ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.10.2017 р. N 823

Про затвердження Положення про Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887) (із змінами), Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури, затверджених наказом Міністерства культури України від 20 грудня 2012 року N 1560 (Методичні рекомендації N 1560), Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ туризму та курортів місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 29 вересня 2016 року N 1654 (Методичні рекомендації N 1654), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року N 747 "Про вдосконалення структури та затвердження граничної штатної чисельності працівників Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 747) (зі змінами), керуючись статтями 5, 6, пунктами 1, 41 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 вересня 2016 року N 682 "Про затвердження Положення про управління культури Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 682).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
30 жовтня 2017 року N 823

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

1. Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент є юридичною особою публічного права, підпорядкований та підзвітний голові обласної державної адміністрації, а також Міністерству культури України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її компетенції, та цим Положенням.

4. Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері культури, туризму та курортів.

5. Завданнями Департаменту відповідно до покладених повноважень з питань культури є:

5.1. Створення умов для:

1) розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

2) розвитку всіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

3) забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

4) задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5) сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

6) захисту прав споживачів національного культурного продукту;

7) централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

8) сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

9) збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

10) фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

11) збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

12) сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

13) забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

14) функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

15) моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.

5.2. Формування та подання у встановленому порядку Міністерству культури України пропозицій щодо:

1) формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

2) надання творчим колективам статусу академічного;

3) визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

4) відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

5) занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.

5.3. Подання Міністерству культури України інформації про:

1) музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

2) пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини.

5.4. Забезпечення участі у:

1) розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

2) розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики;

3) реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

4) погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5) розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6) підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Херсонської обласної ради;

7) організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

5.5. Формування переліків закладів культури обласного рівня та подання їх на затвердження Херсонській обласній раді.

5.6. Управління в межах повноважень та визначеної компетенції закладами, установами та підприємствами у сфері культури, що належать до базової мережі закладів культури обласного рівня, та здійснення контролю за виконанням ними своїх статутних завдань.

5.7. Здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за дотриманням фінансової дисципліни та ефективним, цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів у підвідомчих комунальних закладах, установах та підприємствах культурно-мистецької сфери.

5.8. Надання організаційно-методичної допомоги і координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини.

5.9. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини.

5.10. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини.

5.11. Контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання Музейного фонду України.

5.12. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.

5.13. Сприяння розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, початкових спеціалізованих навчальних закладів області.

5.14. Здійснення у межах компетенції заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.

5.15. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також мовної політики.

5.16. Управління у встановленому законом порядку історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації.

5.17. Роз'яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та мовної політики.

5.18. Подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

5.19. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

5.20. Облік проведення гастрольних заходів і подання до Міністерства культури України відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

5.21. Охорона пам'яток історії та культури згідно з визначеними повноваженнями та компетенцією.

5.22. Здійснення передбачених законом галузевих та інших повноважень.

6. Завданням Департаменту відповідно до покладених повноважень у сфері туризму та курортів є:

6.1. Підготовка пропозицій до проектів регіональних програм розвитку туризму та курортів, вжиття заходів щодо виконання цих програм.

6.2. Сприяння туристичній діяльності в регіоні та створенню сучасної туристичної інфраструктури.

6.3. Розробка та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.

6.4. Сприяння розвитку дитячого та молодіжного туризму.

6.5. Підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на регіональному рівні.

6.6. Забезпечення в межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон.

6.7. Подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозицій стосовно включення заходів регіональних програм з розвитку туризму та курортів до відповідних державних програм.

6.8. Участь у розробленні проектів місцевих бюджетів, регіональних програм економічного і соціального розвитку.

6.9. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції у сфері туризму та курортів, створення на ринку туристичних послуг рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності.

6.10. Підготовка пропозицій щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання обсягів реалізації регіонального туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому ринках.

6.11. Сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері туризму та курортів.

6.12. Підготовка пропозицій щодо реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму та курортно-рекреаційній сфері.

6.13. Здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів, утворення відповідних інформаційних центрів.

6.14. Провадження інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у сфері туризму та курортів.

6.15. Участь в організації та проведенні національних і міжнародних виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

6.16. Сприяння координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності, пов'язаної з використанням лікувальних ресурсів.

6.17. Підготовка пропозицій до проектів програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури у відповідному регіоні.

6.18. Надання в межах своїх повноважень суб'єктам туристичної діяльності методичної і консультативної допомоги щодо організації їх діяльності.

6.19. Розробка і впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.

6.20. Організація створення інформаційної мережі у сфері туризму та курортів на відповідній території.

6.21. Участь у межах своїх повноважень у реалізації загальнодержавних і місцевих програм освоєння земель оздоровчого та рекреаційного призначення, генеральних планів (програм) розвитку курортів.

6.22. Участь у здійсненні контролю за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони.

6.23. Підготовка пропозицій щодо визначення режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення.

6.24. Участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на відповідній території.

6.25. Проведення аналізу ринку туристичних послуг у межах адміністративно-територіальної одиниці, подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України необхідних відомостей про розвиток туризму та курортів на відповідній території.

6.26. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку та звітності у сфері туризму; забезпечення збирання та обробки статистичних даних на відповідній території.

6.27. Вивчення потреби у фахівцях сфери туризму та курортів, участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.28. Виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень.

6.29. Залучення підприємств, установ та організацій, розташованих у відповідному регіоні, до розв'язання проблем розвитку туризму.

6.30. Здійснення іншої діяльності у галузі туризму та курортів відповідно до законодавства.

7. Іншими функціями Департаменту є:

7.1. Здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування.

7.2. Внесення пропозицій щодо проекту обласного бюджету.

7.3. Розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері культури, туризму та курортів.

7.4. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації.

7.5. Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

7.6. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

7.7. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

7.8. Контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.

7.9. Забезпечення:

1) здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

2) доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

3) виконання у межах повноважень завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4) реалізації у межах повноважень державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5) захисту персональних даних.

7.10. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

7.11. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

8. Департамент має право:

8.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

8.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері культури, туризму та курортів.

8.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

8.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

9. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в установленому законодавством порядку.

Директор має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

11. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

11.1. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

4) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

13) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації, проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

15) організовує внутрішній контроль та забезпечує здійснення в Департаменті та підвідомчих закладах, установах, організаціях та на підприємствах контроль за ефективним, цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів, головним розпорядником яких визначено Департамент;

16) здійснює добір кадрів;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

18) здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

21) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Департаменту, у ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора - начальників управлінь, інших працівників Департаменту, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини, туризму та курортів.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

13. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до чинного законодавства України.

Доходи - (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Департаменту, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатки на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Департаменту.

14. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

15. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Начальник управління культури
обласної державної адміністрації

С. В. Думинська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали