МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 вересня 2012 року N 818

Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) та Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність, наказ МВС від 30.06.2009 N 285 "Про організацію діяльності Департаменту карного розшуку та підрозділів карного розшуку ГУМВС, УМВС" та затверджене ним Положення від 30.04.2005 N 285 "Про створення підрозділів карного розшуку з розкриття злочинів минулих років".

3. Уважати днем заснування служби карного розшуку органів внутрішніх справ України 15 квітня 1919 року відповідно до Декрету Ради народних комісарів України від 15 квітня 1919 року "Про організацію судово-карного розшуку".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-полковника міліції Черних С. П.

5. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
21.09.2012 N 818


ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату МВС, який належить до кримінальної міліції та відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби зі злочинністю.

1.2. Діяльність Департаменту контролюється і координується першим заступником Міністра або заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

1.3. Правову основу діяльності Департаменту становлять Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України ( N 4651-VI) (далі - КК та КПК України), закони України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", інші законодавчі акти України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ України.

1.4. Структура, кошторис і штатний розпис Департаменту затверджуються в установленому порядку.

Структура Департаменту складається з керівництва, управлінь, відділів та секторів. До Департаменту призначаються працівники, яким відповідно до законодавства присвоєно спеціальні звання міліції і які мають досвід роботи в органах внутрішніх справ, насамперед у підрозділах карного розшуку, а також працівники, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу - державні службовці та службовці.

1.5. Департамент у порядку, установленому нормативно-правовими актами МВС, спільно з головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС) забезпечує ефективну діяльність підрозділів карного розшуку.

1.6. Департамент здійснює свою діяльність, керуючись цим Положенням, за лінійним принципом, на підставі поєднання єдиноначальності та колегіальності у вирішенні питань, пов'язаних з оперативно-службовою діяльністю, перспективного та поточного планування, з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи та виконання конкретних завдань.

1.7. Діяльність Департаменту ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, конспірації, поєднання гласних і негласних засад в оперативно-розшуковій діяльності та дотримання режиму секретності.

1.8. Департамент має свою печатку із зображенням малого Державного Герба України і власним найменуванням, а також необхідні для службової діяльності печатки, штампи, бланки з повним і скороченим найменуванням.

1.9. Департамент здійснює діловодство відповідно до порядку, установленого нормативно-правовими актами МВС, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

II. Основні завдання Департаменту

2.1. У межах повноважень формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю.

2.2. Виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили.

III. Функції Департаменту

3.1. Організація і координація діяльності підрозділів карного розшуку органів внутрішніх справ, спрямована на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. Аналіз у межах компетенції, ефективності заходів, ужитих ГУМВС, УМВС щодо попередження, виявлення і розкриття злочинів, протидії організованій та груповій злочинності, боротьби з торгівлею людьми та зі злочинами проти моральності, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих громадян та встановлення осіб невпізнаних трупів.

3.2. Визначення правових, організаційних та практичних заходів з метою підвищення ефективності оперативно-службової діяльності підрозділів карного розшуку ГУМВС, УМВС на підставі узагальнення практики застосування законодавства України, насамперед, що регламентує оперативно-розшукову діяльність, нормативно-правових актів МВС та комплексного аналізу і прогнозування стану криміногенної ситуації в державі.

3.3. Здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності підпорядкованих підрозділів з попередження, виявлення злочинів, насамперед тяжких та особливо тяжких, а також тих, що набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, розшуку підозрюваних та обвинувачених, осіб, які зникли безвісти, та ідентифікації невпізнаних трупів.

3.4. Розроблення та вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення форм і методів оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку, за рішенням керівництва Міністерства надання їм практичної допомоги в організації роботи з протидії злочинності, у вирішенні інших службових завдань.

3.5. Організація взаємодії з підрозділами апарату МВС, ГУМВС, УМВС, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами, громадськими організаціями, а також правоохоронними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю.

3.6. Безпосередня робота з джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами. Аналіз ефективності використання негласного апарату, проведення оперативних розробок у боротьбі зі злочинністю, вивчення процесів, які відбуваються в злочинному середовищі, та вироблення на цій основі пропозицій керівництву Міністерства з підвищення рівня зазначених напрямів оперативно-розшукової діяльності.

3.7. Вивчення та аналіз стану злочинності, чинників, що її обумовлюють, прогноз криміногенної ситуації. Розробка та внесення пропозицій керівництву Міністерства щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності підрозділів карного розшуку та ефективних засобів і методів виконання покладених на них завдань.

3.8. Внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності підрозділів карного розшуку з метою оптимального поєднання їх спеціалізації за організаційно-управлінським, лінійним і оперативно-територіальним принципами, зосередження основних зусиль на якісному підвищенні рівня протидії злочинності, своєчасному й адекватному реагуванні на негативні зміни в криміногенній ситуації.

Організаційно-управлінський принцип полягає у взаємодії працівників, які виконують завдання за різними напрямками боротьби зі злочинністю під керівництвом начальника підрозділу та на основі науково обґрунтованої організації управління, єдиноначальності та колегіальності.

Лінійний принцип передбачає ґрунтовне вивчення основних ділянок роботи підрозділів карного розшуку з метою організації боротьби з окремими видами злочинних посягань або поширеними злочинами.

Оперативно-територіальний принцип передбачає оперативне обслуговування та організацію розкриття і виявлення злочинів на певних закріплених за підрозділами карного розшуку територіях, дільницях, зонах.

3.9. Здійснення поточного та перспективного планування оперативно-службової діяльності Департаменту, узагальнення позитивного досвіду у сфері протидії злочинності, розробка методичних рекомендацій і посібників, їх упровадження в практичну діяльність підрозділів карного розшуку.

3.10. Участь у підготовці матеріалів на засідання колегії МВС, оперативні наради керівництва Міністерства з актуальних питань оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. Унесення пропозицій до планів та основних заходів МВС.

3.11. Організація розробки та виконання програм, комплексних і цільових оперативно-профілактичних операцій та інших заходів, спрямованих на активізацію боротьби зі злочинністю.

3.12. У встановленому порядку розробка проектів Законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, програм протидії злочинності та їх реалізації у сфері боротьби зі злочинністю, унесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства і відомчих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів внутрішніх справ України, їх супроводження на всіх стадіях розгляду в органах виконавчої та законодавчої влади.

3.13. Розробка та участь у розробці спільно зі структурними підрозділами апарату МВС та іншими правоохоронними органами проектів міжнародних угод України щодо боротьби зі злочинністю.

3.14. Надання органам внутрішніх справ методичної, консультативної та за дорученням керівництва Міністерства практичної допомоги в організації діяльності підрозділів карного розшуку з попередження, припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, документування протиправної діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій, забезпечення оперативного супроводу кримінальних справ, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від кримінального покарання, безвісно зниклих та встановлення особи невпізнаних трупів.

3.15. Забезпечення контролю за діяльністю підрозділів карного розшуку щодо виконання законів, інших нормативно-правових актів України, наказів МВС з питань протидії злочинності. Участь у комплексних інспектуваннях, контрольних та інших перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.16. Заслуховування на оперативних нарадах керівників підрозділів карного розшуку, оперативних груп з питань організації оперативно-розшукової роботи з розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх учинили, та зниклих громадян. Підготовка відповідних управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних тенденцій та покращання роботи.

3.17. Участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробленні на їх основі державних програм боротьби зі злочинністю. Підготовка інформаційно-аналітичних, методичних і прогностичних матеріалів щодо стану підвищення ефективності протидії злочинності.

3.18. Координація діяльності структурних підрозділів управлінь, відділів карного розшуку ГУМВС, УМВС з розкриття умисних убивств, у тому числі вчинених на замовлення, серійного характеру, на сексуальному ґрунті, хуліганських проявів, зґвалтувань, інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, у тому числі категорії минулих років.

3.19. Організація агентурно-оперативної роботи відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів МВС, ужиття заходів, спрямованих на покращання якісного складу агентурної мережі, зміцнення оперативних позицій у злочинному середовищі, розвиток інституту офіцерів-нелегалів, контроль за раціональним використанням коштів, призначених для цієї роботи, а також активне комплексне використання в ході провадження оперативно-розшукових справ джерел оперативної інформації, можливостей оперативної служби та оперативно-технічних заходів.

3.20. Розроблення заходів з удосконалення розшукової роботи, підготовка управлінських рішень з проблем, які потребують комплексного підходу для їх вирішення, взаємодія зі структурними підрозділами апарату МВС, правоохоронними органами іноземних держав з питань міждержавного та міжнародного розшуку, координація діяльності ГУМВС, УМВС та надання їм практичної допомоги з розшуку підозрюваних та обвинувачених, безвісно зниклих громадян та ідентифікації невпізнаних трупів.

3.21. На підставі комплексного аналізу оперативної обстановки та наявної в підрозділах карного розшуку ГУМВС, УМВС оперативної інформації підготовка управлінських рішень щодо активізації роботи з протидії груповій і організованій злочинності та вжиття оперативно-розшукових заходів з притягнення їх учасників до кримінальної відповідальності.

3.22. Здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів, пов'язаних з протиправною діяльністю учасників організованих груп, злочинних організацій, бандитських формувань, злочинних проявів у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та радіоактивних матеріалів.

3.23. Координація дій підрозділів карного розшуку ГУМВС, УМВС з розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності, насамперед, розбійних нападів, грабежів, вимагань, шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, посягань на предмети, які становлять національне культурне надбання, історичну цінність.

3.24. Здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з розкриття порушень правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками, незаконних заволодінь транспортними засобами, перекриття міжнародних каналів незаконного переправлення автотранспорту через державний кордон України та осіб з метою подальшої експлуатації.

3.25. Ужиття заходів, спрямованих на усунення негативного впливу етнічної злочинності, радикальних і неформальних молодіжних об'єднань та рухів на оперативну обстановку в державі, підготовка управлінських рішень щодо своєчасного реагування на загострення цієї проблеми та недопущення порушень громадського порядку з боку їх учасників.

3.26. Здійснення контролю та організація ефективної роботи підрозділів карного розшуку із виявлення та припинення діяльності окремих осіб та груп, які вчиняють злочини у сфері торгівлі людьми та проти моральності.

3.27. Здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з попередження і розкриття протиправних дій вчинених відносно іноземних громадян та осіб без громадянства, а також за розкриттям злочинів, учинених безпосередньо цими особами.

3.28. Координація діяльності кінологічних підрозділів з ефективного використання службових собак у розшуку і затриманні злочинців, розкритті злочинів, виявленні наркотичних і вибухових речовин, одорологічній ідентифікації, під час забезпечення охорони громадського порядку, проведення спеціальних заходів, у період ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха та під час інших надзвичайних подій.

3.29. Організаційне та методичне забезпечення матеріально-технічної бази та оперативно-службової діяльності системи службового собаківництва, здійснення зооінженерної, ветеринарної та інших необхідних видів діяльності.

3.30. Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, а також публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції карного розшуку.

3.31. Здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та події, ужиття заходів для покращання цієї роботи.

3.32. Організація та ведення секретного діловодства, у тому числі за матеріалами негласної оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за дотриманням правил роботи з шифротелеграмами. Ведення за напрямком діяльності систематизованого обліку нормативно-правових актів МВС.

3.33. Організація взаємодії з органами досудового слідства, підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, міліцією громадської безпеки, науково-дослідними установами системи МВС при здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними злочинами.

3.34. У встановленому порядку взаємодія з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, підготовка матеріалів на спільні колегії МВС держав-учасниць СНД та міжнародні зустрічі, конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.35. Спільно з підрозділом інформаційно-аналітичного забезпечення організація створення та поповнення автоматизованих інформаційних систем оперативно-розшукового і профілактичного призначення. Забезпечення функціонування, своєчасного поповнення та належного використання оперативно-розшукових обліків.

3.36. Розробка, методичне забезпечення і проведення заходів, передбачених спеціальними операціями, у разі виникнення надзвичайних подій кримінального характеру, що належать до компетенції карного розшуку.

3.37. Організація кадрового забезпечення підрозділів карного розшуку, ужиття заходів, спрямованих на додержання дисципліни і законності в діяльності їх працівників.

3.38. Ужиття заходів із забезпечення підбору, розстановки і виховання персоналу Департаменту, створення резерву кадрів для висунення, організації професійної підготовки працівників та підвищення їх кваліфікації.

3.39. Ужиття заходів щодо підвищення професійного рівня, службової та бойової готовності працівників карного розшуку до виконання завдань, визначених законодавством України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 (Положення N 383/2011), та іншими нормативно-правовими актами МВС.

3.40. Організація проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань території регіонів держави, а також спеціальних операцій, спрямованих на протидію злочинності.

3.41. Взаємодія із засобами масової інформації з питань інформування громадськості про діяльність підрозділів карного розшуку шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції. Проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності підрозділів карного розшуку та реагування на критичні зауваження.

IV. Керівництво Департаменту. Права та обов'язки начальника Департаменту

4.1. Департамент очолює начальник, який підпорядковується Міністрові внутрішніх справ, першому заступникові Міністра або заступникові Міністра, який координує діяльність кримінальної міліції.

4.2. Начальник Департаменту призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Міністром внутрішніх справ України. Перший заступник начальника Департаменту та заступники начальника Департаменту призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку наказом Міністра внутрішніх справ України за поданням начальника Департаменту.

4.3. Начальник Департаменту:

4.3.1. Здійснює безпосереднє керівництво оперативно-службовою діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на Департамент завдань і функцій, стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

4.3.2. Затверджує функціональні обов'язки першого заступника, заступників та працівників Департаменту. Забезпечує підбір, розстановку, переміщення і професійну підготовку особового складу, дотримання службової дисципліни та законності, у встановленому порядку направляє працівників, державних службовців і службовців на перепідготовку та підвищення кваліфікації.

4.3.3. Визначає основні напрямки діяльності працівників Департаменту відповідно до завдань і функцій, установлених цим Положенням, а також згідно з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком та оперативно-службовою необхідністю встановлює режим роботи працівників, державних службовців і службовців Департаменту, затверджує графіки їх чергування.

4.3.4. Для розгляду та оперативного вирішення окремих питань оперативно-службової діяльності визначає порядок роботи та функціонування оперативної наради в Департаменті, а за погодженням керівництва Міністерства створює в Департаменті комісії, ради та дорадчі органи з числа ветеранів і досвідчених працівників карного розшуку, представників органів, підрозділів та установ системи МВС, органів виконавчої і законодавчої влади, громадських організацій, учених та фахівців.

4.3.5. З метою вирішення питань міжвідомчого або міжгалузевого характеру організовує проведення нарад із залученням представників інших правоохоронних органів, міністерств і відомств, структурних підрозділів апарату МВС, навчальних закладів та науково-дослідних установ. За результатами таких нарад складається протокол у кількох екземплярах (залежно від кількості сторін або учасників) та підписується кожним представником, який брав участь у нараді.

4.3.6. Здійснює контроль за оперативно-службовою діяльністю кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ, а також спеціальних напрямків їх діяльності - пошуку вибухівки, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, наркотиків та прекурсорів, одорологічної ідентифікації, пошуку трупів тощо, порядком утримання і збереження поголів'я собак, упроваджує організаційні заходи щодо розвитку системи службового собаківництва.

4.3.7. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо вдосконалення структури і змін штатної чисельності Департаменту та підрозділів карного розшуку органів внутрішніх справ України.

4.3.8. Подає для затвердження керівництву Міністерства перспективні та поточні плани роботи Департаменту, затверджує плани роботи структурних підрозділів Департаменту.

4.3.9. У межах компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, які є обов'язковими для працівників Департаменту і підпорядкованих підрозділів.

4.3.10. Проводить службові атестації особового складу Департаменту, уносить керівництву Міністерства подання на працівників для присвоєння спеціальних звань, рангів державного службовця, призначення, переміщення і звільнення з посад своїх заступників, начальників управлінь, відділів, секторів та інших працівників підрозділу.

4.3.11. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси МВС в органах державної влади та управління, суду й прокуратури з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.3.12. Спільно з підрозділами фінансового та матеріального забезпечення МВС вирішує питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності Департаменту, а також підпорядкованих підрозділів.

4.3.13. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими структурними підрозділами апарату МВС, ГУМВС, УМВС, іншими міністерствами, правоохоронними органами, громадськими об'єднаннями й організаціями, а також у встановленому порядку з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними організаціями і засобами масової інформації.

4.3.14. Особисто здійснює прийом громадян, що звернулися до МВС з питань, пов'язаних з діяльністю підрозділів карного розшуку. У встановленому порядку розглядає скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до Департаменту, дає доручення щодо їх своєчасного вирішення.

4.3.15. Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної таємниці в Департаменті та контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах карного розшуку, а також технічний захист інформації в Департаменті.

4.3.16. Надає пропозиції керівництву Міністерства щодо встановлення посадових окладів працівникам Департаменту в розмірах, визначених законодавством, надбавки, доплати, інші додаткові види грошового забезпечення, преміювання відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби, порушує клопотання перед керівництвом Міністерства щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення.

4.3.17. У межах повноважень заохочує чи накладає дисциплінарні стягнення на працівників Департаменту. Уносить пропозиції керівництву Міністерства щодо їх представлення до нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками, а також заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень правами керівництва Міністерства.

4.3.18. У встановленому порядку клопоче перед керівництвом Міністерства щодо надання відпусток працівникам Департаменту та пропонує кандидатури для виїзду в службові відрядження.

4.3.19. У межах компетенції організовує цільові перевірки оперативно-службової діяльності підрозділів карного розшуку, заслуховує звіти їх керівників, а за погодженням з керівництвом Міністерства - керівників кримінальної міліції, начальників міськрайлінорганів з питань, що належать до компетенції Департаменту. Уносить пропозиції керівництву Міністерства про притягнення зазначених керівників до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до компетенції організовує проведення оперативних нарад, навчальних зборів, конференцій, брифінгів з питань протидії злочинності.

4.3.20. Розглядає подання ГУМВС, УМВС про призначення на посаду і звільнення з посади начальників підрозділів карного розшуку, що належать до номенклатури МВС. Вивчає їх моральні та професіональні якості, висновки і пропозиції, доповідає керівництву Міністерства.

4.3.21. У встановленому порядку і в межах компетенції отримує від підпорядкованих підрозділів необхідну інформацію, звітні документи та інші матеріали, необхідні для прийняття управлінських рішень, підготовки засідань колегії МВС, оперативних нарад при керівництві Міністерства.

4.3.22. Використовує в оперативно-службовій діяльності в установленому порядку оперативні обліки, інтегровані банки даних, фонди Державного архіву МВС, довідково-інформаційні фонди, у тому числі бази даних інших Департаментів, відомчих навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС, отримує від органів, підрозділів та установ апарату МВС, ГУМВС, УМВС документи, статистичні, довідкові та інші матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань протидії злочинності.

4.3.23. Відповідно до змін криміногенної ситуації, у зв'язку з учиненням резонансних злочинів, іншими надзвичайними обставинами вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо залучення особового складу підпорядкованих підрозділів карного розшуку ГУМВС, УМВС для надання практичної допомоги підрозділам інших регіонів.

4.3.24. Доручає проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій, порушень дисципліни та законності, учинених працівниками, державними службовцями і службовцями Департаменту, підрозділів карного розшуку ГУМВС, УМВС.

4.3.25. Забезпечує розроблення типових положень про підрозділи карного розшуку ГУМВС, УМВС, міських управлінь та міськрайлінорганів.

4.4. На період відсутності начальника Департаменту його функціональні обов'язки виконує перший заступник або заступники начальника Департаменту.

 

Начальник Департаменту карного
розшуку МВС України
генерал-лейтенант міліції

В. Ф. Паскал

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали