МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 407

Про затвердження Положення про департамент регуляторної політики та розвитку підприємництва

Наказую:

Затвердити Положення про департамент регуляторної політики та розвитку підприємництва як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -  
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.12.2011 N 407

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Загальні положення

1.1. Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих рішень щодо формування та реалізації державної регуляторної політики, державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління державної регуляторної політики;

управління розвитку та підтримки підприємництва; управління ліцензування у сфері господарської діяльності; управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

1) аналіз в установленому порядку проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, розгляд відповідних аналізів регуляторного впливу та підготовка проектів рішень про погодження проектів цих актів або про відмову в їх погодженні;

2) проведення відповідно до закону експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, підготовка проектів рішень про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікація в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надіслання повідомлення про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;

3) повідомлення органів виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

4) здійснення методичного забезпечення діяльності регуляторних органів, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

5) ведення реєстру погодження проектів регуляторних актів, розробниками яких є центральні органи виконавчої влади;

6) забезпечення підготовки та подання керівництву Мінекономрозвитку проекту щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади;

7) ужиття в межах компетенції заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;

8) аналіз звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;

9) проведення експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, подання розробникам таких проектів пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

10) у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, звернення згідно із законом до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

11) підготовка в установленому порядку проектів звернень до Президента України та органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках і в порядку, встановлених Конституцією і законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

12) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку здійснення аналізу листів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких роз'яснюються положення регуляторних актів, а також подання в установленому порядку зазначеним органам та посадовим особам пропозицій щодо відкликання таких листів, якщо вони суперечать законодавству;

13) надання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо погодження складу апеляційних регуляторних комісій, утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

14) надання роз'яснень положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

15) організація роботи, пов'язаної із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

16) проведення моніторингу стану виконання центральними органами виконавчої влади вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

17) інформування керівництва Мінекономрозвитку про стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України "Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності";

18) здійснення моніторингу законодавства щодо соціально-корпоративної відповідальності суб'єктів господарської діяльності та подання пропозицій стосовно його вдосконалення;

19) розроблення основних напрямів розвитку державної політики у сфері ліцензування;

20) погодження проектів нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

21) здійснення нагляду за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та надання роз'яснень щодо його застосування;

22) здійснення методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування;

23) розроблення та подання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо визначення форм документів у сфері ліцензування та правил їх оформлення;

24) погодження в установленому порядку розроблених органами ліцензування ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності та порядків контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених законодавством;

25) надання пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо формування складу експертно-апеляційної ради та забезпечення її роботи;

26) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;

27) здійснення нормативного та методологічного забезпечення ведення Єдиного ліцензійного реєстру;

28) організація замовлення, постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання бланків ліцензій;

29) підготовка та подання керівництву Мінекономрозвитку проектів розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

30) розроблення (участь у розробленні) і погодження проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру;

31) здійснення методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

32) координація діяльності органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства видають документи дозвільного характеру та ліцензії, проведення методичного забезпечення діяльності таких органів з питань, що належать до його компетенції;

33) здійснення в межах своїх повноважень контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

34) організація навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів, розгляд документів щодо погодження їх кандидатур на призначення та звільнення з посади;

35) здійснення нормативного та методологічного забезпечення ведення загальнодержавного Реєстру документів дозвільного характеру;

36) аналіз стану розвитку підприємництва, здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері підприємництва, інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, підготовка та подання в установленому порядку керівництву Мінекономрозвитку пропозицій щодо її вдосконалення;

37) сприяння в межах своїх повноважень розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності;

38) розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, організація розроблення та моніторинг виконання державних цільових програм розвитку підприємництва, проведення експертизи проектів зазначених програм;

39) здійснення методичного керівництва роботою з розроблення регіональних програм підтримки і розвитку підприємництва, аналіз стану їх виконання;

40) розроблення заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із здійсненням цих заходів;

41) забезпечення координації та контролю діяльності Українського фонду підтримки підприємництва;

42) узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подання їх на розгляд керівництву Мінекономрозвитку;

43) у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, організація взаємодії з громадськими організаціями підприємців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом;

44) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку інформування громадськості про свою діяльність та про стан проведення державної політики у визначених сферах діяльності;

45) здійснення інших повноважень, передбачених законами України та іншими актами законодавства у визначених сферах діяльності.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

2) отримувати у межах своєї компетенції інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради та утворювати робочі групи;

4) звертатися до міських голів міст обласного значення або голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій з поданням про звільнення з посади державних адміністраторів у разі виявлення факту порушення ними законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності;

5) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до його компетенції.

У справах про адміністративні правопорушення, передбачених статтями 16610 і 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважені посадові особи департаменту мають право складати протоколи про правопорушення.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

2) організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

3) організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

4) візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

5) у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі:

- листи-повідомлення про проведення планової перевірки додержання законодавства у сфері ліцензування органами ліцензування;

- листи-роз'яснення з питань застосування законодавства у сфері ліцензування, дозвільної системи, регуляторної політики, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

- звернення до адміністратора Реєстру документів дозвільного характеру та Єдиного ліцензійного реєстру щодо надання (скасування) доступу до Реєстру документів дозвільного характеру та отримання інформації з Єдиного ліцензійного реєстру;

- відповіді на запити, що надходять від учасників цивільного обороту та суб'єктів господарювання, щодо надання інформації з Єдиного ліцензійного реєстру;

- листи щодо погодження кодів діяльності та кодових найменувань видів господарської діяльності;

- листи до органів ліцензування з питань, що належать до компетенції департаменту;

- документи щодо методичного забезпечення діяльності регуляторних органів, пов'язаної із здійсненням державної регуляторної політики;

- листи-повідомлення про залишення без розгляду проектів регуляторних актів, поданих на погодження з порушенням вимог законодавства про державну регуляторну політику;

- листи-запити до центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо надання інформації з окремих питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи, ліцензування певних видів господарської діяльності, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, підтримки та розвитку підприємництва;

- інформаційні листи про результати аналізу стану реалізації державної регуляторної політики;

- звернення до регуляторних органів з пропозиціями щодо вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики прийнятих ними регуляторних актів;

- листи про подання центральним органам виконавчої влади, їх територіальним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, їх посадовим особам пропозицій щодо відкликання виданих ними листів, у яких роз'яснюються положення регуляторних актів, якщо вони суперечать законодавству;

- відповіді на звернення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій з питань реалізації державної регуляторної політики;

- подання про погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора;

- погодження регламенту (інформаційної картки), який визначає послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру та схеми дозвільних (погоджувальних) процедур;

- документи щодо погодження розроблених органами ліцензування ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності та порядків контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених законодавством;

- листи-запрошення на наради, які організовуються департаментом.

6) з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для надання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

7) забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

8) організовує та забезпечує взаємодію Міністерства з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції департаменту;

9) уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Міністерством, центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції департаменту;

10) за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організовує підготовку пропозицій щодо вирішення питань, віднесених до компетенції департаменту, які виникають у взаємовідносинах з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

11) за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

12) контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

13) представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

14) у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління державної регуляторної політики, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку та підтримки підприємництва, начальника управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності, начальника управління ліцензування у сфері господарської діяльності;

15) погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;

16) затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

17) організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

18) погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

19) погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

20) уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

21) готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління державної регуляторної політики, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку та підтримки підприємництва, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту:

здійснює координацію роботи управління ліцензування у сфері господарської діяльності та управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

підписує матеріали, які надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

візує документи з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

візує супровідні листи до проектів нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.5. У разі тимчасової відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту, у разі відсутності директора департаменту і заступника директора департаменту обов'язки директора департаменту виконує заступник директора департаменту - начальник управління державної регуляторної політики, а у разі відсутності останніх - заступник директора департаменту - начальник управління розвитку та підтримки підприємництва.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління державної регуляторної політики, заступник директора департаменту - начальник управління розвитку та підтримки підприємництва та інші керівники структурних підрозділів департаменту здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положенням про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали