ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.05.2017 р. N 208

Про затвердження Положення про Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

Керуючись статтями 5, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про державну службу", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), від 20 травня 2013 року N 348 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації" (Постанова N 348):

1. Затвердити Положення про Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 09.01.2014 N 2 "Про затвердження Положення про Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 2).

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
10 травня 2017 року N 208

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент фінансів) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

2. Департамент фінансів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту фінансів є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Запорізької області;

2) розроблення в установленому порядку проекту обласного бюджету;

3) підготовка розрахунків до проекту обласного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові Запорізької обласної державної адміністрації;

4) підготовка розрахунків та відомостей для формування проекту Державного бюджету України, виконання державного бюджету, управління бюджетними коштами, складання зведеної фінансової та бюджетної звітності щодо виконання програми "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області";

5) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

6) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

7) проведення разом з іншими структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану Запорізької області, перспектив її подальшого розвитку;

8) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

9) здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку Запорізької області;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах Запорізької області;

5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

6) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів обласного бюджету, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проектів розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань реалізації фінансових питань;

7) аналізує соціально-економічні показники розвитку Запорізької області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Департаменті фінансів;

9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

11) проводить під час складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

12) приймає рішення про включення бюджетного запиту як пропозицію до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд Запорізькій обласній державній адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів про виконання обласного бюджету голови Запорізької обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Запорізької обласної державної адміністрації;

15) організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва Запорізької обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласної державної адміністрації матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, які передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву Запорізької обласної державної адміністрацій;

16) перевіряє рішення районних, міських (міст обласного значення) рад та рад об'єднаних територіальних громад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності їх бюджетному законодавству;

17) складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

18) затверджує спільно з головним розпорядником бюджетних коштів паспорти бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

19) проводить в установленому порядку розрахунки міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та бюджетами об'єднаних територіальних громад;

20) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

21) формує бюджетні пропозиції на плановий і прогнозні бюджетні періоди та бюджетний запит до проекту Державного бюджету України відповідно до показників, доведених Міністерством фінансів України, з урахуванням бюджетних пропозицій розпорядників нижчого рівня за державною програмою "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області";

22) складає мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за КВК 778 "Запорізька обласна державна адміністрація";

23) розробляє проект Паспорту бюджетної програми на відповідний рік за державною програмою "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області" та надає його на затвердження керівництву облдержадміністрації та Міністерству фінансів України;

24) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, апарату районних державних адміністрацій;

25) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень за державною програмою "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області";

26) складає зведену фінансову та бюджетну звітність щодо виконання програми "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області", звіт про виконання Паспорту бюджетної програми;

27) готує матеріали для оприлюднення інформації про бюджет у частині виконання державної програми "Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області";

28) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до обласного бюджету, місцевих бюджетів області;

29) організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної фіскальної служби, органами казначейства, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

30) узагальнює показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до зведеного бюджету області, та подає їх у встановлені строки Міністерству фінансів України;

31) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

32) готує і подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду, перевиконання спеціального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до обласного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів обласного бюджету;

33) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;

34) за рішенням обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

35) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами казначейства;

36) інформує керівництво обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд обласної ради річний звіт про виконання обласного бюджету;

37) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

38) готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

39) бере участь у розробленні інвестиційних програм;

40) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

41) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної ради та інших компетентних органів;

42) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

43) здійснює контроль (стаття 111 Бюджетного кодексу України) за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

44) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

45) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до обласного бюджету;

безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

48) контролює в частині повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

49) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

50) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог антикорупційного законодавства, законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту фінансів;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Департамент фінансів має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту фінансів;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Запорізької обласної державної адміністрації;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту фінансів.

6. Департамент фінансів в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Запорізької обласної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань, та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент фінансів очолює директор.

Директора Департаменту фінансів призначає на посаду та звільняє з посади голова Запорізької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України в установленому законодавством порядку.

8. Директор Департаменту фінансів має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова Запорізької обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

9. На посади директора Департаменту фінансів та його заступників призначаються особи з вищою економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

10. Директор Департаменту фінансів:

1) здійснює керівництво Департаментом фінансів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові Запорізької обласної державної адміністрації Положення про Департамент фінансів;

3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників структурних підрозділів Департаменту фінансів та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту фінансів, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Запорізької обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту фінансів;

6) звітує перед головою Запорізької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент фінансів завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси Департаменту фінансів у відносинах з іншими структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Запорізької обласної державної адміністрації;

9) організовує та керує розробкою проектів нормативно-правових актів в Департаменті фінансів. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;

10) подає на затвердження голови Запорізької обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту фінансів у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту фінансів;

12) затверджує розпис доходів і видатків обласного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту фінансів, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту фінансів, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту фінансів;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту фінансів;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту фінансів правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази директора Департаменту фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України, можуть бути скасовані головою Запорізької обласної державної адміністрації або Міністерством фінансів України.

12. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовими інструкціями, цим Положенням, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державні службовці притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

13. У Департаменті фінансів для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації.

Директор Департаменту фінансів вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту фінансів, та розробляє проекти відповідних рішень.

14. Департамент фінансів утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел незаборонених законом.

15. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту фінансів визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту фінансів затверджуються в установленому законодавством порядку.

17. Департамент фінансів є неприбутковою установою.

18. Департамент фінансів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови - керівник
апарату Запорізької обласної
державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали