МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 травня 2017 року N 723

Про затвердження Положення про департамент залучення інвестицій

Наказую:

1. Затвердити Положення про департамент залучення інвестицій.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.12.2016 N 2043 "Про затвердження Положення про департамент залучення інвестицій" (Положення N 2043).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 травня 2017 року N 723

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент залучення інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Департамент залучення інвестицій (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ формування інвестиційної політики;

відділ наукової та інноваційної діяльності;

відділ інструментів залучення інвестицій;

відділ державно-приватного партнерства;

сектор взаємодії з іноземними представництвами.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

2.1. Основними завданнями департаменту є підготовка пропозицій щодо:

забезпечення формування та реалізації державної інвестиційної політики;

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

забезпечення формування та реалізації державної політики стосовно створення та функціонування індустріальних парків;

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, як складової інвестиційної діяльності.

2.2. Реалізація визначених у пункті 2.1 завдань передбачає забезпечення:

розроблення та опрацювання в межах повноважень, передбачених законодавством, проектів нормативно-правових актів у сфері державно-приватного партнерства, інвестиційної, наукової та інноваційної діяльності, у тому числі спеціальних режимів, індустріальних (промислових) парків, угод про розподіл продукції тощо;

ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків, Державного реєстру інвестиційних проектів, Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та Реєстру представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

здійснення державної реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

здійснення заходів, у тому числі міжнародних, спрямованих на формування позитивного інвестиційного іміджу;

участі у вирішенні проблемних питань стосовно діяльності іноземних інвесторів на території України, консультативному, методологічному та інформаційному супроводі інвесторів;

проведення аналізу міжнародної практики правового регулювання у сфері інвестиційної, інноваційної та науково-дослідної діяльності;

здійснення функції національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства;

координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики та державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

формування за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекту переліку об'єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

розроблення концепції та проектів державних цільових програм щодо сприяння розширенню державно-приватного партнерства, ужиття заходів для їх виконання;

проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

організації проведення перевірок виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі проведення оцінки та моніторингу загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

проведення в межах повноважень інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи;

унесення (опрацювання) пропозицій стосовно здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності;

надання методологічної допомоги у проведенні аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

проведення перевірок та погодження висновків за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства в разі якщо об'єктом державно-приватного партнерства є об'єкти державної власності або для здійснення такого партнерства передбачається надання державної підтримки;

підготовки висновків про доцільність надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, її форму та обсяг або про недоцільність надання державної підтримки;

участі в організації навчання і підвищенні кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

ведення обліку договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

сприяння захисту законних прав та інтересів державних і приватних партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнерства;

методологічного супроводу щодо проведення перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства у випадках, передбачених законодавством;

погодження та оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку висновків за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної та комунальної власності та майна, що належить Автономній Республіці Крим (якщо відповідно до такого висновку передбачено надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету);

надання роз'яснень з питань застосування Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 N 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 N 130 (Постанова N 130));

визначення мінімального розміру ставки концесійного платежу (за зверненням концесієдавця);

опрацювання проектів угод про розподіл продукції та підготовку необхідних матеріалів для засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;

участі Мінекономрозвитку в підготовці та проведенні конкурсів з визначення інвесторів, у тому числі приватного партнера, та укладанні з ними відповідних договорів;

підготовки пропозицій щодо прийняття рішень про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріальних парків до Реєстру індустріальних парків;

підготовки пропозицій щодо затвердження форми типового договору про створення та функціонування індустріального парку;

підготовки пропозицій щодо звернення до органів державної влади, підприємств, установ та організацій стосовно вирішення питань створення та функціонування індустріальних парків;

сприятливих умов для створення та функціонування індустріальних парків;

проведення моніторингу функціонування індустріальних парків;

інформаційної та консультаційної підтримки ініціаторів створення і керуючих компаній;

інформування Державної фіскальної служби України та відповідних місцевих держадміністрацій про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України "Про індустріальні парки" (Закон N 5018-VI);

підготовки та розгляду пропозицій щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, вільних митних зон промислового типу, кластерів, технологічних і наукових парків, інших інструментів і механізмів сприяння інвестиційній, інноваційній та науково-дослідній діяльності;

підготовки та розгляду пропозицій щодо реєстрації технологічних парків, а також проектів технологічних парків;

подання інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;

здійснення контролю за виконанням Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Закон N 5205-VI);

здійснення співробітництва в інвестиційній сфері з іншими інституціями, установами, організаціями;

реалізації в межах своїх повноважень державної політики з питань міжнародного інноваційного співробітництва, у тому числі укладання відповідних угод;

організації роботи, пов'язаної з розвитком системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інвестиційної, у тому числі інноваційної, політики та моніторингу стану інвестиційної розвитку економіки для динамічного, збалансованого розвитку країни та її регіонів;

підготовки аналітично-довідкових матеріалів з питань інвестиційної діяльності, у тому числі у сфері державно-приватного партнерства;

проведення в установленому порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, отримання, аналіз та узагальнення інформації про їх діяльність;

сприяння проведенню моніторингу та аналізу ефективності державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;

надання методичної та інформаційно-аналітичної допомоги іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку з питань, що належать до повноважень департаменту;

участі у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них;

підготовки пропозицій щодо утворення консультативно-дорадчих органів, організаційного та інформаційно-аналітичного супроводу їх діяльності.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема щодо стану та показників соціального та економічного розвитку України, упровадження реформ, макроекономічного прогнозу, пріоритетів, проблем та перспектив розвитку окремих секторів економіки та підприємств, об'єктів державної та комунальної власності, що можуть бути предметом державно-приватного партнерства;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

брати участь у нарадах, зустрічах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до повноважень департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, установ та організацій, а також має право підпису витягів з Реєстру індустріальних (промислових) парків, листів про повернення документів ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків із зазначенням причин їх повернення;

з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до повноважень департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у проведені аналізу мобілізаційних потужностей галузей національної економіки для визначення напрямів їх розвитку;

працює з відомостями за сукупністю всіх показників про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, у цілому щодо Збройних Сил та інших військових формувань України;

відповідає за стан пожежної безпеки у приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до повноважень департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника відділу формування інвестиційної політики; заступника директора департаменту - начальника відділу державно-приватного партнерства; начальника відділу інструментів залучення інвестицій; начальника відділу наукової та інноваційної діяльності, завідуючого сектору взаємодії з іноземними представництвами;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту.

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього директора департаменту забезпечується:

- заступником директора департаменту - начальником відділу формування інвестиційної політики;

- заступником директора департаменту - начальником відділу державно-приватного партнерства, в разі відсутності заступника директора департаменту - начальником відділу формування інвестиційної політики.

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали