Додаткова копія: Про затвердження Положення про Експертну раду при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2018

м. Київ

N 335

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2018 р. за N 477/31929

Про затвердження Положення про Експертну раду при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
молоді та спорту України 

М. В. Даневич 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
17 квітня 2018 року N 335

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 квітня 2018 р. за N 477/31929

Положення
про Експертну раду при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

1. Це Положення визначає порядок формування Експертної ради при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада є консультативно-дорадчим органом Мінкультури, що утворюється з метою забезпечення об'єктивного, компетентного, раціонального та прозорого відбору кінопроектів для державної фінансової підтримки виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування за рахунок коштів, передбачених Мінкультури в Державному бюджеті України.

3. Експертна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

4. Склад Експертної ради затверджується наказом Мінкультури. До складу Експертної ради можуть входити сценаристи, режисери, оператори, продюсери, дистриб'ютори, фахівці з телерадіоорганізації, кінознавці, юристи та економісти, які є визнаними фахівцями у сфері виробництва (створення) та розповсюдження фільмів і мають досвід роботи у сфері кінематографії/телебачення не менше трьох років.

5. У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

6. Завданнями Експертної ради є:

1) оцінювання та відбір кінопроектів патріотичного спрямування;

2) надання Мінкультури пропозицій щодо здійснення державної фінансової підтримки виробництва (створення) та розповсюдження фільмів за відібраними кінопроектами.

7. Експертна рада у процесі виконання поставлених перед нею завдань має право:

1) запитувати та отримувати від Мінкультури, а також підприємств, установ й організацій інформацію та матеріали, необхідні для здійснення своїх завдань;

2) запрошувати на засідання та заслуховувати представників суб'єктів кінематографії, які подали свої кінопроекти для участі у конкурсному відборі.

8. Члени Експертної ради зобов'язані:

1) проводити оцінювання кінопроектів та брати участь у засіданнях Експертної ради;

2) дотримуватися принципів сумлінності й об'єктивності при оцінюванні та відборі кінопроектів;

3) бути неупередженими у прийнятті рішень, діяти самостійно;

4) не розголошувати інформацію, що стала відома під час експертизи проектів;

5) не допускати конфлікту інтересів під час розгляду кінопроектів;

6) до початку розгляду відповідного кінопроекту повідомляти про наявність конфлікту інтересів.

9. Члени Експертної ради мають право:

1) ознайомлюватись з інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Експертної ради;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються на засіданнях Експертної ради, не втручатися в проведення оцінювання кінопроектів іншими членами Експертної ради.

10. Для проведення конкурсу з відбору членів Експертної ради (далі - конкурс) утворюється конкурсна комісія, формування та організацію роботи якої забезпечує Мінкультури.

11. Член конкурсної комісії не може брати участі в конкурсі.

12. Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які є визнаними фахівцями у сфері культури, мають бездоганну ділову репутацію та високий суспільний авторитет.

Не можуть бути членами конкурсної комісії особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, конфлікт інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

13. Конкурсна комісія утворюється у складі голови конкурсної комісії, членів конкурсної комісії та секретаря. Секретарем конкурсної комісії без права голосу є працівник Мінкультури, який веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії та іншу документацію.

14. Членами конкурсної комісії є один представник від Мінкультури та сім представників від творчих спілок, громадських об'єднань, господарських об'єднань (далі - організації), статутні документи яких передбачають провадження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення і діяльність яких є активною упродовж одного року.

15. Конкурсна комісія діє на громадських засадах.

16. Оголошення про приймання документів від організацій для відбору членів конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

В оголошенні зазначаються:

строк приймання документів від організацій, електронна адреса, на яку подаються документи, та номер телефону для довідок;

перелік документів та вимоги щодо їх оформлення;

вимоги до організації та членів конкурсної комісії.

17. Документи приймаються протягом 10 днів, починаючи з дня оприлюднення оголошення.

18. Організація може запропонувати не більше двох кандидатів для включення до складу конкурсної комісії.

19. Організація подає до Мінкультури:

1) заяву в довільній формі, підписану керівником організації, із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидата;

2) копію статутного документа організації;

3) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи організації у сфері кінематографії/телебачення не менше одного року (публікації у засобах масової інформації, скриншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо);

4) заяву кандидата про згоду на включення до складу конкурсної комісії, в якій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, притягнень до відповідальності за корупційні правопорушення, згода на обробку персональних даних;

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України кандидата;

6) біографічну довідку (резюме) кандидата.

Документи надсилаються на електронну адресу, зазначену в оголошенні, одним листом у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

20. Організації та кандидати забезпечують достовірність поданої інформації, наведеної в документах.

21. Датою отримання Мінкультури документів вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Мінкультури не пізніше одного робочого дня з дати отримання документів надсилає на електронну адресу організації підтвердження про їх одержання.

22. Мінкультури проводить перевірку повноти документів та їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 12, 19 цього Положення. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином Мінкультури невідкладно повідомляє про це організацію з використанням засобів електронного і телефонного зв'язку.

До завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів організація може подати документи, виправлені з урахуванням зауважень.

23. Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

24. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Мінкультури, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

25. Експертна рада утворюється у складі тринадцяти осіб.

26. Члени Експертної ради мають бути визнаними фахівцями у сфері виробництва (створення) та розповсюдження фільмів і мати досвід роботи у сфері кінематографії/телебачення не менше трьох років.

27. Члени Експертної ради призначаються строком на два роки. Після закінчення строку повноваження члена Експертної ради припиняються автоматично. Одна й та сама особа не може бути членом Експертної ради більше двох строків поспіль.

28. Повноваження члена Експертної ради можуть бути достроково припинені у разі:

1) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

2) виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Експертної ради;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання члена Експертної ради обмежено дієздатним чи недієздатним;

5) відсутності на двох і більше засіданнях Експертної ради, крім випадків, коли причина відсутності зумовлена лікуванням, перебуванням у відпустці, відрядженні, що підтверджено відповідними документами;

6) смерті особи.

29. До складу Експертної ради включаються:

1) по одній особі, запропонованій Мінкультури, Мінмолодьспортом, а також Міноборони (за його згодою);

2) десять осіб, запропонованих організаціями.

30. Члени Експертної ради призначаються з числа сценаристів, режисерів, операторів, продюсерів, дистриб'юторів, фахівців з телерадіоорганізації, кінознавців, юристів та економістів (фінансистів).

31. Не можуть бути членами Експертної ради:

1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

2) особи, стосовно яких Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

32. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

порядок і строк приймання заяв на участь у конкурсі, електронна адреса, на яку подаються документи, та номер телефону для довідок;

перелік документів та вимоги щодо їх оформлення;

дата, час і місце проведення першого засідання конкурсної комісії;

вимоги до члена Експертної ради.

33. Документи приймаються протягом 14 днів, починаючи з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

34. Організація може висунути не більше двох осіб для участі в конкурсі (далі - претенденти).

35. Для участі у конкурсі організація подає такі документи:

1) заява довільної форми, підписана керівником організації, із зазначенням прізвища, імені та по батькові претендента, інформації щодо відповідності претендента вимогам, визначеним у пунктах 26, 31 цього Положення;

2) копія статутного документа організації;

3) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи організації у сфері кінематографії/телебачення не менше одного року (публікації у засобах масової інформації, скриншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо);

4) заява претендента про участь у конкурсі, в якій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, притягнень до відповідальності за корупційні правопорушення, згода на обробку персональних даних, згода на проведення відеозйомки, аудіозапису та телевізійної зйомки всього процесу конкурсного відбору з можливістю трансляції, оприлюднення та подальшого поширення (в тому числі за участю телерадіоорганізацій та/або інших засобів масової інформації);

5) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України претендента, копія трудової книжки або документів, які підтверджують досвід роботи, копія документа про вищу освіту, інші документи на розсуд претендента, що підтверджують його професійні досягнення і фаховий рівень;

6) біографічна довідка (резюме) претендента.

Документи надсилаються на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, одним листом у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

36. Достовірність інформації, наведеної у документах, зазначених у пункті 35 цього Положення, забезпечують організації та претенденти.

37. Датою отримання Мінкультури документів вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу. Мінкультури не пізніше одного робочого дня з дати отримання документів надсилає на електронну адресу організації підтвердження про їх одержання.

38. Секретар конкурсної комісії проводить перевірку повноти документів та їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 26, 31 та 35 цього Положення.

У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежно секретар конкурсної комісії повідомляє про це організацію та претендента засобами електронного і телефонного зв'язку.

До завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів організація може подати документи, виправлені з урахуванням зауважень.

39. Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу строку приймання документів, не розглядаються.

40. Конкурс проводиться у формі засідань конкурсної комісії і не може перевищувати 24 дні з дати оприлюднення оголошення.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним у разі особистої участі в ньому не менше двох третин членів затвердженого складу конкурсної комісії.

41. На засіданнях конкурсної комісії можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

42. Трансляція засідань конкурсної комісії проводиться в режимі реального часу. Інформація про час, місце проведення засідання комісії та інтернет-адресу, за якою відбуватиметься трансляція, розміщується на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Відео- та аудіозаписи засідань конкурсної комісії зберігаються Мінкультури протягом двох років.

43. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає подані на електронну адресу документи щодо їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 26, 31 та 35 цього Положення.

За результатами розгляду документів конкурсна комісія не менше ніж 2/3 голосів присутніх членів конкурсної комісії приймає рішення про допуск претендентів до участі у другому засіданні конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, в якому зазначаються:

перелік претендентів, допущених до другого засідання конкурсної комісії;

перелік претендентів, заяву щодо яких відхилено, з відповідним обґрунтуванням;

дата і час проведення другого засідання конкурсної комісії.

Протокол конкурсної комісії підписується у день проведення засідання присутніми на ньому членами конкурсної комісії.

44. Друге засідання конкурсної комісії проводиться не раніше ніж на другий робочий день з дня оприлюднення її рішення за результатами першого засідання.

45. Претенденти запрошуються Мінкультури на співбесіду шляхом надсилання запрошення на електронну адресу.

46. На другому засіданні конкурсної комісії проводяться:

співбесіда з претендентами;

обговорення претендентів членами конкурсної комісії;

прийняття рішення щодо визначення переможців конкурсу шляхом відкритого рейтингового голосування.

47. За результатами відкритого рейтингового голосування секретар конкурсної комісії складає протокол, який підписують усі присутні члени конкурсної комісії.

48. Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури. Наказ Мінкультури про затвердження складу Експертної ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

49. У разі дострокового припинення повноважень членів Експертної ради, запропонованих Мінкультури, Мінмолодьспортом або Міноборони (за його згодою), зазначені органи (Міноборони за згодою) протягом двох робочих днів подають відповідні пропозиції щодо внесення змін до складу Експертної ради до Мінкультури, яке приймає рішення не пізніше наступного робочого дня після надходження пропозицій.

50. У разі дострокового припинення повноважень члена Експертної ради, запропонованого організаціями, Мінкультури оголошує конкурс, який проводиться відповідно до пунктів 32 - 48 цього Положення.

51. Експертну раду очолює голова, у разі його відсутності - заступник голови, які обираються на строк дії повноважень Експертної ради шляхом відкритого голосування членів Експертної ради простою більшістю голосів.

52. Голова Експертної ради:

1) організовує роботу Експертної ради;

2) веде засідання Експертної ради, забезпечує неупереджений і об'єктивний розгляд кінопроектів та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

3) представляє Експертну раду у відносинах з Мінкультури, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськістю;

4) підписує протоколи засідань;

5) здійснює інші функції та повноваження, що випливають із покладених на Експертну раду завдань.

53. У разі відсутності секретаря Експертної ради його обов'язки покладаються на особу, визначену Мінкультури.

54. Рішення Експертної ради мають рекомендаційний характер.

 

Начальник управління сценічного
і візуального мистецтва

П. Білаш
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали