ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.04.2018 р. N 286

Про затвердження Положення про Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року N 2190-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби" (Закон N 2190-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року N 831-р "Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України" (Розпорядження N 831-р), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року N 747 "Про вдосконалення структури та затвердження граничної штатної чисельності працівників Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 747) (зі змінами), враховуючи методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року N 1308 (Методичні рекомендації N 1308), керуючись статтями 5, 6, пунктами 1, 41 частини першої статті 39, частиною першою статті 41, статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Директору Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Криницькому Є. А. вжити заходів щодо державної реєстрації установчих документів Департаменту.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 лютого 2018 року N 107 "Про питання, які стосуються діяльності Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації".

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
16 квітня 2018 року N 286

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

I. Загальні положення

1. Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

3. Департамент є юридичною особою публічного права.

4. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України.

5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

6. У межах повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, науки, молодіжної політики та інновацій на території області.

II. Основні завдання Департаменту

1. Департамент виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) створює умови для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізовує їх права відповідно до законів України на здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

5) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

6) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

8) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

9) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

10) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

12) розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, науки, дітей і молоді;

13) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України;

14) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

15) сприяє створенню безпечних умов для навчання і праці здобувачів освіти, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей, учнівської та студентської молоді;

16) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

17) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених чинним законодавством випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

18) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

19) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

20) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

21) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

23) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) забезпечує захист персональних даних;

28) бере участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та молоді;

29) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

30) забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

31) визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;

32) створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів і установ освіти, науки та молоді;

33) забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

34) здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки та молоді, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності;

35) здійснює ліцензування діяльності з надання освітніх послуг закладів дошкільної та загальної середньої освіти, розміщених на території області, в установленому порядку;

36) організовує та проводить конкурсний відбір на заміщення вакантних посад директорів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;

37) здійснює оперативне управління майном державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України;

38) координує діяльність закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, організовує роботу з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

39) здійснює контроль за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів;

40) управляє закладами освіти, що є комунальною власністю і безпосередньо підпорядковані Департаменту, у разі делегування таких повноважень органом місцевого самоврядування;

41) забезпечує моніторинг у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та молодіжної політики в області;

42) організовує здійснення заходів місцевими органами управління освітою, закладами освіти щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

43) сприяє інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

44) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

45) організовує в межах повноважень оздоровлення та відпочинок здобувачів освіти у закладах освіти;

46) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

47) організовує та виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту здобувачів освіти, сприяє їхньому соціальному становленню і розвитку;

48) сприяє міжнародному науковому співробітництву, а також з питань дітей та молоді;

49) сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молодіжної політики;

50) координує роботу інститутів громадянського суспільства у реалізації молодіжної політики в області;

51) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

52) здійснює інші передбачені законом повноваження.

2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан освітнього процесу, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав і соціальних гарантій здобувачів освіти в області, розробляє галузеві програми розвитку освіти, молодіжної політики, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм, здійснює зовнішнє забезпечення якості освіти та вживає заходів до усунення недоліків;

2) бере участь у прогнозуванні потреби області у фахівцях різних професій та спеціальностей, формує пропозиції щодо проекту державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійних (професійно-технічних) закладах освіти області, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, і в установленому порядку подає їх на розгляд Міністерства освіти і науки України;

3) формує регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів професійних (професійно-технічних) закладів освіти та сприяє працевлаштуванню випускників;

4) розробляє та забезпечує виконання регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

5) здійснює організаційне забезпечення діяльності регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти;

6) здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;

7) аналізує стан виконання закладами професійної (професійно-технічної) освіти обсягів регіонального та державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів;

8) здійснює розподіл обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів за результатами прийому учнів на навчання;

9) надає Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

10) вживає заходів щодо створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України;

11) сприяє впровадженню сучасних виробничих технологій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

12) здійснює контроль за організацією навчально-виробничого процесу в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України;

13) приймає рішення щодо ефективного використання майна, надає дозвіл на списання, вибуття, передачу в оренду, відчуження майна державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України;

14) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих здобувачів освіти, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення їх культурно-освітнього та патріотичного рівня;

15) організовує роботу державних і комунальних закладів вищої освіти відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України або засновником (засновниками) повноважень;

16) відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти;

17) організовує роботу з ліцензування закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, розміщених на території області;

18) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти, що перебувають у сфері управління Департаменту, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

19) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів закладів вищої освіти;

20) аналізує стан виконання керівниками професійних (професійно-технічних) закладів освіти своїх обов'язків за трудовим договором (контрактом);

21) вживає заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, а також щодо організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, розвитку творчості педагогічних працівників;

22) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо мови освіти, всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин в освітньому процесі;

23) впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

24) вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних;

25) затверджує спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти мережу пунктів тестування;

26) формує замовлення на навчально-методичну літературу;

27) організовує розподіл підручників між місцевими органами управління освітою для забезпечення ними здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти;

28) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

29) співпрацює з територіальними органами Національної поліції та соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді щодо дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, а також щодо попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

30) створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти шляхом утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів у закладах освіти;

31) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціального захисту здобувачів освіти;

32) бере участь, за дорученням Міністерства освіти і науки України, у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм;

33) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов здобувачів освіти, працівників освіти і науки;

34) розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної діяльності державними та регіональними нагородами, а також пропозиції стосовно запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

35) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан та розвиток освіти в області, що належить до його компетенції;

36) бере участь у межах своїх повноважень в організації на території області виставково-ярмаркових заходів;

37) призначає (звільняє) директорів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

38) здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України;

39) координує роботу закладів вищої освіти та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти, науки та молоді в області;

40) сприяє забезпеченню зайнятості та працевлаштуванню молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

41) сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки молоді;

42) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання;

43) здійснює заходи, спрямовані на підтримку та розвиток молодіжних громадських і студентських організацій, наукових та освітніх громадських об'єднань;

44) організовує роботу з усіма педагогічними працівниками для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей;

45) сприяє утворенню інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

46) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

III. Права

1. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, закладами освіти та науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку пропозиції стосовно удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідних галузях;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру як друкованих, так і радіотелевізійних та електронних;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

IV. Взаємодія з іншими органами влади

Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V. Організаційно-розпорядча діяльність

1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідними міністерствами в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

2. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент, його структуру;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) спрямовує і координує діяльність місцевих органів управління освітою, молодіжною політикою та підзвітних установ;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін'юсту;

13) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;

21) накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади;

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

3. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

4. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи).

5. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися молодіжні, громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

6. Склад рад і комісій та положення про них затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

7. Склад та чисельність управлінь, відділів, секторів Департаменту, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених на Департамент завдань, визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

8. Штатний розпис, структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

9. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

10. Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

11. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

Є. М. Рищук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали