МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 грудня 2011 року N 306

Про затвердження Положення про департамент інформаційних технологій

Наказую:

Затвердити Положення про департамент інформаційних технологій як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
08.12.2011 N 306

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент інформаційних технологій

1. Загальні положення

1.1. Департамент інформаційних технологій (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є комплексна інформатизація діяльності Мінекономрозвитку шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, побудова єдиного інформаційного простору Міністерства, впровадження комплексної системи захисту інформації в Мінекономрозвитку, а також виконання завдань, що стоять перед Міністерством, в частині формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, створення системи національних інформаційних ресурсів.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

- відділ розробки інформаційних систем;

- відділ супроводження інформаційних ресурсів;

- відділ захисту інформації;

- відділ супроводження користувачів;

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

участь у формуванні та реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері інформатизації, у тому числі стратегії, формування напрямів та механізмів інформатизації процесів соціально-економічного розвитку країни;

розроблення та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації, захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах, розроблення і впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, розвитку електронного урядування та побудови інформаційного суспільства в Україні, створення системи національних інформаційних ресурсів, взаємодії загальнодержавних інформаційних систем, розвитку та реформування державної статистичної звітності (інформаційно-технологічної компоненти);

координація та виконання робіт із розбудови єдиного інформаційного простору Міністерства і забезпечення інформаційної взаємодії Міністерства та його структурних підрозділів із іншими державними органами;

упровадження технологій електронного урядування в Мінекономрозвитку;

забезпечення технічної підтримки функціонування системи електронного документообігу та інших автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, упроваджених в Міністерстві й окремих структурних підрозділах;

організаційно-технічне забезпечення та координація робіт зі здійснення комплексної інформатизації діяльності Міністерства;

забезпечення керівництва Мінекономрозвитку періодичними та оперативними інформаційними і презентаційними матеріалами з питань економічного та соціального розвитку країни;

забезпечення подальшої розбудови та актуалізації інформаційного наповнення інформаційної системи для прийняття управлінських рішень та прогнозування Міністерства;

упровадження сучасних веб-технологій, забезпечення побудови та розвитку офіційних та корпоративних веб-ресурсів Мінекономрозвитку;

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх технічних засобів та програмного забезпечення в діяльності Міністерства;

проектування та побудова корпоративної телекомунікаційної мережі та локальних обчислювальних мереж Мінекономрозвитку;

забезпечення системного адміністрування серверного і телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення, що використовується в Мінекономрозвитку;

реалізація стратегії технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;

організація, проведення робіт із технічного захисту інформації та контроль за станом технічного захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства;

забезпечення належного функціонування основних, периферійних та мобільних засобів обчислювальної техніки, що використовується в Мінекономрозвитку;

надання пропозицій стосовно обсягів фінансування розвитку та впровадження сучасних комп'ютерних й інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх технічних засобів та програмного забезпечення в діяльності центрального апарату Міністерства і робіт із технічного захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства;

участь у розробленні заходів щодо вдосконалення системи державної статистики (інформаційно-технологічної компоненти);

надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмних продуктів, що використовуються в діяльності центрального апарату Міністерства, розвитку електронного урядування, інформаційного суспільства в Україні, системи національних інформаційних ресурсів, взаємодії загальнодержавних інформаційних систем та доступу до інформаційних ресурсів Мінекономрозвитку;

забезпечення належного функціонування в структурних підрозділах Мінекономрозвитку відомчого, корпоративного та міського телефонного зв'язку.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема необхідних для виконання завдань керівництва щодо підготовки та надання інформаційних та презентаційних матеріалів, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх технічних засобів та програмного забезпечення в діяльності Міністерства;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради, утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту;

брати участь у формуванні пропозиції щодо основних напрямків наукових досліджень у сфері інформаційних технологій та використання баз даних.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або направлення іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про дислокацію та характеристики запасних пунктів управління, з організацією, змістом, станом і планами розвитку технічного захисту секретної інформації;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника відділу розробки інформаційних систем, начальника відділу супроводження інформаційних ресурсів, начальника відділу захисту інформації, начальника відділу супроводження користувачів;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

вносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для подальшого внесення Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника відділу розробки інформаційних систем, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Заступник директора департаменту:

виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

здійснює координацію діяльності відділу супроводження користувачів та відділу захисту інформації департаменту;

здійснює координацію робіт із забезпечення системного адміністрування серверного та мережевого обладнання, що використовується в Мінекономрозвитку;

здійснює координацію робіт із впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення в діяльності Міністерства;

здійснює планування та координацію робіт із побудови корпоративної телекомунікаційної мережі Міністерства;

забезпечує ефективний доступ до зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів (у тому числі інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет);

координує роботи з організаційно-технічного супроводження виконання робіт із проектування та впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства;

координує організацію ефективної та безперебійної роботи серверного, телекомунікаційного, комп'ютерного та друкувального обладнання Міністерства;

забезпечує надання консультативної і методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмних продуктів, що використовуються в діяльності Міністерства;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про дислокацію та характеристики запасних пунктів управління, з організацією, змістом, станом і планами розвитку технічного захисту секретної інформації;

за дорученням директора департаменту забезпечує представництво Міністерства в установах, організаціях, органах управління з питань, що належать до компетенції департаменту;

приймає рішення та підписує листи на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту;

Заступник директора департаменту - начальник відділу розробки інформаційних систем:

виконує обов'язки директора департаменту у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту;

здійснює координацію діяльності відділу розробки інформаційних систем та відділу супроводження інформаційних ресурсів департаменту;

здійснює координацію робіт з питань розбудови електронних інформаційних ресурсів Міністерства;

забезпечує виконання робіт з обліку та систематизації електронних інформаційних ресурсів Міністерства;

здійснює координацію робіт із розвитку та впровадження у Мінекономрозвитку електронного урядування, загальнодержавних компонентів Національної програми інформатизації, інших проектів з питань інформатизації (інформаційна компонента);

забезпечує контроль за функціонуванням інформаційної системи для прийняття рішень та прогнозування для оперативного забезпечення Міністерства інформаційними ресурсами загального користування;

забезпечує координацію робіт щодо інформаційної взаємодії між Міністерством та іншими державними органами;

забезпечує виконання робіт із модернізації, інформаційного наповнення та актуалізації офіційних та корпоративних веб-ресурсів Мінекономрозвитку;

забезпечує надання консультативної і методичної допомоги структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань інформатизації, інформаційних ресурсів, розробки інформаційних систем, обміну інформацією, що використовуються в діяльності Міністерства;

за дорученням директора департаменту забезпечує представництво Міністерства в установах, організаціях, органах управління з питань, що належать до компетенції департаменту;

приймає рішення та підписує листи на адресу інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах повноважень, наданих директором департаменту.

 

Директор департаменту
інформаційних технологій

Д. В. Доронін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали