.26.8. Здійснює платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами.

5.26.9. Разом з визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпечує проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів.

5.26.10. Укладає із суб'єктами господарювання договір про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед Київською міською радою за виконання гарантійних зобов'язань.

5.27. Погоджує проекти рішень Київської міської ради щодо дозволу на залучення суб'єктами господарювання комунальної власності територіальної громади міста Києва кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов'язаннями.

5.28. Здійснює в установленому порядку розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах шляхом придбання цінних паперів.

5.29. Готує та подає Київській міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Києва та про обсяг залишку коштів загального і спеціального фондів бюджету міста Києва для прийняття рішення про внесення змін до бюджету.

5.30. Перераховує кошти на здійснення видатків головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міста Києва відповідно до помісячного розпису видатків.

5.31. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Києва.

5.32. Визначає організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм та здійснює оцінку виконання їх результативних показників та відповідності звітності головних розпорядників бюджетних коштів показникам, установленим рішенням про бюджет міста Києва.

5.33. Інформує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) та Київську міську раду про стан виконання бюджету міста Києва за кожний звітний період у встановленому порядку.

5.34. Розглядає баланси і звіти про виконання кошторисів та планів використання коштів установ і організацій, які фінансуються з бюджету міста Києва.

5.35. Організовує і налагоджує співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями.

5.36. Забезпечує міжнародне співробітництво у межах повноважень, в тому числі з міжнародними фінансовими організаціями, координує роботу, пов'язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку м. Києва, що підтримуються банками та міжнародними фінансовими організаціями, здійснює методичне забезпечення зазначеної роботи.

5.37. Проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки м. Києва, тенденції та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

5.38. Бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм у місті Києві.

5.39. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5.40. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

5.41. У межах своєї компетенції забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

5.42. Бере участь у визначенні та погодженні основних напрямів контрольно-ревізійної роботи відповідних державних органів.

5.43. Визначає пріоритетні напрями розвитку сфер, віднесених до відання Департаменту, та забезпечує виконання законодавства у цих сферах.

5.44. Забезпечує створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників Департаменту.

5.45. Виступає базою практики студентів вищих навчальних закладів.

5.46. Департамент з метою організації своєї діяльності:

5.46.1. Розробляє та подає в установленому порядку на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Київській міській раді проекти актів цих органів, проводить експертизу проектів таких актів у разі їх надходження від інших органів.

5.46.2. У встановленому порядку розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

5.46.3. Готує в межах повноважень висновки та пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших органів.

5.46.4. Здійснює розрахунки в іноземній валюті з рахунків, відкритих Департаменту в установах банків.

5.46.5. Організовує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки й мобілізації та контроль за здійсненням цих заходів у частині питань, що належать до його компетенції.

5.46.6. Забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених Законом України "Про державну таємницю".

5.46.7. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

5.46.8. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та контроль за їх здійсненням в Департаменті.

5.46.9. Забезпечує організацію добору кадрів у Департамент, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.46.10. Організовує планово-фінансову роботу в Департаменті, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.46.11. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у Департаменті.

5.46.12. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.47. Здійснює внутрішній контроль та аудит у Департаменті.

5.48. Здійснює інші функції та повноваження, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

6. Департамент має право:

6.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів Державної казначейської служби України, органів Державної фіскальної служби України, суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування матеріали, потрібні для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.2. У встановленому порядку та в межах своєї компетенції застосовувати заходи впливу до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними порушення бюджетного законодавства.

6.3. Одержувати від установ банків та органів Державної казначейської служби України в установленому порядку відомості про рахунки підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету міста Києва.

6.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, організацій та установ, представників громадських об'єднань (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.5. Скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.6. Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення ними внутрішнього фінансового контролю і внутрішнього аудиту.

6.7. За дорученням представляти інтереси Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у судових органах.

6.8. Департамент має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями.

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова в установленому законодавством порядку.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту визначаються відповідно до законодавства України.

9. Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту в установленому законодавством порядку.

Кваліфікаційні вимоги до заступників директора Департаменту визначаються відповідно до законодавства України.

10. Директор Департаменту:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, розподіляє повноваження та визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту.

10.2. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і посадові інструкції працівників Департаменту.

10.3. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Департаменту.

10.4. Затверджує розпис доходів, видатків, фінансування та кредитування бюджету міста Києва на рік й у разі незатвердження бюджету - тимчасовий розпис на відповідний період.

10.5. Забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

10.6. Затверджує інструкцію про підготовку бюджетних запитів, порядок складання, затвердження, уточнення розпису бюджету та інших документів, що використовуються під час планування та уточнення бюджету.

10.7. За дорученням Київської міської ради підписує угоди щодо здійснення місцевих запозичень, залучення кредитів (позик) на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, отримання середньострокових кредитів (позик) та здійснює інші правові та організаційні дії, пов'язані з отриманням бюджетом коштів, у встановленому порядку надає гарантії, укладає договори поруки, застави майнових прав на грошові надходження та здійснює інші правові дії щодо отримання, обслуговування та повернення залучених коштів. Веде переговори та підписує договори відповідно до наданих йому повноважень.

10.8. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту.

10.9. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Департаменту підлягають державній реєстрації.

Накази Департаменту, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

10.10. Погоджує штатні розписи та кошториси фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

10.11. Укладає від імені роботодавця колективний договір з трудовим колективом Департаменту.

10.12. Бере участь у нарадах, конференціях, семінарах, інших заходах з питань, пов'язаних із функціями та повноваженнями Департаменту.

10.13. Звітує перед Київською міською радою у встановленому Регламентом Київської міської ради (Рішення N 579/579) порядку.

10.14. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Департаменті може утворюватися колегія, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення таких органів провадяться у життя наказами директора Департаменту.

Рішення про утворення чи ліквідацію таких органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджується наказом директора Департаменту.

12. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва. Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.

Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджує Київський міський голова після попередньої їх експертизи в Департаменті.

13. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста та закріплене за ним на праві оперативного управління.

14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Місцезнаходження Департаменту: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.

15. Припинення Департаменту як юридичної особи здійснюється за рішенням Київської міської ради в установленому законодавством порядку.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали