МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 грудня 2011 року N 865

Про затвердження Положення про експертну комісію (ЕК) Міненерговугілля України

Відповідно до Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи" та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 N 1004, та на виконання п. 10.1.2 Інструкції з діловодства у центральному апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, затвердженої наказом Міненерговугілля України від 29.11.2011 N 758, наказую:

1. Затвердити Положення про експертну комісію для проведення попередньої експертизи цінності документів Міненерговугілля України та документів з грифом "ДСК" (далі - Положення), що додається.

2. Затвердити склад експертної комісії для проведення попередньої експертизи цінності документів Міненерговугілля України та документів з грифом "ДСК" (далі - ЕК) згідно з додатком.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міненерговугілля України ознайомити працівників структурних підрозділів з цим Положенням.

4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.01.2003 "Про затвердження Положення про постійно діючу експертну комісію (ЕК) Міністерства палива та енергетики України" та наказ Міністерства вугільної промисловості України від 13.08.2009 N 336 "Про затвердження Положення про експертну комісію Мінвуглепрому з визначення цінності документів".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля України
22.12.2011 N 865

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію для проведення попередньої експертизи цінності документів Міненерговугілля України та документів з грифом "ДСК"

1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 1004, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України створюється постійно діюча експертна комісія (ЕК) для проведення попередньої експертизи цінності документів Міністерства та подання її результатів на затвердження експертно-перевірних комісій (ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО).

2. ЕК є дорадчим органом. Рішення ЕК затверджується Міністром енергетики та вугільної промисловості України, після чого є обов'язковим для виконання структурними підрозділами Міністерства.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням. З питань організації та методики проведення експертизи цінності документів ЕК керується правилами, інструкціями і рекомендаціями Державного комітету архівів України.

4. До складу ЕК, який затверджується Міністром енергетики та вугільної промисловості України, входять керівники служби діловодства і архіву ГІОЦ ДП НЕК "Укренерго", досвідчені працівники структурних підрозділів, а також представники експертно-перевірних комісій (ЕПК) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО).

Головою ЕК призначається заступник Міністра, а секретарем - головний спеціаліст-архіварус Міненерговугілля.

5. Секретар за рішенням Голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів Міністерства і окремих посадових осіб рішення комісії, здійснює облік та звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин складу членів комісії.

7. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджується Міністром енергетики та вугільної промисловості, і звітує перед ним про проведену роботу.

8. Завданням ЕК є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Міністерства.

9. ЕК приймає рішення про схвалення та подання до ЕПК ЦДАВО проектів таких документів:

описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (НАФ);

описи справ з особового складу;

номенклатури справ поточного діловодства Міністерства;

інструкції з діловодства;

положення про служби діловодства;

архівні підрозділи та експертні комісії;

анотовані переліки унікальних документів НАФ;

акти про вилучення для знищення документів, не віднесених до НАФ.

акти про вилучення документів з фонду НАФ.

10. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

а) контролювати дотримання структурними підрозділами Міністерства, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розроблення номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

б) вимагати від керівників структурних підрозділів розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів;

в) вимагати від структурних підрозділів Міністерства відомостей та висновків, необхідних для визначення цінностей і термінів зберігання документів;

г) заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників та діловодів структурних підрозділів та архіву про якість оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан обліку та схоронності документів Національного архівного фонду та документів довгострокового (понад 10 років) зберігання;

д) запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів Міністерства, а у разі необхідності - працівників Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО).

є) інформувати керівництво Міністерства з питань, що належать до компетенції ЕК;

11. Рішення ЕК приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набувають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК Міністром.

 

Додаток
до наказу Міненерговугілля України
22.12.2011 N 865

Склад
експертної комісії для проведення попередньої експертизи цінності документів Міненерговугілля України та документів "ДСК"

Макуха В. О.

голова комісії, заступник Міністра - керівник апарату

Зоріна О. І.

заступник голови комісії, заступник директора Департаменту управління персоналом та документального забезпечення - начальник відділу з питань звернень та прийому громадян

Артюхова Я. Ю.

секретар комісії, головний спеціаліст - архіваріус відділу документального забезпечення Департаменту управління персоналом та документального забезпечення, секретар комісії

Докусова І. В.

начальник відділу документального забезпечення Департаменту управління персоналом та документального забезпечення

Поліхович Н. О.

головний спеціаліст відділу з питань звернень та прийому громадян Департаменту управління персоналом та документального забезпечення

Олененко Г. М.

завідувач архіву ГІОЦ НЕК "Укренерго" (за згодою)

Савлук С. А.

заступник директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) (за згодою)

Нілов Я. В.

заступник начальника Управління забезпечення діяльності Міністра - начальник відділу організаційно-протокольного забезпечення

Головань С. Я.

заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку і звітності - начальник відділу бюджетного фінансування та зведеної фінансової звітності

Пономарьова С. В.

начальник відділу з питань банкрутства та ліквідації Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами

Сакада Т. В.

начальник відділу оргструктур та реформування власності Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами

Хорошеніна О. М.

головний спеціаліст відділу управління державним майном Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами

Сухопарова Л. В.

заступник директора Департаменту електроенергетики - начальник відділу з питань паливозабезпечення теплових електростанцій та аналізу техніко-економічних показників

Власенко Л. Ю.

начальник відділу розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики

Радченко Є. М.

начальник відділу проектно-технічного супроводу закриття підприємств Управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств

Янюк І. Л.

головний спеціаліст відділу контрольних заходів у вугільній промисловості Контрольно-ревізійного управління

Кагарлицький О. В.

головний спеціаліст відділу альтернативних видів палива, координації діяльності та функціонування торфовидобувних підприємств, балансів торфу і виробництва торфопродукції Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива-начальник відділу балансів нафти та нафтопродуктів і нафтопереробної промисловості

Івасюк І. В.

головний спеціаліст - юрисконсульт відділу з питань адаптації законодавства Департаменту юридичного забезпечення

Єфіменко І. В.

заступник начальника Управління інформаційно-аналітичного забезпечення

Єрко І. А.

провідний спеціаліст Спеціального відділу

Зеліков О. С.

начальник відділу охорони праці управління охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту підприємств ПЕК Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

Лучков В. І.

головний спеціаліст відділу фізичного захисту, антитерористичної діяльності та охорони об'єктів Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

Гіматов І. Ш.

головний спеціаліст відділу цивільного захисту та пожежної безпеки управління охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту підприємств ПЕК

Хала Д. О.

заступник начальника управління ядерно-енергетичного комплексу Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

Кислицька І. П.

головний спеціаліст відділу технічної політики та галузевої науки Управління технічної політики та капітального будівництва Департаменту вугільної промисловості

Фічова О. В.

заступник директора Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва - начальника відділу співробітництва з міжнародними організаціями

Руженкова В. В.

начальник відділу з питань євроінтеграції Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

Кушіль В. М.

начальник відділу двостороннього співробітництва Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва

Наголкін С. Б.

головний спеціаліст відділу господарського обслуговування Адміністративно-господарського управління.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали