МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 травня 2012 року N 392

Про затвердження Положення про Департамент внутрішнього аудиту МВС

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 1001), у зв'язку з організаційно-штатними змінами та з метою вдосконалення внутрішнього аудиту в системі Міністерства внутрішніх справ наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається.

2. ГУВВ МВС (Яровий С. А.), ДДСО при МВС (Назаренко А. М.), начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в місячний термін забезпечити розробку положення про підрозділ внутрішнього аудиту та його затвердження.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС погоджувати з Департаментом внутрішнього аудиту проекти розпорядчих документів Міністерства про використання бюджетних коштів, інших фінансових ресурсів та державного майна в системі МВС, а також включення працівників Департаменту до складу робочих груп з перевірки діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 24.05.2011 N 231 "Про затвердження Положення про Управління фінансової інспекції МВС" (Положення N 231).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
03.05.2012 N 392


ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Департамент внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України (далі - Департамент або ДВА) є самостійним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС або Міністерство), який є головним у сфері організації діяльності підрозділів у системі МВС, що здійснюють внутрішній аудит.

1.3. Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність МВС та його територіальних органів внутрішніх справ, внутрішніх військ МВС, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС (далі - об'єкти аудиту), у повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються керівництвом об'єктів аудиту для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності об'єктів аудиту).

1.4. Основними завданнями Департаменту є:

надання Міністру внутрішніх справ об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю МВС та її вдосконалення;

- удосконалення системи управління у сфері фінансово-господарської діяльності;

- сприяння правильному застосуванню норм законодавства структурними підрозділами Міністерства, його територіальними органами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління МВС, дотримання ними у своїй діяльності принципів законності, ефективності, результативності та прозорості;

- запобігання фактам незаконного, неефективного і нерезультативного використання бюджетних коштів та іншого державного майна в системі МВС;

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у фінансово-господарській діяльності.

1.5. Внутрішній аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Міністерством фінансів України, та внутрішніх нормативно-правових актів МВС з питань проведення внутрішнього аудиту.

1.6. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція) з питань організації та здійснення внутрішнього аудиту і цим Положенням.

1.7. Структура і штат Департаменту затверджуються у встановленому порядку. Чисельність працівників Департаменту визначається штатним розписом апарату МВС у кількості, необхідній для виконання покладених завдань.

1.8. Департамент має печатку та бланки з повним і скороченим найменуванням, необхідні для здійснення своєї діяльності.

1.9. Підрозділи внутрішніх військ МВС, Управління Державної служби охорони при МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС, які здійснюють внутрішній аудит, з питань його проведення підпорядковуються Департаменту. Керівники та працівники зазначених підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому МВС порядку за обов'язковим погодженням з Департаментом.

1.10. Департамент веде діловодство відповідно до вимог та порядку, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами МВС, зберігає матеріали внутрішнього аудиту, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

II. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Здійснює складання та ведення бази даних про об'єкти внутрішнього аудиту, яка містить дані про об'єкти, забезпечує повноту і достовірність цих даних та своєчасне оновлення, забезпечує формування зведеної бази даних об'єктів аудиту.

2.2. Проводить оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю МВС;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

- якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

- стану збереження активів та інформації;

- стану управління державним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства та інших об'єктів аудиту.

2.3. Проводить аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, інших фінансових ресурсів та державного майна в системі МВС для забезпечення їх цільового і ефективного використання.

2.4. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань проведення внутрішнього аудиту.

2.5. Відстежує та аналізує окремі господарські операції, які здійснені об'єктами внутрішнього аудиту та/або заплановані до здійснення, з метою визначення та оцінки ризиків, у тому числі при організації державних закупівель.

2.6. Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, контрольні заходи (перевірки, розслідування), документує їх результати, складає акти, довідки, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації (пропозиції), а також проводить моніторинг їх урахування і виконання.

2.7. Проводить у структурних підрозділах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МВС, контрольні заходи з перевірки використання коштів за видатками спеціального призначення відповідно до встановленого порядку, вимог законодавчих і нормативно-правових актів у сфері охорони державної та комерційної таємниці.

2.8. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства його територіальними органами, іншими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту і контрольних заходів.

2.9. Аналізує акти реагування правоохоронних органів та інших органів державної влади на факти встановлених порушень та зловживань у фінансовій сфері.

2.10. Забезпечує керівництво МВС інформацією про стан фінансово-бюджетної дисципліни на об'єктах аудиту, надає незалежні та об'єктивні рекомендації (пропозиції) щодо усунення виявлених порушень законодавства і запобігання їм у подальшому, підвищення ефективності діяльності об'єктів аудиту, удосконалення системи управління ними. Подає керівництву МВС аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень та здійснює відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади.

2.11. Здійснює організаційне та методичне керівництво діяльністю підрозділів, які проводять внутрішній аудит у системі МВС, забезпечує їх взаємодію з питань проведення внутрішнього аудиту та контрольних заходів з іншими структурними підрозділами МВС.

2.12. Аналізує стан роботи підрозділів, які здійснюють внутрішній аудит у системі МВС, ініціює проведення заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності та запобігання причин, що призводять до погіршення їх роботи.

2.13. Узагальнює та вживає заходів щодо перевірки інформацій, отриманих із засобів масової інформації, у тому числі Інтернет-видань, стосовно можливих фінансових порушень та зловживань у територіальних органах внутрішніх справ.

2.14. Звітує про результати діяльності Держфінінспекції у встановленому порядку.

2.15. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

III. Організація та забезпечення діяльності Департаменту.

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ.

3.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу економічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи на керівних посадах на державній службі за фахом не менш як 5 років.

3.3. Директор Департаменту підпорядковується Міністру внутрішніх справ України та координується заступником Міністра внутрішніх справ України - керівником апарату, може входити до складу колегії МВС (інших дорадчих органів МВС).

3.4. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади наказами Міністра внутрішніх справ України.

3.5. Директор Департаменту несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни в Департаменті та виконання вимог цього Положення.

У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і функцій один із заступників згідно з розподілом обов'язків.

3.6. Директор Департаменту забезпечує:

3.6.1. Планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту, інших контрольних заходів.

3.6.2 Підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності Департаменту або зведеного звіту про результати діяльності Департаменту відповідно до вимог Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (Постанова N 1001), стандартів внутрішнього аудиту та цього Положення.

3.6.3. Проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій (пропозицій) за результатами проведення внутрішнього аудиту, інших контрольних заходів.

3.6.4. Здійснення заходів щодо усунення виявлених Держфініспекцією порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки внутрішнього аудиту.

Директор Департаменту координує діяльність підрозділів, що здійснюють внутрішній аудит у системі МВС, а також надає пропозиції щодо забезпечення належної якості проведення внутрішнього аудиту такими підрозділами.

3.7. Директор Департаменту має право:

3.7.1. У межах своїх повноважень, видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, давати доручення, приймати рішення та контролювати їх виконання.

3.7.2. Відповідно до законодавства України та за службової необхідності встановлювати режим роботи Департаменту.

3.7.3. Уносити пропозиції керівництву МВС щодо направлення особового складу Департаменту в установленому МВС порядку в службові відрядження.

3.7.4. У встановленому МВС порядку вносити керівництву МВС пропозиції про нагородження державними нагородами і відомчими відзнаками працівників Департаменту, а також про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

3.7.5. Згідно із законодавством про працю та відомчими нормативно-правовими актами погоджувати надання відпусток працівникам Департаменту.

3.7.6. Подавати керівництву МВС пропозиції щодо структури і штатної чисельності, установлення та зміни розміру надбавок, доплат і премій працівникам Департаменту.

3.7.7. Погоджувати в установленому порядку структуру і штатну чисельність, призначення на посади та звільнення з посад керівників підрозділів, які здійснюють внутрішній аудит у територіальних органах внутрішніх справ. Уносити керівництву МВС, органів внутрішніх справ пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підрозділів, які здійснюють внутрішній аудит у територіальних органах внутрішніх справ.

3.7.8. У межах своїх повноважень, підписувати від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення, інші документи, за винятком тих, що підписуються керівництвом Міністерства відповідно до законодавства.

3.7.9. Висувати керівникам та іншим посадовим особам об'єктів аудиту вимоги щодо усунення виявлених фінансових, бюджетних правопорушень, які є обов'язковими до виконання.

3.7.10. За рішенням керівництва МВС передавати до правоохоронних органів матеріали контрольних заходів з виявленими фактами нецільового використання коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та іншими грубими порушеннями фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків у великих розмірах та/або мають ознаки злочину.

3.8. Директор Департаменту зобов'язаний:

3.8.1. Здійснювати безпосереднє керівництво діяльністю Департаменту, забезпечувати виконання завдань, покладених на Департамент.

3.8.2. Розподіляти функціональні обов'язки між своїми заступниками та здійснювати контроль за їх виконанням.

3.8.3. Розглядати та погоджувати в установленому порядку плани з внутрішнього аудиту підрозділів, які здійснюють внутрішній аудит у системі МВС, забезпечувати та контролювати його проведення.

3.8.4. Організовувати і забезпечувати в установленому порядку відбір, розстановку, переміщення та професійну підготовку кадрів, виховання особового складу Департаменту, дотримання ним службової дисципліни, направляти працівників Департаменту на перепідготовку і підвищення кваліфікації.

3.8.5. Організовувати в установленому порядку атестацію працівників Департаменту, уносити пропозиції керівництву МВС про присвоєння спеціальних звань особам рядового та начальницького складу та рангів державним службовцям з числа працівників Департаменту.

3.8.6. Здійснювати постійний контроль за збереженням державної таємниці в Департаменті.

3.8.7. Приймати від працівників Департаменту аудиторські звіти, акти, довідки, у разі потреби направляти їх на доопрацювання, проводити моніторинг виконання рекомендацій (пропозицій).

3.8.8. Організовувати розгляд скарг на дії працівників Департаменту та підрозділів, які здійснюють внутрішній аудит у системі МВС, а також призначати проведення службових розслідувань за фактами порушення своїх обов'язків працівниками цих підрозділів.

3.8.9. Вирішувати відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів МВС питання, пов'язані з проходженням служби і здійсненням трудової діяльності працівниками Департаменту, забезпечувати роботу з питань соціального захисту особового складу.

3.8.10. Організовувати та контролювати роботу зі зверненнями громадян в Департаменті, здійснювати особистий прийом громадян.

3.8.11. За погодженням із керівництвом МВС здійснювати заслуховування керівників підрозділів, які здійснюють внутрішній аудит з питань забезпечення діяльності відповідно до компетенції Департаменту.

3.8.12. Реалізовувати інші повноваження, які належать до компетенції Департаменту.

3.9. Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади наказами заступника Міністра внутрішніх справ України - керівника апарату.

Працівники повинні мати вищу економічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом не менш як 3 роки.

3.10. Працівники здійснюють внутрішній аудит, контрольні заходи відповідно до повноважень та обов'язків, передбачених законодавством, внутрішніми нормативно-правовими актами МВС та посадовими інструкціями.

 

Т. в. о. директора Департаменту
внутрішнього аудиту МВС України

О. В. Грибовський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали