ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 вересня 2011 року N 165

Про затвердження Положення про Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

Відповідно до Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Указу Президента України від 13.04.2011 N 453/2011 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (Указ N 453/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Дніпропетровського обласного управління водного господарства В. Добриніну у двомісячний строк:

здійснити державну реєстрацію Положення у встановленому чинним законодавством порядку;

надати юридичному сектору Держводагентства нотаріально завірену копію зареєстрованого Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від 16.07.2010 N 151 "Про затвердження Положення про Дніпропетровське обласне виробниче управління водного господарства".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М. Яцюка.

 

Голова Агентства

В. Сташук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
12.09.2011 N 165

ПОЛОЖЕННЯ
про Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів (далі - Дніпропетровське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Дніпропетровське облводресурсів керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями, рішеннями колегії та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.

1.3. Дніпропетровське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Дніпропетровської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Дніпропетровське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки у відділенні Державної казначейської служби, гербову печатку зі своїм найменуванням.

1.5. Найменування та юридична адреса Дніпропетровського облводресурсів:

Повна назва - Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва - Дніпропетровське облводресурсів.

Юридична адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 39-а.

1.6. Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів є правонаступником Дніпропетровського обласного виробничого управління водного господарства.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Дніпропетровського облводресурсів є:

2.1.1. Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, експлуатації та збереження державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

2.1.3. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, водосховищ, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

2.1.4. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель області.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, будівництво сільських водопроводів, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.

2.1.6. Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об'єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.

2.2. Дніпропетровське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Здійснює координацію і контроль за діяльністю підвідомчих організацій.

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об'єктів.

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.7. Сприяє виконанню державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.8. Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення (крім Дніпродзержинського та Дніпровського) і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації.

2.2.9. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення (крім Дніпродзержинського та Дніпровського) і водогосподарських систем.

2.2.10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання.

2.2.11. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

2.2.12. Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, проведення кабелів, трубопроводів і інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на р. Дніпро) на землях водного фонду.

2.2.13. Здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.14. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.15. Здійснює в установленому порядку добір кадрів до Дніпропетровського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв Дніпропетровського облводресурсів та підвідомчих організацій, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Дніпропетровського облводресурсів і підвідомчих організацій, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.16. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.17. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.18. Організовує роботу з ефективного використання меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах.

2.2.19. Організовує ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.20. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв'язку та впровадження альтернативних.

2.2.21. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.22. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.23. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел фінансування.

2.2.24. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.25. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів.

2.2.26. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.27. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення (крім робіт на р. Дніпро).

2.2.28. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.29. Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.30. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів.

2.2.31. Здійснює державний моніторинг за меліоративним станом земель.

2.2.32. Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд організацій.

2.2.33. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць видалення відходів.

2.2.34. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.35. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.36. Організовує виконання робіт, пов'язаних із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів.

2.2.37. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.38. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією та органами Міністерства екології та природних ресурсів України перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентству.

2.2.39. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки.

2.2.40. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству.

2.2.41. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.42. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.

2.2.43. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.44. Здійснює державний облік водокористування.

2.2.45. Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами.

2.2.46. Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді у разі використання поверхневих вод та нормативи водопостачання.

2.2.47. Узагальнює результати державного водообліку щодо використання водних ресурсів та надає інформацію Держводагентству.

2.2.48. Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом "Водокористування".

2.2.49. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів.

2.2.50. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення.

2.2.51. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об'єктах та водогосподарських системах.

2.2.52. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

2.2.53. Здійснює моніторинг меліоративного стану меліорованих земель.

2.2.54. Здійснює діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів при виконанні лабораторних робіт, згідно з чинним законодавством.

2.2.55. Подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо припинення права спеціального водокористування.

2.2.56. Узагальнює інформацію щодо надходження до бюджету плати за надані в оренду водні об'єкти загальнодержавного призначення.

2.2.57. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.58. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю та підвідомчих організацій.

2.2.59. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Дніпропетровське облводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих йому організацій.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Дніпропетровського облводресурсів.

3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи.

3.1.5. Організовувати і проводити зовнішній контроль згідно з затвердженими програмами перевірок точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях.

3.1.6. Надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

3.1.7. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

3.1.8. Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством.

3.1.9. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Дніпропетровське облводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

3.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.4. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

3.2.5. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.6. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та підвідомчих організацій.

3.2.7. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль їх впровадженням.

3.2.8. Для здійснення координації діяльності в області, подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.9. Дотримуватись норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.10. Виконувати інші обов'язки, відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Дніпропетровського облводресурсів складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається в самостійному балансі облводресурсів.

4.2. Майно Дніпропетровського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Дніпропетровським облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства у порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна є:

- майно, передане Дніпропетровському облводресурсів Держводагентством;

- кошти державного бюджету;

- безоплатна передача майна від юридичних і фізичних осіб на баланс Дніпропетровського облводресурсів;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Дніпропетровського облводресурсів здійснюється за рахунок надходження коштів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Дніпропетровського облводресурсів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.6. Дніпропетровське облводресурсів в установленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею (земельними ділянками).

4.7. Дніпропетровське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Дніпропетровського облводресурсів здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Управління Дніпропетровським облводресурсів

5.1. Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Дніпропетровського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство:

5.2.1. Координує діяльність Дніпропетровського облводресурсів.

5.2.2. Надає в оперативне управління Дніпропетровському облводресурсів майно, необхідне для його діяльності.

5.2.3. Здійснює контроль за виконанням Дніпропетровським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.4. Затверджує положення про Дніпропетровське облводресурсів та про підвідомчі організації, зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог положень.

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Дніпропетровського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із обласною державною адміністрацією.

5.2.6. За поданням начальника Дніпропетровського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного бухгалтера Дніпропетровського облводресурсів.

5.2.7. За поданням начальника Дніпропетровського облводресурсів погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних інженерів, заступників начальника та головних бухгалтерів підвідомчих організацій.

5.2.8. За поданням начальника Дніпропетровського облводресурсів призначає на посади та звільняє з посад начальників підвідомчих організацій шляхом укладання та розірвання з ними контрактів за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.9. Затверджує штатні розписи і кошториси та зміни до них Дніпропетровського облводресурсів та підвідомчих організацій.

5.2.10. Здійснює інші функції з управління, визначені Положенням про Держводагентство та іншими законодавчими і нормативними актами.

5.3. Керівництво діяльністю Дніпропетровського облводресурсів здійснює начальник Дніпропетровського облводресурсів.

5.4. Начальник Дніпропетровського облводресурсів:

5.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Дніпропетровського облводресурсів, за винятком тих, що віднесені законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.4.2. Діє без довіреності від імені Дніпропетровського облводресурсів, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями як в Україні, так і за її межами, а також у відносинах з фізичними особами.

5.4.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Дніпропетровське облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів та державного майна.

5.4.4. Розпоряджається коштами та майном Дніпропетровського облводресурсів відповідно до чинного законодавства.

5.4.5. Призначає на посади та звільняє з посад головного інженера, заступників начальника та головного бухгалтера Дніпропетровського облводресурсів за погодженням з Держводагентством.

5.4.6. Призначає на посади, переміщує та звільняє з посад працівників Дніпропетровського облводресурсів, формує кадровий резерв.

5.4.7. Розподіляє обов'язки між головним інженером та заступниками начальника Дніпропетровського облводресурсів.

5.4.8. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Дніпропетровського облводресурсів, зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.4.9. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників Дніпропетровського облводресурсів.

5.4.10. Подає пропозиції до Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на начальників підвідомчих організацій.

5.4.11. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває рахунки у відділенні Державної казначейської служби України від імені Дніпропетровського облводресурсів.

5.4.12. У межах своєї компетенції видає накази та інші нормативні акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників Дніпропетровського облводресурсів та підвідомчих організацій.

5.4.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Дніпропетровське облводресурсів.

5.4.14. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти підвідомчих організацій, приймає щодо них відповідні рішення.

5.4.15. Затверджує кошториси, штатні розписи підвідомчих організацій, а також зміни до них.

5.4.16. Надає Держводагентству узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підвідомчих організацій.

5.4.17. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.4.18. Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.4.19. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.

5.5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Дніпропетровського облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в Дніпропетровському облводресурсів утворюється колегія.

5.6. Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Дніпропетровського облводресурсів, яке затверджується начальником.

5.8. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу начальника Дніпропетровського облводресурсів.

5.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Дніпропетровського облводресурсів з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.7. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників Дніпропетровського облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.8. Дніпропетровське облводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю бюджетних організацій, які є юридичними особами:

- Апостолівського міжрайонного управління водного господарства,

- Магдалинівського міжрайонного управління водного господарства,

- Нікопольського міжрайонного управління водного господарства,

- Павлоградського міжрайонного управління водного господарства,

- Софіївського міжрайонного управління водного господарства,

- Солонянського міжрайонного управління водного господарства,

- Синельниківського міжрайонного управління водного господарства,

- Фрунзенського міжрайонного управління водного господарства,

- Царичанського міжрайонного управління водного господарства,

- Дніпропетровської гідрогеолого-меліоративної експедиції,

- Експлуатаційно-технічного вузла зв'язку.

5.9. Права і обов'язки підвідомчих організацій, що є відокремленими юридичними особами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Держводагентством. Контроль за додержанням вимог цих положень здійснює Дніпропетровське облводресурсів.

6. Ліквідація та реорганізація Дніпропетровського облводресурсів

6.1. Припинення діяльності Дніпропетровського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Дніпропетровського облводресурсів всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Дніпропетровського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Ліквідація Дніпропетровського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Дніпропетровського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Дніпропетровське облводресурсів таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали