МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 травня 2012 року N 492

Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 (Положення N 383/2011) та з метою належної організації діяльності підрозділів міліції громадської безпеки, забезпечення належного виконання поставлених завдань у сфері охорони громадського порядку, покращення співпраці з профільними міністерствами та іншими органами влади, міжнародними організаціями і громадськістю, а також приведення у відповідність до вимог законодавства нормативно-правових актів МВС наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС від 09.06.2011 N 312 "Про затвердження Положення про Департамент профілактики правопорушень МВС України" (Положення N 312) та від 08.07.2011 N 321 "Про затвердження Положення про Департамент охорони громадського порядку МВС України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

4. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
31.05.2012 N 492


ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДГБ або Департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) та головним підрозділом системи МВС з питань охорони громадського порядку, громадської безпеки та профілактики правопорушень.

1.2. ДГБ здійснює контроль за організацією роботи та діяльністю підрозділів патрульної служби, міліції особливого призначення "Беркут", спеціальних установ, підрозділів конвойної служби міліції, спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон", дільничних інспекторів міліції, дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду. Систематично надає зазначеним підрозділам організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС і органів державної влади про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДГБ.

1.3. ДГБ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, іншими нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

1.4. ДГБ організовує свою діяльність відповідно до перспективного та поточного планування у взаємодії з іншими підрозділами апарату МВС.

1.5. Організацію роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності в ДГБ здійснює особа, до функціональних обов'язків якої внесено цей напрям роботи.

1.6. Структуру ДГБ затверджує Міністр внутрішніх справ України. Штатний розпис Департаменту затверджує заступник Міністра - керівник апарату.

1.7. Діяльність Департаменту ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи та дотримання режиму секретності.

1.8. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення ДГБ здійснюється згідно із щорічним кошторисом видатків, передбаченим для МВС.

1.9. Діяльність Департаменту здійснюється на основі поєднання єдиноначальності у вирішенні питань оперативно-службової діяльності та персональної відповідальності кожного керівника і працівника за стан справ на дорученій ділянці, своєчасне і якісне виконання планових заходів та окремих доручень.

1.10. Діловодство в ДГБ ведеться державною мовою відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС із дотриманням необхідних умов для забезпечення режиму секретності.

1.11. ДГБ має печатку, штамп і бланки зі своєю повною та скороченою назвою, необхідні для здійснення його діяльності, у тому числі із зображенням малого Державного Герба України.

II. Основні завдання ДГБ

2.1. Участь у реалізації державної політики і здійснення практичних заходів щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, захист прав, свобод, законних інтересів і забезпечення безпеки громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення.

2.2. Проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи серед громадян, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, охорони затриманих і взятих під варту осіб.

2.3. Здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності, забезпечення дозвільної системи, державного охоронного нагляду.

III. ДГБ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо суворого і чіткого виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, нормативно-правових актів МВС, інших центральних органів виконавчої влади з питань організації та забезпечення правопорядку і безпеки на вулицях, в інших громадських місцях усіх населених пунктів, під час проведення міжнародних спортивних заходів, масових, релігійних заходів, публічних та громадських акцій, участі в здійсненні державної охорони; дотримання правил виготовлення, ремонту, реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання й використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, відкриття та функціонування об'єктів, де вони зберігаються і використовуються, ліцензування певних видів господарської діяльності.

3.2. Удосконалення структури, організаційних основ, форм і методів роботи підрозділів міліції громадської безпеки органів внутрішніх справ України. Ужиття заходів щодо підвищення професійної майстерності працівників цих підрозділів, надання їм методичної допомоги.

3.3. Організовує:

3.3.1. Ужиття заходів із забезпечення правопорядку, попередження і припинення правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях, роботи нарядів, задіяних до охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації.

3.3.2. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, схильними до скоєння правопорушень, попередження злочинів та адміністративних правопорушень, учинених на територіях адміністративних дільниць, з широким залученням до цієї роботи населення та громадських формувань з охорони громадського порядку.

3.3.3. Ужиття заходів з охорони затриманих за підозрою в скоєнні злочинів, узятих під варту осіб, їх конвоювання під час досудового слідства, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт.

3.3.4. Виконання рішень Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції України щодо екстрадиції осіб, які розшукуються правоохоронними органами України та іншими державами, відповідно до Європейської та Мінської конвенцій, інших міжнародних актів.

3.3.5. Ужиття заходів з охорони судових установ, приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою та направлені на судово-психіатричну експертизу, а також охорони приміщень судових експертиз Міністерства юстиції України і контроль за цією діяльністю.

3.4. Участь підрозділів міліції громадської безпеки за напрямками діяльності ДГБ у розкритті злочинів на територіях та об'єктах обслуговування, взаємодію зі структурними підрозділами МВС, іншими правоохоронними органами та органами державної влади у вирішенні цих питань.

3.5. Здійснення аналізу, обліку і контролю за виконанням адміністративно-правозастосовних функцій підпорядкованими підрозділами.

3.6. Проведення за напрямками діяльності безпосередньо та разом зі структурними підрозділами апарату Міністерства, іншими зацікавленими органами державної виконавчої влади та громадськими організаціями роботи з підготовки проектів законодавчих і підзаконних актів з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки, а також своєчасне внесення змін і доповнень до них.

3.7. Проведення семінарів, форумів (у тому числі й міжнародного характеру), інструктивних нарад, а також перевірок оперативно-службової діяльності підрозділів, підпорядкованих ДГБ, ужиття заходів з метою усунення недоліків у їх роботі.

3.8. Розроблення за напрямками діяльності проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, унесення змін до них відповідно до законодавства, а також надання їх на підпис Міністру та на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, скасування застарілих актів.

3.9. Аналіз стану злочинності на вулицях та в інших громадських місцях, узагальнення та оцінку отриманих результатів роботи підрозділів, інформаційне, методичне забезпечення заходів з профілактики злочинності в громадських місцях, удосконалення роботи підпорядкованих підрозділів, підготовку та направлення в регіони оглядів з цих питань.

3.10. Прогнозування та вплив на розвиток обстановки, пов'язаної з проведенням у державі масових, охоронних, релігійних заходів та акцій. Надання допомоги та контроль за діяльністю органів і підрозділів внутрішніх справ з питань організації охорони громадського порядку й безпеки під час проведення масових, спортивних, охоронних, релігійних заходів та акцій протесту на територіях їх обслуговування. Підтримання взаємодії в цьому напрямку з іншими структурними підрозділами Міністерства, правоохоронними органами, зацікавленими центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

3.11. Ужиття заходів щодо організації належного забезпечення правопорядку і безпеки під час пересування залізничним транспортом організованих груп громадян при проведенні в країні державних свят, масштабних громадсько-політичних подій, інших мирних, охоронних, релігійних заходів та акцій, у тому числі спортивних.

3.12. Підготовку за дорученням керівництва МВС інформації про стан охорони громадського порядку і безпеки на території держави та заходи щодо їх поліпшення для Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

3.13. Ужиття заходів, спрямованих на забезпечення постійної готовності особового складу органів внутрішніх справ і спецпідрозділів "Беркут" до дій, пов'язаних з локалізацією та припиненням групових порушень громадського порядку і масових заворушень під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також при оголошенні в державі (регіоні) режиму надзвичайного чи воєнного стану.

3.14. Організаційно-методичне забезпечення та контроль за діяльністю підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС з питань організації роботи ізоляторів тимчасового тримання, спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділів конвойної служби міліції.

3.15. Організацію роботи судової міліції щодо особистої охорони працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду та забезпечення режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу.

3.16. Організацію і контроль виконання підпорядкованими органами внутрішніх справ законодавства України та нормативно-правових актів МВС, які стосуються роботи дільничних інспекторів міліції. Моніторинг стану діяльності дільничних інспекторів міліції щодо проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи серед громадян. Забезпечення правопорядку на адміністративних дільницях.

3.17. Організацію індивідуально-профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, схильними до скоєння протиправних діянь, попередження правопорушень із широким залученням до цієї роботи населення та громадських формувань з охорони громадського порядку.

3.18. Постійну роботу щодо зміцнення зв'язків органів внутрішніх справ з населенням, громадськими формуваннями та організаціями. Надання громадянам необхідної правової допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з питань протидії злочинності.

3.19. Дотримання правил виготовлення, ремонту, реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлені спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, відкриття та функціонування об'єктів, де вони зберігаються і використовуються, ліцензування певних видів господарської діяльності.

3.20. Відповідно до законодавства та в межах компетенції ліцензування господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу; виробництва, торгівлі піротехнічними засобами; діяльності, пов'язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів; надання послуг з охорони власності та громадян.

3.21. Організацію роботи з питань узагальнення пропозицій, листів, заяв і скарг громадян. Ужиття заходів для усунення причин і умов, що призвели до повторних звернень громадян зі скаргами.

3.23. Впровадження в діяльність підпорядкованих підрозділів передового досвіду роботи, у тому числі досвіду, набутого підрозділами поліції (міліції) правоохоронних органів зарубіжних країн.

IV. Організація і забезпечення службової діяльності ДГБ. Обов'язки, права та відповідальність начальника Департаменту

4.1. ДГБ очолює начальник, який підпорядковується Міністру внутрішніх справ України та його заступнику, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію роботи Департаменту та контроль за його діяльністю.

4.2. Начальник Департаменту в межах повноважень, на основі й на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, організовує і контролює їх виконання.

4.3. Начальник Департаменту та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України в установленому порядку.

4.4. Начальник:

4.4.1. Здійснює керівництво роботою, визначає стратегію, основні напрямки діяльності ДГБ та характер роботи його структурних підрозділів відповідно до визначених завдань і функцій.

4.4.2. Організовує, координує та контролює діяльність підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС у сфері забезпечення правопорядку і безпеки на вулицях, в інших громадських місцях усіх населених пунктів, а також під час проведення масових, спортивних, релігійних заходів, публічних та громадських акцій, профілактики правопорушень, у тому числі налагодженні співпраці з населенням та громадськими формуваннями в забезпеченні правопорядку, організації адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, участі в здійсненні державної охорони; дотримання правил виготовлення, ремонту, реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлені спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, відкриття та функціонування об'єктів, де вони зберігаються і використовуються, ліцензування певних видів господарської діяльності та ведення діловодства із зазначеного виду діяльності.

4.4.3. Спрямовує зусилля підрозділів міліції громадської безпеки на профілактику правопорушень та злочинів.

4.4.4. Забезпечує, у межах компетенції, координацію діяльності органів внутрішніх справ з питань комплексного використання всіх наявних сил та засобів щодо охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки і боротьби зі злочинністю, забезпечення дозвільної системи.

4.4.5. Організовує розгляд матеріалів щодо видачі, відмови у видачі та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян.

4.4.6. Розподіляє обов'язки своїх заступників та інших керівників підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь, самостійних відділів тощо), визначає ступінь їх відповідальності та контролює їх роботу. Затверджує функціональні обов'язки працівників ДГБ.

4.4.7. Забезпечує розроблення перспективних і поточних планів роботи ДГБ, його структурних підрозділів та затверджує їх. Здійснює контроль за їх виконанням. Вносить пропозиції до планів роботи МВС та його колегії. Заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів про хід виконання планів.

4.4.8. Оцінює стан справ у сфері діяльності ДГБ за всіма напрямками його роботи та приймає відповідні рішення щодо закріплення позитивних тенденцій. Досліджує негативні явища, вносить керівництву МВС пропозиції щодо їх усунення.

4.4.9. Організовує підготовку відповідних аналітичних матеріалів з метою інформаційного забезпечення керівництва МВС про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДГБ, та подальшого інформування Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, висвітлення результатів роботи ДГБ у засобах масової інформації.

4.4.10. Здійснює особисто або через структурні підрозділи ДГБ організаційно-методичне керівництво роботою підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС.

4.4.11. Забезпечує розроблення за напрямками діяльності ДГБ проектів законодавчих та підзаконних актів, а також відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, внесення змін до них відповідно до законодавства, а також надання їх на підпис Міністру та на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, скасування застарілих актів.

4.4.12. Виконує за дорученням керівництва МВС завдання, отримані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня.

4.4.13. Вирішує в установленому порядку питання виїзду працівників ДГБ у службові відрядження з метою виконання заходів у межах компетенції Департаменту, перевірки діяльності регіональних органів або надання їм практичної допомоги.

4.4.14. Забезпечує та здійснює особистий прийом громадян, що звернулися до МВС з питань, пов'язаних з діяльністю ДГБ. У встановленому порядку розглядає запити, звернення народних депутатів України, скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до ДГБ, та дає доручення щодо своєчасного й об'єктивного вирішення порушених питань.

4.4.15. Вносить пропозиції керівництву МВС щодо затвердження структури та штату ДГБ.

4.4.16. Організовує взаємодію з навчальними закладами МВС з питань надання їм методичних матеріалів з актуальних питань за напрямками діяльності ДГБ.

4.4.17. Забезпечує в межах своїх повноважень підбір та розстановку кадрів, навчання, професійну підготовку, атестування працівників та їх стажування.

4.4.18. Подає в установленому порядку керівництву МВС пропозиції щодо заохочення працівників ДГБ, представлення до нагород та відзнак МВС, включення до кадрового резерву, накладання дисциплінарних стягнень відповідно до наданих повноважень та з інших питань службової діяльності.

4.4.19. Дає оцінку роботи працівників підвідомчих підрозділів міліції громадської безпеки. Погоджує призначення на посади керівників зазначених підрозділів ГУМВС, УМВС.

4.4.20. Забезпечує захист державної та службових таємниць за напрямами діяльності ДГБ відповідно до законодавства України, дотримання режиму секретності в службовій діяльності Департаменту.

4.4.21. Здійснює контроль за веденням у ДГБ діловодства, збереженням документів, організовує роботу з документами згідно із законодавством України. Забезпечує в ДГБ службове листування з питань, що стосуються його діяльності.

4.4.22. Забезпечує створення належних умов для виконання працівниками ДГБ функціональних обов'язків.

4.4.23. Організовує виховання особового складу та вживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу, збереження життя та здоров'я працівників під час виконання ними службових обов'язків.

4.4.24. Несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.4.25. Забезпечує дотримання працівниками ДГБ правил внутрішнього трудового розпорядку, дисципліни та законності.

V. Права начальника ДГБ

5.1. З метою забезпечення заходів щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, які належать до компетенції Департаменту:

- за дорученням керівництва МВС представляти Міністерство в органах законодавчої та виконавчої влади, у прокуратурі, на підприємствах, в установах та організаціях;

- уносити керівництву МВС пропозиції щодо вдосконалення роботи органів внутрішніх справ з питань, віднесених до його компетенції.

5.2. Здійснювати заходи організаційно-розпорядчого характеру для отримання інформації, яка необхідна для виконання завдань із забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, поставлених перед Департаментом.

5.3. Заслуховувати звіти керівництва підрозділів міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС про виконання ними функціональних обов'язків і поставлених завдань, що належать до компетенції Департаменту, стосовно забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки, проводити з ними збори, наради і семінари.

5.4. У межах своїх повноважень підписувати від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи.

5.5. Для вирішення службових завдань використовувати інформацію загального, а в окремих випадках - і з обмеженим доступом, користування, яка є в розпорядженні МВС, ГУМВС, УМВС.

5.6. Залучати, за погодженням з керівництвом МВС, фахівців з інших підрозділів для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.7. Вносити керівництву МВС пропозиції щодо грошового забезпечення працівників ДГБ у межах його максимальних та мінімальних розмірів.

5.8. Погоджувати в установленому порядку відпустки працівників ДГБ.

5.9. Клопотати перед керівництвом МВС про присвоєння спеціальних звань працівникам ДГБ і особам начальницького складу міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС за напрямами діяльності ДГБ.

5.10. У межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, давати доручення та приймати рішення, контролювати їх виконання.

Керівництвом МВС начальникові ДГБ можуть бути делеговані також інші повноваження, не передбачені цим Положенням.

 

Начальник ДГБ
МВС України
полковник міліції

С. М. Поготов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали