Додаткова копія: Про затвердження Положення про Державну установу "Служба судової охорони"

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 листопада 2015 року N 191

Про затвердження Положення про Державну установу "Служба судової охорони"

Відповідно до частини п'ятої статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою утворення відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України, на виконання положень Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII) наказую:

1. Затвердити Положення про Державну установу "Служба судової охорони", що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести цей наказ до відома Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікації комісії суддів України, Національної школи суддів України, апеляційних судів областей, апеляційного суду міста Києва, адміністративних та господарських апеляційних судів, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома місцевих судів.

4. В. о. начальника Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) розмістити цей наказ на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Кондика П. М.

 

Голова

З. Холоднюк

 

ПОГОДЖЕНО
Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
06 листопада 2015 року N 191

Положення
про Державну установу "Служба судової охорони"

I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначає засади створення та діяльності Державної установи "Служба судової охорони" (далі - Служба) як відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), права, обов'язки працівників, порядок здійснення охорони об'єктів, що перебувають під охороною Служби.

2. У цьому Положенні терміни вжинаються в такому значенні:

внутрішньооб'єктовий режим - порядок, установлений у межах об'єктів охорони, що забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які на них перебувають;

об'єкт охорони - фізична особа та/або майно;

охорона майна - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності відповідних будівель, споруд, територій, транспортних засобів, іншого рухомого й нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього;

охорона фізичної особи - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру;

пропускний режим - установлений у межах об'єктів охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових, режимних та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкти та з об'єктів охорони;

пункт централізованого спостереження - центр з працівниками Служби, які спостерігають за станом систем передавання тривожних сповіщень;

Служба судової охорони - сукупність підрозділів, які входять до складу Державної установи "Служба судової охорони", що здійснюють підтримання громадського порядку в суді, запобігання та припинення проявів неповаги до суду, охорону приміщень й іншого майна судів, органів судової влади, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників апаратів судів та їх близьких родичів (батьків, дружини, чоловіка, дітей), забезпечення безпеки учасників судового процесу;

територіальні підрозділи Державної установи "Служба судової охорони" в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ТУ ССО) - територіальні управління Служби судової охорони в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

технічні засоби охорони - технічні засоби, що використовуються під час провадження охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання для виявлення, оповіщення й попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами ДСА України, Статутом Служби та цим Положенням.

4. Основними завданнями Служби є:

підтримання громадського порядку в суді;

припинення проявів неповаги до суду;

охорона приміщень й іншого майна судів та інших органів судової влади;

виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників апаратів судів та їх близьких родичів (батьків, дружини, чоловіка, дітей);

забезпечення безпеки учасників судового процесу;

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи.

5. Порядок здійснення Службою охорони установ судових експертиз Міністерства юстиції України й Міністерства охорони здоров'я України, а також режиму тримання осіб, які перебувають під вартою й направлені на судово-психіатричну експертизу, визначаються окремими розпорядчими документами відповідних органів.

6. З метою належного виконання покладених на неї завдань Служба виконує такі функції:

здійснює комплекс організаційно-правових, режимних та інженерно-технічних заходів, що виключають можливість безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкти та з об'єктів охорони;

забезпечує дотримання внутрішньооб'єктового режиму;

здійснює добір, підготовку, підвищення кваліфікації працівників Служби, підготовку кадрового резерву. Навчальні програми, порядок і рівень підготовки, терміни підготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби визначаються ДСА України за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й науки;

розробляє відомчі положення, правила, документи з організації охорони, внутрішньооб'єктового режиму, що затверджуються наказом Служби за погодженням з ДСА України, а в разі потреби - з іншими органами, установами, організаціями, підприємствами;

веде облік порушень пропускного та внутрішньооб'єктового режиму та їх наслідків;

здійснює підготовку звітних та інформаційних матеріалів за результатами охоронної діяльності;

бере участь у службових розслідуваннях за фактами розкрадання майна об'єктів охорони, порушень пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, надає пропозиції щодо їх запобігання.

7. Служба виконує покладені на неї завдання безпосередньо та через ТУ ССО, що утворюються Службою за погодженням з ДСА України та не мають статусу юридичної особи.

8. Начальники ТУ ССО відповідають за забезпечення охорони об'єктів, стан пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на об'єктах охорони.

Питання обладнання об'єктів охорони інженерно-технічними засобами охорони вирішуються керівниками апаратів судів та керівниками органів судової влади.

II. Організація діяльності та склад Служби

1. Загальне керівництво та контроль за діяльністю Служби здійснює Голова ДСА України або за його дорученням заступник Голови ДСА України.

Координацію діяльності Служби здійснює самостійний структурний підрозділ ДСА України, на який покладено функції методичного забезпечення діяльності Служби.

2. Безпосереднє керівництво Службою здійснює начальник Служби, якого призначає та звільняє з посади Голова ДСА України. Заступники начальника Служби призначаються та звільняються з посади начальником Служби за погодженням з ДСА України.

Безпосереднє керівництво ТУ ССО здійснюють їх начальники, які призначаються на посади за поданням начальників відповідних територіальних управлінь ДСА України та звільняються з посади начальником Служби.

3. Начальник Служби:

представляє інтереси Служби в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

організовує діяльність та здійснює поточне керівництво діяльністю Служби відповідно до законодавства та цього Положення;

затверджує за погодженням з ДСА України структуру і штатний розпис ТУ ССО;

у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Служби, крім заступника начальника та керівників ТУ ССО, які призначаються та звільняються за погодженням з ДСА України;

у межах своїх повноважень застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Служби та керівників ТУ ССО;

видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

4. Перелік посад працівників структурних підрозділів Служби та ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначається штатним розписом.

Штатний розпис Служби за поданням її начальника затверджує Голова ДСА України, а штатні розписи ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - начальник Служби за погодженням з ДСА України.

5. Чисельність ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначається кількістю постів, установлених з урахуванням кількості та особливостей об'єктів охорони.

Пости можуть бути постійними або тимчасовими, внутрішніми або зовнішніми, денними або нічними. Залежно від строку несення служби та режиму роботи об'єктів охорони, пости поділяються на добові (24-годинні), двозмінні (16-годинні), напівдобові (12-годинні) та однозмінні (8-годинні).

Кількість особового складу ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, задіяного на посту, визначається в кожному окремому випадку начальником відповідного ТУ ССО.

6. Залежно від особливостей діяльності об'єктів охорони, у штатному розписі передбачається необхідна кількість працівників керівного складу, фахівців із систем сигналізації охоронного призначення, інженерно-технічних засобів охоронно-пожежного призначення, засобів зв'язку, водіїв службових транспортних засобів тощо.

III. Загальні вимоги щодо організації пропускного режиму

1. На вході до приміщень суду, іншого органу судової влади обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку, зокрема рамковими та ручними металошукачами і відеоспостереженням. Відеоспостереження встановлюється також у коридорах і фойє суду, іншого органу судової влади.

Для речей, які заборонено проносити до приміщень суду, іншого органу судової влади, а також для великогабаритних речей розміром менше 50 х 40 х 20 см, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

Вогнепальна та холодна зброя, бойові припаси, вибухові пристрої, вибухонебезпечні, легкозаймисті, радіоактивні, отруйні, інші небезпечні для життя й здоров'я людини речовини та предмети, а також валізи, сумки, портфелі, пакети, розмір яких перевищує 50 х 40 х 20 см, до камер схову не приймаються. Валізи, сумки, портфелі, пакети меншого розміру приймаються до камери схову тільки після їх огляду на предмет відсутності в них заборонених для пронесення речовин та предметів. Огляд проводиться тільки за добровільної згоди власника речей; проте, без проведення огляду речі до камери схову не приймаються. У разі відмови в наданні згоди на огляд власних речей, особа на об'єкт охорони не допускається.

Обладнання об'єктів пунктами пропуску та камерами схову покладається на апарат відповідного суду або на юридичних осіб, у користуванні яких ці об'єкти перебувають.

2. Пропуск та підтримання громадського порядку в приміщеннях суду, органу судової влади не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню честь і гідність.

3. До усіх приміщень суду, органу судової влади безперешкодно та пред'явленням службового посвідчення без огляду та перевірки пропускаються:

судді, судді у відставці, а також народні засідателі та присяжні;

працівники апарату відповідного суду, органу судової влади;

працівники правоохоронних органів, фельд'єгерської служби, спеціального зв'язку;

члени Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

народні депутати України діючого скликання.

У разі відвідування суду, органу судової влади посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона, пропускний режим та порядок взаємодії працівників Служби та військовослужбовців Управління державної охорони України визначається Законом України "Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб".

4. До приміщень, в яких проводяться судові засідання, а також фойє, коридорів, вбиралень безперешкодно пропускаються:

особи, які беруть участь у судовому провадженні;

працівники засобів масової інформації.

Не може бути заборонено пронесення до приміщень суду, іншого органу судової влади аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури. Проведення документування судового засідання за допомогою аудіо, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством;

практиканти апарату відповідного суду, іншого органу судової влади та особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях;

особи, які прибули на відкриті судові засідання як відвідувачі.

Недопущення осіб до приміщень суду, іншого органу судової влади є можливим лише у випадках, визначених у пункті 11 розділу III цього Положення.

Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

5. Пропуск осіб у приміщення суду, іншого органу судової влади й на їх територію здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим розпорядком роботи. З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до зазначених приміщень заборонено, крім випадків необхідності допуску у приміщення та на територію суду учасників кримінального провадження, судової справи, які потребують невідкладного розгляду (обрання запобіжного заходу, надання дозволу на обшук, розгляд справ, пов'язаних з виборами тощо).

У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату відповідного суду, іншого органу судової влади пропускаються у приміщення згідно зі списком, затвердженим керівником апарату суду, іншим відповідним керівником, та за службовим посвідченням.

6. Не допускається прохід осіб до приміщень суду, іншого органу судової влади з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, крім працівників правоохоронних органів та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків.

Вогнепальна та холодна зброя, бойові припаси, вибухові пристрої, вибухонебезпечні, легкозаймисті, радіоактивні, отруйні, інші небезпечні для життя й здоров'я людини речовини та предмети, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника відповідного суду, який зобов'язаний перевірити зазначений процесуальний документ.

7. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення суду, іншого органу судової влади без затримки. Про їх прибуття робиться відповідний запис у журналі відвідувачів.

Переміщення зазначених осіб у приміщеннях суду, іншого органу судової влади здійснюється в супроводі працівника цієї організації.

8. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають на територію робітників відповідних міських ремонтних служб із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів та негайно повідомляють керівника апарату суду, іншого органу судової влади і чергового (відповідального) по підрозділу ТУ ССО.

9. В'їзд транспортних засобів на територію суду, іншого органу судової влади здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів, обладнаний технічними засобами контролю та зв'язку, про що робиться запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів.

10. В'їзд на територію суду, іншого органу судової влади дозволяється:

транспортним засобам - за списком, затвердженим керівником апарату суду, іншого органу судової влади;

спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоювання підсудних, - після повідомлення старшого наряду конвойної служби про необхідність в'їзду;

транспортним засобам, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, - після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення встановленого зразка;

транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної - за викликом та в супроводженні й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду, іншого органу судової влади.

11. Забороняються:

вхід (вихід) осіб на територію (з території) суду, іншого органу судової влади через пункти пропуску транспортних засобів;

в'їзд (виїзд) транспортних засобів на територію (з території) суду під час висадки (посадки) із спеціального автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм у судові засідання;

пропуск осіб до приміщень суду, іншого органу судової влади: у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або у стані агресії, що становить загрозу життю та здоров'ю інших людей; з вогнепальною, холодною зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями, вибухонебезпечними, легкозаймистими, радіоактивними, отруйними, іншими небезпечними для життя й здоров'я людини речовинами та предметами; з колюче-ріжучими предметами; з валізами, сумками, портфелями, пакетами тощо, розмір яких перевищує 50 х 40 х 20 см; з тваринами; у надзвичайно забрудненому одязі, якщо внаслідок цього може бути пошкоджено одяг інших осіб, меблі та інше майно об'єкта охорони;

вхід осіб, зазначених у пункті 5 цього розділу, до кабінетів суддів (крім випадків, коли судове засідання через брак приміщень проводиться в кабінеті судді).

Дія зазначених заборон не поширюється на працівників правоохоронних органів, служби інкасації, інших передбачених законом осіб, які знаходяться при виконанні своїх службових обов'язків.

12. Вхід осіб, які прибули на відкриті судові засідання як відвідувачі, у приміщення суду може бути тимчасово обмежено працівниками Служби лише на підставі винесення судового рішення про забезпечення порядку відповідно до процесуального законодавства.

13. Особливості пропускного режиму на відповідних об'єктах охорони визначаються головою суду або керівником органу судової влади та керівниками відповідних ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

IV. Організація охорони об'єктів

1. Охорона об'єктів організовується начальником ТУ ССО відповідно до положень, правил, інструкцій, документів з організації охорони, внутрішньооб'єктового режиму, що затверджуються наказами Служби за погодженням з ДСА України.

2. Охорона об'єктів залежно від їх розташування, оснащення технічними засобами охорони, інших особливостей безпосередньо здійснюється службовими нарядами ТУ ССО.

Службовий наряд - один або декілька працівників Служби, які здійснюють заходи охорони на посту.

Кількість постів залежить від дислокації об'єкта охорони, протяжності та конфігурації периметра, оснащення технічними засобами охорони та інших особливостей.

Залежно від специфіки об'єктів охорони, розташування та інших особливостей, їх охорона може бути організована:

на контрольно-пропускних пунктах;

безпосередньо в приміщенні об'єкта охорони або на прилеглій до нього території;

по периметру огорожі об'єкта охорони;

на особливо важливих ділянках об'єкта охорони, у найбільш уразливих місцях його території.

3. Постом називається встановлене дислокацією місце або ділянка території, де працівник ТУ ССО виконує свої службові обов'язки.

Протяжність постів визначається виходячи з конкретних особливостей об'єктів охорони, оперативної ситуації, що склалась.

4. Заступаючи на службу, працівник ТУ ССО прибуває завчасно на інструктаж у визначене місце його проведення, у форменому одязі, маючи при собі посвідчення, а водій - додатково посвідчення водія.

5. Начальники ТУ ССО контролюють своєчасне прибуття службових нарядів на інструктаж, організовують перевірку їхньої готовності, зовнішнього вигляду, визначають місця служби.

Для визначення готовності водіїв до несення служби перед інструктажем проводиться їх медичний огляд.

Персонал ТУ ССО, який заступає на службу, отримує зброю, бортові журнали, засоби зв'язку, спеціальні засоби самооборони, інше спорядження.

Інструктаж службових нарядів проводиться особами із числа керівного складу ТУ ССО, відповідальними за його підготовку і проведення, за раніше розробленим та затвердженим планом проведення інструктажу з працівниками ТУ ССО, які заступають на службу.

До проведення інструктажів можуть залучатися працівники територіальних органів Міністерства внутрішніх справ за згодою їх керівництва.

6. Особа, яка проводить інструктаж, доводить інформацію про оперативну ситуацію, ставить завдання кожному працівнику, перевіряє знання нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ТУ ССО, відпрацьовує тактику дій працівників у типових та екстремальних ситуаціях.

7. Під час проведення інструктажів службових нарядів, які заступають на службу, протягом 15 - 20 хвилин проводиться практичне відпрацювання тактики дій щодо виконання завдань, поставлених перед працівниками ТУ ССО з охорони об'єктів, громадського порядку, забезпечення при цьому заходів особистої безпеки, а також тренувань щодо поводження з вогнепальною зброєю та прийомів рукопашного бою. Результати інструктажу щодоби зазначаються в журналі інструктажів працівників ТУ ССО.

8. Після перевірки готовності працівників ТУ ССО до служби та інструктажу особою, відповідальною за проведення інструктажу, проводиться аналіз результатів несення служби за добу, що минає, виявлених недоліків й упущень, ставляться конкретні завдання з охорони з урахуванням оперативної ситуації, що склалася, звертається увага на особливості несення служби на конкретних постах.

9. Охорона об'єктів забезпечується безпосередніми діями працівників ТУ ССО за місцезнаходженням об'єкта охорони, спрямованими на виявлення, запобігання та припинення:

несанкціонованих проникнень на об'єкт охорони (на територію, у приміщення);

перебування осіб, яким не надано відповідних повноважень, на об'єкті охорони;

протиправного заволодіння майном на об'єкті охорони шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства чи в інший спосіб;

протиправного використання майна на об'єкті охорони;

заподіяння майнової шкоди об'єкту охорони внаслідок очевидних порушень вимог з охорони праці, стихійного лиха, аварії, катастрофи чи інших надзвичайних подій або незабезпечення належних умов зберігання майна.

Охорона здійснюється шляхом застосування працівниками ТУ ССО технічних засобів: систем, приладів, обладнання для виявлення, оповіщення й попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна, застосування в порядку, встановленому законодавством, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, а також зброї.

Забезпечення пропускного режиму з метою охорони об'єктів здійснюється шляхом контролю за проходженням (проїздом) персоналу та відвідувачів на об'єкті (з об'єкта) охорони, пересуванням його територією, переміщенням майна, яке перебуває на об'єкті, відповідно до порядку, установленого керівником об'єкта охорони, з урахуванням вимог законодавства України, у тому числі шляхом застосування технічних засобів охоронного призначення.

Оперативне реагування забезпечується негайними, починаючи з мінімально необхідних, діями працівників ТУ ССО, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду, а також становлять очевидну загрозу персоналу об'єкта охорони, іншим громадянам та працівникам охорони, з визначенням конкретного місця можливого правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби - нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна наслідків.

V. Контроль та несенням служби працівниками ТУ ССО

1. Контроль за несенням служби здійснюється шляхом проведення гласних і негласних фізичних перевірок організації та несення служби нарядами ТУ ССО на постах під час виконання ними охоронних функцій. Перевірки проводяться цілодобово за розробленими графіками.

Графіки негласних перевірок складаються окремо. Перевірки плануються (проводяться) у кількості та періодичності, що забезпечують здійснення нарядами ТУ ССО завдань з охорони.

Віддалені пости забезпечуються додатково тривожною сигналізацією та радіотелефонним зв'язком.

Разом з фізичним контролем несення служби нарядами ТУ ССО проводиться контроль з використанням засобів телефонного та радіозв'язків, засобів технічного контролю несення служби, технічних приймально-контрольних приладів, систем визначення й фіксації місцезнаходження нарядів ТУ ССО, напрямку їх руху.

Технічний контроль здійснюється з інтервалом не більше 2 годин.

2. Право на перевірку службових нарядів мають:

Голова ДСА України, його заступники;

керівник самостійного структурного підрозділу ДСА України, на який покладено функції методичного забезпечення діяльності Служби;

голова відповідного суду, керівник апарату відповідного суду;

начальники відповідних територіальних управлінь ДСА України, їх заступники;

начальник Служби, заступники начальника Служби, начальники ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

службові особи, яким підпорядковані службові наряди;

представники відповідних органів державної влади - за умови завчасного повідомлення керівника апарату суду чи іншого об'єкта охорони.

Особи, які перевіряють службу нарядів ТУ ССО, зобов'язані знати оперативну ситуацію в районі розташування об'єктів охорони та прилеглій території, де розташовані пости, об'єктивно оцінювати якість несення служби, не допускати послаблень і спрощень, надавати методичну та практичну допомогу працівникам ТУ ССО щодо правил несення служби, порядку дій у нештатних ситуаціях.

3. У разі надходження під час перевірки сигналу про спрацювання засобів охоронної або охоронно-пожежної сигналізації, вчинення правопорушень тощо перевірка припиняється, а наряди направляються на відпрацювання наданої інформації.

У разі виявлення недоліків у несенні служби особа, яка здійснює перевірку, припиняє її та вживає заходів до їх усунення.

4. У разі відсутності інформації (фізична перевірка, радіотелефонний зв'язок, засоби технічного контролю тощо) від наряду ТУ ССО (понад 3 години, а від наряду, який несе службу з вогнепальною зброєю, понад 2 години) службова особа, якій підпорядкований такий наряд, вживає невідкладних заходів для встановлення місцезнаходження наряду та здійснює його негайну перевірку.

5. Забороняється проведення перевірки наряду шляхом спроб відібрати зброю, імітації правопорушень та способами, що можуть призвести до нещасних випадків.

6. Під час проведення перевірок організації та несення служби вивчаються:

використання сил та засобів ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

підготовка, порядок допуску до служби працівників ТУ ССО, якість проведення їх інструктажів;

управління нарядами ТУ ССО, своєчасність доведення інформації про зміни в оперативній ситуації;

наявність наряду на посту, забезпечення пропускного режиму на об'єкті, знання оперативної ситуації;

стан здоров'я працівників ТУ ССО, їх форменого одягу та їх зовнішній вигляд, наявність посвідчення у працівників ТУ ССО;

збереження службової документації, зброї, спеціальних засобів самооборони, засобів зв'язку, службового автотранспорту та іншого майна;

якість виконання працівниками ТУ ССО службових завдань, знання функціональних обов'язків, нормативно-правових актів, що регламентують охоронну діяльність;

ефективність реагування нарядів ТУ ССО на сигнал "Тривога" та якість ведення документації на посту охорони;

технічний стан службового автотранспорту, його укомплектованість та правильність ведення службової документації;

робота засобів зв'язку, підтримання зв'язку з черговими, періодичність ведення радіообміну.

7. Під час перевірки вивчається знання нарядами ТУ ССО:

порядку несення служби, загальних і особливих обов'язків з охорони об'єктів та забезпечення громадського порядку в місцях несення служби;

особливостей пропускного режиму на об'єкті охорони;

оперативної ситуації в місті (районі) та місцях служби;

дислокації та особливостей об'єктів охорони, стан їх технічної укріпленості;

правил і заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю.

8. Графіки негласних перевірок складаються кожного місяця та затверджуються керівником відповідного підрозділу ТУ ССО.

Планування та проведення негласних перевірок організовуються на об'єктах охорони, кожен пост перевіряється не рідше 1 разу на місяць, 50 відсотків перевірок від запланованої кількості здійснюється у вечірній та нічний час.

Негласна перевірка несення служби з охорони закритих об'єктів здійснюється в їх робочий час, за винятком постів, що обладнані технічними засобами захисту (шлюзи, кабіни постових тощо), які протидіють несанкціонованому проникненню на об'єкт охорони, та не дають змоги перевіряючому спостерігати за несенням служби. Перелік цих об'єктів визначається керівником ТУ ССО. Негласна перевірка працівників ТУ ССО здійснюється не менше 30 хвилин і завершується гласною.

Під час негласної перевірки перевіряється:

наявність наряду на посту, місці його постійної дислокації (центр зони) та порядок несення служби;

дотримання графіка огляду об'єктів та руху за маршрутом;

дотримання нарядом пильності, послідовність його дій та реагування на сигнал "Тривога";

дотримання встановленого порядку несення служби.

Для негласного контролю можуть використовуватися прилади нічного бачення, відеокамери, біноклі, радіостанції тощо.

У разі виявлення порушень при несенні служби негласна перевірка припиняється та вживаються заходи для їх усунення.

9. За результатами проведених перевірок організації та несення служби особа, яка їх здійснила, вносить відповідний запис до журналу прийняття-здавання поста та перевірок несення служби із зазначенням конкретних недоліків та рекомендацій щодо їх усунення.

Особа, яка здійснила негласну перевірку, доповідає про її результати в службовій записці (довідці) керівнику, який призначив перевірку, із зазначенням часу, місця, прізвищ працівників та подій, які сталися під час перевірки. Начальники ТУ ССО в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про результати перевірок інформують начальника Служби.

10. Форма реалізації результатів перевірки:

видання наказів про усунення недоліків;

розроблення рекомендацій та заходів щодо вдосконалення порядку несення служби;

надання допомоги в організації порядку несення служби та контролю за її несенням відповідними (конкретними) посадовими особами;

перегляд дислокацій, графіків руху й тактики несення служби.

VI. Взаємодія Служби із судами та органами судової влади, правоохоронними органами

1. З метою належного виконання завдань Служби, визначених у пункті 4 розділу I цього Положення, підрозділи ТУ ССО взаємодіють:

з питань підтримання громадського порядку в суді, запобігання і припинення проявів неповаги до суду - з керівниками апаратів судів, судовими розпорядниками, секретарями судових засідань, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими правоохоронними органами;

з питань охорони приміщень й іншого майна судів та інших органів суддівської системи - з відповідними керівниками органів суддівської системи, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими правоохоронними органами;

з питань державного захисту суддів, працівників апарату судів та їх близьких родичів, забезпечення безпеки учасників судового процесу - з органами служби безпеки, органами охорони державного кордону України, розвідувальними органами України, Національною поліцією та іншими правоохоронними органами.

2. Підрозділи Служби організовують взаємодію з правоохоронними органами та іншими визначеними в пункті 1 цього розділу об'єктами охорони у формі:

проведення спільних нарад, консультацій;

обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень;

інших не заборонених законодавством заходів за умови, що не порушуються права та обов'язки Служби і здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного правоохоронного органу.

3. Працівники Служби проходять навчально-бойову та спеціальну підготовку на навчальних базах (полігонах) військових формувань та правоохоронних органів відповідно до укладених договорів.

VII. Працівники Служби

1. Працівниками Служби судової охорони є особи, які на професійній основі виконують завдання Служби, визначені в пункті 4 розділу 1 цього Положення.

2. Працівниками Служби можуть стати громадяни України, які за своїми діловими і моральними якостями, станом здоров'я здатні до виконання завдань Служби, пройшли професійний добір і відповідну підготовку та в установленому законодавством порядку отримали дозвіл на використання зброї і спеціальних засобів.

3. На посади працівників Служби не можуть бути призначені особи:

молодше 21-річного віку;

які за станом здоров'я відповідно до висновку закладу охорони здоров'я не можуть виконувати обов'язки працівника відомчої воєнізованої охорони;

які перебувають на обліку в закладах охорони здоров'я з діагнозом психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;

які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

яким оголошено про підозру у вчиненні злочину, - до закриття провадження або до набрання чинності виправдувальним вироком;

які засуджені за злочини, у тому числі судовими органами інших держав, або які мають непогашену чи не зняту в установленому порядку судимість;

звільнені з правоохоронних органів та військової служби в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минуло одного року;

яких за вироком суду позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

До виконання завдань Служби не допускаються працівники Служби, які не пройшли спеціальної підготовки відповідно до займаної посади, інструктажів, навчання з питань охорони праці й вимог пожежної безпеки та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку, у тому числі в разі порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю, не склали підсумкової річної перевірки з професійної підготовки.

4. Відомості про особу під час вирішення питання про можливість прийняття її на роботу до підрозділу Служби збираються за її письмовою згодою та є конфіденційною інформацією.

5. Працівникам Служби видається посвідчення, зразок та опис якого затверджується наказом ДСА України.

6. Працівники ТУ ССО під час виконання покладених на Службу завдань зобов'язані носити формений одяг із знаками розрізнення та символікою Служби, що відповідають займаній посаді. Зразки форменого одягу, знаків розрізнення та символіка Служби затверджуються наказом ДСА України.

7. Якщо виконання службових обов'язків передбачає доступ до державної таємниці або виконання особливих робіт, працівникам Служби оформляються допуски відповідної форми згідно з вимогами законодавства України.

8. Начальник Служби несе персональну відповідальність за підбір працівників та комплектацію Служби.

Начальники ТУ ССО несуть персональну відповідальність за підбір працівників та комплектацію ТУ ССО.

9. Прийом працівників до підрозділів Служби здійснюється згідно з вимогами Кодексу законів про працю України на підставі наказу начальника Служби або начальника ТУ ССО, виданим на підставі довіреності начальника Служби.

10. Працівники ТУ ССО виконують покладені на Службу завдання відповідно до графіків чергувань, що складаються й затверджуються начальниками ТУ ССО з урахуванням специфіки роботи на об'єктах охорони.

11. У підрозділах ТУ ССО ведеться щомісячний облік робочого часу.

Час, відведений працівникам ТУ ССО для інструктажу, пересування на пост, з поста, службової підготовки, перебування у вартовому приміщенні в резерві, зараховується до робочого часу.

12. Особи, прийняті до ТУ ССО, проходять початкову підготовку за встановленою не менше 16-годинною програмою.

Для працівників Служби встановлюється обов'язкова професійна підготовка з розрахунку не менше 50 годин на рік у межах робочого часу.

Порядок професійної підготовки визначається окремим наказом начальника Служби.

13. Працівники Служби відповідно до законодавства забезпечуються спеціальними засобами самооборони, засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, засобами зв'язку.

14. Працівникам ТУ ССО, які не засвоїли вимог чинних нормативно-правових актів щодо правил поводження зі зброєю та порядку її застосування або не виконали нормативів навчальних стрільб, зброя не видається.

15. За дотримання правил обліку та організації зберігання зброї й боєприпасів, спеціальних засобів самооборони, сигналізації, зв'язку, а також за правильне їх використання відповідають начальник Служби та начальники ТУ ССО.

VIII. Права, обов'язки та відповідальність працівників Служби

1. Працівники Служби мають право:

вимагати від службових осіб об'єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

перевіряти документи, пред'явлення яких є необхідним згідно з правилами пропускного режиму;

не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об'єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов'язковим негайним повідомленням про це Національній поліції;

протидіяти правопорушникам і негайно повідомляти Національну поліцію про вчинення цими особами кримінального або адміністративного правопорушення;

затримувати правопорушників для передачі відповідним правоохоронним органам;

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю відповідно до закону;

під час здійснення пропускного режиму на об'єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об'єкти охорони (з об'єктів охорони);

проводити відкриту відео- та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов'язковим оприлюдненням на об'єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів;

перевіряти справність огорожі, технічних засобів охорони, у разі виявлення несправностей вживати заходів до їх усунення;

входити безперешкодно в будь-який час доби на територію та у приміщення об'єкта охорони, за винятком режимних об'єктів, для їх огляду з метою виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єкті охорони; з метою припинення злочину або переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин;

тимчасово обмежувати або забороняти доступ осіб та в'їзд транспорту на об'єкти охорони, з метою запобігання вчиненню злочинів або адміністративних правопорушень, а також у разі виникнення надзвичайних обставин, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єкта охорони.

2. Працівники Служби застосовують заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю в порядку, передбаченому відповідним законом для працівників правоохоронних органів, а також відповідних працівників, які здійснюють охоронну діяльність.

3. Працівники Служби зобов'язані:

виявляти культуру та чемність у спілкуванні з громадянами, не допускати порушень закону;

забезпечувати цілісність об'єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається, недоторканність і безпеку всіх фізичних осіб, що перебувають на об'єкті охорони;

знати свої функціональні обов'язки, порядок несення служби, розташування об'єкта охорони, його особливості, уразливі для нападу місця й належно забезпечувати охорону об'єктів;

припиняти посягання на об'єкти охорони, майно та працівників Служби, порушення режиму роботи об'єкта охорони та/або режиму в зоні його охорони, пропускного режиму;

негайно повідомляти Національну поліцію про протиправні посягання на об'єкти охорони та інші протиправні дії, вчинені як на об'єкті, так і на прилеглій до нього території, про осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів та адміністративних правопорушень;

забезпечувати недоторканність місця вчинення злочину до прибуття представників правоохоронних органів;

утримувати зброю, спеціальні засоби самооборони, засоби зв'язку та автотранспорту в постійній готовності для застосування та використання за призначенням;

не відволікатися від виконання службових обов'язків, нікому не передавати зброю та спеціальні засоби самооборони, включаючи осіб, яким підпорядковані;

негайно доповідати начальнику варти (чергової зміни), старшому службового наряду, а у відповідних випадках особам, яким підпорядковані варти й службові наряди, про несправність засобів охоронно-пожежного призначення, засобів зв'язку;

терміново повідомляти підрозділи пожежної охорони про виявлення пожежі на об'єкті охорони і вживати заходів для її ліквідації відповідно до правил з промислової безпеки та охорони праці;

зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про діяльність на об'єктах охорони, не розголошувати відомості про приватне життя громадян, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

дотримуватися правил особистої безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

4. Працівникам ТУ ССО, які перебувають на посту, забороняється:

самостійно залишати пост, поки його не буде змінено або замінено чи знято;

спати, читати, вмикати телевізор, брати від когось чи передавати будь-кому якісь речі, предмети;

досилати без потреби патрон до патронника;

застосовувати спеціальні засоби та вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку чи з виразними ознаками інвалідності й неповнолітніх (якщо вони не чинять групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю працівника охорони або громадян, а також збройного опору).

5. За невиконання або неналежне виконання покладених на працівників Служби обов'язків, перевищення наданих їм повноважень винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

IX. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

1. Кошториси витрат на утримання Служби та її відокремлених підрозділів затверджуються відповідно до законодавства України.

2. Забезпечення Служби автотранспортними засобами, речовим майном, обладнанням та іншим устаткуванням здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її утримання.

Особовий склад Служби забезпечується форменим одягом, а також засобами індивідуального захисту за нормами, затвердженими ДСА України, за рахунок коштів, передбачених на утримання Служби.

3. Придбання, перевезення, зберігання, облік та використання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони в службах судової охорони в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Обладнання технічними засобами охорони об'єктів охорони, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюються за рахунок об'єктів охорони.

X. Соціальний захист працівників Служби

1. Соціальний захист працівників Служби здійснюється згідно з чинним законодавством України.

2. Працівникам Служби надасться щорічна відпустка згідно із Законом України "Про відпустки".

3. Тривалість щоденної роботи, у тому числі початок і закінчення щоденної роботи, перерва для відпочинку та приймання їжі, визначаються графіками змінності, затвердженими начальниками ТУ ССО.

Графіки змінності доводяться до відома працівників не пізніше як за один місяць до введення їх в дію.

Графік вважається складеним, якщо:

кожному працівнику охорони заплановано відпрацювати місячну норму робочого часу;

передбачена охорона всіх об'єктів щоденно протягом часу, зазначеною в дислокаціях постів.

Облік використання робочого часу здійснюється за кожну зміну в табелі обліку основного робочого часу, який відкривається щомісяця на працівників Служби судової охорони. Для ведення обліку використання робочого часу кожному працівнику Служби присвоюється табельний номер, який наводиться у всіх документах з обліку праці та її оплати. У разі звільнення (або переведення) працівника до іншого відокремленого підрозділу Служби його колишній табельний номер не може бути присвоєний іншому й залишається вільним не менше трьох років.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали