Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2016

м. Київ

N 144

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2016 р. за N 533/28663

Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею

Відповідно до пунктів 13, 14 Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року N 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 1007), пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про фондово-закупівельну комісію музею, що додається.

2. Управлінню музейної справи та культурних цінностей (Рожко В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ліхового І. Д.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

В. А. Кириленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
21 березня 2016 року N 144

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2016 р. за N 533/28663

ПОЛОЖЕННЯ
про фондово-закупівельну комісію музею

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності фондово-закупівельної комісії музею державної та комунальної форм власності, а також права та обов'язки її членів.

2. У цьому Положенні терміни "потенційний конфлікт інтересів" та "реальний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про музеї та музейну справу", Положенні про Музейний фонд України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року N 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 1007) (далі - Положення про Музейний фонд).

3. Фондово-закупівельна комісія (далі - ФЗК) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом музею, на який покладено функції з проведення експертизи культурних цінностей, зокрема на предмет включення їх до музейного зібрання.

4. У своїй роботі ФЗК керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Основними завданнями ФЗК є розгляд питань щодо:

проведення експертизи культурних цінностей, включення їх до музейного зібрання;

експертизи стосовно визначення оціночної та страхової вартості музейних предметів відповідно до Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного фонду України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 13 липня 1998 року N 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 серпня 1998 року за N 496/2936;

затвердження висновків експертизи виняткової цінності унікальних пам'яток відповідно до Порядку занесення унікальних пам'яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25 жовтня 2001 року N 653, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2002 року за N 144/6432.

6. Усі предмети, що надійшли на постійне зберігання до музею, повинні бути розглянуті ФЗК протягом тридцяти календарних днів.

7. ФЗК має право:

отримувати від юридичних і фізичних осіб документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до роботи ФЗК провідних вчених, фахівців, незалежних експертів, спеціалістів-консультантів (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву музею з питань, що належать до компетенції ФЗК.

8. Рішення про утворення ФЗК, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами керівника музею.

Рішення про утворення ФЗК музею, який діє у складі підприємства, установи, організації чи навчального закладу, приймає керівник відповідного підприємства, установи, організації чи навчального закладу.

9. До складу ФЗК входять голова, секретар та члени Комісії.

Головою ФЗК є заступник керівника музею з наукової роботи або головний зберігач, за відсутності цих посад - керівник структурного підрозділу музею, який відповідає за облік.

Секретарем ФЗК є працівник фондів музею.

До складу ФЗК входять керівники структурних підрозділів, які відповідають за облік, реставрацію, науковий аналіз і супровід музейних предметів.

До роботи у ФЗК можуть залучатися наукові працівники інших музеїв та організацій відповідного профілю, незалежні експерти (за згодою).

Загальна кількість членів ФЗК повинна бути непарною.

Робота ФЗК здійснюється на громадських засадах.

10. Голова ФЗК:

визначає порядок денний засідань ФЗК;

веде засідання ФЗК, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів ФЗК;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань порядку денного на засіданні ФЗК.

11. Секретар:

готує матеріали для розгляду на засіданні ФЗК;

опрацьовує із членами ФЗК заяву про відсутність потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі;

за результатами засідання готує протокол;

доводить протокол ФЗК до відома керівника музею.

12. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою ФЗК.

13. Член ФЗК має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд ФЗК;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання ФЗК, що є його невід'ємною частиною;

вносити пропозиції до порядку денного засідання ФЗК.

14. Член ФЗК зобов'язаний:

особисто брати участь у роботі ФЗК;

зберігати конфіденційність інформації, що стала йому відома у зв'язку з участю у роботі ФЗК;

дотримуватися вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи ФЗК є засідання, яке проводиться не рідше ніж один раз на квартал.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання ФЗК визначає голова ФЗК.

Засідання ФЗК веде її голова, а в разі його відсутності - член ФЗК, обраний на засіданні.

2. Засідання ФЗК вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення ФЗК приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Комісії опиняється в ситуації, що має ознаки потенційного або реального конфлікту інтересів, він має надати інформацію про зазначені конфлікти інтересів голові Комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування потенційного або реального конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття Комісією протоколу, такий протокол скасовується головою Комісії та призначається повторне засідання Комісії.

Повторне засідання Комісії є остаточним.

Члени Комісії підписують заяву щодо відсутності потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення ФЗК оформляється протоколом у двох примірниках.

У разі прийняття ФЗК рішення з питань, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 8 цього розділу, оформляється додатковий примірник протоколу, який подається Міністерству культури України для прийняття відповідного рішення.

5. У протоколі засідання ФЗК зазначаються:

дата та місце засідання;

присутні на засіданні члени ФЗК;

прізвище секретаря ФЗК або особи, яка виконує його повноваження;

прізвища запрошених на засідання осіб;

питання порядку денного засідання;

результати голосування;

прийняті рішення.

6. У разі закупівлі музейних предметів та предметів музейного значення до протоколу засідання ФЗК додається звіт про витрати, що підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, іншими розрахунковими документами.

У разі закупівлі предметів музейного значення у фізичної особи до протоколу також додається заява власника або автора предмета, в якій зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані й місце проживання, назва і вартість предметів.

7. Член ФЗК, не згодний із прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання ФЗК.

8. Протокол засідання ФЗК підписується головою, секретарем і присутніми на засіданні членами ФЗК.

Рішення ФЗК вводяться в дію рішенням керівника або засновника (власника) музею.

Рішення ФЗК з висновками про необхідність переведення музейних предметів з основного фонду до науково-допоміжного фонду, вилучення музейних предметів державної частини Музейного фонду з фондів музею та основних облікових документів, внесення змін та виправлень до основних облікових документів та їх заміни вводиться в дію наказом Міністерства культури України.

Підсумки повного звірення наявності музейних предметів з фондово-обліковою документацією музею затверджуються Міністерством культури України.

Занесення унікальних музейних предметів до Державного реєстру національного культурного надбання здійснюється за рішенням Міністерства культури України.

9. Протоколи засідань ФЗК зберігаються разом із фондово-обліковою документацією музею. Один примірник протоколу зберігається у секретаря ФЗК.

Протокол засідання ФЗК з питань, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 8 цього розділу, зберігається в Міністерстві культури України.

 

Начальник управління музейної
справи та культурних цінностей

В. М. Рожко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали