Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Положення про Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.10.2017 р. N 802

Про затвердження Положення про Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) (із змінами), враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 30 листопада 2012 року N 1370 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації" (Методичні рекомендації N 1370), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року N 747 "Про вдосконалення структури та затвердження граничної штатної чисельності працівників Херсонської обласної державної адміністрації" (зі змінами), керуючись статтями 5, 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 вересня 2016 року N 663 "Про затвердження Положення про Департамент інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 663).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
26 жовтня 2017 року N 802

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації

1. Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Департамент є юридичною особою публічного права.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах: промисловості, інвестиційної діяльності, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює в межах повноважень контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Бере участь у підготовці пропозицій, розробленні та виконанні програм економічного та соціального розвитку області на короткостроковий період, державних і регіональних програм, нормативно-правових актів щодо інвестиційної діяльності та промислової політики.

5.4. Вносить пропозиції щодо оптимізації державних та регіональних програм.

5.5. Надає в установленому законодавством порядку адміністративну послугу з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

5.6. Розробляє заходи, спрямовані на нарощування інвестиційних ресурсів у пріоритетних галузях економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату в області, застосування механізму державно-приватного партнерства.

5.7. Здійснює загальну процедуру організації та проведення відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка.

5.8. Спільно з галузевими підрозділами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідними організаціями та підприємствами розробляє базу інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах розвитку області, забезпечує підготовку, супроводження та моніторинг реалізації інвестиційних проектів в області.

5.9. Розробляє і подає голові обласної державної адміністрації та органам державної влади вищого рівня пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

- розвитку державно-приватного партнерства на території області;

- залучення міжнародної технічної допомоги.

5.10. Бере участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань розвитку інвестиційної діяльності в області, залучення іноземних інвестицій, створення спільних підприємств з іноземними інвестиціями, визначення перспективних об'єктів та напрямків інвестування.

5.11. Організовує заходи з промоції та просування інвестиційного потенціалу регіону на міжнародному рівні.

5.12. Створює сприятливі умови для залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, впровадження грантових проектів.

5.13. Розробляє пропозиції щодо сфер та напрямків для залучення міжнародної технічної допомоги. Здійснює підготовку проектних пропозицій, грантових угод, супроводжує їх реалізацію, проводить моніторинг стану виконання та визначає координатора проекту.

5.14. Погоджує плани закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаються за кошти міжнародної технічної допомоги.

5.15. Готує пропозиції до стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку області.

5.16. Представляє у межах наданих йому повноважень інтереси обласної державної адміністрації у відносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також з міжнародними організаціями та установами з питань залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.

5.17. Координує розроблення, надає експертно-аналітичну оцінку та вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства України з питань інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства, залучення міжнародної технічної допомоги.

5.18. Супроводжує діяльність промислових підприємств області, які відносяться до наступних видів економічної діяльності:

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів;

- текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність;

- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

- виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;

- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;

- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

- машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устаткування;

- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування.

5.19. Аналізує стан і тенденції розвитку промисловості області, бере участь у визначенні її пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики, готує керівництву обласної державної адміністрації, Мінекономрозвитку України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку області та організацію виробництва продукції і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності.

5.20. Бере участь у визначенні поточної та перспективної потреби в продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також участь у розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, раціональне використання матеріальних ресурсів.

5.21. Готує пропозиції керівництву обласної державної адміністрації стосовно доцільності розміщення на території області нових, реконструкції, ліквідації, розширення існуючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери управління Департаменту, з урахуванням соціально-економічного розвитку регіону та додержанням екологічних норм безпеки.

5.22. Сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва продукції і надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності, створенню регіональних і територіальних інформаційно-консультаційних компаній, інвестиційних та інноваційних центрів, індустріальних парків.

5.23. Визначає, узагальнює, систематизує і вживає конкретних заходів економічного та адміністративного характеру для поліпшення економічного стану в галузях, діяльність яких супроводжує Департамент.

5.24. Подає в межах своєї компетенції пропозиції стосовно укладення колективних угод на регіональному рівні та бере участь у примирних процедурах при розв'язанні колективних трудових спорів (конфліктів).

5.25. Бере участь в обстеженні суб'єктів підприємницької діяльності згідно з вимогами Закону України "Про металобрухт".

5.26. Здійснює оформлення та реєстрацію актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт".

5.27. Вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України.

5.28. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

5.29. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.30. Здійснює підготовку пропозицій до проекту обласного бюджету.

5.31. Бере участь у підготовці відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.32. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.33. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5.34. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

5.35. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.36. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

5.37. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.38. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.39. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

5.40. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.42. Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади за галузевою спрямованістю та надає відповідну методичну допомогу.

5.43 Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування, з питань, що належать до його компетенції.

5.44. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.45. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.46. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.47. Забезпечує захист персональних даних.

5.48. Забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

5.49. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення своїх повноважень та виконання завдань має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі.

6.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апаратом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в установленому законодавством порядку.

Директор має заступників, які призначаються на посаду, і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

9. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

Директор Департаменту:

9.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті.

9.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент.

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними.

9.4. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.

9.5. Вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

9.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.

9.7. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.

9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.

9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

9.10. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації.

9.11. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

9.12. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту.

9.14. Здійснює добір кадрів.

9.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.

9.16. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

9.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

9.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

9.19. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни.

9.20. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншими органами центральної влади.

11. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

14. Доходи Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених Положенням.

15. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частин серед працівників Департаменту, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску.

16. У разі припинення Департаменту в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Департаменту передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

17. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки і штампи.

 

Заступник директора Департаменту
інвестиційної, туристично-курортної
діяльності та промислової політики
Херсонської обласної державної адміністрації

Т. О. Ужвій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали