Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про експертну раду користувачів при Державній службі статистики України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 січня 2018 року N 10

Про затвердження Положення про експертну раду користувачів при Державній службі статистики України

Відповідно до підпункту 13 пункту 6 (Постанова N 481), пунктів 9 (Постанова N 481), 13 Положення про Державну службу статистики України (Постанова N 481), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, наказую:

1. Затвердити Положення про експертну раду користувачів при Державній службі статистики України (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) у термін до 31 січня 2018 року:

1) забезпечити оприлюднення Положення, затвердженого цим наказом, на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України;

2) підготувати пропозиції щодо кандидатур для формування складу експертної ради користувачів при Державній службі статистики України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

І. Є. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
29 січня 2018 року N 10

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду користувачів при Державній службі статистики України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності експертної ради користувачів при Державній службі статистики України (далі - експертна рада).

2. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворений з метою отримання наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій та залучення експертного середовища до процесу підготовки рішень, прийнятих Держстатом у межах повноважень з питань статистики, обліку та звітності, під час реалізації державної політики у сфері статистики.

3. У своїй роботі експертна рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію експертної ради, її кількісний та персональний склад затверджує Голова Держстату.

5. Експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

6. Основними завданнями експертної ради є:

1) налагодження ефективної комунікації та взаємодії між Держстатом і фаховою спільнотою у сфері статистики;

2) підготовка пропозицій щодо гармонізації статистичної методології, яка використовується органами державної статистики, з міжнародними стандартами в галузі статистики;

3) сприяння покращенню взаємодії органів державної статистики та користувачів статистичної інформації;

4) сприяння підвищенню статистичної грамотності суспільства;

5) розгляд питань, ініційованих Держстатом, що належать до компетенції експертної ради;

6) інші питання, пов'язані з розвитком державної статистики.

7. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) збирає, узагальнює та опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із фаховою спільнотою та іншими користувачами статистичної інформації пропозиції з питань реалізації державної політики у сфері статистики та подає їх Держстату;

2) готує і подає Держстату пропозиції щодо вдосконалення статистичної методології;

3) готує і подає Держстату пропозиції до програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень;

4) подає Держстату пропозиції щодо проведення науково-просвітницьких заходів для користувачів;

5) організовує та проводить заходи, спрямовані на підвищення статистичної грамотності суспільства, а також публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку державної статистики.

8. Експертна рада має право:

1) вносити пропозиції керівництву Держстату з питань, що належать до її компетенції;

2) утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи з питань, віднесених до її компетенції;

3) залучати у разі потреби представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних і наукових організацій (за їх згодою), а також окремих фахівців до вивчення та вирішення питань, віднесених до її компетенції;

4) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку державної статистики;

5) отримувати від Держстату інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

9. Інформація про діяльність експертної ради та її персональний склад оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держстату.

II. Формування експертної ради

1. Склад експертної ради затверджує Голова Держстату. Загальна кількість членів експертної ради має становити не менше семи та не більше двадцяти однієї особи. За потреби склад експертної ради може змінюватися та доповнюватися.

2. До складу експертної ради можуть входити (за їх згодою) представники від провідних наукових установ, освітніх закладів, засобів масової інформації, неурядових організацій, підприємств та організацій, що проводять свою діяльність у сфері статистики, а також зацікавлених органів державної влади за згодою їх керівників і представник Держстату.

3. Членство в експертній раді є індивідуальним на добровільних засадах.

4. Формування персонального складу експертної ради здійснюється на підставі пропозицій від кандидатів. Пропозиції подаються до Держстату в довільній формі у відповідь на лист Держстату з запрошенням ввійти до складу експертної ради. До пропозиції додаються коротка біографічна інформація про кандидата, контактна інформація (телефон, електронна адреса) та письмова згода кандидата на обробку персональних даних. Кандидат до складу експертної ради є відповідальним за достовірність поданої інформації.

5. До складу експертної ради може входити не більше як один представник від однієї установи, організації, закладу тощо, зазначених у пункті 2 розділу II цього Положення.

6. Виключення зі складу експертної ради здійснюється Головою Держстату на підставі відповідної заяви члена експертної ради.

III. Порядок роботи експертної ради

1. Формою роботи експертної ради є засідання, яке проводиться не рідше ніж один раз на рік.

2. На першому засіданні експертної ради з числа її членів шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні обираються голова експертної ради та його заступник.

Головою експертної ради та його заступником не може бути обрано посадову або службову особу Держстату або іншого органу державної влади.

3. Засідання експертної ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови експертної ради.

У разі відсутності голови експертної ради та його заступника засідання веде головуючий, обраний більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної ради.

4. Засідання експертної ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

Члени експертної ради можуть брати участь у засіданні дистанційно за допомогою засобів телекомунікаційних систем.

5. Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання експертної ради визначає її голова. Порядок денний може бути доповнено до початку засідання.

6. Інформація про проведення засідання експертної ради, порядок денний і матеріали з питань, що виносяться на засідання, доводяться до відома кожного члена експертної ради та Голови Держстату шляхом їх розсилки на відповідні електронні адреси не пізніше ніж за три робочі дні до його початку.

7. На запрошення голови експертної ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи, у тому числі представники Держстату з питань, що відносяться до їх компетенції, за згодою Голови Держстату.

8. Рішення експертної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі незгоди з ухваленим рішенням член експертної ради має право написати окрему думку, що долучається до відповідного рішення.

9. Рішення експертної ради оформлюються протоколом. Протокол засідання веде секретар, який є працівником Держстату.

10. Протоколи засідань експертної ради зберігаються у секретаря. Копія протоколу направляється Голові Держстату в п'ятиденний строк із дня проведення засідання.

11. Рішення експертної ради мають рекомендаційний характер, але є обов'язковими для розгляду Держстатом.

12. Держстат інформує експертну раду про результати розгляду її рішення.

13. Організаційне забезпечення діяльності ради здійснюється Держстатом.

14. Голова експертної ради:

1) очолює раду, організовує її роботу;

2) визначає порядок денний, дату, час і місце проведення засідання експертної ради;

3) скликає, веде засідання експертної ради, виносить питання на голосування, оголошує його результати, підписує протокол засідання;

4) підписує документи від імені експертної ради;

5) на запрошення Держстату бере участь у засіданнях колегії, комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату та проведенні інвентаризації державних статистичних спостережень;

6) представляє експертну раду у відносинах з Держстатом, його територіальними органами, засобами масової інформації тощо;

7) розподіляє обов'язки між членами ради.

15. Заступник голови експертної ради:

1) забезпечує виконання закріплених за ним головою експертної ради напрямів роботи експертної ради;

2) розглядає за дорученням голови експертної ради питання, що належать до її компетенції;

3) у разі відсутності голови експертної ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки виконує його повноваження;

4) виконує інші функції відповідно до покладених на експертну раду завдань.

16. Секретар експертної ради:

1) бере участь у засіданнях експертної ради без права голосу;

2) забезпечує ведення протоколів засідань експертної ради;

3) інформує членів експертної ради та Голову Держстату про проведення засідання та забезпечує їх відповідними матеріалами згідно з пунктом 6 розділу III цього Положення;

4) доводить протокол засідання експертної ради до відома Голови Держстату згідно з пунктом 10 розділу III цього Положення.

5) інформує голову експертної ради про результати розгляду Держстатом її рішення.

 

Директор департаменту поширення
інформації та комунікацій

О. А. Вишневська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали