МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 вересня 2011 року N 346

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Великоселецький" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Великоселецький" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Великоселецький", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.02.2003 N 14/ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
27.09.2011 N 346

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВЕЛИКОСЕЛЕЦЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Гідрологічний заказник "Великоселецький" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено, як гідрологічний заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 1000 гектарів, розташований на території Селецької сільської ради (далі - Землевласник) Оржицького району Полтавської області.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з діючим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.5. Територія Заказника має велике значення як типовий водно-болотний комплекс з багатою флорою та фауною.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.8. Витрати, пов'язані із забезпеченням режиму охорони Заказника, здійснюються за рахунок Землевласника.

1.9. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. Поштова адреса Землевласника: с. Великоселецьке, Оржицький район, Полтавська область, 37750.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження типового водно-болотного комплексу в заплаві річки Сула з метою охорони великої кількості видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України та регіонально рідкісних.

2.2. Завданнями Заказника є:

збереження типового водно-болотного комплексу в заплаві річки Сули, регулятора водного режиму річки, стабілізатора мікроклімату;

збереження та охорона місця зростання та існування занесених до Червоної книги України видів рослин (пальчатокорінник Фукса, пальчатокорінник м'ясочервоний, зозулинець болотний, сальвінія плаваюча) та тварин (кулик-сорока, орлан-білохвіст, гоголь, скопа, лунь польовий, журавель сірий, ходуличник, поручайник, кроншнеп великий, сорокопуд сірий, видра річкова, горностай, норка європейська), а також великої кількості регіонально рідкісних та загальнопоширених видів флори і фауни;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язаних з організацією охорони території Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

проведення підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

здійснення діяльності, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, скид комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання очерету, розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника;

зберігання та використання на території Заказника та в кілометровій зоні навколо нього всіх видів отрутохімікатів;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

використання природних ресурсів без дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди та з порушенням умов і термінів їх використання;

збирання рідкісних та занесених до обласного списку та Червоної книги України видів рослин, їх частин, квітів та плодів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

промислове та науково-промислове рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

масове відвідування Заказника, організований туризм в період розмноження тварин та відгодівлі молодняку - протягом травня - липня;

випасання та прогін худоби через територію Заказника;

збирання дикорослих трав'янистих рослин та добування тварин з порушенням встановленого порядку;

заготівля лікарських рослин та технічної сировини;

самовільне використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів тощо.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства;

сінокосіння з червня місяця на прибережних смугах;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період (в межах затверджених лімітів);

обмежене збирання ряски;

обмежене мисливство в мисливський період, любительське рибальство в позанерестовий період;

аеровізуальні наукові та інші роботи з використанням апаратів, що літають, за погодженням з Мінприроди;

відпочинок, туризм з додержанням вимог законодавства та в терміни визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню та завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.6. На Землевласника у межах Заказника оформлюється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму території Заказника визначається законодавством України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Юридичні та фізичні особи зобов'язані у встановленому законодавством порядку відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заказника, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали