МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 вересня 2011 року N 332

Про затвердження Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Куквинський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Куквинський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення "Куквинський", затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.04.2003 N 58/ДС.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
21.09.2011 N 332

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КУКВИНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Гідрологічний заказник "Куквинський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 N 132. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 N 584 "Про зміну деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Заказник визначено, як гідрологічний заказник загальнодержавного значення.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 300 гектарів, розташований на території Великокручанської сільської ради (далі - Землевласник) Пирятинського району Полтавської області.

1.4. Територія Заказника має велике значення як типовий водно-болотний комплекс в заплаві річки Удай і є місцем зростання багатьох видів водно-болотної рослинності, в тому числі сальвінії плаваючої, яка занесена до Червоної книги України та гніздування великої кількості водно-болотних птахів.

1.5. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землевласника, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з діючим Положенням, іншими нормативними документами та несе відповідальність за додержання встановленого режиму.

1.6. Територія Заказника використовується:

у природоохоронних цілях;

у наукових цілях;

в освітньо-виховних та інших цілях, які не суперечать меті створення та завданням Заказника.

1.7. Землевласник на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.8. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та Землевласника, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.9. Поштова адреса Землевласника: с. Велика Круча, Пирятинський район Полтавська область, 37052.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Основною метою створення Заказника є охорона та збереження у природному стану заплави річки Удай - типового для Лівобережного Лісостепу водно-болотного комплексу, що має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність, є місцем зростання як типових видів водної флори: хвощ річковий, чистець болотний, осока гостра, ряска триборозенчаста, кушир, так і регіонально рідкісних видів рослин: бобівник трилистий, латаття біле, а також сальвінії плаваючої - виду рослин, занесеної до Червоної книги України.

2. Основними завданнями Заказника є:

збереження у природному стані системи невеликих боліт, що є стабілізатором клімату, регулятором водного режиму річки Удай і рівня грунтових вод прилеглих територій;

збереження місця зростання сальвінії плаваючої, занесеної до Червоної книги України, латаття білого, бобівника трилистого - регіонально рідкісних видів рослин, а також місця гніздування багатьох видів болотних та водних птахів;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Заказника;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється діяльність, що суперечить цілям та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу,а саме:

будь-яке будівництво стаціонарних та тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Заказника;

проведення меліоративних, пошуково-розвідувальних та інших робіт, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму, і які проводяться без відповідних наукових обґрунтувань;

проведення підривних робіт, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення грунтового покриву;

здійснення діяльності, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм (скид у водойму неочищених стічних вод підприємств, комунальних стічних вод, а також тріски, тирси та інших шкідливих для гідробіонтів відходів виробництва, миття у водоймах тари з-під отрутохімікатів, автотранспортних засобів, а також прання з застосуванням хімічних миючих засобів);

знищення та зміна рослинного покриву, в тому числі випалювання очерету, розорювання, залісення та залуження ділянок Заказника;

зберігання та використання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;

пошкодження та знищення гідрологічних об'єктів;

використання природних ресурсів без дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди та з порушенням умов і термінів їх використання;

засмічення та забруднення території Заказника та його водних об'єктів;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів та плодів;

турбування, знищення та відлов диких тварин, що мешкають у Заказнику (за виключенням мисливських та регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають шкоду природному комплексу, що охороняється), пошкодження їх гнізд та інших жител, збирання яєць та пуху тощо;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань, за погодженням з Мінприроди;

всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення кормової бази тварин Заказника та умов їх існування;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землевласника;

організований туризм в період розмноження та вигодівлі молоді - протягом травня-липня;

сінокосіння у весняний період до червня місяця;

промислове та науково-промислове рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

знаходження на території Заказника зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

заготівля лікарських рослин та технічної сировини;

збирання дикорослих трав'янистих рослин та добування тварин з порушенням відповідних порядків;

самовільне використання земельних ділянок території Заказника не за цільовим призначенням;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів тощо.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства;

обмежена заготівля очерету в осінньо-зимовий період;

обмежене збирання ряски;

сінокосіння з червня місяця;

випасання худоби;

любительське рибальство в позанерестовий період;

обмежене мисливство в мисливський період;

аеровізуальні наукові та інші роботи з використанням апаратів, що літають, за погодженням з Мінприроди;

організований туризм з дотриманням вимог природоохоронного законодавства та в строки, визначені цим Положенням.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими органами на місцях у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, встановлених Мінприроди.

3.4. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника дозволяється у встановленому порядку наукова, господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню та завданням Заказника і проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землевласником.

3.6. Землевласник земельних ділянок у межах Заказника оформляє охоронне зобов'язання щодо дотримання режиму охорони території.

3.7. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку, будівництва, землевпорядкування, тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Порядок здійснення державного контролю за додержанням режиму території Заказника визначається законодавством України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Юридичні та фізичні особи зобов'язані у встановленому законодавством порядку відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Заказника, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали